Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisów internetowych znajdującymi się pod adresami elektronicznymi
wspieram.to, pomagamy.im oraz crowdmade.pl, zwanymi dalej „Serwisami”.
Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisów. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Wspieram.to sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71 – 441) na Ul. Cyfrowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455836, posiadająca nr NIP: 852-260-11-39, REGON: 321327652, właściciel Serwisów, zwany dalej „Usługodawcą” albo „Operatorem”.

Zakres zbierania danych


Usługodawca/Operator zbiera dane Użytkowników w sposób określony w Regulaminie danego Serwisu.
W celu założenia Konta w Serwisach, Użytkownik powinien podać imię i nazwisko oraz dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail oraz korespondencyjny.
W celu dokonania wypłaty zgromadzonego wsparcia finansowego lub zwrotu, Użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego dokonanie, w szczególności numer konta bankowego (serwis Wspieram.to)

Cel zbierania danych


W zakresie serwisu Wspieram.to oraz Pomagamy.im wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, w celu dokonywania wypłat zgromadzonych środków finansowych na wsparcie Projektu oraz w celu realizowania za uprzednią zgodą wyrażoną przez Użytkownika usług w ramach serwisu Crowdmade.pl, zgodnie z treścią Regulaminu Wspieram.to oraz Pomagamy.im.

W zakresie serwisu Crowdmade.pl wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, w celu dokonywania wypłat środków zgromadzonych w Serwisie przez Użytkownika będącego Sprzedawcą oraz w celu prawidłowego wykonania innych usług oferowanych za pośrednictwem Crowdmade.pl, zgodnie z treścią Regulaminu tego Serwisu.


W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Usługodawcę/Operatora bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104)
Usługodawca/Operator, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika i kontrola nad danymi 

Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy w ustawieniach profilu (możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera oraz kasowanie konta), aby pomóc użytkownikom w korzystaniu z tych praw. Prawa przyznane osobom fizycznym, dostępne w zakresie, w jakim jest to możliwe oraz z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące prawo, są następujące:

 • - prawo dostępu: prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • - prawo do sprostowania: prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • - prawo do usunięcia: prawo do żądania usunięcia danych osobowych poprzez skasowanie konta w serwisie;
 • - prawo do ograniczenia: prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • - prawo do sprzeciwu:
  • - prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;
  • - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • - prawo do przenoszenia danych: prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz
 • - prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

Prawo dostępu


Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Usługodawca/Operator zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy/Operatora.
Usługodawca/Operator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem oraz Usługodawcą/Operatorem, w celu dokonania wypłaty środków zgromadzonych na finansowanie Projektu (serwisy Wspieram.to oraz Pomagamy.im.), w celu realizowania za uprzednią zgodą wyrażoną przez Użytkownika usług w ramach serwisu Crowdmade.pl (serwisy Wspieram.to oraz Pomagamy.im), a w zakresie serwisu Crowdmade.pl także w celu prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Crowdmade.pl oraz w celu dokonywania wypłat środków zgromadzonych w Serwisie przez Użytkownika będącego Sprzedawcą.

Mechanizm cookies


Serwisy używają niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisów. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać strony Serwisów do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisów.
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisów będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP


Usługodawca/Operator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających strony Serwisów, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisów.

Cookies innych podmiotów


Usługodawca/Operator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisów. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisów mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich


Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę/Operatora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisów, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych


Usługodawca/Operator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności


Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Usługodawcy/Operatora, które zostały zamieszczone na stronach Serwisów komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
Usługodawca/Operator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca/Operator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
Usługodawca/Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisów, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisów oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy/Operatora.

Kontakt z nami


Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy/Operatora.

Zmiany Polityki Prywatności


Usługodawca/Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 25.05.2018r.

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!