Film dyplomowy "E K S T A Z A"

Film dyplomowy "E K S T A Z A"

  Zrzutka    Kraków
0%
0
z potrzebnych 20 000 zł = 0% celu
0 wpłat
6 dni do końca
Typ: Zrzutka
Model: Zrzutka publiczna
Zrzutka trwa do 28.05.2024. Wszystkie zgromadzone środki trafią do autorów zrzutki.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

Cześć!

Nazywam się Dmytro Lutsenko i zbieram na swój dyplomowy film krótkometrażowy, koncze w tym roku Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa.Jest to mój zdecydowanie najbardziej szalony i najtrudniejszy w realizacji projekt, ale o to chyba właśnie chodzi w kinie, żeby stawiać sobie coraz wyżej poprzeczkę. Tylko w ten sposób człowiek jest w stanie się rozwijać. Dlatego ten film jest dla mnie tak ważny, ponieważ jest ogromnym wyzwaniem.Równiż planujemy wysyłać go na festiwale.

Niestety szkoła nie wspira finansowo studentów i ich filmy dyplomowe, całość muszę opłacić z własnej kieszeni.

Udało mi się zebrać świetną ekipę realizatorską z innych szkól, która tak jak ja włącza się w ten projekt. Mimo to, film jest dość drogi, a pieniądze, które zbieramy zostaną przeznaczone na:

⁃ sprzęt

⁃ wyżywienie

⁃ benzynę

⁃ scenografie

⁃ kostiumy

⁃ wynajęcie lokacji

⁃ wynagrodzenie dla aktorów


Ten film o specyficznej tematyce w klimacie reżysera Gaspara Noé.

Projekt to dynamiczna podróż po krętych ulicach młodzieńczego życia, ukazująca prawdziwy, surowy obraz tego, jak wygląda życie na nocnych imprezach i ulicznych zakamarkach miasta. Nasz film ma za zadanie zainteresować młodych ludzi, którzy szukają emocji i autentycznych doznań, pokazując im świat pełen narkotyków, brudnych ulic, graffiti oraz pulsującego podziemnego życia.

Nasz film nie jest stworzony, aby zachęcać do tego stylu życia, lecz wręcz przeciwnie - chcemy świadomie uświadomić młodzież o konsekwencjach takiego trybu życia.

Poprzez autentyczne, pełne emocji sceny oraz realistyczne przedstawienie otoczenia pełnego narkotyków, brudu, pragniemy zmusić widzów do refleksji nad własnymi wyborami i decyzjami życiowymi. Pokazujemy świat, który może wydawać się atrakcyjny i ekscytujący na pierwszy rzut oka, ale który w rzeczywistości skrywa wiele zagrożeń i pułapek.

Główna bohaterka,staje się symbolem mrocznych realiów życia nocnego. Jej historia jest przepełniona intensywnymi doświadczeniami, gdzie granica między przyjemnością a niebezpieczeństwem staje się coraz bardziej nieostra. Widzimy ją w otoczeniu innych postaci, wkraczając w krótkotrwałe, ale namiętne relacje, które często prowadzą do dramatycznych skutków.

Film ten nie unika trudnych tematów ani brutalnej prawdy. Przedstawia surowe oblicze życia nocnego, gdzie narkotyki, brud i erotyka to codzienność. Ale równocześnie pokazuje, że nawet w najciemniejszych chwilach istnieje nadzieja na odnalezienie drogi świetla, a siła wewnętrzna potrafi przeważyć nad ciemnością. To opowieść dla tych, którzy chcą poczuć puls miasta i zrozumieć, że nawet w najbardziej odjechanych okolicznościach istnieje miejsce na nadzieję i odwagę.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi!

My name is Dmytro Lutsenko and I'm raising funds for my diploma short film. I'm graduating this year from the Krakow School of Film and Television named after Wojciech Jerzy Has. This is definitely my craziest and most challenging project, but I guess that's what cinema is all about - setting the bar higher and higher. That's the only way a person can grow. That's why this film is so important to me, because it's a huge challenge. We also plan to submit it to festivals.

Unfortunately, the school does not financially support students and their diploma films, so I have to cover all the costs myself.

I've managed to assemble a great production team from other schools, who, like me, are fully committed to this project. However, the film is quite expensive, and the money we are raising will be used for:

- equipment
- catering
- fuel
- set design
- costumes
- location rental
- actor fees

This film has a specific theme in the style of director Gaspar Noé.

The project is a dynamic journey through the winding streets of youthful life, showing the true, raw picture of what life is like at night parties and in the streets of the city. Our film aims to interest young people who are looking for excitement and authentic experiences, showing them a world full of drugs, dirty streets, graffiti, and pulsating underground life.

Our film is not created to promote this lifestyle, but quite the opposite - we want to consciously raise awareness among young people about the consequences of such a way of life.

Through authentic, emotionally charged scenes and a realistic portrayal of an environment full of drugs and dirt, we aim to compel viewers to reflect on their own choices and life decisions. We show a world that may seem attractive and exciting at first glance, but which in reality hides many dangers and traps.

The main character becomes a symbol of the dark realities of nightlife. Her story is filled with intense experiences, where the line between pleasure and danger becomes increasingly blurred. We see her surrounded by other characters, entering into short-lived but passionate relationships that often lead to dramatic consequences.

This film does not shy away from difficult topics or brutal truth. It portrays the raw face of nightlife, where drugs, dirt, and eroticism are commonplace. But at the same time, it shows that even in the darkest moments, there is hope for finding a way to the light, and inner strength can prevail over darkness. It's a story for those who want to feel the pulse of the city and understand that even in the most extreme circumstances, there is room for hope and courage.

Krótko o autorach filmu

Kinga Pudełek (Reżyserka)

 

Absolwentka kierunku reżyseria w Łódzkiej Szkole Filmowej, autorka krótkometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych. Jej film “Gruby Melon” został laureatem Short Listy Nowych Horyzontów 2022 i był pokazywany na wielu festiwalach filmowych. Współreżyserka spektaklu muzycznego “Przesilenia” nagrodzonego między innymi Grand Prix na Studenckiej Wiośnie Teatralnej 2022. Fotografka, autorska teledysków pasjonatka sztuki ulicznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinga Pudełek (Director)

A graduate of directing at the Lodz Film School, author of short fiction and documentary films. Her film "Gruby Melon" was awarded the Short List of New Horizons 2022 and was screened at many film festivals. Co-director of the musical performance "Przesilenia", awarded, among others, the Grand Prix at the Student Theatre Spring 2022. Photographer, creator of music videos, passionate about street art.

Wiktoria Kruszczyńska (Glówna bohaterka)


Aktorka filmowa, teatralna, serialowa i performatywna. Studentka Szkoły Filmowej w Łodzi. W 2020/21 roku występowała w performatywnej grupie teatru tańca Psychoteatr. W 2021 roku zagrała w spektaklu the dogs leap on Actaeon Oskara Sadowskiego w Teatrze Polskim w Podziemiu. Rok później wystąpiła w zastępstwie w spektaklach STUDIO Narkotyki Oskara Sadowskiego i Bowie w Warszawie Marcina Libera. W spektaklu dyplomowym 3 Siostry. Wariacje w reżyserii Franciszka Szumińskiego zagrała rolę Iriny.

Jej debiut filmowy to Wszystkie nasze strachy w reżyserii Łukasza Rondudy. Zagrała też w serialu Królowa Łukasza Kośmickiego. Udzielała głosu jako lektorka w słuchowisku Post Mortem. Historia Zofii Dwornik. Zagrała w docenionych na festiwalach filmach krótkometrażowych m.in.: Gruby Melon  czy Followers. Odpalaj Lajwa, a także w trzecim sezonie serialu Belfer.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiktoria Kruszczyńska (Main protagonist)

An actress in film, theater, television, and performance art. A student at the Lodz Film School. In 2020/21, she performed in the performance dance group Psychoteatr. In 2021, she appeared in the play "The dogs leap on Actaeon" by Oskar Sadowski at the Polish Theater in Podziemie. A year later, she performed as a replacement in the plays "STUDIO Drugs" by Oskar Sadowski and "Bowie in Warsaw" by Marcin Liber. In the diploma performance "3 Sisters. Variations" directed by Franciszek Szumiński, she played the role of Irina.

Her film debut was in "All Our Fears" directed by Łukasz Ronduda. She also appeared in the series "Królowa" by Łukasz Kośmicki. She provided her voice as a narrator in the audio drama "Post Mortem. The Story of Zofia Dwornik." She starred in acclaimed short films at festivals such as "Gruby Melon" and "Followers. Launch Live," as well as in the third season of the series "Belfer."

Dmytro Lutsenko (Operator)

Jestem studentem Krakowskiej Szkoły Filmowej, gdzie pochłaniam tajniki operatorstwa filmowego. Już na drugim roku mojej edukacji wyróżniam się dynamicznym stylem, który doskonale odzwierciedla się w moich produkcjach. Moje pasje filmowe obejmują nagrywanie streetowych filmików oraz teledysków hip-hopowych, gdzie staram się wnieść oryginalność i świeżość. Ponadto, zajmuję się efektami wizualnymi (VFX) oraz tworzeniem grafiki 3D, co pozwala mi eksperymentować z różnorodnymi technikami i wyrażać swoją kreatywność na nowe sposoby. Moja droga filmowa to pasja, która stale popycha mnie do poszukiwania nowych wyzwań i doskonalenia swojego rzemiosła.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dmytro Lutsenko (DOP)

I am a student at the Krakow Film School, where I am immersed in the secrets of cinematography. Already in the second year of my education, I stand out for my dynamic style, which is well-reflected in my productions. My film passions include shooting street films and hip-hop music videos, where I strive to bring originality and freshness. Additionally, I specialize in visual effects (VFX) and 3D graphics, allowing me to experiment with various techniques and express my creativity in new ways. My cinematic journey is a passion that constantly drives me to seek new challenges and improve my craft.

Podziękowanie w napisach końcowych

Aktualna cena 100 zł

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynią się do powstania tego filmu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

End Credits Acknowledgement
Current price: 100 PLN

We would like to sincerely thank everyone who contributes to the making of this film.

Zaproszenie na plan filmowy

Aktualna cena 500 zł

Zaproszenie na plan filmowy to wyjątkowa okazja, która pozwala uczestnikowi zobaczyć kulisy powstawania filmu oraz poznać proces produkcji na żywo. To nie tylko możliwość obserwacji pracy aktorów i reżysera, ale także szansa na bezpośrednie uczestnictwo w procesie tworzenia dzieła filmowego. Zwycięzca będzie miał okazję poznać całą ekipę filmową, zobaczyć różne etapy produkcji, a także być może wziąć udział jako statysta w niektórych scenach. To niepowtarzalna okazja dla miłośników kina, którzy pragną zobaczyć, jak rodzi się filmowy świat. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitation to the Film Set
Current Price: 500 PLN

Invitation to the film set:

Joining our film set is a unique opportunity that allows participants to see behind the scenes of film production and experience the filmmaking process live. It's not just an opportunity to observe the work of actors and directors, but also a chance to directly participate in the creation of a cinematic masterpiece. The winner will have the opportunity to meet the entire film crew, witness various stages of production, and perhaps even take part as an extra in some scenes. This is an unparalleled opportunity for cinema enthusiasts who want to witness the birth of the cinematic world.

Komentarze

  • Nagrody (1)

5 zł lub więcej
0 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO
Jesteś firmą lub instytucją, która chce wesprzeć projekt? Wyślij swoją propozycje autorowi poprzez zgłoszenie mecenatu Profil Twojej firmy będzie widoczny dla społecznośći projektu.
Zaproponuj mecenat

Projekt w sieci

Wspieram.to

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!