LA SCELTA / WYBÓR

LA SCELTA / WYBÓR

46%
13 818
z potrzebnych 30 000 zł = 46% celu
38 wpłat

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 23.05.2016 nie uzyskał pełnego finansowania.
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj (3)
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (32)
  • Społeczność

Wstęp

„La scelta / Wybór” to polsko-włoski spektakl mierzący się z problemem emigracji. W przewrotny sposób opowiada o Włochu, który przyjeżdża do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Jego historia oparta jest na prawdziwych opowieściach Włochów mieszkających w Polsce. 

W ramach przygotowań do spektaklu, spotkaliśmy się z osobami, które przeniosły się tutaj z Italii i rozmawialiśmy o powodach, dla których przyjechali do naszego kraju oraz tym, co ich tu spotkało. Nagrane wywiady staną się częścią spektaklu, a także będą prezentowane w osobno przygotowanym filmie. Celem naszej produkcji jest opowiedzenie o międzynarodowych stereotypach dotyczących różnych narodów, o zderzeniu się z nimi i ich przezwyciężaniu.


“La scelta” è uno spettacolo italo-polacco che tratta il tema dell’immigrazione. In modo ironico, si racconta di un italiano che arriva in Polonia con l'ambizione di trovare una vita migliore. La sua storia è stata ispirata dalle interviste degli Italiani che vivono già in Polonia.

Per ideare questo spettacolo, abbiamo incontrato gli Italiani che si sono trasferiti in Polonia e abbiamo discusso sulle motivazioni per cui sono venuti nel nostro Paese, e gli avvenimenti che hanno vissuto qui. Le interviste fatte saranno parte dello spettacolo e verranno presentate attraverso scene cinematografiche. Lo scopo del nostro progetto è descrivere gli stereotipi internazionali, che riguardano i vari Paesi, l’impatto che essi provocano e il superamento di questi ultimi.


Opis projektu

Spektakl „La scelta / Wybór” to interdyscyplinarny projekt, w którego skład wchodzą: spektakl, video, zdjęcia oraz spotkania i rozmowy. Jego tematem jest zjawisko emigracji Włochów do Polski. Choć może się to wydawać nietypowe – okazuje się, iż ten kierunek migracyjny jest coraz częściej obierany przez mieszkańców Italii. Nasz projekt jest próbą zadania pytania o powody oraz efekty takiej podróży.

Przygotowując spektakl przeprowadziliśmy wywiady z Włochami, którzy wyemigrowali do Polski. Pytaliśmy ich o powody takiej decyzji oraz o to, z czym zetknęli się po przybyciu do naszego kraju. Chcieliśmy zmierzyć się ze stereotypami dotyczącymi narodów oraz z tym, jak funkcjonują one na poziomie międzynarodowym. Opowieści Włochów, z którymi się spotkaliśmy, stały się kanwą scenariusza spektaklu. Będzie on opowiadał historię Francesco, który przybywa do Polski w celu zerwania ze swoją przeszłością, ucieczki od zaborczej matki oraz znalezienia lepszego życia. Na miejscu spotyka się jednak ze światem, którego się nie spodziewał. Nie zna języka, nie potrafi się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a wymarzona praca wymyka mu się z rąk. Ostatecznie – jako nowy mieszkaniec Katowic – trafia do kopalni, gdzie pojawiają się dodatkowo śląskie konteksty kulturowe. 


Lo spettacolo “La scelta” è un progetto interdisciplinare,  nato da vari elementi:  teatro, video, foto, interviste ed incontri. Il tema principale è il fenomeno dell’immigrazione degli Italiani in Polonia. Non è un fenomeno usuale, ma risulta che il flusso di questa immigrazione accresce ogni giorno di più. Il nostro progetto crea l’occasione per porre delle domande e delle riflessioni sulle scelte e sugli effetti di questo viaggio.

Durante la preparazione dello spettacolo, sono state condotte alcune interviste agli Italiani che si sono trasferiti in Polonia. Abbiamo chiesto loro i motivi di questa scelta e le difficoltà riscontrate in seguito alla loro decisione. Il nostro intento è quello di affrontare gli stereotipi dei vari Paesi e il loro significato a livello internazionale. I racconti degli Italiani nei quali ci siamo imbattuti sono diventati l’essenza della nostra trama. Vi narreremo la storia di Francesco, che è venuto in Polonia con lo scopo di chiudere con il suo passato, di scappare da una madre oppresiva, la quale influenza in maniera troppo decisiva la vita di suo figlio, e di trovare una vita migliore. In Polonia si scontra con una realtà che non immaginava, non conosce la lingua a fondo e non riesce ad adattarsi alla nuova condizione. Il lavoro dei suoi sogni svanisce. Finalmente, da nuovo cittadino di Katowice, comincia a lavorare in miniera, luogo in cui sono più presenti gli elementi culturali slesiani.

Oto kilka zdjęć Włochów, którzy zdecydowali się na życie w Polsce i opowiedzenie nam swoich historii (zdjęcia: Grzegorz Lityński):

Queste sono le fotografie degli Italiani che hanno deciso di vivere in Polonia e diraccontarci le loro storie (foto: Grzegorz Lityński):


Spektakl zostanie zrealizowany przez włosko-polski zespół artystyczny i zostanie zaprezentowany na scenie Teatru Śląskiego (instytucja ta podjęła się także pomocy w produkcji spektaklu). Dodatkowo, jeśli uda się zebrać wystarczającą ilość pieniędzy, przedstawieniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii przedstawiająca Włochów mieszkających i pracujących w Polsce oraz opowiadająca ich historie. Wywiady z nowymi mieszkańcami naszego kraju, które powstały w ramach przygotowań do spektaklu, nagrane będą stanowiły ważny element spektaklu. Jeśli uda nam się przekroczyć niezbędną kwotę, chcemy też zmontować wysłuchane opowieści w jeden film.


Lo spettacolo verrà realizzato da un team artistico italo-polacco e verrà rappresentato sul palcoscenico del Teatro della Slesia (l’istituzione contribuirà anche a produrre lo spettacolo). Inoltre, se riusciremo raggiungere il budget prestabilito, allo spettacolo si affiancherà anche una mostra fotografica che tratterà degli Italiani che abitano e lavorano in Polonia: questa mostra ci darà l'occasione di raccontarci le loro storie. Le interviste dei nuovi cittadini del nostro Paese, che sono state fatte durante la preparazione del progetto, costituiranno il perno dello spettacolo. Se riusciremo a raggiungere il budget necessario, creeremo una pellicola con le interviste raccolte.

Przedstawienie „La scelta / Wybór” ma nie tylko pokazać Włochów mieszkających w Polsce, opowiedzieć ich historie oraz zmierzyć się z międzynarodowymi stereotypami dotyczącymi zderzenia kultur, ale ma także na celu swoistą integrację środowiska polsko-włoskiego. Aby pomóc nam w dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców, projekt swoim patronatem objęły:

Lo scopo dello spettacolo “La scelta” non è soltanto mostrare gli Italiani che abitano qui, raccontare le loro storie, vincere gli stereotipi che riguardano le varie culture, ma anche creare un’integrazione sociale tra l'Italia e la Polonia. Per aiutarci a trasmettere il nostro intento a più persone possibili, abbiamo ricevuto il patrocinio di:

Com.It.Es VarsaviaCel projektu

Głównym celem projektu jest realizacja spektaklu „La scelta / Wybór”, czyli polsko-włoskiej koprodukcji opowiadającej o losach mieszkańców Italii, którzy postanowili wyemigrować do kraju nad Wisłą. Opowieści prawdziwych Włochów zostały zebrane i stały się kanwą dla scenariusza przedstawienia. 

Dodatkowo, ich historie są na tyle niezwykłe i interesujące, że postanowiliśmy pokazać je w ramach wydarzeń towarzyszących. Jeśli uda nam się zebrać 150% pieniędzy, które zakłada projekt, zorganizujemy także wystawę zdjęć Włochów mieszkających w Polsce, a przy 200% zmontujemy także film z przeprowadzonych z nimi wywiadów (same wywiady będą stanowiły część realizowanego spektaklu).

Suma, którą chcemy zebrać zostanie przeznaczona na honoraria autorów, realizatorów oraz aktorów biorących udział w spektaklu. Dzięki współpracy z Teatrem Śląskim nie musimy ponosić kosztów wynajmu sceny. Instytucja ta wesprze nas również w produkcji przedstawienia.


Lo scopo principale del progetto è realizzare lo spettacolo “La scelta”, coproduzione italo-polacco, sulla vita degli italiani che hanno deciso di emigrare nel Paese della Vistula. I racconti dei veri italiani sono stati presi insieme e si sono convertiti nell’essenza della trama.

Inoltre, le loro storie sono così inusuali ed interessanti che abbiamo deciso di mostrarle durante l’evento con una mostra fotografica. Se riusciremo a raggiungere il 150% del budget previsto per il progetto, organizzeremo la mostra degli Italiani che abitano in Polonia e, se raggiungeremo il 200%, gireremo un film dalle interviste fatte (le interviste stesse faranno parte dello spettacolo realizzato).

La somma che vogliamo raggiungere sarà spesa per gli stipendi degli autori, dei realizzatori e degli attori che parteciperanno allo spettacolo. Grazie alla collaborazione con il Teatro della Slesia, non dovremo pagare l’affitto del palcoscenico. Questa istituzione ci aiuterà a realizzare lo spettacolo.


Nagrody

Nagrody zostały opracowane wspólnie z partnerem projektu – Teatrem Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach (zaproszenia obejmują wydarzenia własne, bez premier – chyba, że informacja stanowi inaczej).

1 zł – imienne podziękowanie mailowe od organizatorów

10 zł – imienne podziękowanie mailowe od organizatorów, unikatowe materiały z prób i przygotowań do spektaklu

20 zł – imienne podziękowanie mailowe od organizatorów, unikatowe materiały z prób i przygotowań do spektaklu, wejście na zamkniętą próbę do spektaklu

30 zł – imienne podziękowanie mailowe od organizatorów, unikatowe materiały z prób i przygotowań do spektaklu, wejście na zamkniętą próbę do spektaklu, imienne podziękowanie w programie spektaklu

50 zł – imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu), podwójne zaproszenie na spektakl Teatru Śląskiego na Scenie Kameralnej lub Scenie w Malarni, zaproszenie na specjalny pokaz spektaklu „La scelta / Wybór”

100 zł – imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu), podwójne zaproszenie na dowolny spektakl Teatru Śląskiego, zaproszenie na specjalny pokaz spektaklu „La scelta / Wybór”

150 zł – imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu), wejście na zamkniętą próbę do spektaklu, podwójne zaproszenie na spektakl Teatru Śląskiego na Dużej Scenie, zaproszenie na specjalny pokaz spektaklu „La scelta / Wybór” 

200 zł – imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu), wejście na zamkniętą próbę do spektaklu, podwójne zaproszenie na spektakl Teatru Śląskiego na Dużej Scenie, podwójne zaproszenie na premierę spektaklu „La scelta / Wybór”

300 zł – imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu), wejście na zamkniętą próbę do spektaklu, dwa podwójne zaproszenia na dowolny spektakl Teatru Śląskiego, podwójne zaproszenie na premierę spektaklu „La scelta / Wybór”

500 zł – imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu), wejście na zamkniętą próbę do spektaklu, trzy podwójne zaproszenia na dowolny spektakl Teatru Śląskiego, podwójne zaproszenie na premierę spektaklu „La scelta / Wybór”

1000 zł – imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu), dziesięć biletów na dowolne spektakle Teatru Śląskiego, podwójne zaproszenie na premierę spektaklu „La scelta / Wybór”


I premi sono stati creati con la collaborazione del partner principale del progetto: il Teatro della Slesia di Katowice (gli inviti agli spettacoli si riferiscono agli eventi in programma e, se specificato, ai debutti).

1 zł – ringraziamento via email dagli organizzatori

10 zł - ringraziamento via email dagli organizzatori, i materiali delle prove e della preparazione dello spettacolo, che sono unicamente realizzati per l’evento

20 zł - ringraziamento via email dagli organizzatori, i materiali delle prove e della preparazione dello spettacolo, che sono unicamente realizzati per l’evento e la possibilità di assistere ad una prova chiusa dello spettacolo

30 zl - ringraziamento via email dagli organizzatori, i materiali delle prove e della preparazione dello spettacolo, che sono unicamente realizzati per l’evento e la possibilità di entrare ad una prova chiusa dello spettacolo. Ringraziamento nel programma dell’evento.

50 zł - ringraziamento via email dagli organizzatori e nel programma dello spettacolo, invito per due persone ad uno spettacolo del Teatr Śląski nella Scena Kameralna o nella Scena Malarnia. Invito speciale allo spettacolo “La scelta”

100 zł - ringraziamento via email dagli organizzatori e nel programma dello spettacolo, un invito per due persone ad uno spettacolo del Teatr Śląski. Invito speciale allo spettacolo “La scelta”

150 zł - ringraziamento via email dagli organizzatori e nel programma dello spettacolo, invito per due persone ad uno spettacolo del Teatr Śląski. Possibilità di entrare alla prova chiusa, un invito per due persone ad uno spettacolo del Teatr Śląski nella Scena Grande e invito speciale allo spettacolo “La scelta”

200 zł - ringraziamento via email dagli organizzatori e nel programma dello spettacolo. Possibilità di entrare alla prova chiusa e un invito per due persone ad uno spettacolo del TS nella Scena Grande e un invito per due persone al debutto dello spettacolo “La scelta”

300 zł - ringraziamento via email dagli organizzatori e nel programma dello spettacolo. Possibilità di entrare alla prova chiusa e due inviti per due persone ad uno spettacolo del Teatr Śląski e un invito per due persone al debutto dello spettacolo “La scelta”

500 zł - ringraziamento via email dagli organizzatori e nel programma dello spettacolo. Possibilità di entrare alla prova chiusa e tre inviti per due persone ad uno spettacolo del Teatr Śląski e un invito per due persone al debutto dello spettacolo “La scelta”

1000 zł - ringraziamento via email dagli organizzatori e nel programma dello spettacolo. Dieci biglietti per gli spettacoli del Teatr Śląski e un invito per due persone al debutto dello spettacolo “La scelta”

O autorze / Zespół

Z racji tego, że spektakl ma charakter międzynarodowy – także zespół realizatorów składa się z przedstawicieli obu krajów (Polski i Włoch). Oto najważniejsi z nich:

Ricordando che lo spettacolo ha un carattere internazionale, anche il team degli ideatori è composto dai rappresentanti dei due paesi, Polonia e Italia. Ecco i nomi dei protagonisti:

Simone D’Angelo 

Simone D'Angelo

Reżyser filmowy i fotograf. Dyrektor i założyciel Cortò Factory Image (agencja specjalizująca się w produkcjach audiowizualnych). Realizator projektów fotograficznych dla teatrów. Twórca wielu reklam, wideoklipów oraz krótkometrażowych filmów dokumentalnych. Jego ostatni projekt „Metamorphosis” realizowany był w Polsce i we Włoszech.

Regista cinematografico (filmmaker) e fotografo. È il direttore di Cortò – Factory Image, un’azienda specializzata nella produzione audiovisiva. Il suo primo cortometraggio risale al 2002; negli anni successivi ha diretto altri otto cortometraggi, di cui ha curato anche la scrittura. Ha diretto diversi laboratori cinematografici (soprattutto nelle scuole e nelle carceri), e ha collaborato a diversi spettacoli teatrali come direttore della fotografia e consulente. Ha anche diretto pubblicità, videoclip e documentari. Il suo ultimo lavoro è “Metamorphosis”, un mediometraggio che unisce elementi cinematografici e teatrali, ambientato tra Italia e Polonia.


Annalisa Montanaro 

Annalisa Montanaro

Redaktorka w jednej z największych włoskich instytucji wydawniczych. Autorka poezji oraz prozy, zdobywczyni licznych nagród literackich. Współpracuje z Cortò Factory Image  jako autorka tekstów oraz asystentka produkcji.

Redattrice free lance. Dopo la laurea in Scienze Politiche (studi sull’Africa sub-sahariana), ha iniziato a lavorare in una casa editrice come editor. Collabora con Cortò – Factory Image come autrice di testi. Scrive poesie e racconti brevi e ha vinto diversi premi in concorsi letterari. 


Robert Talarczyk 

Reżyser, aktor, scenarzysta, dramaturg, Ślązak. W latach 2005-2013 dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, od września 2013 dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach. Realizował teksty współczesne, pracując z najgłośniejszymi polskimi dramatopisarzami (np. Artur Pałyga, Weronika Murek), a także spektakle na styku teatru dramatycznego i muzycznego. Główny nurt jego poszukiwań stanowią spektakle związane z historią, mitologią i tożsamością miejsca. Najsłynniejsze z jego spektakli to „Cholonek” wg Janoscha (grany już 10 lat – prawie 500 pokazów w kraju i za granicą), bielskie eksponowanie lokalnej opowieści w „Testamencie Teodora Sixta” w Teatrze Polskim czy jeden z najgłośniejszych spektakli na Śląsku – „Piąta strona świata” wg prozy Kazimierza Kutza (kilkanaście nagród w prestiżowych konkursach, m.in. wygrana w 19. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, nagrody Złote Maski oraz pokazy na wielu polskich festiwalach).

Direttore del Teatr Śląski di Katowice. Un elemento significativo della sua creatività è l’aver ideato una mitologia teatrale dell’ Alta Slesia. “Cholonek” andò in scena per più di 500 volte in Polonia e all’estero. “Lo spettacolo in Slesia, che riguarda la Slesia e gli Slesiani” fu proclamato performance dell’anno, e in questa categoria la Maschera d’Oro, il premio consegnato dal Voivodato della Slesia. Dal 2005 fino al 2013 Talarczyk è stato direttore artistico del Teatr Polski di Bielsko-Biała dove ha prodotto una dozzina di spettacoli. Talarczyk è stato inoltre insignito del Premio Speciale della Maschera d’Oro per la creatività, la versatilità e le competenze artistiche negli adattamenti, nella recitazione e nella regia dei seguenti spettacoli: “Cholonek”, “Il Grido” di J. Kaczmarski e “Resti umani non identificati e la vera natura dell’amore” (2005). Sempre nel 2005 è stato nominato per il premio “Polityka”. Nel 2013 il suo spettacolo “Quinta parte del mondo” ha vinto 19 competizioni per la drammaturgia contemporanea polacca ed è stato premiato al Festival of New Dramaturgies, al Theatre Meetings e ha ottenuto ben tre Maschere d’Oro; inoltre ha ricevuto il più importante premio come Miglior Spettacolo dell’Anno nella regione Slesia (2013). Al 14° Festival della Radio, del Teatro e della Televisione “Due teatri”, è stato premiato per la regia e per  l’adattamento del testo di “Quinta parte del mondo”. 


Grzegorz Lityński 

Niechętnie określa się jako „fotograf” z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to pojęcie masowo nadużywane, wręcz nieprzyzwoicie często stosowane. Aparat ma praktycznie każdy, a od kilku lat każdy użytkownik telefonu komórkowego też został wyposażony w aparacik rejestrujący zdjęcia – tak więc każdy kto trzyma w ręku aparat telefoniczny niejako automatycznie uzyskał prawo do nazywania siebie „fotografem”. A po drugie, Grzegorz Lityński zdecydowanie bardziej zajmują przemiany społeczne, kultura, zwyczaje, problemy socjalne, natomiast aparat służy do zapisywanie tychże chwil. Jego prace były wielokrotnie pokazywane i nagradzane w kraju i za granicą.

Nato e cresciuto a Breslavia, si è diplomato al Liceo scientifico “Emigranti polacchi in Belgio”, laureandosi poi all’ Università di Breslavia. Amante della Bassa Slesia, delle culture straniere e della fotografia, negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso ha trascorso 14 anni da immigrato in Germania, ragion per cui gli son ben noti i problemi dell’emigrazione e dell’assimilazione nelle nuove patrie. Armato d’obiettivo, ha visitato più di 75 Paesi diversi. Ha scattato fotografie in luoghi tanto lontani quanto possono esserlo Australia, Myanmar, Botswana, Bhutan o le Galapagos. È specializzato in reportage. Autore di qualche decina d’articoli sulla fotografia, apparsi su “Magazyn sportów wodnych H2O”, “Globtroter”, “Fotogea”, fondatore della Scuola di fotografia per viaggiatori di Breslavia, ha vinto il Premio del pubblico al Festival Tre Elementi con una presentazione multimediale sui profughi in Sri Lanka.

Ryzyko

Teatr to żywa materia – nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć. Jeśli uda się uzbierać pieniądze na realizację projektu, to zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby wszystko poszło jak najlepiej. Czasem jednak nie da się przewidzieć niektórych wydarzeń. Może się zdarzyć, że np. z powodu kontuzji bądź innego wydarzenia losowego trzeba będzie przesunąć datę premiery spektaklu. Ale poza tym, nie pozwolimy aby cokolwiek przeszkodziło nam w jego realizacji!

Il teatro è una materia viva, non sappiamo mai cosa possa succedere. Se riusciremo a raccogliere la somma per realizzare il progetto, promettiamo di lavorare nella maniera migliore. A volte non si è capaci di prevedere alcuni rischi. Potrebbe succedere che, per esempio, per motivi inaspettati qualcuno si faccia del male, e saremmo quindi costretti a modificare la data del debutto dello spettacolo. Tuttavia, faremo il possibile per evitare i rischi e non farci interrompere da nessun imprevisto! 

                                                            

                                                           Traduzione di Zofia Koteras e Giulia De Felice

Komentarze

  • Nagrody (11)

1 zł lub więcej
6 wspierających
imienne podziękowanie mailowe od organizatorów
Przewidywana dostawa: sierpień 2016

10 zł lub więcej
5 wspierających
- imienne podziękowanie mailowe od organizatorów
- unikatowe materiały z prób i przygotowań do spektaklu
Przewidywana dostawa: sierpień 2016

20 zł lub więcej
3 wspierających
- imienne podziękowanie mailowe od organizatorów
- unikatowe materiały z prób i przygotowań do spektaklu
- wejście na zamkniętą próbę do spektaklu
Przewidywana dostawa: sierpień 2016

30 zł lub więcej
4 wspierających
- imienne podziękowanie mailowe od organizatorów
- unikatowe materiały z prób i przygotowań do spektaklu
- wejście na zamkniętą próbę do spektaklu
- imienne podziękowanie w programie spektaklu
Przewidywana dostawa: sierpień 2016

50 zł lub więcej
7 wspierających
- imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu)
- podwójne zaproszenie na spektakl Teatru Śląskiego na Scenie Kameralnej lub Scenie w Malarni
- zaproszenie na specjalny pokaz spektaklu „La scelta / Wybór”
Przewidywana dostawa: sierpień 2016

100 zł lub więcej
2 wspierających
- imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu)
- podwójne zaproszenie na dowolny spektakl Teatru Śląskiego na Dużej Scenie
- zaproszenie na specjalny pokaz spektaklu „La scelta / Wybór”
Przewidywana dostawa: sierpień 2016

150 zł lub więcej
0 wspierających
- imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu)
- podwójne zaproszenie na dowolny spektakl Teatru Śląskiego na Dużej Scenie
- wejście na zamkniętą próbę do spektaklu
- zaproszenie na specjalny pokaz spektaklu „La scelta / Wybór”
Przewidywana dostawa: sierpień 2016

200 zł lub więcej
1 wspierających
- imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu)
- podwójne zaproszenie na dowolny spektakl Teatru Śląskiego na Dużej Scenie
- wejście na zamkniętą próbę do spektaklu
- podwójne zaproszenie na premierę spektaklu „La scelta / Wybór”
Przewidywana dostawa: sierpień 2016

300 zł lub więcej
1 wspierających
- imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu)
- wejście na zamkniętą próbę do spektaklu
- dwa podwójne zaproszenia na dowolny spektakl Teatru Śląskiego
- podwójne zaproszenie na premierę spektaklu „La scelta / Wybór”
Przewidywana dostawa: sierpień 2016

500 zł lub więcej
0 wspierających
- imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu)
- wejście na zamkniętą próbę do spektaklu
- trzy podwójne zaproszenia na dowolny spektakl Teatru Śląskiego
- podwójne zaproszenie na premierę spektaklu „La scelta / Wybór”
Przewidywana dostawa: sierpień 2016

1000 zł lub więcej
2 wspierających
- imienne podziękowania (mailowe oraz w programie spektaklu)
- dziesięć biletów na dowolne spektakle Teatru Śląskiego
- podwójne zaproszenie na premierę spektaklu „La scelta / Wybór”
Przewidywana dostawa: sierpień 2016

Mecenas projektu

Fundacja Włosko-Polska InteRe

Misja Fundacji wpisana została w jej nazwę. InteRe w rzeczywistości jest akronimem dwóch słów: INTEgracja i RElacja. Działania Fundacji mają sprzyjać integracji i nawiązywaniu relacji między Włochami i Polską na polu kultury, sztuki, nauki, gospodarki, nowych technologii. W tym celu organizowane są wydarzenia kulturalne, seminaria, zajęcia dydaktyczne i społeczno-kulturalne programy wymiany.

Mecenas projektu

Bitron Poland Sp. z o.o.

Bitron Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, jest częścią międzynarodowej korporacji, w skład której wchodzi 13 zakładów produkcyjnych na całym świecie zatrudniających ponad 5000 pracowników. Zakład zlokalizowany w Polsce w Sosnowcu istnieje od 1998 roku i zajmuje się rozwojem oraz produkcją komponentów elektromechanicznych i elektronicznych dla przemysłu AGD, motoryzacji i energetyki. Klientami Bitron Poland są najbardziej znani na rynku producenci w wymienionych sektorach.

Mecenas projektu

Freddo

Serwis i montaż klimatyzacji Adam Posmik

Mecenas projektu

WŁOSKI KUCHARZ

Nazywam się Edoardo Mallozzi i pochodzę z regionu Molise w centralnej części Półwyspu Apenińskiego. Jestem zawodowym kucharzem z ponad 25-letnim doświadczeniem. Po skończeniu szkoły gastronomicznej zaczynałem pracę jako stażysta w małych włoskich rodzinnych lokalach typu Trattoria. Później pracowałem w różnych restauracjach we Włoszech. Rozwijałem się pod okiem doświadczonym i najbardziej cenionych włoskich szefów kuchni w dużych restauracjach, wyróżnianych i nagradzanych przez przewodnik Michelin oraz Gault & Millau.

Mecenas projektu

Gazzetta Italia

Jedyny w całości dwujęzyczny magazyn polsko-włoski

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!