Króliczek i jego magiczne buciki

Króliczek i jego magiczne buciki

31%
5 939
z potrzebnych 19 000 zł = 31% celu
72 wpłat

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 31.07.2018 nie uzyskał pełnego finansowania.
Obserwuj (5)
  • Projekt
  • Aktualizacje (2)
  • Wspierający (68)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

398 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Króliczek, jak co wieczór, szykował się spać. Umył już ząbki, buzię i uszy. Założył
też swoją ulubioną piżamkę.
-Jeszcze tylko Twoje magiczne buciki synku!- powiedziała mamusia króliczka.

W podobny sposób każdy wieczór wygląda u tysięcy dzieci w Polsce. Bo rocznie w Polsce rodzi się aż 500 dzieci ze stopą końsko- szpotawą. Wada, często wykryta jeszcze w czasie ciąży, jest na szczęście wyleczalna. 

O CO TO CAŁE ZAMIESZANIE?

Nasz Króliczek urodził się ze stopą końsko- szpotawą. Pod tą ,,uroczą" nazwą kryje się deformacja stopy. Ustawienie końskie powoduje uniesienie pięty do góry, natomiast ustawienie szpotawe powoduje obrócenie stopy do wewnątrz. Jest to wada wrodzona, do tej pory nie udało się określić, co jest przyczyną jej zaistnienia. Nieleczona wada prowadzi do kalectwa. Dzisiejsza medycyna ma na szczęście rozwiązania, które w mało inwazyjny sposób przywracają normalny wygląd i funkcjonalność stópek.

JAK WYGLĄDA LECZENIE?

U kilkudniowych noworodków zakładana jest seria opatrunków gipsowych, mających na celu uzyskanie prawidłowego ustawienia stopy. Później ma miejsce przecięcie ścięgna Achillesa, po którym stopa zostaje unieruchomiona w gipsie na kolejne tygodnie. W wieku około 2-3 miesięcy na nóżki dziecka zakładane są specjalne buciki- buty Michella, które są połączone szyną Ponsetiego. Buciki jak i szyna będą towarzyszyć dziecku aż do czwartego roku życia. Początkowo noszone są przez 23 godziny na dobę, po kilku miesiącach jedynie na noc i drzemki w czasie dnia. Buty zapobiegają nawrotowi wady.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy rodzicami Hani. Nie jesteśmy w stanie zliczyć łez od momentu gdy dowiedzieliśmy się o wadzie. Pierwszy gips. Przecięcie ścięgna. Pierwsza noc w nowych butach. Ale również łzy szczęścia widząc pierwsze kroki, które cieszyły nas dziesięciokrotnie bardziej. 

PO CO KSIĄŻKA?

Książeczka ma na celu pokazanie Hani, a także innym dzieciom zmagającym się z wadą, że buty to coś normalnego a zarazem magicznego. Zakładanie bucików należy do rytuału wieczornego- tak samo jak ubieranie piżamki czy mycie ząbków. Ale buciki w odróżnieniu od piżamki są magiczne. To w końcu dzięki nim będą mogły żyć pełnią życia i pewnie kroczyć do przodu na swoich pięknych i zdrowych stopach.

Książka będzie dla nas również pamiątką tego pięknego a jednocześnie trudnego i wymagającego okresu. 

[WERSJA ANGIELSKA]

In the evening, as usual, little Bunny was preaparing for bed. He brushed his teeth, washed his face and ears. He also put on his favourite pyjamas.

“Put on your magic bootees, sweathart”, said his mother.

Every evening looks like this for thousands of children in Poland. Every year 500 children are born with a clubfoot. This defect, often detected already during pregnancy, is fortunately curable.

Our Bunny was born with a clubfoot. The foot is deformated, so the heel is raised up and feet are turned inside. This is a congenital defect and it has not been determined yet, what is the cause. Modern medicine has fortunately found a method that in a minimally invasive way restores the normal appearance and functionality of the foot.

HOW DOES THE TREATMENT LOOK LIKE?

A few days after birth a series of plaster casts are put on baby's foot to obtain the correct  position. Later, the Achilles tendon is cut and the foot is immobilized for a few weeks. At the age of 2-3 months, special shoes are put on the child's legs - Michell shoes, which are connected by a Ponseti brace. The shoes and the brace will accompany the child up to the age of four. Initially, they are worn 23 hours per day, later on only for the night and naps during the day. The shoes prevent the regress of defect.

WHO ARE WE?

We are Hania's parents. We are not able to count tears from the moment we found out about the defect. The first plaster cast. Cutting the tendon. The first night in the new shoes. But also tears of happiness, seeing her first steps that pleased us ten times more.

 WHY THE BOOK?

The book aims to show Hania, as well as other children struggling with clubfoot, that shoes are something normal, and even magical. Putting shoes is part of the evening ritual - same as dressing pajamas or cleaning teeth. But shoes, unlike pajamas, are magical. In the end, thanks to them, kids will be able to live a full life and confidently step forward with their beautiful and healthy feet.

The book will also be a memory for us of this beautiful but at the same time difficult and demanding period.

Opis projektu

OD POCZĄTKU, CZYLI JAK NARODZIŁ SIĘ POMYSŁ NA KSIĄŻKĘ?

Pomysł na książkę narodził się praktycznie na samym początku przygody z butami. Sami, jako rodzice potrzebowaliśmy dodać nieco magii do mało przyjemnego obowiązku zakładania butów. Musieliśmy je pokochać i traktować jak coś naturalnego, aby Hania również do nich przywykła. Tak naprawdę dopiero teraz, mając nieco ponad rok i po zaznaniu ,,wolności" nóżek zaczyna trochę buntować się przy ich zakładaniu.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA KSIĄŻKA?

Bardzo zależy nam, aby książka oprócz pozytywnego przekazu, była także piękna. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy wspaniałą ilustratorkę Natalię Huć. Ma ona na swoim koncie wiele pięknych ilustracji dla dzieci. Do tej pory przygotowała okładkę oraz dwie ilustracje do książki.

Książka będzie wydrukowana w formacie 15x15cm i będzie składała się 18 kartonowych, bajecznie kolorowych stron.

NA JAKIM ETAPIE PRZYGOTOWANIA DO DRUKU JEST KSIĄŻKA?

Obecnie książka jest w redakcji- wyłapywane są wszystkie błędy, aby w ręce małego czytelnika trafiła książka dopracowana w najdrobniejszym szczególe.

Nasza ilustratorka stworzyła już postać Króliczka oraz jego Mamusi. Mamy już okładkę oraz dwie pierwsze ilustracje. 

NA CO PRZEZNACZYMY ZEBRANE PIENIĄDZE?

Zebrane środki pomogą nam sfinansować resztę ilustracji oraz skład i druk książeczki. Zakładamy nakład 1000 książeczek w języku polskim. 

CO JEŚLI UDA NAM SIĘ ZEBRAĆ WIĘKSZĄ KWOTĘ PIENIĘDZY?

Jeśli uda nam się zebrać więcej niż zakładana kwota, powstanie wersja w języku angielskim. Jeśli dzieci pokochają Króliczka postaramy się, aby dzieci mówiące w języku niemieckim również mogły poznać jego przygody.

[WERSJA ANGIELSKA]

FROM THE BEGINNING-  HOW WAS THE IDEA OF THE BOOK BORN?

The idea of the book was born practically at the very beginning of our adventure with the shoes. As parents, we needed to add some magic to the unpleasant duty of putting the shoes and the brace on. We had to love them and treat them as something natural so that Hania would also get used to them. In fact, only now, having a little over a year and after experiencing the "freedom" of the legs she starts to rebel a little when putting them on.

HOW WILL THE BOOK LOOK LIKE?

In addition to the positive message we really want the book to be beautiful. That's why we invited a graphic designer Natalia Huć to cooperate with us. She has many beautiful illustrations for children in her portfolio. She has prepared the cover and two illustrations for the book so far.

The book will be printed in 15x15cm format and will consist of 18 cardboard, fabulously colorful pages.

ON WHAT STAGE OF THE PREPARATION IS THE BOOK?

At present, the book is in the editorial office - all errors are caught before book will arrive to the hands of the little reader. Our graphic designer has already created the character of Bunny and his Mum. We already have the cover and the first two illustrations.

 WHAT DO WE NEED MONEY FOR?

The collected funds will help us to finance the rest of the illustrations and the composition and print of the book. We aim to print 1,000 books in Polish edition.

 

WHAT IF YOU WILL GET A GREATER AMOUNT OF MONEY?

If we manage to collect more than the expected amount, a version in English will be created. If kids will love the Bunny, we will make sure that children who speak German could also read about his adventures.

Cel projektu

Naszym głównym celem jest druk 1000 egzemplarzy książeczki. Ze środków uzyskanych dzięki portalowi chcemy sfinansować ilustracje, koszty składu i druku książki a także opłacić koszty projektu- prowizje serwisu oraz operatora płatności.

JEŚLI UDA ZEBRAĆ SIĘ:

-125%- wydrukujemy angielskojęzyczną wersję książeczki w nakładzie 500 sztuk

-150%- wydrukujemy niemieckojęzyczną wersję książeczki w nakładzie 500 sztuk

-200%- oprócz realizacji powyższych celów zakupimy 5 par magicznych bucików, które przekażemy do banku butów, który nieodpłatnie wypożycza je dzieciom, które ich potrzebują <3

[WERSJA ANGIELSKA]

Our main goal is to print 1000 copies of the book. From funds obtained through croudfounding, we want to finance illustrations, costs of composition and print of the book as well as pay for project costs - service and payment operator fees.

 IF WE WILL GET:

-125% - we will print an English version of the book in 500 copies

-150% - we will print a German version of the book in 500 copies

-200% - we will purchase five pairs of magic shoes, which we will transfer to the bank of shoes, who lends them free of charge to children in need <3

Nagrody

Każdy wspierający naszą kampanię może liczyć na maila z podziękowaniem oraz z małą niespodzianką przygotowaną przez Hanię. Ponadto wśród nagród są:

-książka 

-książka w formacie pdf

-kolorowanki do samodzielnego wydrukowania

-grafiki z króliczkiem do oprawienia i powieszenia na ścianie

-naklejki z króliczkiem

-bony do kawiarni ,,Tubajka" w Łodzi

-zniżki do sklepu ,,Bosa Stópka"

-zniżki do sklepu firmy ,,Coodo"

-reklama na fanpage'u

-logo firmy na okładce książeczki

[WERSJA ANGIELSKA]

Everyone supporting our campaign can count on an email with thanks and with a little surprise prepared by Hania.

In addition, the prizes include:

-book

-book in pdf format

-illustrations to print yourself

-drawing with a bunny to be bound and hanged on the wall

-rabbit stickers

-discounts for the "Bosa Stópka" store

-discounts for the "Coodo" store

-advertisement on the fanpage

-logo company on the cover of the book

O autorze / Zespół

Książeczka o króliczku i jego bucikach została napisana przez mamę Hani. Babcia Hani była pierwszą czytelniczką i największym krytykiem. Wyłapała ponadto wszelkie literówki. (Mamy nadzieję!!!). Tatuś Hani wspierał mamę i na każdym etapie bardzo jej pomagał. Ciocia Iza była tak miła, że przeprowadziła korektę a także zajęła się tłumaczeniem książeczki na język angielski. Natalia Huć odczytała myśli mamy Hani i stworzyła piękne ilustracje.

[WERSJA ANGIELSKA]

The book about the Bunny and his shoes was written by Hania's Mum. Hania's Grandma was the first reader and the biggest critic. She also caught any typos. (We hope!!!). Daddy supported Mum and helped her at every stage. Aunt Iza was so nice that she did the correction and also translated the book into English. Natalia Huć read Hania's mother's thoughts and created beautiful illustrations.

Ryzyko

Liczymy się z różnymi przeciwnościami losu, które mogą sprawić, że mimo sukcesu w zebraniu środków, opóźnią realizację projektu. Może zdarzyć się opóźnienie druku wynikające z awarii maszyn. Kłopoty z internetem mogą opóźnić wysłanie podziękowań i nagród drogą elektroniczną, a deszcz i porywiste wiatry utrudnią dostarczenie paczek. 

Uczymy się jednak od Hani- nawet ze ,,spętanymi" szyną nogami da się chodzić. Żadne przeciwności losu nie są nam straszne :)

[WERSJA ANGIELSKA]

We know that various adversities can lead to delay in project implementation, despite the success in collecting the funds. There may be a delay in printing due to machine failures. Internet problems can delay sending thanks and prizes via e-mail, and rain and gusty winds will make it difficult to deliver packages. However, we learn from Hania - even with brace on, you can walk. No adversities are scary for us :)

Komentarze

  • Nagrody (8)

Raczkuję!

5 zł lub więcej
12 wspierających
Bardzo dziękujemy za wsparcie! Dzięki Twojej wpłacie jesteśmy bliżej realizacji naszego pomysłu.
W ramach podziękowania spodziewaj się specjalnego maila z niespodzianką od Hani:)
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018

Stawiam pierwsze kroczki!

25 zł lub więcej
20 wspierających
Cieszymy się z Twojego wsparcia! Dzięki Twojej wpłacie jesteśmy bliżej realizacji naszego pomysłu.
W ramach podziękowania oprócz maila z niespodzianką przygotowaną przez Hanię, otrzymasz:
-3 grafiki z tematem z książeczki do wydrukowania i kolorowania
-książeczkę w formacie pdf
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018

Idę!

50 zł lub więcej
20 wspierających
Tak dobrze, że idziesz z nami! Nasz pomysł jest o krok bliżej realizacji!.
W ramach podziękowania oprócz maila z niespodzianką przygotowaną przez Hanię, otrzymasz:
-książkę
-książeczkę w formacie pdf
-3 grafiki z tematem z książeczki do wydrukowania i kolorowania
-10% rabatu na zakupy na stronie www.coodo.pl (Hania i jej mama poleca zwłaszcza rampersy- są coodowne!)
-15% rabatu na zakupy na stronie www.bosastopka.pl
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Idę do Tubajki!

80 zł lub więcej
2 wspierających
Tak dobrze, że idziesz z nami! Nasz pomysł jest o krok bliżej realizacji!.
W ramach podziękowania oprócz maila z niespodzianką przygotowaną przez Hanię, otrzymasz:
-bon o wartości 30 zł do wykorzystania w kawiarni przyjaznej dzieciom ,,Tubajka" w parku Źródliska w Łodzi
-książkę do odebrania w Tubajce ;)
-książeczkę w formacie pdf
-3 grafiki z tematem z książeczki do wydrukowania i kolorowania
-15% rabatu na zakupy na stronie www.bosastopka.pl
-10% rabatu na zakupy na stronie www.coodo.pl (Hania i jej mama poleca zwłaszcza rampersy- są coodowne!)
Nagroda limitowana. Pozostało 1/3
Przewidywana dostawa: październik 2018

Maszeruję!

100 zł lub więcej
13 wspierających
Dzięki Tobie, projekt jest coraz bliżej realizacji!
W ramach podziękowania oprócz maila z niespodzianką przygotowaną przez Hanię, otrzymasz:
-książkę
-książeczkę w formacie pdf
-3 grafiki z tematem z książeczki do wydrukowania i kolorowania
-grafikę z ilustracją z książeczki do samodzielnego oprawienia
-naklejki z Króliczkiem i innymi bohaterami książeczki
-15% rabatu na zakupy na stronie www.bosastopka.pl
-10% rabatu na zakupy na stronie www.coodo.pl (Hania i jej mama poleca zwłaszcza rampersy- są coodowne!)
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Mały piechur!

250 zł lub więcej
2 wspierających
Dziękujemy, że jesteś! Już czujemy zapach świeżo wydrukowanej książeczki!
W ramach podziękowania oprócz maila z niespodzianką przygotowaną przez Hanię, otrzymasz:
-książkę
-książeczkę w formacie pdf
-3 grafiki z tematem z książeczki do wydrukowania i kolorowania
-grafikę z ilustracją z książeczki do samodzielnego oprawienia
-naklejki z Króliczkiem i innymi bohaterami książeczki
-15% rabatu na zakupy na stronie www.bosastopka.pl
-10% rabatu na zakupy na stronie www.coodo.pl (Hania i jej mama poleca zwłaszcza rampersy- są coodowne!)
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Biegnę!

500 zł lub więcej
2 wspierających
W ramach podziękowania oprócz maila z niespodzianką przygotowaną przez Hanię, otrzymasz:
-3 grafiki z tematem z książeczki do wydrukowania i kolorowania
-książkę
-książeczkę w formacie pdf
-grafikę z ilustracją z książeczki do samodzielnego oprawienia
-naklejki z Króliczkiem i innymi bohaterami książeczki
-10% rabatu na zakupy na stronie www.coodo.pl (Hania i jej mama poleca zwłaszcza rampersy- są coodowne!)
-15% rabatu na zakupy na stronie www.bosastopka.pl
-umieścimy informacje o Twojej firmie na fanpage'u na Facebooku
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Sprint!

1000 zł lub więcej
1 wspierających
W ramach podziękowania oprócz maila z niespodzianką przygotowaną przez Hanię, otrzymasz:
-3 grafiki z tematem z książeczki do wydrukowania i kolorowania
-książkę
-książeczkę w formacie pdf
-grafikę z ilustracją z książeczki do samodzielnego oprawienia
-naklejki z Króliczkiem i innymi bohaterami książeczki
-15% rabatu na zakupy na stronie www.bosastopka.pl
-10% rabatu na zakupy na stronie www.coodo.pl (Hania i jej mama poleca zwłaszcza rampersy- są coodowne!)
-wyślemy listowne podziękowanie za udział w zbiórce
-umieścimy informacje o Twojej firmie na fanpage'u na Facebooku
-z przyjemnością umieścimy logo Twojej firmy na okładce książeczki
Nagroda limitowana. Pozostało 3/4
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!