Herbert, mimo wszystko! – film

Herbert, mimo wszystko! – film

3%
3 493
z potrzebnych 100 000 zł = 3% celu
29 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Bierzesz ile zbierzesz
Dnia 07.04.2019 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj
 • Projekt
 • Aktualizacje
 • Wspierający (25)
 • Społeczność

Kampania wzbudziła

793 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Zbigniew Herbert to poeta ponadczasowy, bezkompromisowy i wierny wyznawanym ideałom. Wyrosły z kultury europejskiej, z filozofii greckiej i chrześcijańskiej. Jego wiersze, w prosty sposób dotykające prostych spraw, mają niezwykłą siłę.

Herbert był dla wielu pokoleń moralnym przewodnikiem. Jego poezja była, jest
i będzie nam potrzebna.

Celem naszej kampanii jest dokończenie prac nad pionierskim, pełnometrażowym, półtoragodzinnym filmem o Zbigniewie Herbercie, noszącym tytuł „Herbert, mimo wszystko!". Od dwóch lat, realizujemy ten dokument z ambicją, by zobaczyć go 
w kinach w Polsce i zagranicą.

Do filmu tego zgromadziliśmy już materiały, teraz szukamy środków, które pokryją koszty montażu i post-produkcji. Chcemy, aby premiera filmu odbyła się
w Warszawie, w listopadzie 2019 roku, wkrótce po obchodach 95. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta.

Organizatorem zbiórki jest Vertigo - firma produkcyjna, założona w 2007 r. Do tej pory Vertigo brało udział w produkcji filmów takich jak m.in.: "Kret" (2011), "Minkowski | Saga" (2014) i "Z dala od orkiestry" (2017) w reż. Rafaela Lewandowskiego.

[WERSJA ANGIELSKA]

Zbigniew Herbert is a timeless poet, uncompromising and faithful to his ideals. He arose in European culture, Greek and Christian philosophy. His poems give an extraordinary impact, that affects simple matters.

Herbert has been a moral guide for many generations. His poetry will always be irreplaceable.

The goal of our fundraising campaign is to gather the funds to be able to finish work on a pioneer, full-length, 1,5-hour long film about Zbigniew Herbert, titled “Herbert, despite everything!”. For two years, we have been pursuing the work on this document, with ambition to show it at cinemas in Poland and abroad.

We have already collected most materials for this film and are looking for resources, that will cover assembly and post-production costs at the moment. We would love, if the movie premiere happen in Warsaw in November 2019, soon after Zbigniew Herbert’s 95th birthday anniversary.

Vertigo, the organizer of the fundraising, it is a production company, founded in 2007. Until now, Vertigo took part in the production of few films, such as: “The Mole” (2011), "Minkowski | Saga" (2014) and "Out of the limelight" (2017), all of tchem directed by Rafael Lewandowski.Opis projektu

Istnieją już filmy poświęcone postaci autora „Pana Cogito”. Wszystkie jednak albo przypominają hasło encyklopedyczne, albo ukazują wizerunek nieledwie „świętego”, wikłając się przy tym w „polskie piekło” sporów politycznych. My natomiast przygotowaliśmy materiał, dzięki któremu można zobaczyć pisarza w całym jego skomplikowaniu – artystycznym, ale też ideowym i po prostu: biograficznym.

W obrazie "Herbert, mimo wszystko!" pragniemy przedstawić poetę nie jako „posągowego klasyka”, ale jako światowej sławy artystę, zmagającego się codziennie z niepewnością, gniewem, depresjami, bólem fizycznym, a nawet chorobą psychiczną. Z drugiej zaś strony – z intensywną radością odbierającego świat, przemierzającego go w swych niezliczonych podróżach na pokładzie samolotów i statków, pieszo, autostopem i na grzbiecie osła... Kochającego tyleż intensywną pracę w bibliotekach, co włoskie „dolce vita”, arie operowe lub barwne krawaty. Stawiającego przed pisarzem najwyższe moralne zobowiązania, ale także lubiącego żart, kpinę, czy wręcz aktorskie przeistaczanie się w różne postaci. Zastanowimy się, jak nad tą skomplikowaną życiową i psychologiczną materią zbudował Herbert świat swych krystalicznych wierszy, które przecież dla wielu pokoleń czytelników były i są czymś więcej niż źródłem zachwytu. Potrafiły być wręcz – jak mówi jeden z naszych bohaterów –  „prawie jak modlitwa, dodawały siły, pozwalały odróżnić dobro od zła”.

 

Najważniejszym (choć nie jedynym, bo wspieranym przez grono przyjaciół pisarza) przewodnikiem po tych trudnych rejonach będzie w filmie Katarzyna Herbert, wdowa po poecie, która po raz pierwszy zgodziła się udzielić ekipie zdjęciowej tak intymnej, szczerej i niezwykle poruszającej wypowiedzi. Podkreślała choćby: „życie Zbigniewa to było zmaganie się ze wszystkim;
z nieśmiałością, nadwrażliwością”...

 

Wywiad z Katarzyną Herbert (żoną poety)

 

Wykorzystamy też odkrywcze ustalenia Andrzeja Franaszka, autora opublikowanej
w roku 2018 dwutomowej książki „Herbert. Biografia”, a zarazem współscenarzysty naszego dokumentu. Pierwszy tom jego pracy nosi tytuł „Niepokój” – znamienny dla zrozumienia prawdziwego oblicza poety.

 

Nie będziemy jednak pedantycznie rekonstruować chronologii życia i dzieła Herberta, skoncentrujemy się na portretowaniu jego osobowości, ukazanej nie tylko w polskiej, ale w o wiele szerszej światowej perspektywie. Herbert bowiem był twórcą ważnym nie tylko dla Polaków (wszak z Nagrodą Nobla rozminął się o włos...), o czym opowiedzą inni uczestnicy filmu, wybitni poeci, krytycy i wydawcy ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Izraela i Francji. Znajdują się wśród nich osoby znane w literaturze światowej, takie jak Al Alvarez, Charles Simic, Philippe Jaccottet Edward Hirsch, Michael Kruger czy Francesco Cataluccio. Ufamy, iż taki właśnie punkt widzenia sprawi, że ta filmowa opowieść będzie interesująca również dla odbiorców spoza Polski.

Nasz film ma już zapewnioną dystrybucję kinową, a to dzięki współpracy z firmą Against Gravity, czyli jednym z najpoważniejszych dystrybutorów ambitnych filmów na rynku polskim i europejskim.

Dodajmy tutaj, że nasz dokument nie będzie prostym zestawieniem tzw. „gadających głów” (choć zarejestrowaliśmy już kilkaset godzin wywiadów), a dziełem artystycznym, na potrzeby którego w ciągu dwóch lat pracy zdobyliśmy unikalne materiały archiwalne (z Austrii, Niemiec oraz Izraela), jak też nakręciliśmy zdjęcia w miejscach dla Herberta „magicznych” – na szkockiej wyspie Iona, w izraelskiej twierdzy Masada, w Grecji, w jego pierwszym włoskim mieście – w Spoleto, czy wreszcie w całkowicie pustych salach madryckiego Prado, które niegdyś przemierzał na wózku inwalidzkim, o mało nie kończąc swego życia pod obrazem Velázqueza. Dopełniając estetyczną tkankę naszego projektu, w filmie „ożywimy” dzięki animacji rysunki autorstwa samego pisarza, który nie tylko słowem, ale także kreską ołówka portretował świat.

 

Wszystkie te ambitne, zarówno merytoryczne, jak i kinematograficzne kryteria sprawiają, że aby ukończyć nasz film potrzebujemy Państwa wsparcia i szczodrobliwości. Jego warszawską premierę planujemy na listopad 2019 roku, wkrótce po obchodach 95. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta. Ufamy, że dzięki Państwa pomocy widzowie będą wtedy mogli zobaczyć prawdziwą opowieść o tym, jak wielki poeta przemierzał życie zgodnie z obranym przez samego siebie mottem: „mimo wszystko. Malgré tout”.Wywiady z poetami i wydawcami ze świata

(Charles Simic, Dan Halpern, Edward Hirsch, Philippe Jaccottet)


Tytułem, krótkiego podsumowania pragniemy zaznaczyć, że życie Zbigniewa Herberta było pełne podróży, wędrówek, że trudno jest wskazać jedno miasto, które byłoby jego wyłącznym domem. Można jednak na mapie Europy wskazać miejsce, w którym przecinały się jego szlaki, miejsce dla egzystencji poety tyleż ważne w planie materialnym, co symboliczne. Miejscem tym jest Berlin, a dokładniej: dawny Berlin Zachodni.

Począwszy od lat 60-tych, autor „Struny światła” bywał w tym mieście wielokrotnie, w latach 70-tych były to wręcz pobyty wieloletnie, możliwe dzięki stypendiom, ale także honorariom otrzymywanym za doskonale sprzedające się w Niemczech Zachodnich książki poetyckie i eseistyczne Herberta. To tutaj polski poeta zdobywał prawdziwie światową sławę, spotykał się z niemieckimi i austriackimi twórcami, takimi Gunter Grass czy Elias Canetti, ale też z innymi mieszkańcami polskiej „kolonii” – Sławomirem Mrożkiem i Krzysztofem Pendereckim. Stąd wyruszał do Grecji i Stanów Zjednoczonych, tu znajdywał azyl i pomoc w latach, kiedy w Polsce publikacji jego dzieł zabraniała cenzura.

I jeszcze, do pewnego stopnia paradoksalnie, to tutaj miał odpowiednie warunki, również polityczne, by otwarcie mówić o innym miejscu, o mieście swego dzieciństwa, czyli Lwowie. Mieście, które – jak wspominał – nauczyło go szacunku dla wielu, współżyjących ze sobą kultur, języków i religii: polskiej, ukraińskiej, żydowskiej, niemieckiej. Mieście, które ukształtowało jego wizję tolerancyjnej i różnorodnej Europy. Moglibyśmy dodać: wizję dziś boleśnie zagrożoną.

W Berlinie Herbert odbywał wieczory autorskie (jeden z nich zobaczymy dzięki niemieckiemu reportażowi z końca lat 60-tych), tutaj też pisał jeden ze swoich najpiękniejszych utworów prozatorskich, krótki szkic o szkockiej wyspie Iona, kończąc go słowami: 

„Nie wiadomo, co przyniesie przyszłość i jak długo trwać będzie rozdarcie świata. Ale dopóki w jedną bodaj noc roku światła tej ziemi będą się pozdrawiały, niecała chyba nadzieja jest pogrzebana”.

[WERSJA ANGIELSKA]

There have already been numerous films devoted to the creator of “Mr Cogito”, however most of them resemble an encyclopedic representation of the character, or even shows Herbert as a “saint”, who was entangled in “polish hell” of a politic dispute.

We want to stand in contrast to these presentations, so we have prepared the materials, that shows the writer in all his complexity - artistic, but also ideological and, simply, biographical. We present the poet not as a “statue”, but as a world-famous artist, who struggled with uncertainty, anger, depression, physical pain, and even mental illness, every day of his life. On the other hand, we try to show the way he had seen the world – with intense joy and delight - when he traveled around the world by airplanes and ships, on foot and on the donkey's back ... The film shows, that he loved intensive work in libraries as much as he loved the Italian "dolce vita", opera arias or colorful ties. Through his whole life the writer was facing the highest moral obligations but remained droll with affection to mockery.

We will reflect on how Herbert built his world of poems, despite his complicated life and psychological issues. The world, that for many generations of readers has been, and still is, something more than a fountain of delight. His poetry, for some, is seen - as one of the characters in our movie says - "almost like a prayer - it adds strength and allows to distinguish between good and evil".

The most important guide of the writer’s life is Katarzyna Herbert, widow of the poet, who for the first time agreed to give such an intimate, honest and extremely moving statement. She emphasized: "Zbigniew's life was a struggle with everything; with shyness, sensitiveness "...


Interview with Katarzyna Herbert (the poet's wife)

We will also use the research and findings of Andrzej Franaszek - the author of the two-volume book, “Herbert, Biography " and a co-writer of our document. The first volume of his work is entitled "Anxiety" and is significant for understanding the true face of the poet.

We will not reconstruct pedantically the chronology of Herbert's life and work, as we will focus on portraying his personality, shown not only with polish perspective, but with a much wider horizon. Herbert was an important creator, not only for Poles and it will be told by other characters in the film: outstanding poets, critics and publishers from the United States, Italy, Great Britain, Germany, Israel and France. Among them are recognized creators, such as Al Alvarez, Charles Simic, Philippe Jaccottet Edward Hirsch, Michael Kruger and Francesco Cataluccio. We trust that this point of view will make Herbert’s story interesting for viewers outside Poland.

Our film has already been provided with cinema distribution, thanks to cooperation with Against Gravity - one of the most important distributors of art cinematography on Polish and European market.

Our document will not be a simple example of the so-called "Talking heads" documentary (although we have already registered several hundred hours of interviews), but an artistic work, 1 for which we have acquired unique archival materials (from Austria, Germany and Israel) within two years of work. We shoot photos in places that had “magical” status for Herbert – on the Scottish island of Iona, in the Israeli fortress of Masada, in Greece, in Italian city of Spoleto, or in the completely empty rooms of the Madrid Prado, which he once roamed in a wheelchair, when he almost lost his life under the Velázquez painting. Complementing the aesthetic layer of our project, the film "enlivens" thanks to the animation of writer’s drawings – as Herbert portrayed the world not only by words, but also by pencil.

All these ambitious, both substantive and cinematographic criteria, make Your support and generosity necessary to complete our film. We plan its premiere in Warsaw, in  November 2019. We trust, that thanks to Your support, the viewers will be able to see the real story of the great poet’s  “journey through life” in accordance to the self-chosen motto: "after all. Malgré tout ".

Interviews with poets and publishers from atound the world:

(Charles Simic, Dan Halpern, Edward Hirsch, Philippe Jaccottet

Zbigniew Herbert's life was so full of travelling, that it is extremely difficult to identify just one city, that would be his only home. However, it is possible to indicate on the map of Europe the place where, his paths crossed. The place of importance in both dimensions:  the material as much as the symbolic one. The place is Berlin, or more precisely: former West Berlin.

From the early 1960s, the author of “Chord of Light” visited the city many times. In the 1970s it had been even a long-term stay, that had been possible due to scholarships, but also to the fees received for Herbert's poetic and essayistic books, that had been selling well in West Germany. During this time, he gained real world fame, he met with German and Austrian artists, such as Gunter Grass and Elias Canetti, but also with other inhabitants of the “Polonia” - Sławomir Mrożek and Krzysztof Penderecki. 

From Berlin he went to Greece and the United States, where he found support through the years, when the publication of his works in Poland had been prohibited by censorship. In the US he had the opportunities, also political, to openly speak about a different place - Lviv, the city of his childhood. A city that, as he recalled, taught him respect for many cultures, languages and religions living together: Polish, Ukrainian, Jewish, German. The city, that shaped his vision of a tolerant and diverse Europe. As we should add: a vision, that is threatened today, in 2019.

In Berlin, Herbert held poetic evenings (one of them will be seen in a film, thanks to the German report from the late 1960s), he also wrote one of his most beautiful prose piece – a short essay about the Scottish island of Iona, that ends with the words: 

"It is not known what the future will bring and how long the world will be torn. But as long as at least one night of the year the lights of this land will greet each other, the hope is probably not buried…”


Cel projektu

Celem zbiórki jest pozyskanie funduszy na dokończenie pracy nad filmem, czyli:

 • Opracowanie dogrywek materiałów
 • Realizacja montażu filmu
 • Organizacja pokazów filmu we współpracy z dystrybutorem
 • Organizacja pokazów niekomercyjnych

(Uwaga: lista celów może zostać rozszerzona po przekroczeniu zakładanego celu zbiórki)

[WERSJA ANGIELSKA]

The aim of the collection is to raise funds to complete the work on the film, namely:

 • Acquisition of extra materials
 • Film editing  
 • Organization of film screenings in cooperation with the distributor
 • Organization of non-commercial shows

(Note: the list of goals can be extended after exceeding the expected fundraising target

Nagrody

Dla twórców i producentów sama realizacja filmu i możliwość pokazania go szerokiej publiczności będzie oczywistą nagrodą.

Mamy jednak świadomość, że do ukończenia dzieła niezbędna jest jeszcze wysoka kwota i każdemu z Państwa, kto zdecyduje się wesprzeć nasz cel należą się ogromne podziękowania oraz odpowiednie do wsparcia nagrody.

Możliwe są poniższe warianty udzielenia wsparcia:

 1. Cegiełka! 10 zł lub więcej. 
  Darczyńca otrzyma imienne podziękowanie mailowe, każda cegiełka się liczy.
  Liczba nagród - bez ograniczeń.
 2. Zostajesz współproducentem! 50 zł lub więcej.
  Darczyńca otrzyma imienny certyfikat udziału w akcji, podziękowanie mailowe.
  Liczba nagród bez ograniczeń.
 3. Zostajesz współproducentem! 200 zł lub więcej.
  Darczyńca otrzyma imienny certyfikat udziału w akcji, podziękowanie mailowe, plakat z podpisem reżysera. 
  Nagroda limitowana: 50 
 4. Zostajesz współproducentem! 300 zł lub więcej.
  Darczyńca stanie się współproducentem filmu dokumentalnego, otrzyma imienny certyfikat udziału w akcji, podziękowanie mailowe, plakat z podpisem reżysera, a jego nazwisko zostanie wyróżnione w napisach końcowych filmu. 
  Nagroda limitowana: 30 
 5. Zostajesz współproducentem! 500 zł i więcej.
  Darczyńca stanie się współproducentem filmu dokumentalnego, otrzyma imienny certyfikat udziału w akcji, podziękowanie mailowe, plakat z podpisem reżysera, a jego nazwisko zostanie wyróżnione w napisach końcowych filmu. Ponadto, otrzyma dwuosobowe zaproszenie na specjalny pokaz przedpremierowy dla wspierających projekt przez wspieram.to. 
  Nagroda limitowana: 20 
 6. Zostajesz współproducentem! 1 000 zł i więcej.
  Darczyńca stanie się współproducentem filmu dokumentalnego, otrzyma imienny certyfikat udziału w akcji, podziękowanie mailowe, plakat z podpisem reżysera, a jego nazwisko zostanie wyróżnione w napisach końcowych filmu. Ponadto, otrzyma dwuosobowe zaproszenie na specjalny pokaz przedpremierowy dla wspierających projekt przez wspieram.to. Po premierze kinowej i telewizyjnej otrzyma limitowane DVD z podpisami twórców. 
  Nagroda limitowana: 10
 7. Zostaniesz Mecenasem projektu! 5 000 zł i więcej.
  Darczyńca stanie się współproducentem filmu dokumentalnego, otrzyma imienny certyfikat udziału w akcji, podziękowanie mailowe, plakat z podpisem reżysera, a jego nazwisko zostanie wyróżnione w napisach końcowych filmu. Ponadto, otrzyma dwuosobowe zaproszenie na specjalny pokaz przedpremierowy dla wspierających projekt przez wspieram.to. Po premierze kinowej i telewizyjnej otrzyma limitowane DVD z podpisami twórców, oraz zaproszenie na wystawną kolację z reżyserem. 
  Nagroda limitowana: 10 
 8. Zostaniesz ekskluzywnym Mecenasem projektu! 10 000 zł i więcej.
  Darczyńca stanie się ekskluzywnym mecenasem filmu dokumentalnego "Herbert, mimo wszystko!". Zakres wsparcia oraz nagród zostanie ustalony indywidualnie.
  Nagroda limitowana: 5

Każdy rodzaj wsparcia, którego będą Państwo skłonni udzielić twórcom, będzie miał ogromne znaczenie dla realizacji przedsięwzięcia. 

Nawet najdrobniejsza kwota przybliży nas do skończenia prac nad trwającym kilka lat projektem artystycznym, który ma szczególne znaczenie dla pamięci o Zbigniewie Herbercie – jednym z największych poetów swoich czasów i najbardziej rozpoznawanym polskim wieszczu czasów nowożytnych. 

[WERSJA ANGIELSKA]

The following variants of support are possible.

1. Contribution! Donate 10 PLN or more. 

The donor will receive a personal thank-you email. No limited rewards.

2. You will become a co-producer! Donate 50 PLN or more.

The donor will receive a personal certificate of participation in the action and a thank-you e-mail. No limited rewards.

3. You will become a co-producer! Donate 200 PLN or more.

The donor will receive a personal certificate of participation in the action, a personal thank-you e-mail and poster with director's signature.

 Limited reward: 50

4. You will become a co-producer! Donate PLN 300 or more.

The donor will become co-producer of the documentary, will receive a personal certificate of participation in the action, a thank-you email, and a poster with the director's signature and his name will be mentioned in film closing credits.

Limited reward: 30

5. You will become a co-producer! Donate 500 PLN and more.

The donor will become co-producer of the documentary, will receive a personal certificate of participation in the action, a thank-you email, and a poster with the director's signature. Moreover, his name will be mentioned in film closing credits. In addition, he will receive a two-person invitation to a special pre-premiere show organized for people supporting the project by wspieram.to.

Limited reward: 20

6. You will become a co-producer! Donate 1000 PLN and more.

The donor will become the co-producer of the documentary, will receive a personal certificate of participation in the action, a thank-you email, and a poster with the director's signature. Moreover, his name will be mentioned in film closing credits. In addition, he will receive a two-person invitation to a special pre-premiere show organized for people supporting the project by wspieram.to. After the cinema and television premiere, he will receive a limited DVD with the creator's signatures.

Limited prize: 10

7. You will become the Patron of the project! Donate 5000 PLN and more.

The donor will become the co-producer of the documentary, will receive a personal certificate of participation in the action, an thank-you email, a poster with the director's signature. Moreover, his name will be highlighted in the final credits of the film. In addition, he will receive a two-man invitation to a special pre-premiere show organized for people supporting the project by wspieram.to. After the premiere of cinema and television, he will receive a limited DVD with the signatures of the creators, and an invitation to join an exquisite dinner with the director.

Limited prize: 10

8. You will become an exclusive Patron of the project! Donate 10,000 PLN and more.

The donor will become the exclusive patron of the documentary "Herbert, despite everything". The scope of support and prizes will be determined individually.

Limited prize: 5

Any type of support that you will be willing to give to creators will have a huge impact on the realization of the project. Even the smallest amount will bring us closer to finishing works on an artistic project that lasts for several years and which has a great importance to Zbigniew Herbert remembrance as one of the greatest poets of his time and the most recognized Polish poet of modern times.

 


O autorze / Zespół

Andrzej Franaszek (1971) – krytyk literacki, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, sekretarz Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta, współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Autor książki Miłosz. Biografia (Kraków, 2011), za którą otrzymał m.in. Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, Nagrodę Nike Czytelników „Gazety Wyborczej”, Nagrodę im. Kazimierza Wyki oraz Nagrodę Ministra Kultury i Edukacji Narodowej. Jest także autorem prac Ciemne źródło. Esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta (Londyn, 1998; wyd. II: Kraków, 2008) oraz Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy (Kraków, 2010), licznych szkiców, a także scenariuszy filmów dokumentalnych. W roku 2018 Wydawnictwo Znak opublikowało dwutomową biografię Zbigniewa Herberta jego autorstwa.

Jest też autorem scenariuszy filmów dokumentalnych:

 • Zwyczajna dobroć. O Jerzym Turowiczu (1998), reż. Maria Zmarz-Koczanowicz;
 • Czarodziejska góra. Amerykański portret Czesława Miłosza (2000), reż. Maria Zmarz-Koczanowicz;
 • Pokolenie ‘89 (2002), reż. Maria Zmarz-Koczanowicz;
 • Profesor. O Leszku Kołakowskim (2005), reż. Maria Zmarz-Koczanowicz;
 • Miłosz (2013), reż. Katarzyna Gondek;
 • Ryszard Krynicki. Tłumaczenie ciszy (2016), reż. Adam Sikora.

 

Jakub Burakiewicz - Absolwent PWSFTviT w Łodzi. Operator obrazu, autor zdjęć do filmów krótkometrażowych, dokumentalnych i reklamowych. Współzałożyciel domu produkcyjnego Koi Studio. Jego filmy pokazywane były na międzynarodowych festiwalach, takich jak Camerimage, London East End Film Festival, Festiwal Filmowy w Gdyni I Festiwal Debiutów Filmowych w Koszalinie. W swoim portfolio posiada także teledyski, m.in. dla zespołu Rysy, PRO8L3M, Duit, Maelstrom, Enchanted Hunters, Tomka Makowieckiego, Margaret czy formacji Dwa Pokoje. Pracuje zarówno przy projektach polskich, jak i zagranicznych.

Wybrana filmografia:

 • Mój starszy brat, reż: Paweł Zdanowski, 2017
 • Flying condition, reż: Piotr Matejkowski, 2017
 • Stwór, reż: Irek Grzyb & Ola Gowin, 2015
 • Tropical Island, reż:Filip Hillesland, 2014
 • I nic dookoła, reż:Marta Prus, 2013
 • Świt, reż: Jakub Burakiewicz & Bartosz Kruhlik, 2011

 

Rafael Lewandowskiurodzony w polsko-francuskiej rodzinie. Absolwent Wydziału Reżyserii słynnej francuskiej szkoły filmowej LA FEMIS. Jest autorem ponad 10 filmów dokumentalnych, był nagrodzony na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych. W 2012 r. został laureatem Paszportu Polityki, a w 2015 r. Francuskie Ministerstwo Kultury uhonorowało go orderem Kawalera Sztuki i Literatury. Żyje w Warszawie, gdzie pracuje nad kolejnymi projektami fabularnymi i dokumentalnymi.

Wybrana filmografia:

Filmy fabularne

 • Kret (108' / Metro Films, Kuiv Productions, Silesian Films, Vertigo / 2010)
 • A Ranch in Nevada (11’ / 35 mm / La fémis / 1994)
 • Krótkie pożegnania (7’ / 16mm / La fémis / 1992)
 • Dzień końca lata (14’ / 16mm / 1991)

Filmy dokumentalne

 • Z dala od orkiestry (85' / Vertigo & Zygmunt Zaleski Stichting / 2017)
 • Minkowski | Saga (85’ & 58’ / Vertigo & Fido Films / 2013)
 • Bye, Bye Dublin! (47' / Studio Filmowe Kalejdoskop, TVP2, PISF / 2010)
 • Sztuka milczenia (55’ / Eureka Media & TVP Kultura / 2008)
 • Piosenka i życie (74’ & 52’ / digital beta / Kuiv Productions & Studio Filmowe Kalejdoskop / 2006)
 • W cieniu Don Giovanniego (75’ / digital beta / Canal + Polska / 2003)
 • Przesłuchania (90’ / digital beta / Yenta Production, La fémis & Cites Télévision / 2000)
 • Cień na duszy (52’ / S.16mm / Porte Rouge, Images Plus & Rougemarine / 1999)
 • Cela (52’ / 35 mm / La fémis & Fidélité Productions / 1996)
 • Shirley (20’ / beta SP / La fémis / 1993)
 • Ainsi font, font, font... (6’ / beta SP / La fémis / 1992)

[WERSJA ANGIELSKA]

Andrzej Franaszek - literary critic, lecturer at the Pedagogical University of Krakow, secretary of the International Zbigniew Herbert Literary Award, associate of Tygodnik Powszechny. Author of the book “Miłosz. Biography” (Cracow, 2011), for which he received, among others: “The Kościelski Foundation Award”, the “Nike Literary Award" funded by Gazeta Wyborcza, “The Kazimierz Wyka Award” and  Minister of Culture and National Education Award. He is also the author of the work “Dark source. An essay on frankness in the work of Zbigniew Herbert” (London, 1998, second edition: Krakow, 2008) and “Passage from Hell. 44 sketches on literature and adventures of the soul” (Krakow, 2010), numerous sketches, as well as many scenarios of documentary films. In 2018 Znak Publishing published a biography of Zbigniew Herbert written by Andrzej Franaszek.

Jakub Burakiewicz - He is a graduate of the Film School in Łódź. Image operator,  short-film, documentary and advertising films cinematographer. Co-founder of the Koi Studio production house. His films have been screened at international festivals such as Camerimage, the London East End Film Festival, the Gdynia Film Festival and the Film Debuts Festival in Koszalin. There are music videos, including for Rysy, PRO8L3M, Duit, Maelstrom, Enchanted Hunters, Tomek Makowiecki, Margaret and the Two Rooms group in his varied portfolio.  He works on both Polish and foreign projects.

Rafael Lewandowski - born in a Polish-French family. A graduate of the LA FEMIS Directing Department, famous French film school. He is the author of over 10 documentary films, awarded at many national and international festivals. In 2012, he became the laureate of “Polityka's Passport”, and in 2015 the French Ministry of Culture honoured him with the Order of the Bachelor of Art and Literature. He lives in Warsaw, where he works on new feature and documentary projects.

Ryzyko

Jeśli w terminie 60 dni nie uda nam się pozyskać zakładanej w zbiórce kwoty, film „Herbert, mimo wszystko!” prawdopodobnie nie powstanie. Z ogromną nadzieją jednak liczymy na to, że prace nad filmem, trwające już kilka lat i obejmujące pozyskanie znacznej części materiałów zostaną dokończone, a film będzie miało okazję zobaczyć szerokie grono odbiorców – w kinach, na festiwalach, w domach czy Internecie.

[WERSJA ANGIELSKA]

If we fail, and do not gain the amount expected in the fundraising within 60 days, the film “Herbert, despite everything!” probably will not be finished. However, we hope that our work on the film, that lasted few years and involved the acquisition of enormous part of the materials will not go to waste. We still believe that film will have the opportunity to be shown to a wide audience - in cinemas, at festivals, at homes or in the internet.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

 • Nagrody (8)

Cegiełka!

10 zł lub więcej
10 wspierających
Darczyńca otrzyma imienne podziękowanie mailowe, każda cegiełka się liczy.

[WERSJA ANGIELSKA]

Contribution!
Donate 10 PLN or more.

The donor will receive a personal thank-you email. No limited rewards.

Przewidywana dostawa: kwiecień 2019

Zostajesz współproducentem!

50 zł lub więcej
10 wspierających
Darczyńca otrzyma imienny certyfikat udziału w akcji, podziękowanie mailowe.

[WERSJA ANGIELSKA]

You will become a co-producer!
Donate 50 PLN or more.

The donor will receive a personal certificate of participation in the action and a thank-you e-mail. No limited rewards.
Przewidywana dostawa: kwiecień 2019

Zostajesz współproducentem!

200 zł lub więcej
2 wspierających
Darczyńca otrzyma imienny certyfikat udziału w akcji, podziękowanie mailowe, plakat z podpisem reżysera.

[WERSJA ANGIELSKA]

You will become a co-producer!
Donate 200 PLN or more.

The donor will receive a personal certificate of participation in the action, a personal thank-you e-mail and poster with director's signature.

Limited reward: 50
Nagroda limitowana. Pozostało 48/50
Przewidywana dostawa: kwiecień 2019

Zostajesz współproducentem!

300 zł lub więcej
6 wspierających
Darczyńca stanie się współproducentem filmu dokumentalnego, otrzyma imienny certyfikat udzia-łu w akcji, podziękowanie mailowe, plakat z podpisem reżysera, a jego nazwisko zostanie wyróż-nione
w napisach końcowych filmu.

[WERSJA ANGIELSKA]

You will become a co-producer!
Donate 300 PLN or more.

The donor will become co-producer of the documentary, will receive a personal certificate of participation in the action, a thank-you email, and a poster with the director's signature and his name will be mentioned in film closing credits.

Limited reward: 30
Nagroda limitowana. Pozostało 24/30
Przewidywana dostawa: kwiecień 2019

Zostajesz współproducentem!

500 zł lub więcej
1 wspierających
Darczyńca stanie się współproducentem filmu dokumentalnego, otrzyma imienny certyfikat udzia-łu w akcji, podziękowanie mailowe, plakat z podpisem reżysera, a jego nazwisko zostanie wyróż-nione w napisach końcowych filmu. Ponadto, otrzyma dwuosobowe zaproszenie na specjalny po-kaz przedpremierowy dla wspierających projekt przez wspieram.to.

[WERSJA ANGIELSKA]

You will become a co-producer!
Donate 500 PLN and more..

The donor will become co-producer of the documentary, will receive a personal certificate of participation in the action, a thank-you email, and a poster with the director's signature. Moreover, his name will be mentioned in film closing credits. In addition, he will receive a two-person invitation to a special pre-premiere show organized for people supporting the project by wspieram.to.

Limited reward: 20
Nagroda limitowana. Pozostało 19/20
Przewidywana dostawa: kwiecień 2019

Zostajesz współproducentem!

1000 zł lub więcej
0 wspierających
Darczyńca stanie się współproducentem filmu dokumentalnego, otrzyma imienny certyfikat udziału w akcji, podziękowanie mailowe, plakat z podpisem reżysera, a jego nazwisko zostanie wyróżnione w napisach końcowych filmu. Ponadto, otrzyma dwuosobowe zaproszenie na specjalny pokaz przedpremierowy dla wspierających projekt przez wspieram.to. Po premierze kinowej i telewizyjnej otrzyma limitowane DVD z podpisami twórców.

[WERSJA ANGIELSKA]

You will become a co-producer!
Donate 1000 PLN and more.

The donor will become the co-producer of the documentary, will receive a personal certificate of participation in the action, a thank-you email, and a poster with the director's signature. Moreover, his name will be mentioned in film closing credits. In addition, he will receive a two-person invitation to a special pre-premiere show organized for people supporting the project by wspieram.to. After the cinema and television premiere, he will receive a limited DVD with the creator's signatures.

Estimated delivery: APR 2019
Nagroda limitowana. Pozostało 10/10
Przewidywana dostawa: kwiecień 2019

Zostaniesz Mecenasem projektu!

5000 zł lub więcej
0 wspierających
Darczyńca stanie się współproducentem filmu dokumentalnego, otrzyma imienny certyfikat udziału w akcji, podziękowanie mailowe, plakat z podpisem reżysera, a jego nazwisko zostanie wyróżnione w napisach końcowych filmu. Ponadto, otrzyma dwuosobowe zaproszenie na specjalny pokaz przedpremierowy dla wspierających projekt przez wspieram.to. Po premierze kinowej i telewizyjnej otrzyma limitowane DVD z podpisami twórców, oraz zaproszenie na wystawną kolację z reżyserem.

[WERSJA ANGIELSKA]

You will become the Patron of the project!
Donate 5000 PLN and more.

The donor will become the co-producer of the documentary, will receive a personal certificate of participation in the action, an thank-you email, a poster with the director's signature. Moreover, his name will be highlighted in the final credits of the film. In addition, he will receive a two-man invitation to a special pre-premiere show organized for people supporting the project by wspieram.to. After the premiere of cinema and television, he will receive a limited DVD with the signatures of the creators, and an invitation to join an exquisite dinner with the director.

Estimated delivery: APR 2019
Nagroda limitowana. Pozostało 10/10
Przewidywana dostawa: kwiecień 2019

Zostaniesz ekskluzywnym Mecenasem projektu!

10000 zł lub więcej
0 wspierających
Darczyńca stanie się ekskluzywnym mecenasem filmu dokumentalnego "Herbert, mimo wszystko!". Zakres wsparcia oraz nagród zostanie ustalony indywidualnie.

[WERSJA ANGIELSKA]

You will become an exclusive Patron of the project!
Donate 10,000 PLN and more.

The donor will become the exclusive patron of the documentary "Herbert, despite everything". The scope of support and prizes will be determined individually.

Estimated delivery: APR 2019
Nagroda limitowana. Pozostało 5/5
Przewidywana dostawa: kwiecień 2019

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!