29 SKATEPARK CHEŁMINEK

Maciej Szyszko, Emilia Oleszkiewicz, Małgorzata Górna, Marta Wójcik 0
Miejsce
Wniosek dotyczy zagospodarowania fragmentu dużej strefy zieleni położonej pomiędzy ulicą Chełmińską a Przewiewną (działka 16/25 obręb 4127). Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar ten powinien być zachowany przed dalszą zabudową o charakterze kubaturowym z naciskiem na zachowanie zieleni i odpoczynek. Niestety aktualnie obszar ten jest miejscem dzikiej eksploracji zorientowanej na konsumpcję alkoholu i niekontrolowany zrzut odpadów. Pomimo niezaprzeczalnych walorów w rejonie tym nie są realizowane cięcia sanitarne, stąd możemy mówić o znaczącym, niekontrolowanym przeroście zieleni.
Opis
Zasadniczym elementem projektu SKATEPARK CHEŁMINEK jest wbudowanie w przestrzeń znajdującej się na tym terenie otwartej polany kameralnego skateparku. Lokalizacja w terenowej niecce, świetnie wykorzystuje uwarunkowania terenowe miejsca, w otoczeniu intensywnie rozwiniętej zieleni stanowić będzie o swoistym mikroklimacie , w tym o odizolowaniu od sąsiedztwa pobliskiej ulicy. Poza tym lokalizacja ta zawiera istotne walory geotechniczne, nie wymaga kosztownych prac ziemnych (wywóz/przywóz ziemi). Projektowanym elementem towarzyszącym będzie zagospodarowanie okolicznych układów komunikacyjnych w kierunku parkowym: alejki z nawierzchni mineralnych, oświetlenie, mała architektura, wartościowe nasadzenia i niezbędne cięcia pielęgnacyjne, których celem będzie prześwietlenie i wydobycie parkowego uroku tego zakątka. Zakres pomysłu poglądowo opisuje załączona mapa.

Zatem priorytetem projektu jest budowa atrakcyjnego skateparku o powierzchni około 700 mkw w technologii betonowo-monolitycznej. Założenia szczegółowe dla tej części wniosku:

1) PRZESZKODY – URZĄDZENIA SKATEPARKU
Przeszkody w formie elementów żelbetowych, płyt lub ścian, zbrojonych siatką ∅ 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton C35/45, W-8, F150.
Wszystkie elementy łukowe wykonane w technologii torkretowania na mokro – beton nakładany metodą natryskową przy użyciu mieszanki recepturowej.
Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleń od docelowych gabarytów elementów.

2) PŁYTA GŁÓWNA
Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości minimum 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150, zbrojona dołem siatką ∅ 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm.
W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m × 5 m na głębokości 1/3 grubości płyty. Płyta musi posiadać spadki w przedziale 1 - 1,5%, jeżeli geometria skateparku na to pozwala spadki powinny być jednostronne. Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia. Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, ani powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników ponieważ powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może znajdować się tylko na bokach przeszkód.

3) PODBUDOWA
Pod płytę skateparku i elementy lane na miejscu:
• górna warstwa - pod beton C 8/10 – grubość 10 cm
• podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0–31,5mm – grubość 15cm
• podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5–63,0mm grubość 15 cm.
Nośność podbudowy minimum 60 MPa

4) STAL
Wszystkie elementy stalowe: poręcze, barierki i okucia muszą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
• Coping musi być wykonany z rury stalowej o średnicy 48 - 60,3 mm. Końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom.
• Wszystkie profile i kątowniki muszą mieć wyoblone krawędzie (stal walcowana na zimno).
• Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy poręcze do ślizgania się muszą być wtopione i zakotwione w elemencie na którym są osadzone.
• Profile ochronne na przeszkodach muszą mieć minimalny wymiar 40x40x4 mm (na schodach 30x30x3mm)
• Profile na elementach takich jak grindbox czy ławka betonowa muszą być osadzone na równo z górną powierzchnią elementu.
• Poręcze i ławki stalowe należy kotwić do płyty bezpośrednio do jej zbrojenia jeszcze przed zalaniem samej płyty.

5) BARIERKI OCHRONNE
Wszystkie podesty o wysokości powyżej 1m muszą mieć barierki ochronne wzdłuż tyłu i boków (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków). Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2m.

6) BEZPIECZEŃSTWO
- W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona instrukcja użytkowania skateparku.
- Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania.
- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych.
- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów.
- Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na tym terenie muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

7) TOLERANCJE
a) Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru.
b) Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w zależności od kątów.

Z uwagi na koszt mkw skateparku (szacowany na poziomie ok. 1500 PLN/mkw) spełniającego tak wysokie standardy techniczne jak tu opisano, druga składowa projektu jaką jest wydobycie walorów parkowych otoczenia, z konieczności ograniczona zostałaby do podstawowego minimum na jakie pozwoli budżet zadania. Być może będzie to projekt i tylko częściowe wykonanie alejek z nawierzchni mineralnych, z elementami oświetlenia, małej architektury, bez cięć sanitarnych, wartościowych nasadzeń, czyli aż do wyczerpania budżetu na zadanie.
Uzasadnienie
W obszarze dzielnicy Prawobrzeże i ściślej tej części miasta, wciąż możemy mówić o sporych deficytach w zagospodarowaniu przestrzeni typu otwartego adresowanej wprost do młodzieży. Projekt SKATEPARK CHEŁMINEK jest odpowiedzią na potrzeby ludzi młodych. Jest również niewątpliwą szansą budowy miejsca, gdzie w powiązaniu skatepaku z wytyczonymi alejkami parkowymi będzie możliwe doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze, deskorolce. Z uwagi na górzyste uwarunkowania Podjuch, dość istotne terenowe ograniczenia dla budowy ścieżek rowerowych, powołane miejsce może wypełnić istniejącą lukę. W rozpatrywaniu dodatkowych aspektów projektowanego zadania należy także uwzględnić niedobór przestrzeni rekreacji i zabaw w górnych partiach osiedla Podjuchy, jak i swoistą szansę rewitalizacji, ucywilizowania tego terenu (obszar nieskrępowanych libacji alkoholowych, dzikie wysypiska śmieci).
Beneficjenci
Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Szczecina, dzielnicy Prawobrzeże . Ze szczególnym wskazaniem na osoby młode (dzieci i młodzież), aktywne ruchowo, zainteresowane różnorodnymi formami rekreacji, również tymi w popularnym wydaniu ekstremalnym.
Pliki do pobrania
Koszt: 1 260 000 zł
Głosuj na SBO
Promuj projekt