Razem możemy leczyć!

Razem możemy leczyć!

9%
3 780
z potrzebnych 40 000 zł = 9% celu
21 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 11.11.2023. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (4)
  • Projekt
  • Aktualizacje (1)
  • Wspierający (21)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

75 reakcji

Udostępnij:

Opis projektu

Światło w ciemności: Razem Możemy Leczyć Rany Wojny

O projekcie

Mając na uwadze tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku oraz potrzebę wsparcia dla tych, którzy doświadczyli traumy wojennej, organizujemy dwudniową konferencję oraz warsztaty pokonferencyjne w Lesznie. Celem jest wsparcie międzynarodowej społeczności specjalistów z niosących pomoc ocalałym z wojennej traumy, gwałtu i tortur, w różne zakątki Świata: Polski, Ukrainy, Gruzji, Kosowa, Francji, Danii, Etiopii.

Dlaczego jest to ważne?

Potrzebujemy rozwijać świadomość społeczną na temat traumy wojennej, jej wpływu na zdrowie psychiczne oraz znaleźć sposoby wsparcia dla Ocalałych. Wydarzenie ma na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz budowania międzynarodowej współpracy w tym obszarze.


Praca terapeuty to nieustające kontenerowanie emocji, historii i bólu innych. Idąc do mojego gabinetu spotykam się w każdej godzinie z kolejnymi opowieściami często pełnymi cierpienia. Wracając do domu, odnajduję chwilę, w której mogę przywrócić własny balans, porozmawiać z najbliższymi, odpocząć wśród tych, których kocham.
Wyobraź sobie, że mój czysty gabinet zamieniasz na piwnicę podczas ostrzału, a każdego dnia od swoich pacjentów słyszysz o przemocy, gwałcie, torturach, wojennych zbrodniach. Wieczorem wracasz do pustego domu, bo Twoje dzieci i mąż walczą na froncie. A w nocy chowasz się w przedpokoju podczas kolejnych alarmów…

To jest obecna realność naszych ukraińskich kolegów-psychoterapeutów. Tak trudna dla nas do wyobrażenia. I jednocześnie, nasze pokolenie, choć dalekie od traum wojennych, wciąż pamięta je na poziomie rodzinnych przekazów i epigenetycznych pozostałości. Niezintegrowane traumy najczęściej prowadzą do kolejnych traum. Uruchamiają w ten sposób niekończącą się dynamikę wojen i wszelkiej ludzkiej przemocy. Powtarzamy tą dynamikę od pokoleń na wszystkich kontynentach. Być może tego właśnie doświadczamy tak bardzo boleśnie w Rosji, Ukrainie, Etiopii czy Izraelu…
Jako psychoterapeuci mamy doświadczenie pracy z traumą. Potrafimy stabilizować pacjentów, którzy trafiają do naszych gabinetów. Dysponujemy narzędziami, które pozwalają nam w bardzo wielu przypadkach zrekonsolidować pamięć, zintegrować człowieka nawet po bardzo trudnych wydarzeniach, odbudować czynniki rezyliencji. Aby móc korzystać z naszych zasobów, potrzebujemy kontaktu z sobą… Możemy pomagać innym tak długo, dopóki sami zachowujemy własną integralność…

Pomóżmy tym, którzy pomagają innym. Pomóżmy znaleźć ulgę, nadać sens ludzkiemu życiu odnaleźć światło w ciemności. Razem Możemy Leczyć Rany Wojny.

Dziękujemy za każdą formę wsparcia.

Ewa Dobiała


Co planujemy zrobić z zebranymi środkami?

Komu pomagamy:

Ocalałym z seksualnej przemocy i tortur z Ukrainy oraz profesjonalistom, którzy na co dzień z nimi pracują.

Jak zamierzamy to zrobić:

Organizując międzynarodową konferencję, warsztat postkonferencyjny oraz pobyt wytchnieniowy w Lesznie, gromadząc ekspertów z różnych krajów, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Co sami zrobimy bez wsparcia:

Zorganizujemy panele dyskusyjne podczas konferencji i warsztaty dla wszystkich uczestników. Zaangażujemy naszych ekspertów w pomoc Ocalałym. Stworzymy i opublikujemy materiały postkonferencyjne.


Na co przeznaczymy Wasze wsparcie:

- Każde wpłacone 50zł - na obiad dla jednego terapeuty z kraju dotkniętego wojną podczas pobytu wytchnieniowego w Lesznie

- Każde wpłacone 100zł - na dzienne wyżywienie dla jednego terapeuty z kraju dotkniętego wojną podczas pobytu wytchnieniowego w Lesznie

- Każde wpłacone 150zł -na dzienne zakwaterowanie jednego terapeuty z kraju dotkniętego wojną podczas pobytu wytchnieniowego w Lesznie

- Każde wpłacone 500 zł – pokrycie części lub całości kosztów transportu dla jednego terapeuty na przyjazd do Leszna, na turnus wytchnieniowy (w przypadku terapeutów z terenu działań wojennych w Ukrainie pokrycie 100% kosztów transportu w jedną stronę Ukraina-Leszno)

- Każde wpłacone 1000zł – pokrycie części lub całości kosztów transportu dla jednego terapeuty na przyjazd do Leszna, na turnus wytchnieniowy (w przypadku terapeutów z terenu działań wojennych w Ukrainie pokrycie 100% kosztów transportu na przejazd w obydwie strony Ukraina-Leszno-Ukraina)

- Każde wpłacone 2000 zł – na jeden dzień warsztatu „self-care” dla 25 terapeutów z krajów ogarniętych wojną zorganizowanego w Lesznie podczas turnusu wytchnieniowego


Co z większym budżetem?

Zwiększymy ilość zaproszonych kolegów, psychoterapeutów z miast ogarniętych bestialstwem wojny na pobyt wytchnieniowy.  Rozpoczniemy stały projekt wsparcia wytchnieniowego dla specjalistów z obszaru zdrowia psychicznego z krajów ogarniętych wojną.


Kto skorzysta z projektu?

Beneficjentami będą przede wszystkim specjaliści z obszaru zdrowia psychicznego z Polski i Ukrainy, prawnicy, dziennikarze oraz Ocalali z gwałtów wojennych i tortur. W sumie 120 osób bezpośrednio skorzysta z wydarzenia, ale pośrednio korzyści przyniesie to obu narodom: polskiemu i ukraińskiemu.


Naszymi partnerami są: 

- Polish Center for Torture Survivors,

- Foundation Medicine du Monde, 

- SEMA Ukraine, 

- Centrum Psychoterapii Pozytywnej w Lesznie, 

- Association Defence de la Democratic en Pologne,  

- Stowarzyszenie Nomada,

- Ukraiński Instytut Pozytywnej Psychoterapii Międzykulturowej i Zarządzania,

- Centrum Psychoterapii Pozytywnej w Katowicach,

- Katowicki Instytut Psychoterapii.


Jakie korzyści przyniesie realizacja projektu?

Projekt przyniesie wiele korzyści: od zdobywania specjalistycznej wiedzy, poprzez wymianę doświadczeń, budowanie międzynarodowej sieci współpracy, aż po wsparcie dla Ocalałych z gwałtów wojennych i tortur.

Dołącz do nas!

Jeśli chcesz wziąć udział w tej ważnej inicjatywie i pomóc ocalałym z traumy wojennej oraz specjalistom, którzy im pomagają, dołącz do nas! 

Wspierając naszą kampanię, przyczyniasz się do budowy lepszego jutra dla wielu ludzi.

[WERSJA ANGIELSKA]

Light in the Darkness: Together We Can Heal the Wounds of War

About the project

Bearing in mind the tragic events that have taken place in Ukraine since February 24th, 2022 and the need for support for those who experienced war trauma, we are organizing a two-day conference and post-conference workshops in Leszno. The aim is to support the international community of specialists who help survivors of war trauma, rape and torture in various corners of the world: Poland, Ukraine, Georgia, Kosovo, France, Denmark, Ethiopia.

Why is it important?

We need to raise social awareness about wartime trauma, its impact on mental health, and find ways to support the Survivors. The event aims to create a platform for knowledge exchange, sharing experiences, and building international cooperation in this field.


The work of a therapist is a constant container of emotions, stories and pain of others. When I go to my office, every hour I encounter new stories, often full of suffering. Returning home, I find a moment in which I can restore my own balance, talk to my loved ones, rest among those , whom I love.

Imagine that you turn my clean office into a basement during shelling, and every day you hear from your patients about violence, rape, torture, and war crimes. In the evening you come back to an empty house because your children and husband are fighting at the front. And at night you hide in the hall during subsequent alarms...

This is the current reality of our Ukrainian colleagues-psychotherapists. So difficult for us to imagine. And at the same time, our generation, although far from war traumas, still remembers them at the level of family traditions and epigenetic remains. Unintegrated traumas most often lead to further traumas. In this way, they trigger the endless dynamics of wars and all human violence. We have been repeating this dynamic for generations on all continents. Perhaps this is what we experience so painfully in Russia, Ukraine, Ethiopia and Israel...

As psychotherapists, we have experience working with trauma. We can stabilize patients who come to our offices. We have the tools that allow us
in many cases, reconsolidate memory, integrate a person even after very difficult events, and rebuild resilience factors. To use our resources, we need contact with ourselves... We can help others as long as we maintain our own integrity...

Let's help those who help others. Let us help you find relief, give meaning to human life, find light in the darkness. Together We Can Heal the Wounds of War.

Thank you for any form of support

Ewa Dobiała


What do we plan to do with the collected funds?

Who do we help?

Survivors of sexual violence and torture from Ukraine and the professionals who work with them every day.

How we are going to do it:

By organizing an international conference, a post-conference workshop and a respite stay in Leszno, gathering experts from various countries to share knowledge and experience.

What will we do without support:

We will organize discussion panels during the conference and workshops for all participants. We will engage our experts to help survivors. We will create and publish post-conference materials.

Who will benefit from the project?

The primary beneficiaries will be mental health specialists from Poland and Ukraine, lawyers, journalists, and Survivors of wartime rapes and torture. In total, 120 individuals will directly benefit from the event, but indirectly it will benefit both nations: Polish and Ukrainian.


What will we spend your support on:

- Each PLN 50 paid - for lunch for one therapist from a war-affected country during a respite stay in Leszno

- Each PLN 100 paid - for daily meals for one therapist from a war-affected country during a respite stay in Leszno

- Each PLN 150 paid - for daily accommodation of one therapist from a war-affected country during a respite stay in Leszno

- Each PLN 500 paid - covering part or all of the transport costs for one therapist to come to Leszno for a respite stay (in the case of therapists from the war zone in Ukraine, covering 100% of the transport costs one way Ukraine-Leszno)

- Each PLN 1,000 paid - covering part or all of the transport costs for one therapist to come to Leszno for a respite stay (in the case of therapists from the war zone in Ukraine, covering 100% of the transport costs for a round trip to Ukraine-Leszno-Ukraine)

- Each PLN 2,000 paid - for one day of a "self-care" workshop for 25 therapists from war-torn countries organized in Leszno during a respite session


What about a bigger budget?

We will increase the number of invited colleagues, psychotherapists from cities ravaged by the brutality of war, for respite stays. We will launch a permanent respite support project for mental health professionals from war-torn countries.


Who will benefit from the project?

The primary beneficiaries will be mental health specialists from Poland and Ukraine, lawyers, journalists, and Survivors of wartime rapes and torture. In total, 120 individuals will directly benefit from the event, but indirectly it will benefit both nations: Polish and Ukrainian.


Our partners in project: 

- Polish Center for Torture Survivors,

- Foundation Medicine du Monde,

- SEMA Ukraine,

- Positive Psychotherapy Center in Leszno,

- Association Defence de la Democratic en Pologne,

- Nomada Association,

- Ukrainian Institute for Positive Transcultural Psychotherapy and Management,

- Positive Psychotherapy Center in Katowice,

- Institute for Psychotherapy in Katowice.


What benefits will the project realization bring?

The project will offer numerous benefits, from acquiring specialist knowledge, through experience exchange, building an international cooperation network, to support for Survivors of wartime rapes and torture.

Join us!

If you wish to participate in this crucial initiative and help survivors of wartime trauma and the specialists who assist them, join us! 

By supporting our campaign, you contribute to building a better tomorrow for many.

O autorze / Zespół

EWA DOBIAŁA

Główny ambasador projektu - bijące serce kampanii 

Jestem specjalistką w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii z blisko dwudziestoletnim stażem. Jako absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, poszerzałam swoją wiedzę na licznych studiach podyplomowych, m.in. z Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Moje doświadczenie zawodowe to prace w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, prowadzenie prywatnej praktyki oraz działalność dydaktyczna w Polskim Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoterapii.

Moja międzynarodowa kariera obejmuje funkcję trenera Psychoterapii Pozytywnej, z którą podróżuje od Niemiec po Etiopię. Od 2018 roku prowadzę Leszczyńskie Centrum Psychiatrii i Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie oraz Leszczyńskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej. Będąc założycielką WAPP Support Project Association, moją misją stała się pomoc psychoterapeutom dotkniętym okrucieństwem wojny.

Będąc autorka publikacji i prelegentką licznych konferencji międzynarodowych, dzielę się moją wiedzą o psychoterapii pozytywnej oraz terapii osób w spektrum autyzmu i osób z doświadczeniem traumy transgeneracyjnej i wojennej. Moja współpraca z European Association for Psychotherapy (delegat), World Asscociation for Positive and Transcultural Psychotherapy (członek zarządu), Center for Mind-Body Medicine w USA podkreślają fakt wypracowania międzynarodowego uznania.

Jako prezes WAPP Support Project, wierzę w moc psychoterapii jako narzędzia uzdrowienia i zmiany a  wyleczenie traum postrzegam jako jeden z kluczowych warunków, umożliwiających budowanie pokoju na naszym świecie.


WOJCIECH DOBIAŁA

Komunikacja z partnerami i rzecznik projektu

Gdybym miał powiedzieć kim jestem, jednym zdaniem, powiedział bym że: człowiekiem instytucją w służbie życia i współczucia drugiemu, choć inni mówią „nasz człowiek od zadań specjalnych”. Codziennie przyjmuję wiele ról i zadań. Mam jedno życie i jestem przekonany, że powinno być przeżyte w zgodzie z wartościami, więc co dzień staję w służbie drugiemu i przyjmuje wiele ról i jak mówią niektórzy ”niemożliwe ilości zadań;” począwszy od bycia psychoterapeutą, tłumaczem i interpretatorem międzynarodowych szkoleń, prelekcji i wykładów, do kierowania poradnią Zdrowia Psychicznego w Lesznie, aż do roli wice prezesa Stowarzyszenia WAPP, gdzie aktywnie angażuję się w prace na rzecz promocji zdrowia i dobrostanu psychicznego. Jestem współzałożycielem WAPP Support Project, dzięki któremu możemy wspierać specjalistów z całego świata i budować świat zgodny z moimi wartościami; gdzie zdrowie i brak przemocy jest podstawą do budowania przyszłości. 

Projekt Razem możemy leczyć rany wojny jest naturalną konsekwencją moich dotychczasowych działań, nie wyobrażam sobie odwracać się świadomie od ludzkiego cierpienia, które obserwuję wokół. Sam wiem jak wiele znaczy ludzka życzliwość, wiem jak bardzo można zmienić swoje życie, kiedy ktoś otworzy przed nami perspektywę.  W  tym zespole potrafimy realizować największe projekty bo wszyscy wierzymy, że  na zmianę składa się wiele małych a tak wielkich gestów. 


MAGDALENA FRANKA

Ocena jakości i opieka nad projektem

Mówią, że jestem „samurajem w spódnicy”. Na co dzień zajmuję się szeroko pojętymi finansami, jako dyrektor finansowy rozgryzam zagadki finansowo-matematyczne, w czym pomaga mi wrodzona skrupulatność i ciekawość wszystkiego dookoła. Nie wyobrażam sobie – a ponoć wyobraźnię mam sporą - pracy bez budowania zespołu i zaangażowania, dlatego miękkie formy zarządzania i komunikacji są dla mnie ważne. Relacje są dla mnie ważne.

To jednak część moich doświadczeń. Jestem absolwentką Kursu Psychoterapii Pozytywnej. Angażuję się charytatywnie i społecznie starając się wspierać innych. Balans życia znajduję w działaniu i ruchu – biegam po marzenia i to sprawia mi prawdziwą radość.

Moja rola w tej kampanii? Uważnie łącze detale, informacje, weryfikuję nasze możliwości i troszczę się o skuteczne ukierunkowanie naszych aktywności, nie tylko finansowych, ale tych, które porywają nasze serca do działania.


ILIA KORINIENKO

Filmy i multimedia

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję jako terapeuta rodzin w ramach pracy w Domu Ukraińskim w Lesznie budując społeczność lokalną, łącząc pokolenia. Aktywnie współpracuję z fundacją Prodeste.

Codziennie mierzę się z ludzkim cierpieniem na szeroka skalę. Swoją pracę szczególnie adresuję do najmłodszych. Dzięki nurtowi psychoterapii pozytywnej oraz szczególnej technice pracy MGS Positum mogę efektywnie wpierać dzieci i rodziny dotknięte traumą wojny. Wierzę, że każde dziecko, ma prawo do szczęśliwego, a przede wszystkim bezpiecznego  życia. Więc każdego dnia, w ramach mojej pracy terapeutycznej staram się odbudować w tych, z którymi pracuję poczucie stabilizacji by mogli samodzielnie budować  bezpieczny świat.

W projekcie realizuje realizuję ważne dla mnie ideowo wątki: wolności, prawa do bezpieczeństwa. Jako wiem jak trudno jest towarzyszyć w cierpieniu, w szczególności jak wiele siły wymaga stawanie do codziennej pracy z traumą. Dlatego zdecydowałem się wspierać ten projekt od strony mediów, opracowując filmy, materiały by móc pokazać jak ważne są nawet najmniejsze działania.


KATARZYNA MARQUARDT

Projektant działań i wsparcie merytoryczne

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i międzynarodowym trenerem Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej. Pracuję w Katowickim Instytucie Psychoterapii, gdzie pracuję jako psychoterapeuta oraz nauczyciel w ramach akredytowaych kursów psychoterapii; w swojej pracy integruję podejście ericksonowskie oraz nurt pozytywny. W strukturach Centrum Psychoterapii Pozytywnej organizuje i prowadzę podstawowe kursy psychoterapii pozytywnej, w ramach których udało mi się dotrzeć do uczestników z Polski, Hiszpanii, Białorusi, Indii, Peru. 

W projekcie realizuję ważna dla mnie misję: budowania ścieżek możliwości podejmowania edukacji dla tych, którzy potrafią stawać w odwadze wspierania i trwania przy najbardziej dotkniętych i doświadczonych najokrutniejszymi traumami.

Dlaczego właśnie w tym projekcie? Wierzę, że wspieranie tych, którzy staja w służbie drugiemu, którzy są świadkami najokrutniejszych bestialstw może uratować nie jedno życie, nie tylko życie terapeuty, który stoi w cieniu  cierpienia, ale i tych wszystkich, dla  których ów terapeuta odnajdzie w sobie siłę by przy nich trwać, ustabilizować, a z czasem obudzić nadzieję; może z początku kruchą i nikłą… ale tą, która może być początkiem nowego. Rany czasów możemy leczyć tylko razem.


PIOTR STARZYŃSKI

Główny administrator kampanii

Jestem aktorem, filozofem, muzykiem, działaczem społecznym i opowiadaczem historii. Bywam współorganizatorem festiwali, wydarzeń artystycznych, konferencji naukowych oraz imprez muzycznych i happeningów. Od niedawna mogę o sobie powiedzieć: Absolwent kursu podstawowego psychoterapii pozytywnej. I czuję się z tym bardzo dobrze. 

Od prawie 20 lat jestem zaangażowany w działania szczecińskiego Teatru Kana, gdzie oprócz pracy artystycznej rozwijam swoją praktykę teatralną i dydaktyczną, jako trener specjalizujący się w pracy w obszarze oddech-ciało-głos (świadomy oddech, identyfikacja blokad/napięć, praca z wibracją). Wspieram swoich przyjaciół z zespołu w koordynacji spektakli teatralnych, wydarzeń artystycznych i działaniach promocyjnych, a także w podejmowaniu ważnych tematów społecznych.

W ramach projektu przyjąłem rolę przewodnika otwierającego świat społecznych sieci wsparcia na rzecz stowarzyszeń skupiających się wokół niesienia wsparcia międzynarodowym społecznościom terapeutycznym działającym na rzecz budowania lepszego, możliwego świata. 

Cieszę się, że swoje doświadczenie realizowania niezwykłych projektów oraz umiejętności poruszania się w przestrzeni cyfrowej mogę zaoferować dla tak ważnego projektu, który ma szansę (głęboko w to wierzę) realnie przyczynić się do zmniejszenia ludzkiego bólu i cierpienia.


Jeżeli też chciałbyś być częścią tego projektu jako Ambasador lub Wolontariusz, to zgłoś się do nas...

[WERSJA ANGIELSKA]

EWA DOBIAŁA

The main ambassador of the project - the beating heart of the campaign

I am, a specialist in psychiatry and psychotherapy with nearly two decades of experience.  As a graduate of the Medical Academy in Gdańsk, I have expanded my knowledge through numerous postgraduate studies, notably in Transcultural Positive Psychotherapy. My professional background includes working at the Provincial Neuropsychiatric Hospital in Kościan, managing a private practice, and engaging in teaching activities with the Polish Association for Psychotherapy Development.

My international career encompasses the role of a trainer in Positive Psychotherapy, through which I've traveled from Germany to Ethiopia. Since 2018, I have been leading the Leszno Center for Psychiatry and the Daytime Psychiatric Department for Children and Youth in Leszno, as well as the Leszno Center for Positive Psychotherapy. As the founder of the WAPP Support Project Association, my mission has become to aid psychotherapists impacted by the horrors of war.

As an author and speaker at various international conferences, I share my insights on positive psychotherapy and therapy for individuals within the autism spectrum and those experiencing transgenerational and wartime trauma. Collaborations with the European Association for Psychotherapy (as a delegate), World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (board member), and the Center for Mind-Body Medicine in the USA underscore my international recognition.

As the president of the WAPP Support Project, I believe in the power of psychotherapy as a tool for healing and transformation. I view healing trauma as one of the pivotal conditions to foster peace in our world.


WOJCIECH DOBIAŁA

Communication with partners and press representative of the project

If I were to say who I am in one sentence, I would say that I am a human institution in the service of life and compassion for others, although others say "our man for special tasks." I take on many roles and tasks every day. I have one life and I am convinced that it should be lived in accordance with values, so every day I put myself at the service of others and take on many roles and, as some say, "impossible number of tasks;" starting from being a psychotherapist, translator and interpreter of international trainings, talks and lectures, to managing a Mental Health Clinic in Leszno, to the role of vice president of the WAPP Association, where I am actively involved in work to promote mental health and well-being. I am the co-founder of the WAPP Support Project, thanks to which we can support specialists from all over the world and build a world consistent with my values; where health and non-violence are the basis for building the future.

The Together We Can Heal the Wounds of War project is a natural consequence of my actions so far; I cannot imagine consciously turning away from the human suffering I observe around me. I know how much human kindness means, I know how much our lives can change when someone opens a perspective to us. In this team, we are able to implement the largest projects because we all believe that change is made up of many small and large gestures.


MAGDALENA FRANKA

Quality assessment and project supervision

They say I'm a "samurai in a skirt." On a daily basis, I deal with broadly understood finances, as a financial director I solve financial and mathematical puzzles, which is helped by my innate meticulousness and curiosity about everything around me. I cannot imagine - and apparently I have a lot of imagination - working without team building and commitment, which is why soft forms of management and communication are important to me. Relationships are important to me.

But this is part of my experience. I am a graduate of the Positive Psychotherapy Course. I am involved in charity and social activities, trying to support others. I find life balance in action and movement - I run for my dreams and that gives me real joy.

My role in this campaign? I carefully combine details and information, verify our capabilities and ensure that we effectively direct our activities, not only financial ones, but also those that move our hearts to action.


ILIA KORINIENKO

Video and multimedia

I am a psychologist and psychotherapist. I work as a family therapist as part of my work at the Ukrainian House in Leszno, building the local community, connecting generations. I actively cooperate with the Prodeste Foundation.

Every day I face human suffering on a large scale. My work is especially addressed to the youngest. Thanks to the positive psychotherapy approach and the special work technique of MGS Positum, I can effectively support children and families affected by the trauma of war. I believe that every child has the right to a happy and, above all, safe life. So every day, as part of my therapeutic work, I try to rebuild a sense of stability in those I work with so that they can build a safe world on their own.

In the project, I pursue ideologically important themes: freedom, the right to security. As I know how difficult it is to accompany suffering, especially how much strength it takes to deal with trauma every day. That's why I decided to support this project from the media side, developing films and materials to show how important even the smallest actions are.


KATARZYNA MARQUARDT

Activities designer and substantive support

I am a certified psychotherapist and an international trainer of Positive Psychotherapy and Transcultural. I work at the Katowice Psychotherapy Institute, where I work as a psychotherapist and teacher as part of accredited psychotherapy courses; In my work I integrate the Ericksonian approach and the positive trend. Within the structures of the Center for Positive Psychotherapy, he organizes: and I run basic positive psychotherapy courses, during which I managed to reach participants from Poland, Spain, Belarus, India and Peru. 

In the project, I carry out an important mission for me: building paths of educational opportunities for those who have the courage to support and stand by those most affected by and experienced the most cruel traumas. 

Why this project? I believe that supporting those who stand in the service of others, who witness the cruelest atrocities can save not one life, not only the life of the therapist who stands in the shadow of suffering, but also all those for whom this therapist will find the strength to stand by them. last, stabilize and, over time, awaken hope; maybe fragile and faint at first... but the one that can be the beginning of a new one. We can only heal the wounds of the times together.


PIOTR STARZYŃSKI

Chief campaign administrator

I am an actor, philosopher, musician, social activist and storyteller. I co-organize festivals, artistic events, scientific conferences, music events and happenings. Recently, I can say about myself: I am a graduate of the basic course in positive psychotherapy. And I feel very good about it.

For almost 20 years, I have been involved in the activities of the Kana Theater in Szczecin, where, in addition to my artistic work, I develop my theater and teaching practice as a trainer specializing in work in the area of breath-body-voice (conscious breathing, identification of blockages/tensions, work with vibration). I support my friends from the team in coordinating theater performances, artistic events and promotional activities, as well as in tackling important social issues.

As part of the project, I took on the role of a guide opening the world of social support networks for associations focused on providing support to international therapeutic communities working to build a better, possible world.

I am glad that I can offer my experience in implementing unusual projects and my ability to navigate in the digital space for a such important project that has a chance (I deeply believe in it) to actually contribute to reducing human pain and suffering.


If you would also like to be part of this project as an Ambassador or Volunteer, please contact us...

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

5 zł lub więcej
21 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!