Regulamin

 

 

 • § 1        

Wstęp

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze społecznościowego serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.wspieram.to.
 2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

a)    ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104),

b)    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),

c)    ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),

d)    rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

a)    Regulamin – niniejszy regulamin serwisu wspieram.to;

b)    Usługodawca – Grupa Wspieram.to sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71–741) przy ul. Cyfrowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455836, posiadająca nr NIP: 8522601139, REGON: 321327652;

c)    Serwis – społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.wspieram.to, służący wspieraniu kreatywnych projektów w różnych dziedzinach życia, stanowiący własność Usługodawcy;

d)    Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu;

e)    Projektodawca – Użytkownik, który zamieszcza na stronie Serwisu opracowany przez siebie Projekt;

f)     Wspierający – Użytkownik wspierający finansowo w sposób dobrowolny Projekt w zamian za pozyskanie Nagród;

g)    Projekt – pomysł oraz propozycja przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia określonego celu, zamieszczone przez Projektodawcę celem pozyskania środków finansowych na ich realizację;

h)    Nagrody – świadczenia wzajemne oferowane Wspierającym przez Projektodawców w związku z udzieleniem przez Wspierających wsparcia Projektów;

i)      Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

j)      Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o Umowę i Regulamin;

k)     Konto – indywidualne Konto Użytkownika, do którego ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła;

l)      Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Umowy;

m)   Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu;

n)    Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika;

 • o)    Płatność – dokonanie wsparcia finansowego przez Wspierającego w zamian za otrzymanie Nagrody;

p)    Saldo – stan środków finansowych Wspierającego, które może on wykorzystać celem wsparcia Projektów;

q)    Akcja Specjalna [nazwa akcji] – oferowana przez Usługodawcę w ramach Serwisu forma pozyskiwania przez Projektodawców wsparcia finansowego Projektów regulowana w sposób częściowo odmienny od postanowień Regulaminu;

r)     Regulamin Specjalny [nazwa akcji] – regulamin określający zasady Akcji Specjalnej o wskazanej nazwie.

s)     Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, informującego o wydarzeniach, promowanych na stronach Portalu lub związanych z działalnością Administratora.

 

 • § 2   

Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dla korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 

 • § 3   

Rejestracja

 

 1. Aby założyć Konto Użytkownik:

a)    wypełnia Formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem elektronicznym www.wspieram.to lub

b)    rejestruje się za pośrednictwem swojego konta w portalu społecznościowym „Facebook”.

 1. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone znakiem „*”, których wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta.
 2. W Formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje w szczególności:

a)    imię i nazwisko,

b)    adres korespondencyjny,

c)    numer telefonu,

d)    adres e-mail.

 1. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonać ich akceptacji.
 2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego Dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających strony Serwisu, także niebędących Użytkownikami.
 4. Rejestracja jest formą umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 5. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może być przesłane pocztą elektroniczną. Jeżeli Usługodawca zbiera w ramach Serwisu wsparcie dla przynajmniej jednego Projektu zgłoszonego przez Użytkownika przed końcem okresu wypowiedzenia, Umowa wygasa:

a)    z dniem rozliczenia się przez Strony z pobranych przez Usługodawcę Płatności poprzez przelanie ich Użytkownikowi zgodnie z § 5 ust. 6 lit. a albo

b)    z dniem zakończenia czasu na zebranie środków wspierających realizację Projektu zgłoszonego przez Użytkownika, jeżeli kwota, o której mowa w § 4 ust. 5 lit. d nie została zebrana.

 

 • § 4   

Zgłoszenie Projektu

 

 1. Celem działalności Serwisu jest umożliwienie Projektodawcom prowadzenia kampanii na finansowanie ich Projektów.
 2. Aby zgłaszać do realizacji Projekty, Użytkownik zobowiązany jest dokonać pełnej aktywacji Konta. W tym celu, Użytkownik wypełnia na stronie internetowej Serwisu specjalny formularz elektroniczny, a następnie odbiera wysłany przez Usługodawcę na jego adres korespondencyjny list z kodem aktywacyjnym i wpisuje go w odpowiednim miejscu na stronie Serwisu.
 3. Po dokonaniu pełnej aktywacji Konta Użytkownik może zgłaszać Projekty.
 4. Aby zgłosić Projekt, Użytkownik klika ikonę „Rozpocznij własny projekt”.
 5. Projektodawca zobowiązany jest:

a)    podać tytuł,

b)    podać opis Projektu,

c)    określić cel projektu,

d)    określić kwotę, jaka jest potrzebna do jego realizacji,

e)    wskazać czas na zebranie środków wspierających realizację Projektu,

f)     wybrać kategorię Projektu,

g)    załączyć video informacyjne.

 1. Minimalna kwota, o której mowa w § 4 ust. 5 lit. d) powyżej, wynosi 500 (pięćset) złotych. Zebrana kwota – pod warunkiem zebrania co najmniej kwoty określonej w ust. 5 lit. d) – zostaje pomniejszona o prowizję należną Usługodawcy w wysokości 8,5% w modelu „Wszystko albo nic”, 9,5% w Modelu "Bierzesz ile zbierzesz" - od zebranej kwoty oraz prowizję przedsiębiorstwa pośredniczącego w przekazywaniu płatności wynoszącą 2,5%.
 2. Projektodawca może załączyć do projektu fotografie oraz filmy ilustrujące zgłaszany przez niego Projekt inne niż video informacyjne, o którym mowa w ust. 5 lit. g).
 3. Projektodawca zobowiązany jest wskazać Nagrody będące świadczeniem wzajemnym, jakie otrzymują Wspierający w zamian za udzielenie wsparcia finansowego Projektu w minimalnej określonej kwocie. .
 4. Projektodawca zobowiązany jest także podać przybliżony termin dostarczenia Nagrody, wynoszący nie więcej niż 6 (sześć) miesięcy kalendarzowych. Termin dostawy Nagrody liczony jest od dnia zakończenia czasu na zebranie środków wspierających realizację Projektu pod warunkiem zebrania co najmniej kwoty deklarowanej określonej w ust. 5 lit. d). Za dostarczenie oraz terminowość dostarczenia Nagród odpowiada wyłącznie Projektodawca.
 5. Po uzupełnieniu wszystkich informacji dotyczących Projektu, Projektodawca zgłasza projekt do akceptacji Usługodawcy.
 6. Usługodawca odmawia akceptacji Projektu, jeżeli:

a)    zawiera treści pornograficzne,

b)    zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne,

c)    realizacja Projektu wiąże się z produkcją lub jako Nagrody Projektodawca oferuje: kosmetyki, narkotyki, środki odurzające, tytoń, środki medyczne, leki, suplementy diety, broń palną, noże, zwierzęta, gadżety oraz materiały o treści pornograficznej oraz inne, jeżeli Usługodawca uzna, że ich realizacja lub obrót mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, być sprzeczne z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,

d)    celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności gospodarczej,

e)    celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności niezgodnej z prawem,

f)     z innych powodów Usługodawca uzna, że realizacja Projektu nie odpowiada idei działalności Serwisu.

 1. Usługodawca udziela akceptacji lub odmowy akceptacji Projektu i informuje o tym fakcie Projektodawcę drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail, w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia Projektu do akceptacji.
 2. Projektodawcy przysługuje prawo odwołania się od negatywnej decyzji w przedmiocie odmowy akceptacji Projektu, w trybie określonym w § 10 niniejszego Regulaminu.
 3. Kampania mająca na celu finansowe wsparcie projektu rozpoczyna się z chwilą dokonania akceptacji przez Usługodawcę, chyba, że Projektodawca wyznaczył inny termin początku kampanii.
 4. Kampania trwa przez okres wskazany przez Projektodawcę podczas zgłaszania Projektu. Nie jest możliwe przedłużenie terminu kampanii.
 5. Stan zgromadzonych środków finansowych na realizację Projektu jest widoczny przez cały okres trwania kampanii i jest przynajmniej raz dziennie aktualizowany.
 6. Kampanię uznaje się za zakończoną sukcesem w modelu "Wszystko albo nic”, jeżeli w okresie jej trwania zostanie zebrana kwota co najmniej równa określonej podczas zgłoszenia Projektu. W celu uniknięcia wątpliwości, zebranie chociażby 99,9 % kwoty określonej przez Projektodawcę podczas zgłaszania projektu uważa się za kampanię zakończoną niepowodzeniem, jeżeli upłynął czas, na jaki została ona wyznaczona.
 7. W razie zakończenia kampanii niepowodzeniem, Projektodawcy nie przysługuje prawo ponownego zgłoszenia w Serwisie tego samego Projektu.
 8. Kampanie uruchomione w modelu „Bierzesz ile zbierzesz”, zawsze kończą się sukcesem, niezależnie od zebranej kwoty. Autor kampanii przyjmując zgromadzone środki zobowiązuje się do realizacji jej celu oraz realizacji nagród wobec wspierających.
 9. W celu przelania środków zgromadzonych na wsparcie na konto Projektodawcy, zobowiązany jest on uzupełnić swoje Dane o numer należącego do niego rachunku bankowego. Środki zgromadzone na wsparcie kampanii przelewane są na rachunek bankowy Projektodawcy w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia kampanii i uzupełnienia danych do przelewu.
 10. W przypadku kampanii zakończonej sukcesem w modelu „Wszystko albo nic” oraz „Bierzesz ile zbierzesz” , Projektodawca zobowiązuje się do świadczeń wzajemnych (Nagród) na rzecz Wspierających, którzy dokonali wsparcia zgłoszonego przez niego Projektu i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 11. W przypadku kampanii zakończonej sukcesem Projektodawca zobowiązany jest do odprowadzenia podatku zgodnie z przepisami polskiego prawa obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego.

 

 • § 5   

Wspieranie Projektów

 

 1. Aby wspierać kampanie przeprowadzane na stronie Serwisu, Wspierający powinien wybrać interesujący go Projekt oraz przypisaną mu nagrodę.
 2. Wspierający określa kwotę, jaką chce wesprzeć kampanię. Wspierający zostaje przekierowany automatycznie do serwisu płatności internetowych aktualnie dostępnych w Serwisie (Tpay lub PayU), chyba że dokona płatności ze swojego Salda. Saldo powiększa się tylko w sposób opisany niżej w ust. 6 ppkt b). W przypadku ponownego wsparcia Projektu powyżej poprzednio wpłaconych kwot wsparcia, Serwis zapyta, czy chodzi o pełną wpłatę określonych środków, czy uzupełnienie środków powyżej poprzednio wpłaconych kwot wsparcia, aż do wysokości nowo określonej kwoty (tzw. „Dopłaty”).
 3. Dokonanie płatności elektronicznej może odbyć się drogą przelewu bankowego. Prawo do płatności z wykorzystaniem Salda ma tylko taki Wspierający, który posiada na Saldzie środki finansowe umożliwiające potrącenie z kwoty odpowiadającej wartości ceny wskazanego rodzaju wsparcia danego Projektu.
 4. Minimalna kwota, jaką Wspierający może wesprzeć Projekt to 1 (jeden) złoty, chyba że dla danego Projektu została określona inna kwota.
 5. Wpłaty dokonywane przez wspierających wpływają na rachunek bankowy Usługodawcy, który:

a)    w razie kampanii zakończonej sukcesem ( w modelu „Wszystko albo nic” oraz „Bierzesz ile zbierzesz") – przelewa całość zgromadzonych środków (pomniejszoną o prowizję) na konto bankowe Projektodawcy,

b)    w razie niepowodzenia kampanii ( tylko w modelu „Wszystko albo nic”) – dopisuje Wspierającym całość wpłaconych przez nich kwot pieniężnych do ich Salda.

Korzystając z serwisu Wspieram.to Wspierający akceptuje regulaminy operatorów płatności:

- regulamin serwisu Tpay.com
- regulamin serwisu PayU.pl

 1. Zwrot środków pieniężnych Wspierającemu Projekt z jego Salda odbywa się w terminie do 14 dni roboczych od jego zgłoszenia i uzupełnienia danych do przelewu, na wskazany przez Wspierającego rachunek bankowy.
 2. Z tytułu dokonanej wpłaty, Wspierającemu – w zależności od wysokości wpłaty - przysługuje Nagroda określona w opisie Projektu.
 3. Projektodawca może być jednocześnie Wspierającym swój Projekt.
 4. Wspierający nie może wycofać udzielonego przez niego wsparcia finansowego, nawet jeżeli Projekt przed terminem upływu okresu trwania kampanii osiągnął wskazaną przez Projektodawcę kwotę potrzebną na jego realizację.

 

 • § 6   

Akcje Specjalne

 

 1. Usługodawca może swobodnie decydować o organizowaniu stałych lub czasowych Akcji Specjalnych.
 2. Usługodawca oznacza w Serwisie Projekty objęte daną Akcją Specjalną jej logiem.
 3. Akcje Specjalne regulowane są postanowieniami Regulaminów Specjalnych publikowanych w Serwisie.
 4. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w Regulaminie Specjalnym znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu. Odrębności w stosunku do Regulaminu określone w Regulaminie Specjalnym mogą dotyczyć w szczególności Projektodawców, Nagród lub Projektów.
 5. Niezależnie od spełnienia innych wymogów wynikających z Regulaminu, przed wsparciem Projektu objętego Akcją Specjalną Wspierający zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Specjalny. W momencie akceptacji Regulaminu Specjalnego dochodzi do zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Specjalnego.
 6. Akcje Specjalne mogą być organizowane przy współpracy osób trzecich.

 

 • § 7   

Korzystanie z Serwisu

 

 1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.
 4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w swoim Profilu i komentarzach, treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać innym Użytkownikom wiadomości o treściach marketingowych, w tym stanowiących niezamówione informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie pliki graficzne, filmowe, wpisy w Serwisie zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich autorskie prawa majątkowe oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.
 8. Poprzez zamieszczenie plików graficznych, filmów, wpisów lub innych materiałów Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 9. Umowa licencyjna, o której mowa w § 7 ust. 8 powyżej, może zostać wypowiedziana po pięciu latach od dnia jej zawarcia na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Za udzielenie licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie
 10. Użytkownik ma prawo edycji zamieszczonych przez siebie plików, filmów, wypowiedzi lub innych materiałów oraz Danych poprzez ich poprawianie, uzupełnianie lub usuwanie. Jednakże, w oparciu o licencję, jakiej Użytkownik udziela poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, pliki, filmy lub inne materiały mogą być w dalszym ciągu dostępne w Serwisie z taką zmianą, iż nie zostanie wskazane od jakiego Użytkownika pochodzą.

 

 • § 8   

Blokada Konta

 

 1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania Użytkownikowi dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia Konta Użytkownika, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Zablokowanie Konta Użytkownika i zablokowanie Użytkownikowi dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie może być zgodnie z uznaniem Usługodawcy zastosowane na określony czas lub do czasu jego odwołania.
 3. Usunięcie Konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług. O fakcie zablokowania Konta, dostępu do części Usług lub usunięcia Konta Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.
 4. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 10 niniejszego Regulaminu.

 

 • § 9   

Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości bez powiadomienia Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 6. Postanowienie § 9 ust. 5 powyżej nie znajduje zastosowania, jeśli Usługodawca poweźmie informację o nielegalnym charakterze Danych lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.
 9. Usługodawca nie nadzoruje wykonania i terminowości Projektów zamieszczonych w Serwisie oraz dostarczenia Nagród i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, przerwania lub odwołania Projektu, jeżeli poweźmie wiadomość, że jego realizacja stanowiłaby naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku przerwania kampanii Projektu znajduje zastosowanie procedura, o której mowa w § 5 pkt 6b-7 niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku zawieszenia kampanii Projektu, okres trwania kampanii zostaje przedłużony o czas, na jaki Projekt został zawieszony.
 13. Usługodawca jest podmiotem udostępniającym Projektodawcom Serwis w celu prowadzenia przez nich kampanii na sfinansowanie Projektów i tym samym nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Projektodawcami a Wspierającymi.
 14. W związku ze świadczeniami wzajemnymi, jakie uzyskują Wspierający w zamian za udzielenie wsparcia finansowego Projektodawcom, niniejszym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.).
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dopełnienie przez Projektodawcę jakichkolwiek ciążących na nim obowiązków podatkowych ani innych o charakterze publicznoprawnym.

 

 • § 10                 

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz odwołania, o których mowa w § 4 ust. 13 niniejszego Regulaminu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: hello@wspieram.to.
 2. Rozpatrywane są reklamacje, które:

a)    złożone są przez Użytkownika na odpowiedni adres,

b)    zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje,

c)    zawierają aktualne dane Użytkownika.

 1. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.
 2. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 3 powyżej, Usługodawca zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.
 3. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w § 10 ust. 4 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

 

 • § 11                 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystanie z ogólnodostępnych treści Serwisu Internetowego nie wymaga ujawniania danych osobowych w Serwisie Internetowym.

2. Podanie danych osobowych Użytkownika określonych w formularzu rejestracyjnym, jest niezbędne celem rejestracji w Serwisie Internetowym i uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

3. W przypadku podania danych osobowych zgodnie z ust. 2 powyżej, zastosowanie będą miały postanowienia ust. 4 - 15 niniejszego paragrafu.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w następujących celach:

1) nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2) umożliwienia zaakceptowania regulaminu, dokonania przez użytkowników wpłat celem dokonania zakupu przedpłaconego lub darowizny na wybraną aktywną kampanie, informowania wpłacających o przebiegu kampanii i jej rezultacie (w przypadkach określonych w Regulaminie) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

3) realizacji obowiązków prawnych Usługodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO), tj. rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji, analizy i uwzględniania zgłoszeń naruszeń Regulaminu przez Użytkowników;

4) w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na otrzymywanie newsletter - w celu przekazywania informacji marketingowych w ramach newsletter, w tym informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

5) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), np. w celu dochodzenia i egzekwowania roszczeń Usługodawcy, odpowiedzi na zapytania Użytkowników, blokowania dostępu do Serwisu Internetowego w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Usługodawcy, przygotowania propozycji rozwiązań dostępnych w Serwisie Internetowym, wsparcia obsługi Serwisu Internetowego.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę obejmować mogą : 1) nazwisko i imiona Użytkownika; 2) numer konta bankowego, 3) adres zameldowania lub zamieszkania, 4) adres do korespondencji, 5) adres elektroniczny.

6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO oraz polskiego prawa.

7. Podanie wybranych danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże stanowi wymóg umowny - brak podania danych lub – w przypadkach gdy jest niezbędna – brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Usług.

8. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, tj. w sposób pozwalający na prognozowanie preferencji Użytkownika. Profilowanie ma na celu umożliwienie optymalnego dostosowania funkcjonalności Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Użytkownika.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO oraz prawo żądania ich usunięcia.

10. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika (np. na potrzeby realizowania usługi newsletter), Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (i) w celach marketingu bezpośredniego lub (ii) w szczególnych sytuacjach, jeśli dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.

12. W celu uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania, należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: hello@wspieram.to Usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z poszczególnych Usług. Usunięcie danych niezbędnych do korzystania z Usług powoduje zakończenie korzystania z Serwisu Internetowego.

13. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników mogą być przekazywane do Spółki prezentującej Projekt, w którym Użytkownik zadeklarował udział jako Inwestor, wspólników tej Spółki, IPO DK – na potrzeby zawarcia i wykonania Umowy Przedwstępnej i Umowy Przyrzeczonej (podstawę przetwarzania danych przez IPO DK w tym zakresie stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), do Operatora Płatności oraz do Grupa Wspieram.to sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (podmiotu zapewniającego obsługę techniczną Serwisu Internetowego).

14. Dane Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania Umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać z Umowy. W przypadku Inwestorów dane przetwarzane będą ponadto przez okres Kampanii oraz okres, w jakim Inwestorzy pozostawać będą wspólnikami lub akcjonariuszami danej Spółki. W przypadku przetwarzania danych Użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia tej zgody przez Użytkownika. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.

15. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania przetwarzania danych Użytkownika przez Usługodawcę za naruszające przepisy prawa.

 • § 12                 

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.wspieram.to w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od ich publikacji.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres hello@wspieram.to przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku do chwili wygaśnięcia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa:

d)    z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie – jeżeli Usługodawca nie zbiera w ramach Serwisu wsparcia dla żadnego Projektu zgłoszonego przez Użytkownika przed publikacją zmian Regulaminu albo

e)    z dniem rozliczenia się przez Strony z pobranych przez Usługodawcę Płatności poprzez przelanie ich Użytkownikowi zgodnie z § 5 ust. 6 lit. a albo

f)     z dniem zakończenia czasu na zebranie środków wspierających realizację Projektu zgłoszonego przez Użytkownika przed publikacją zmian Regulaminu, jeżeli kwota, o której mowa w § 4 ust. 5 lit. d nie została zebrana.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla adresu ul. Cyfrowa 6 w Szczecinie.

Regulamin zbiórek fundraisingowych

§ 1
Wstęp i definicje

1. Niniejszy Regulamin Specjalny określa zasady zbiórek fundraisingowych organizowanych w ramach Pomagamy.im na www.wspieram.to oraz www.pomagamy.im.

2. Jeżeli z treści Regulaminu nie wynika nic innego, pojęciom używanym w Regulaminie przypisuje się znaczenia określone w Regulaminie. Ponadto na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

a. Regulamin – Regulamin Serwisu;

b. Zbiórka Fundraisingowa – Zbiórki  organizowane w ramach Serwisu Pomagamy.im, dostępne na serwisie www.wspieram.to oraz www.pomagamy.im;

c. Płatność – wsparcie finansowe na rzecz kampanii fundraisingowych  stanowią darowiznę na rzecz Beneficjenta Finansowania (w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im);

d. Regulamin Zbiórek Fundraisingowych Pomagamy.im – regulamin projektu o nazwie „Pomagamy.im” organizowanego przez Grupa Wspieram.to sp. z o.o. ,  dostępny na stronie internetowej www.wspieram.to oraz www.pomagamy.im

e. Projektodawca „Pomagamy.im” – Uczestnik (w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im), który zgłasza Inicjatywę w ramach platformy Pomagamy.im.

1. W sprawach nie uregulowanych odmiennie w Regulaminie zbiórek fundraisingowych Pomagam.om stosuje się Regulamin.

§ 2
Postanowienia ogólne i zasady Akcji „Pomagamy.im”

1. Akcja organizowana jest przez Usługodawcę w ramach Serwisu Wspieram.to.

2. Do organizacji Akcji nie stosuje się przepisów ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 498).

3. Projektodawcami „Pomagamy.im” mogą być wyłacznie Uczestnicy w rozumieniu Regulaminu Zbiórek Fundraisingowych

4. Inicjatywami zgłoszonymi do Akcji mogą być wyłącznie Inicjatywy w rozumieniu Regulaminu Zbiórek Fundraisingowych

§ 3
Zgłoszenie Inicjatywy

1. Postanowienia § 4 ust. 2-6, 8-10, 12, 14-15 oraz 17-21 Regulaminu nie znajdują zastosowania.

2. Projektodawca „Pomagamy.im” zgłasza chęć prezentacji swojej kampanii fundraisingowej za pośrednictwem formularza udostępnionego mu na stronie internetowej platformy pod adresem www.wspieram.to oraz www.pomagamy.im

3. W ramach formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej Projektodawca „Pomagamy.im” zobowiązany jest podać dane wymagane zgodnie z Regulaminem  oraz zaakceptować Regulamin i Regulamin zbiórek fundraisingowych. Projektodawca „Pomagamy.im” zobowiązany jest wskazać, jakie działania podejmie po zebraniu deklarowanej kwoty oraz ewentualnych nadwyżek

4. W ramach formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej Projektodawca „Pomagamy.im” udziela pełnomocnictwa do przekazania informacji, materiałów oraz zgód przekazanych oraz udzielonych za pośrednictwem formularza.

5. Kampania jest uważana za zakończoną sukcesem, jeżeli na rzecz Inicjatywy dokonano jakiejkolwiek Płatności. Usługodawca przekaże Beneficjentowi Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Projektu „Pomagamy.im”) wszystkie otrzymane Płatności niezależnie od ich wysokości. Zebrana kwota zostanie pomniejszona o prowizję operatora płatności w wysokości 2,5% oraz prowizję platformy Pomagamy.im w wysokości 3,5% 

6. Projektodawca „Pomagamy.im” oraz Beneficjent Finansowania (w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im) nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń wzajemnych na rzecz Wspierających, a w szczególności do Nagród.

7. Płatności Wspierających stanowią darowizny udzielane Beneficjentowi Finansowania (w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im). Na Beneficjentach Finansowania (w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im) spoczywa obowiązak zadeklarowania i ewentualnej zapłaty podatku.

§ 4
Umowa

1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Projektodawcą „Pomagamy.im” dochodzi z momentem przekazania Usługodawcy informacji, materiałów oraz zgód, o których mowa w § 3 ust. 4, o ile te informacje, materiały oraz zgody są wystarczające do świadczenia Usług przez Usługodawcę. Treść Umowy kształtowana jest przez Regulamin i Regulamin zbiórek fundraisingowych stosownie do treścici § 1 ust. 3.

2. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Projektodawcą „Pomagamy.im” wygasa i jest uważana za wykonaną z dniem rozliczenia się przez strony z pobranych przez Usługodawcę Płatności poprzez przelanie ich na rachunek bankowy podany Usługodawcy w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej.

§ 5
Wspieranie Inicjatyw

1. Postanowienia § 5 ust. 1 oraz 6-7 Regulaminu nie znajdują zastosowania.

2. Usługodawca oznacza w Serwisie Inicjatywy prezentowane w ramach serwisu www.pomagam.im oraz www.wspieram.to w sekcji Pomagamy.im

3. Niezależnie od spełnienia innych wymogów wynikających z Regulaminu, a dotyczących w szczególności Rejestracji, przed wsparciem Inicjatywy w ramach akcji Pomagam.om zobowiązany jest zaakceptować Regulamin zbiórek fundraisingowych. W momencie akceptacji Regulaminu zbiórek fundraisingowych dochodzi do zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu zbiórek fundraisingowych.

§ 6
Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie gwarantuje Projektodawcy „Pomagamy.im” ani Beneficjentowi Finansowania w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im) osiągnięcia jakiegokolwiek poziomu Płatności.

2. Usługodawca nie ponosi wobec Projektodawcy „Pomagamy.im” oraz Beneficjenta Finansowania (w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych Pomagamy.im) odpowiedzialnośćici za jakiekolwiek działania lub zaniechania Fundacji, a w szczególnościci za zgodność tych działań z Regulaminem zbiórek fundraisingowych.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazanych mu informacji oraz materiałów, o których mowa w § 3 ust. 4, a w szczególności za poprawność przekazanych mu numerów rachunków bankowych. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikacji treści tych informacji oraz materiałów.

4. Za treść Regulaminu Projektu zbiórek fundraisingowych odpowiada wyłącznie Grupa Wspieram.to sp. z o.o.;

5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Pomagamy.im w rozumieniu Regulaminu zbiórek fundraisingowych mogą być zgłaszane wyłacznie do Grupa Wspieram.to sp. z o.o..

6. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem Serwisu mogą być zgłaszane zgodnie z Regulaminem zbiórek fundraisingowych.

7. Postanowienia § 9 ust. 10, 12 i 14 Regulaminu nie znajdują zastosowania, Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo przerwania prezentacji Inicjatywy, jeżeli  kontynuacja prezentacji stanowiłaby naruszenie postanowień Regulaminu lub Regulaminu zbiórek fundraisingowych.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin zbiórek fundraisingowych dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.pomagamy.im oraz www.wspieram.to w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Specjalnym zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Regulaminu zbiórek fundraisingowych strony będą  rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla adresu al. Cyfrowa 6 w Szczecinie.

Regulamin Promocji „BLIKIEM wspierasz bardziej”

 1. Organizatorem promocji „BLIKIEM wspierasz bardziej” („Promocja”) jest Grupa Wspieram.to sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71–741) przy ul. Cyfrowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455836, posiadająca nr NIP: 8522601139, REGON: 321327652 (Organizator).

 2. Promocja organizowana jest we współpracy z Polskim Standardem Płatności Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02–761), przy ul. Cypryjskiej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, o kapitale zakładowym w wysokości 13 626 000 zł.

 3. Uczestnikiem Promocji jest każdy użytkownik serwisu www.wspieram.to, który w okresie obowiązywania Promocji wesprze dowolny projekt kwotą równa lub przekraczającą 10 złotych, zaś jako metodę płatności wybierze BLIK.

 4. Promocja polega na tym, że Organizator dofinansuje projekt kwotą 10 złotych netto („Dofinansowanie”) transakcję wsparcia projektu o wartości równej lub przekraczającej kwotę 10 złotych zrealizowaną przez użytkownika serwisu www.wspieram.to za pomocą metody płatności BLIK.

 5. Promocja obowiązuje od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku lub do momentu wykorzystania 3 993 (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) pojedynczych dofinansowań w tym okresie.

 6. Dofinansowania nie podlegają wymianie na gotówkę ani inne ekwiwalenty.

 7. Dofinansowanie dotyczy jednej transakcji wsparcia jednego projektu zrealizowanej przez danego użytkownika.

 8. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności z wykorzystaniem Systemu Płatności Mobilnych BLIK powinny być zgłaszane do właściwego dla Uczestnika dokonującego transakcji płatniczej banku będącego wydawcą aplikacji mobilnej umożliwiającej Uczestnikowi płatność BLIK. Reklamacje rozpatrywane są przez banki w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym lub właściwym regulaminem rozpatrywania reklamacji.

 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane w terminie 14 dni od zakończenia Promocji na adres email: hello@wspieram.to

 10. Niniejszy regulamin („Regulamin”) oraz regulamin określający warunki korzystania ze społecznościowego serwisu internetowego www.wspieram.to dostępne są pod adresem: https://wspieram.to/regulamin

 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się regulamin www.wspieram.to oraz obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin akcji promocyjnej Domówki DIY by Desperados

Pobierz Regulamin akcji promocyjnej Domówki DIY by Desperados

Regulamin konkursu „ Domówki DIY by Desperados”

Pobierz Regulamin konkursu „ Domówki DIY by Desperados”

Regulamin Specjalny Akcji „EKOenergia na Start”

§ 1

Wstęp i definicje

 1. Niniejszy Regulamin Specjalny określa zasady Akcji „EKOenergia na Start” organizowanej w ramach Serwisu.

 2. Jeżeli z treści Regulaminu Specjalnego nie wynika nic innego, pojęciom używanym w Regulaminie Specjalnym przypisuje się znaczenia określone w Regulaminie. Ponadto na potrzeby niniejszego Regulaminu Specjalnego poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 3. Regulamin – Regulamin Serwisu;

 4. Regulamin Specjalny – niniejszy Regulamin Specjalny Akcji „EKOenergia na Start”;

 5. Akcja Specjalna – Akcja Specjalna „EKOenergia na Start” organizowana w ramach Serwisu;

 6. Organizator – innogy Polska, Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, Mazowieckie, posługująca się nr KRS: 0000011733

 7. Płatność – wsparcie finansowe na rzecz Inicjatywy (w rozumieniu Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start”) stanowiące wpłatę na rzecz Beneficjenta Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start”);

 8. Regulamin Specjalny Akcji „EKOenergia na Start” – regulamin I edycji akcji promującej ekologiczne rozwiązania połączonej z konkursem grantowym ogłoszonej przez Organizatora i dostępny na stronie internetowej www.wspieram.to/ekoenergia

 9. Projektodawca „EKOenergia na Start” – Uczestnik (w rozumieniu Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start”), który zgłasza Inicjatywę w ramach Akcji Specjalnej.

 10. Usługodawca - Grupa Wspieram.to Sp. z o.o. udostępniająca platformę oraz technologię do przeprowadzenia akcji “EKOenergia na Start”, z siedzibą w Szczecinie (71–441) przy ul. Cyfrowej 6, Posługująca się nr KRS: 0000455836

 11. Inicjatywa - Pojedynczy zgłoszony do Akcji Specjalnej projekt uczestnika “EKOenergia na Start”

 12. Wspierający - Osoba dokonująca wsparcia zgłoszonej do Akcji Inicjatywy

 13. Granty Finansowe - Dodatkowa nagroda finansowa od Organizatora przyznana wybranym, wyłonionym podczas obrad komisji inicjatywom biorącym udział w akcji “EKOenergia na Start”. Wyłonione zostaną trzy wyróżniające się Inicjatywy w trzech kategoriach: Wybór innogy, Najpopularniejsza inicjatywa w mediach społecznościowych oraz Wybór Wspieram.to. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora i Usługodawcy. Łączna pula dofinansowania trzeciego etapu wynosi 9 tys. zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Na każdą z kategorii przeznaczone jest dofinansowanie w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Decydującą rolę w wyborze Inicjatyw, które zostaną dofinansowane pełni Organizator. Łączna kwota dofinansowania w trzecim etapie może się zwiększyć decyzją Organizatora, ale nie może wynieść mniej niż 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). W przypadku zwiększenia łącznej kwoty dofinansowania w trzecim etapie, Organizator zobowiązany jest do zdecydowania o wyborze Inicjatywy, który otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe.

 14. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w Regulaminie Specjalnym stosuje się Regulamin.

§ 2

Postanowienia ogólne i zasady Akcji Specjalnej „EKOenergia na Start”

 1. Akcja Specjalna organizowana jest przez Usługodawcę w ramach Serwisu przy współpracy z innogy Polska.

 2. Do organizacji Akcji Specjalnej nie stosuje się przepisów ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 498).

 3. Projektodawcami Akcji „EKOenergia na Start” mogą być wyłącznie Uczestnicy w rozumieniu Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start”.

 4. Inicjatywami zgłoszonymi do Akcji Specjalnej mogą być wyłącznie Inicjatywy w rozumieniu Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start”.

 5. Wszystkie kampanie mające na celu finansowe wsparcie Inicjatyw zgłoszonych przez Projektodawców Akcji „EKOenergia na Start” będą prowadzone od dnia 25.05.2020 r.(po uprzedniej rekrutacji w dniach 07-24.05.2020 r.). Dnia 22.06.2020 r. zostaną przyznane granty finansowe dla 3 wybranych podczas obrad projektów (15.06-21.06). Po tym terminie będzie możliwe dalsze zbieranie funduszy za pomocą Serwisu, ale już bez otrzymania dopłat Organizatora do wsparć, do dnia 25.06 (do godz 23:59)

 6. Każda transakcja pojedynczego Wspierającego w wysokości minimum 10 złotych zostanie wsparta przez Organizatora dodatkowym dofinansowaniem w kwocie 10 złotych, z ograniczeniem jednej dopłaty na unikalnego użytkownika wspierającego daną Inicjatywę. Użytkownik może korzystać z dopłaty Organizatora wielokrotnie, ale wspierając różne Inicjatywy.

 7. Dopłaty Organizatora są dodawane do wsparć do wyczerpania puli finansowej lub końca akcji.

 8. Dodatkowe Granty Finansowe Organizatora zostaną przyznane i dodane do trwających kampanii dnia 22.06.2020 r. po obradach komisji konkursowej. Granty Finansowe zostaną przyznane trzem Inicjatywom w następujących kategoriach: Wybór innogy, Najpopularniejsza inicjatywa w mediach społecznościowych oraz Wybór Wspieram.to.

§ 3

Zgłoszenie Inicjatywy

 1. Postanowienia § 4 ust. 2-6, 8-10, 12, 14-15 oraz 17-21 Regulaminu nie znajdują zastosowania.

 2. Projektodawca Akcji „EKOenergia na Start” zgłasza chęć udziału w Akcji Specjalnej za pośrednictwem formularza udostępnionego mu na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.wspieram.to/ekoenergia

 3. W ramach formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej Projektodawca Akcji „EKOenergia na Start” zobowiązany jest podać dane wymagane zgodnie z Regulaminem Akcji „EKOenergia na Start” oraz zaakceptować Regulamin i Regulamin Specjalny. Projektodawca Akcji „EKOenergia na Start” zobowiązany jest wskazać, jakie działania podejmie po przekroczeniu określonego pułapu uzyskanych Płatności.

 4. W ramach formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Projektodawca Akcji „EKOenergia na Start” udziela Organizatorowi pełnomocnictwa do przekazania Usługodawcy informacji, materiałów oraz zgód przekazanych oraz udzielonych za pośrednictwem formularza.

 5. Formularz, o którym mowa w ustępie 2, jest dostępny od dnia 07.05.2020 r. Inicjatywy mogą być zgłaszane do Akcji Specjalnej do dnia 24.05.2020 r. Szczegóły zgłaszania Inicjatyw do Akcji Specjalnej znajdują się w § 5 Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start”.

 6. Kampania jest uważana za zakończoną sukcesem, jeżeli na rzecz Inicjatywy dokonano Płatności. Usługodawca przekaże Beneficjentowi Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start”) wszystkie otrzymane Płatności. Zebrana kwota zostanie pomniejszona o prowizję przedsiębiorstwa pośredniczącego w przekazywaniu Płatności - 2,5% oraz prowizję serwisu - 8,5%. Prowizją nie są objęte dopłaty oraz granty od innogy.

 7. Usługodawca przekaże Beneficjentowi Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start”) wszystkie otrzymane Płatności w ciągu 10 dni od dnia zakończenia Konkursu (w rozumieniu Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start”).

 8. Projektodawca „EKOenergia na Start” oraz Beneficjent Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start”) są zobowiązani do świadczeń wzajemnych na rzecz Wspierających, a w szczególności do Nagród.

 9. Akcja w oparciu o nagrody dla Wspierających stanowi sprzedaż przedpłaconą.

§ 4

Umowa

 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Projektodawcą „EKOenergia na Start” dochodzi z momentem przekazania Usługodawcy informacji, materiałów oraz zgód, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu Specjalnego, o ile te informacje, materiały oraz zgody są wystarczające do świadczenia Usług przez Usługodawcę. Treść Umowy kształtowana jest przez Regulamin i Regulamin Specjalny stosownie do treści § 1 ust. 3.

 2. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Projektodawcą „EKOenergia na Start” wygasa i jest uważana za wykonaną z dniem rozliczenia się przez strony z pobranych przez Usługodawcę Płatności poprzez przelanie ich na rachunek bankowy podany Usługodawcy w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu Specjalnego.

§ 5

Wspieranie Inicjatyw

 1. Postanowienia § 5 ust. 1 oraz 5-8 Regulaminu nie znajdują zastosowania.

 2. Minimalna kwota jaką Wspierający może wesprzeć Inicjatywę to 5 (pięć) złotych. Szczegóły wspierania Inicjatyw w Akcji Specjalnej znajdują się w Regulaminie Akcji „EKOenergia na Start”. Minimalna wpłata objęta dopłatą Organizatora wynosi 10 złotych.

 3. Niezależnie od spełnienia innych wymogów wynikających z Regulaminu, a dotyczących w szczególności Rejestracji, przed wsparciem Inicjatywy objętej Akcją Specjalną, Wspierający zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Specjalny. W momencie akceptacji Regulaminu Specjalnego dochodzi do zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Specjalnego.

§ 6

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie gwarantuje Projektodawcy „EKOenergia na Start” ani Beneficjentowi Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Konkursu „EKOenergia na Start”) osiągnięcia jakiegokolwiek poziomu Płatności.

 2. Usługodawca nie ponosi wobec Projektodawcy „EKOenergia na Start” oraz Beneficjenta Finansowania (w rozumieniu Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start”) odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Organizatora, a w szczególności za zgodność tych działań z Regulaminem Akcji „EKOenergia na Start”.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazanych mu informacji oraz materiałów, o których mowa w § 3 ust. 4, a w szczególności za poprawność przekazanych mu numerów rachunków bankowych. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikacji treści tych informacji oraz materiałów.

 4. Za treść Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start” odpowiada Organizator oraz Usługodawca;

 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania „Akcji Specjalnej” w rozumieniu Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start” mogą być zgłaszane Usługodawcy pod adres: kontakt@wspieram.to

 6. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem Serwisu mogą być zgłaszane zgodnie z Regulaminem.

 7. Postanowienia § 9 ust. 10, 12 i 14 Regulaminu nie znajdują zastosowania, Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo przerwania prezentacji Inicjatywy, jeżeli poweźmie wiadomość, że kontynuacja prezentacji stanowiłaby naruszenie postanowień Regulaminu lub Regulaminu Specjalnego.

 8. Wycofanie Inicjatywy z Akcji, w rozumieniu Regulaminu Akcji „EKOenergia na Start” (z jakiejkolwiek przyczyny) jest równoznaczne z wycofaniem Inicjatywy Projektodawcy „EKOenergia na Start” z Serwisu oraz zwrotem środków będących w posiadaniu Usługodawcy na rzecz Wpłacających.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Specjalny dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.wspieram.to/regulamin w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Specjalnym zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Regulaminu Specjalnego strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną.

Regulamin Specjalny akcji "Podziel się uśmiechem z Lay’s i wesprzyj kulturę miejską"

Pobierz Regulamin Specjalny akcji "Podziel się uśmiechem z Lay’s i wesprzyj kulturę miejską"

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!