Księga pamięci Żydów augustowskich

Księga pamięci Żydów augustowskich

  Książki / Pisma    Augustów
JZI 
56%
17 771
z potrzebnych 31 500 zł = 56% celu
121 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Bierzesz ile zbierzesz
Dnia 26.05.2021 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (2)
  • Projekt
  • Aktualizacje (12)
  • Wspierający (95)
  • Społeczność (1)

Kampania wzbudziła

773 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Jesteśmy małym stowarzyszeniem o nazwie Jamiński Zespół Indeksacyjny (JZI). W kręgu naszych zainteresowań leżą tereny północno-wschodniej Polski - Augustów, Suwałki, Sejny i tereny przygraniczne Litwy i Białorusi. Naszą pasją jest genealogia i historia regionu. Dociekamy historii mieszkańców regionu wszelkich wyznań, nie tylko katolików którzy dziś stanowią przeważającą część społeczności, ale i prawosławnych, unitów, starowierców, Żydów i ewangelików. Wszystkich, którzy zamieszkiwali dawniej i dziś ten region i których piętno pozostało w miejscowej kulturze. Wszystkie informacje, które uda nam się zebrać są publicznie i bezpłatnie dostępne na naszej stronie www.

Wydajemy również książki i ta gałąź naszej działalności pełni dwojakie funkcje. Po pierwsze zachowujemy w ten sposób i rozpowszechniamy historię i kulturę regionu, a po drugie z niewielkiego zysku z każdego egzemplarza finansujemy naszą działalność statutową.

Żydzi stanowili kiedyś istotny element przedwojennego obrazu miasta Augustowa. Mieli udział w jego kulturze i tworzeniu dobrobytu miasta. Ich świat został doszczętnie zniszczony i niemal całkowicie zapomniany na skutek Holokaustu II Wojny Światowej. Wydając "Księgę pamięci Żydów augustowskich" chcemy przywrócić pamięć dawnych mieszkańców tego pięknego miasta.

Więcej o naszych działaniach można przeczytać na stronie: https://jzi.org.pl/

[WERSJA ANGIELSKA]

We are a small association called Jaminy Indexing Team (JZI). We are interested in the areas of north-eastern Poland - Augustów, Suwałki, Sejny and the border areas of Lithuania and Belarus. Our passion is the genealogy and history of the region. We examine and explore the history of the region's inhabitants of all faiths. We do not only research Catholics, who today constitute the majority of the community, but also Orthodox Christians, Uniates, Old Believers, Jews and Evangelicals. All those who lived in this region before and today and whose imprint has remained in the local culture. All information that we manage to collect is publicly available on our website and can be accessed free of charge.

We also publish books. By doing so, our association firstly preserves and spreads the history and culture of the region, and secondly, we provide financing for our statutory activities (having small profit on each copy sold).

The Jewish community used to be an important element of the pre-war landscape of the city of Augustów. They had a share in its culture and in creating the prosperity of the city. As a result of the Holocaust of World War II, their world was completely destroyed and their culture and history almost completely forgotten. By publishing the "Memorial Book of Augustów Jews" we want to restore the memory of the former inhabitants of this beautiful city.

You can read more about our activities at: https://jzi.org.pl/en

Opis projektu

Oryginał Księgi wydany w latach 60-tych liczy 560 stron, z czego większość w języku hebrajskim, a około 100 stron w języku jidisz. Jesteśmy na początkowym etapie projektu. Zbieramy zespół tłumaczeniowy. Naszym założeniem jest przetłumaczenie i wydanie książki do końca bieżącego roku. Skład, redakcję, obróbkę graficzną oraz projekt okładki (szkic jest widoczny w zajawce) wykonamy siłami własnymi, jako wkład członków Stowarzyszenia w powstanie tej książki.Książka będzie formatu B5, w twardej okładce, o objętości około 600 stron, a przebieg kampanii będziemy rejestrować na dedykowanej dla niej stronie: https://jzi.org.pl/ksiega-pamieci-zydow-augustowskich/

[WERSJA ANGIELSKA]As the original of the Memorial Book, published in the 1960s, is 560 pages (most of which was written in Hebrew and about 100 pages in Yiddish), we would like to republish it in English and Polish. We are currently at the initial stage of the project gathering a team of translators.  Our goal is to translate and publish the book by the end of this year. Composition, editing, graphic processing and the design of the cover (the sketch is visible in the teaser) will be done on our own, as a contribution of the members of the Association to the creation of this book.


The book is going to be approximately 600 pages long (B5 format, hardcover) and the whole project will be recorded on a dedicated page: https://jzi.org.pl/en/ksiega-pamieci-zydow-augustowskich/

Cel projektu

Celem kampanii jest uzbieranie funduszy na przetłumaczenie treści książki z języka hebrajskiego i jidisz. To 560 stron, a języki te należą do najtrudniejszych, a przez to najdroższych w tłumaczeniu.

W przypadku zebrania większej kwoty, przeznaczymy ją na przygotowanie kolejnej pozycji: "Księga pamięci Żydów suwalskich".

[WERSJA ANGIELSKA]

The goal of the campaign is to raise funds for the translation of the book's content from Hebrew and Yiddish. It's 560 pages long, and these languages are among the most difficult, and therefore the most expensive, to translate.

If the collected sum of  money exceeds this need, we will allocate it to the preparation of the next book: "Memorial Book of Suwałki Jews".

Nagrody

Zwolennik
20 zł i więcej
Po prostu podoba mi się ten projekt!
Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.

Fan
50 zł i więcej
Nie dość, że podoba mi się ten projekt, ale chętnie zobaczę jego wynik na swojej półce.
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz książki "Księga pamięci Żydów Augustowskich" w obniżonej cenie 46 zł, a Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.

Czytelnik
100 zł i więcej
Zapowiada się ciekawa pozycja. Pomogę jej powstać i chętnie ją przeczytam.
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz książki "Księga pamięci Żydów Augustowskich", a Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.

Patron
200 zł i więcej
Nie mogę się doczekać zakończenia projektu, a od książki nie będę mógł się oderwać - w domu i podróży.
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz książki "Księga pamięci Żydów Augustowskich", a Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii. Dodatkowo otrzymasz książkę w postaci ebooka, aby nie rozstawać się z nią nawet w podróży.

VIP
500 zł lub więcej
To wspaniały pomysł i grupa ludzi warta wsparcia w dążeniu do celu.
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz książki "Księga pamięci Żydów Augustowskich", a Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii. Dodatkowo otrzymasz status członka wspierającego Stowarzyszenie JZI.

Mecenas
1000 zł lub więcej
To świetny pomysł i chętnie osobiście poznam ludzi, którzy za nim stoją.
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz książki "Księga pamięci Żydów Augustowskich", a Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii. Dodatkowo zapraszamy na spotkanie integracyjne członków JZI bez dodatkowych kosztów, oczywiście po wygaśnięciu pandemii.

Sponsor
3000 zł i więcej
Ta książka to bardzo wartościowa pozycja i z przyjemnością będę z nią kojarzony.
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz książki "Księga pamięci Żydów Augustowskich", a Twoje imię i nazwisko lub logo pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii. Dodatkowo zyskasz jedną stronę w książce na promocję lub reklamę oraz Twoje imię i nazwisko lub logo pojawi się na tylnej okładce.

[WERSJA ANGIELSKA]

Follower

PLN 20 and more (approx. 5 USD)
I like this project!
Your name and surname will appear on the website dedicated to the campaign.

Fan
PLN 50 and more (approx. 12.5 USD)
I like the project and I would also love to see its result on my shelf.
You will benefit from the possibility to order a printed copy of "Memorial Book of Augustów Jews" at a discounted price of PLN 46 and your name and surname will appear on the website dedicated to the campaign.

Reader
PLN 100 and more (approx. 25 USD)
It promises to be an interesting book. I will help to make it happen and will gladly read it.
You will receive a printed copy of "Memorial Book of Augustów Jews" and your name and surname will appear on the dedicated website dedicated to the campaign.

Patron
PLN 200 and more (approx. 50 USD)
I can't wait to see the project complete. I won’t be able to part with the book – I would like to have it at home and on the road.
All the benefits of a “Reader” plus you will receive an e-book so you can read it even when traveling.

VIP

PLN 500 or more (approx. 125 USD)
It is a great idea and you are a group of people worth supporting in achieving your goal.
You will receive a printed copy of "Memorial Book of Augustów Jews" and your name and surname will appear on the website dedicated to the campaign. Additionally, you will receive the status of a supporting member of the JZI Association.

Advocate
PLN 1000 or more (approx. 250 USD)
It's a great idea and I'd love to meet the people behind it in person.
You will receive a printed copy of "Memorial Book of Augustów Jews" and your name and surname will appear on the website dedicated to the campaign. In addition, we invite you to an integration meeting of JZI members at no additional cost, of course, after the pandemic is over.

Sponsor
PLN 3,000 and more (approx. 760 USD)
It is a very valuable book and I will be happy to be associated with it.
You will receive a printed copy of "Memorial Book of Augustów Jews", and your name and surname or company logo will appear on the website dedicated to the campaign. Additionally, you will gain the possibility of using one black and white page in the book for promotion or advertising and your name or company logo will appear on the back cover in color.

O autorze / Zespół

Każdy z członków Stowarzyszenia JZI będzie miał swój wkład: organizujemy, składamy,  ilustrujemy, redagujemy, udostępniamy i nagłaśniamy.Kontakt: jzi@jzi.org.pl
Www: https://jzi.org.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/Jaminski.Zespol.Indeksacyjny

[WERSJA ANGIELSKA]
Each member of the JZI Association will contribute by either: organising, assembling, illustrating, editing, sharing and giving publicity to the project.Contact: jzi@jzi.org.pl
www: https://jzi.org.pl/en

Facebook: https://www.facebook.com/Jaminski.Zespol.Indeksacyjny

Ryzyko

Czasy mamy niepewne. Pandemia dotyka nas wszystkich i naszych bliskich. Istnieje (mamy nadzieje minimalne) ryzyko, że ktoś z zespołu tłumaczeniowego opóźni się ze swoją częścią tłumaczenia, co może wpłynąć na ostateczny termin ukazania się książki.

Mamy nadzieję, że uda zebrać się całość kwoty. W przypadku niedoboru, będziemy poszukiwać dalszego finansowania z innych źródeł. W ostateczności naruszymy fundusz statutowy Stowarzyszenia. Może to niekorzystanie wpłynąć na terminy.

[WERSJA ANGIELSKA]

The pandemic affects us all and our loved ones and the times are uncertain. There is a (hopefully minimal) risk that someone from the translation team will delay their part of the translation, which may affect the final date of publication of the book.

We hope to raise the entire amount and we are determined to publish this book. In the event of a deficit, we will seek further funding from other sources. As a last resort, we will draw on the Association's statutory fund. All of which may adversely affect the publishing schedule.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Nagrody (10)

Zwolennik

20 zł lub więcej
9 wspierających
Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.
[EN]
Your name and surname will appear on the website dedicated to the campaign.
Przewidywana dostawa: styczeń 2022

Fan

50 zł lub więcej
35 wspierających
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz "Księgi pamięci Żydów Augustowskich" w niższej cenie 46 zł (cena okładkowa: 61 zł).

Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.

Koszt wysyłki książki nie jest wliczony w wartość nagrody. Gdy książka będzie już dostępna skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia sposobu wysyłki (odbiór osobisty, Poczta Polska, paczkomat InPost).
[EN]
You will receive a printed copy of "Memorial Book of Augustów Jews" at a discounted price of PLN 46 (cover price: PLN 61).

Your name and surname will appear on the website dedicated to the campaign.

The shipping cost is not included in the reward value. When the book is available, we will contact you to arrange the shipping method (personal pickup, Polish Post, InPost parcel locker).
Przewidywana dostawa: styczeń 2022

Kolekcjoner

100 zł lub więcej
22 wspierających
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz kolekcjonerskiego albumu "Unikalny Augustów".

Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.

Koszt wysyłki książki nie jest wliczony w wartość nagrody. Gdy książka będzie już dostępna skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia sposobu wysyłki (odbiór osobisty, Poczta Polska, paczkomat InPost).

Tej publikacji nie ma i nie będzie w sklepie internetowym!

Unikalny, kolekcjonerski album dostępny wyłącznie dla osób wspierających projekt wydania "Księgi pamięci Żydów augustowskich" na portalu crowdfundingowym wspieram.to. Będzie zawierać kilkaset zdjęć Augustowa z pierwszej połowy XX wieku wraz z towarzyszącymi im opisami ze starej prasy, również z tego samego okresu. Całość formatu B5, o objętości około 100 stron. Ekskluzywne wydanie w sztywnej okładce i na powlekanym papierze.

Pełny opis nagrody: https://jzi.org.pl/publikacje/inne-publikacje/unikalny-augustow/
Przewidywana dostawa: styczeń 2022

Czytelnik

100 zł lub więcej
26 wspierających
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz "Księgi pamięci Żydów Augustowskich".

Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.

Koszt wysyłki książki nie jest wliczony w wartość nagrody. Gdy książka będzie już dostępna skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia sposobu wysyłki (odbiór osobisty, Poczta Polska, paczkomat InPost).
[EN]
You will receive a printed copy of "Memorial Book of Augustów Jews".

Your name and surname will appear on the website dedicated to the campaign.

The shipping cost is not included in the reward value. When the book is available, we will contact you to arrange the shipping method (personal pickup, Polish Post, InPost parcel locker).
Przewidywana dostawa: styczeń 2022

Czytelnik kolekcjoner

200 zł lub więcej
17 wspierających
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz "Księgi pamięci Żydów augustowskich" oraz wydrukowany egzemplarz kolekcjonerskiego albumu "Unikalny Augustów".

Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.

Koszt wysyłki książki nie jest wliczony w wartość nagrody. Gdy książki będą już dostępne skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia sposobu wysyłki (odbiór osobisty, Poczta Polska, paczkomat InPost).

Publikacji "Unikalny Augustów" nie ma i nie będzie w sklepie internetowym!

Unikalny, kolekcjonerski album dostępny wyłącznie dla osób wspierających projekt wydania "Księgi pamięci Żydów augustowskich" na portalu crowdfundingowym wspieram.to. Będzie zawierać kilkaset zdjęć Augustowa z pierwszej połowy XX wieku wraz z towarzyszącymi im opisami ze starej prasy, również z tego samego okresu. Całość formatu B5, o objętości około 100 stron. Ekskluzywne wydanie w sztywnej okładce i na powlekanym papierze.

Pełny opis nagrody: https://jzi.org.pl/publikacje/inne-publikacje/unikalny-augustow/
Przewidywana dostawa: styczeń 2022

Patron

200 zł lub więcej
5 wspierających
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz "Księgi pamięci Żydów Augustowskich".

Dodatkowo otrzymasz tę książkę w postaci ebooka.

Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.

Koszt wysyłki książki nie jest wliczony w wartość nagrody. Gdy książka będzie już dostępna skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia sposobu wysyłki (odbiór osobisty, Poczta Polska, paczkomat InPost).
[EN]
You will receive a printed copy of "Memorial Book of Augustów Jews".

Additionally, you will receive this book in the form of an e-book.

Your name and surname will appear on the website dedicated to the campaign.

The shipping cost is not included in the reward value. When the book is available, we will contact you to arrange the shipping method (personal pickup, Polish Post, InPost parcel locker).
Przewidywana dostawa: styczeń 2022

VIP

500 zł lub więcej
2 wspierających
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz "Księgi pamięci Żydów Augustowskich".

Dodatkowo otrzymasz status członka wspierającego Stowarzyszenia JZI.

Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.

Koszt wysyłki książki na terenie Polski jest wliczony w wartość nagrody. Gdy książka będzie już dostępna skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia sposobu wysyłki (odbiór osobisty, Poczta Polska, paczkomat InPost).
[EN]
You will receive a printed copy of "Memorial Book of Augustów Jews".

Additionally, you will receive the status of a supporting member of the JZI Association.

Your name and surname will appear on the website dedicated to the campaign.

The cost of shipping the book within Poland is included in the reward value. When the book is available, we will contact you to arrange the shipping method (personal pickup, Polish Post, InPost parcel locker).
Przewidywana dostawa: styczeń 2022

Turysta Warszawa

600 zł lub więcej
2 wspierających
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz "Księgi pamięci Żydów Augustowskich".

Dodatkowo otrzymasz pieszą wycieczkę z profesjonalnym przewodnikiem miejskim po terenach Warszawskiego Getta. Plac Grzybowski, synagoga Nożyków, Waliców, kładka na Chłodnej, sądy na Lesznie, Muranów, Polin (z zewnątrz), Kopiec Anielewicza i Umschlagplatz. Czas 2,5 godziny. Języki: polski, angielski, niemiecki, włoski i hiszpański. Ta część nagrody do odbioru natychmiastowego.

Dodatkowo otrzymasz wydrukowany egzemplarz kolekcjonerskiego albumu "Unikalny Augustów".

Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.

Koszt wysyłki książki na terenie Polski jest wliczony w wartość nagrody. Gdy książka będzie już dostępna skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia sposobu wysyłki (odbiór osobisty, Poczta Polska, paczkomat InPost).
Przewidywana dostawa: styczeń 2022

Mecenas

1000 zł lub więcej
3 wspierających
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz "Księgi pamięci Żydów Augustowskich".

Dodatkowo bezpłatnie będziesz mógł wziąć udział w pierwszym po pandemii spotkaniu integracyjnym JZI.

Twoje imię i nazwisko pojawi się na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.

Koszt wysyłki książki na terenie Polski jest wliczony w wartość nagrody. Gdy książka będzie już dostępna skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia sposobu wysyłki (odbiór osobisty, Poczta Polska, paczkomat InPost).
[EN]
You will receive a printed copy of "Memorial Book of Augustów Jews".

Additionally, you will be able to participate in the first JZI integration meeting after the pandemic for free.

Your name and surname will appear on the website dedicated to the campaign.

The cost of shipping the book within Poland is included in the reward value. When the book is available, we will contact you to arrange the shipping method (personal pickup, Polish Post, InPost parcel locker).
Nagroda limitowana. Pozostało 3/6
Przewidywana dostawa: styczeń 2022

Sponsor

3000 zł lub więcej
0 wspierających
Otrzymasz wydrukowany egzemplarz "Księgi pamięci Żydów Augustowskich".

Dodatkowo Twoje imię i nazwisko lub logo zostanie wydrukowane na tylnej okładce książki (kolor) oraz otrzymasz jedną stronę (czarno-białą) na końcu książki na promocję.

Twoje imię i nazwisko lub logo pojawi się również na dedykowanej stronie www poświęconej kampanii.

Koszt wysyłki książki na terenie Polski jest wliczony w wartość nagrody. Gdy książka będzie już dostępna skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia sposobu wysyłki (odbiór osobisty, Poczta Polska, paczkomat InPost).
[EN]
You will receive a printed copy of "Memorial Book of Augustów Jews".

Additionally, your name or logo will be printed on the back cover of the book (color) and you will receive one page (black and white) at the end of the book for promotion.

The cost of shipping the book within Poland is included in the reward value. When the book is available, we will contact you to arrange the shipping method (personal pickup, Polish Post, InPost parcel locker).
Nagroda limitowana. Pozostało 5/5
Przewidywana dostawa: styczeń 2022

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!