ZOE na finałach w Lizbonie

ZOE na finałach w Lizbonie

  Technologie    Gdynia
ZOE 
103%
6 700
z potrzebnych 6 500 zł = 103% celu
50 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 10.09.2018 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (7)
 • Projekt
 • Aktualizacje (2)
 • Wspierający (34)
 • Społeczność

Kampania wzbudziła

120 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Ambasadorzy projektu

Cześć! Jesteśmy trzema nastolatkami z Gdyni, tworzymy chatbota na Messenger "ZOE", który ma za zadanie wyjaśniać to co nastolatki mają w podręcznikach w lepszy i bardziej przystępny dla nich sposób. Teraz mamy wielką okazję wystąpienia na finałach projektu Apps for Good w Lizbonie i chcemy wziąć w nim udział, ponieważ to idealna okazja do rozwinięcia projektu, oraz pokazania możliwości polskiej młodzieży.

[WERSJA ANGIELSKA]

Hi, we are three teenagers from Gdynia, we create a chatbot on Messenger "ZOE", which is supposed to explain what teenagers have in their textbooks in a better and more accessible way. Now we have a great opportunity to speak at the finals of the Apps for Good project in Lisbon and we want to take part in it, because it is an ideal opportunity to develop the project and show the possibilities of Polish youth.


Opis projektu

Trochę więcej o ZOE...

Problem

Treści, które znajdziemy w podręcznikach są często napisane językiem nie zrozumiałym, nie używanym na co dzień przez młodych ludzi. Są pisane przez osoby dużo starsze od tych, które mają je czytać przez co ciężej jest przyswajać wiedzę. Często również, ciężko szybko wyszukać pewną informację wertując kartki podręcznika na przerwie przed testem lub podczas odrabiania pracy domowej.

W internecie natomiast natkniemy się na materiały z niepewnych i wątpliwych źródeł typu fora internetowe, które mogą wprowadzić nas w błąd. W innych miejscach zagadnienia są tak dogłębnie opisane i przeanalizowane często przy użyciu trudnego naukowego języka. Co kończy się bezmyślnym przepisaniem tekstu z internetu do zeszytu.

Rozwiązanie

ZOE ma dostarczać uczniowi informację używając jego języka (slangu), ponieważ jest tworzona od nastolatków dla nastolatków. Używa również gifów, emoji czy memów, żeby zobrazować daną definicję aby lepiej ją zrozumiał i zapamiętał. 

ZOE funkcjonuje na platformie Messenger, gdzie w każdej chwili możemy prosić ją o pomoc pisząc tak jak do naszego znajomego. 

Na razie ZOE wspiera uczniów 6-8 SP z zakresu fizyki i języka angielskiego, ale ciągle chcemy poszerzać jej horyzonty ;)

Nasza droga

Wszystko zaczęło się w 2015, kiedy pierwszy raz zdecydowaliśmy się jako drużyna wziąć udział w projekcie "Apps For Good". Ma on na celu stworzenie przez nastolatków usługi, aplikacji, strony w oparciu o nowoczesne technologie, której zadaniem jest rozwiązać nasze codzienne problemy. W pierwszym roku stworzyliśmy prototyp serwisu o tematyce gier, który zajął pierwsze miejsce. Natomiast w drugim roku powstała właśnie ZOE.

Osiągnięcia z projektem ZOE

 • 1 miejsce "Apps for Good" in Poland 2017
 • Prelegenci na meetup'ie #BotsBerlin 2017
 • 1 miejsce DataNatives Start-up Battle Berlin 2017
 • Start-up Expo na Infoshare 2018 

Zobacz kilka Tweetów o nas

Wspierają Nas


[WERSJA ANGIELSKA]

A little more about ZOE. . . 

Problem 

The content you will find in the textbooks is often written in a language that is difficult to understand and not everyday used by young people. They are written by people who are much older than those who are supposed to read them, which makes it harder for them to learn. Often, it is also difficult to find information quickly by browsing through the pages of the manual during a break before the test or while doing homework.

On the Internet, however, we will come across material from uncertain and questionable sources, such as Internet forums, which could mislead us. In other places, issues are described and analysed in such depth, often using difficult scientific language. Which often ends in a thoughtless copy of text from the Internet to a notebook. 

Solution

The ZOE is intended to provide information to the student using his or her language, as it is created from teenagers for teenagers. It also uses gifs, emoji, or memes to illustrate a definition in order to better understand and remember it. 

ZOE works on the Messenger platform, where we can ask her for help at any time by writing just like to our friend. 

For the time being, ZOE supports the students of the 6-8th grade of primary school. We can asker about informations from Physics and English right now! We still want to broaden her horizons.

Our way

It all started in 2015, when we decided to take part in the "Apps For Good" project for the first time as a team. It is aimed at creating by teenagers a service, an application, a website based on modern technologies, whose task is to solve our everyday problems. In the first year we created a prototype of a gaming service, which took the first place. In the second year, we created ZOE.

Achievements with the ZOE project

 • 1st place "Apps for Good" in Poland 2017
 •  Speakers at meetup #BotsBerlin 2017
 • 1st place DataNatives Start-up Battle Berlin 2017
 • Start-up Expo on Infoshare 2018


See some Tweets about us

Cel projektu

Reprezentujmy Polskę w Lizbonie!

Staneliśmy przed dużą okazją reprezentowania polskiej młodzieży na finale projektu Apps for Good w Lizbonie. Jest to duże wydarzenie, w którym uczestniczy wiele uczniów z całej Portugalii, a także wiele ciekawych gości np. Minister Edukacji Portugalii, czy przedstawiciele dużych firm. Jest to możliwość rozwinięcia projektu, który ma pomagać innym a także pokazania na co stać młodych ludzi z Polski.

Zbieramy 6 500zł, które zostaną przeznaczone na przelot, oraz zakwaterowanie naszej trójki. Niestety w związku z tym, że jesteśmy niepełnoletni musi pojechać z nami opiekun, którego koszta również są tutaj wliczone.

Każda kwota powyżej 100% pomoże nam lepiej rozwijać nasz projekt!

[WERSJA ANGIELSKA]

We represent Poland in Lisbon! 

We have a great opportunity to represent Polish youth at the final of the Apps for Good project in Lisbon. It is a big event attended by many students from all over Portugal, as well as many interesting guests, the Minister of Education of Portugal or representatives of large companies. It is an opportunity to develop a project that will help others and to show what young people from Poland can do.

We are collecting 6,500 PLN, which will be spent on the flight and accommodation of our three. Unfortunately, due to the fact that we are a minor, an adult person must go with us, the costs of which are also included here. 

Any amount above 100% will help us to develop our project better!

Nagrody

Zaczynamy nagrody już od 5zł! 

 • Za wsparcie nas kwotą 5 zł prześlemy ci specjalnego mejla
 • Za wsparcie nas kwotą 15zł otrzymasz od nas spejclany mail z podziękowaniami, oraz po zakończonej kampanii dodamy post na naszego Twittera (@zoe_chatbot), gdzie zostaniesz wymieniony.
 • Za wsparcie nas kwotą 20 zł dostaniesz mejla wraz z pocztówką z Lizbony!
 • Za wsparcie nas kwotą 35zł otrzymasz wszystkie powyższe nagrdy + wyślemy Ci naklejkę z logiem ZOE (5x5cm)
 • Za wsparcie nas kwotą 50 zł wymienimy Cię na naszej oficjalnej stronie ZOE w zakładce "Wspierający" 
 • Za wsparcie nas kwotą 70zł otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + otrzymasz możliwość zadania nam kilku pytań drogą mailową, które z chęcią odpowiemy!
 • Za wsparcie nas kwotą 85zł otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + możliwość "zrobienia sobie z nami zdjęcia" w Lizbonie. Jeżeli będziesz chciał będziesz mógł wysłać nam na maila swoje zdjęcie a my odeślemy Ci nasze, na którym jesteś :D 
 • Za wsparcie nas kwotą 100zł prześlemy Ci naszą relacje z wydarzenia w formie vloga
 • Za wsparcie nas kwotą 200zł dostaniesz powyższe nagrody i wymienimy Cię na naszej prezentacji w Lizbonie!
 • Za wsparcie nas kwotą 350 zł wyślemy tylko Tobie specjalny film gdzie opowiadamy o naszej relacji z wydarzenia i dnia :D
 • Za wsparcie nas kwotą 400zł wpiszemy Ciebie na naszą koszulkę, i wyślemy wszystkie powyższe nagrody
 • Za wsparcie nas kwotą 500zł będziesz mógł wybrać słowo na którą Zoe odpowie jak chcesz! 
 • Za wsparcie nas kwotą 600zł dostaniesz do wyboru jedną z trzech koszulek Zoe, oraz wszystkie powyższe nagrody
 • Za wsparcie nas kwotą 1000zł Będziesz miał kluczowy głos w wyborze kolejnego przedmiotu w ZOE! 

[WERSJA ANGIELSKA]


We are starting prizes at 5 zł! 

 • For supporting us with the amount of 5 PLN we will send you a special e-mail!
 • For supporting us with amount of 15 PLN you will receive special thanks via email from us, and after the campaign is finished we will add a post on our Twitter (@zoe_chatbot) where you will be listed! 
 • For supporting us with the amount of 25 PLN you will receive an e-mail with a postcard from Lisbon
 • For supporting us with amount of 35 PLN you will receive all the above prizes + we will send you a sticker with the ZOE logo (5x5cm).
 • For supporting us with the amount of 50 PLN we will exchange you on our official ZOE website in the "Supporting" tab.
 • For supporting us with amount of 70 PLN you will receive all the above prizes + you will be given the opportunity to ask us a few questions, which we will be happy to answer.
 • For supporting us with amount of 85 PLNYou will receive all the prizes above + the opportunity to "take a picture of yourself" in Lisbon. If you would like to send us your photo by e-mail, we will send you changed photo on which you are with us :D
 • For supporting us with the amount of 100 PLN we will send you our relation of the event in the form of a vlog :D
 • For supporting us with the amount of 200 PLN you will get the above prizes and we will exchange you at our presentation in Lisbon! 
 • For supporting us with the amount of 350 PLN we will send only to you a special film where we tell you our story about the event and the day :D and all the above prizes
 • For supporting us with the amount of 400 PLN we will write down your name on our T-shirt, and we will send you all the above prizes. 
 • For supporting us with the amount of 500 PLN you will be able to choose a word to which Zoe will answer whatever you want! Together with all prizes above
 • For supporting us with the amount of 600 PLN you will get to choose one of three Zoe T-shirts and you'll get all the above prizes. 
 • For supporting us with the amount of 1000 PLN you will get all the above prizes and you will have a key voice in choosing another subject in ZOE!
O autorze / Zespół


Poznaliśmy się już w podstawówce jednak dopiero w gimnazjum prowadząc wspólne projekty bliżej się poznaliśmy. Mieszkamy zaledwie trzy ulice od siebie i często spotykamy się zarówno w celu pracy jak i rozrywki. Wszyscy trzej uwielbiamy nowe technologie i chcemy rozwijać je na swój sposób. 

Adrian i Maks zajmują się grafiką, animacją i promocją, odpowiadają także za treści i budowanie bazy danych ZOE, tak by mogła ona pomagać uczniom.

Dominik jest odpowiedzialny za całą stronę techniczną przedsięwzięcia czyli głownie pisanie kodu.

JEST Z NAMI

Jako, że jesteśmy niepełnoletni i nie możemy sami prowadzić kampanii wspiera nas brat Dominika, Łukasz. Jest on właścicielem szkoły pływania "Chlapu Chlap". Jest on z nami od samego początku naszego projektu ZOE, będąc naszym opiekunem podczas wydarzeń za granicą.

[WERSJA ANGIELSKA]

We got to know each other already in the primary school, however, it was only in the secondary school that we got to know each other better while conducting joint projects. We live only three streets away and often meet for work as well as entertainment. We all love new technologies and we want to develop them in our own way. 

Adrian and Max are involved in graphics, animation, and promotion, and are responsible for content and building the ZOE database to help students. 

Dominik is responsible for the entire technical side of the project, mainly writing the code.

SUPPORTS US

As we are still not adults and cannot do the campaign ourselves, Dominik's brother, Łukasz, supports us. He owns the swimming school "Chlapu Chlap". He has been supporting us since the very beginning of our ZOE project as our supervisor during events abroad.


Ryzyko

Wspierając naszą kampanie nie ponosisz żadnego ryzyka, gdy nie uda się zebrać pełnej sumy, wszystkie pieniądze wrócą do osób, które je wpłaciły.

[WERSJA ANGIELSKA]

Supporting our campaigns does not carry any risk if you do not manage to collect the full amount of money, all the money will return to the people who paid it in.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

 • Nagrody (14)

Specjalny email z podziękowaniem za dołączenie do projektu

5 zł lub więcej
10 wspierających
Wyślemy Ci email z specjalnymi podziękowaniami za wsparcie.
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018

Specjalny email z podziękowaniem + wymienienie na Twitterze

15 zł lub więcej
1 wspierających
Otrzymasz od nas spejclany mail z podziękowaniami, oraz po zakończonej kampanii dodamy post na naszego Twittera (@zoe_chatbot), gdzie zostaniesz wymieniony.
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Pocztówka z Portugalii

25 zł lub więcej
4 wspierających
Otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + własnoręcznie wypisane pocztówki z Lizbony.
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Naklejka ZOE

35 zł lub więcej
4 wspierających
Otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + wyślemy Ci naklejkę z logiem ZOE (5x5cm)
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wymienienie na oficjalnej stronie internetowej ZOE

50 zł lub więcej
13 wspierających
Otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + wymienimy Twoje imię na naszej stronie w zakładce "Wspierają nas"
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zadaj pytanie!

70 zł lub więcej
1 wspierających
Otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + otrzymasz możliwość zadania nam kilku pytań drogą mailową, które z chęcią odpowiemy :D
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zróbmy selfie!

85 zł lub więcej
1 wspierających
Otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + możliwość "zrobienia sobie z nami zdjęcia" w Lizbonie. Jeżeli będziesz chciał będziesz mógł wysłać nam na maila swoje zdjęcie a my odeślemy Ci nasze, na którym jesteś :D
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Relacja z wydarzenia wideo

100 zł lub więcej
4 wspierających
Otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + wykonane przez nas wideo z wydarzenia połączone z vlogiem :)
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wymienimy Cię na prezentacji w Lizbonie

200 zł lub więcej
8 wspierających
Otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + Twoje imię będzie pokazane na naszej prezentacji w Portugalii.
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Dedykowane wideo

350 zł lub więcej
1 wspierających
Otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + włączając w to wideo gdzie opowiemy co ciekawego wydarzyło się w tym dniu oraz podziękujemy Ci osobiście za wsparcie nas :D
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Bądź na naszej koszulce!

400 zł lub więcej
1 wspierających
Otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + będziesz miał okazję być wpisanym na naszą koszulkę, w której wystąpimy w Portugalii!
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wymyśl co ZOE ma odpowiedzieć na wybrane przez ciebie słowo!

500 zł lub więcej
0 wspierających
Otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + będziesz mógł również zaimplementować własną odpowiedź do wybranego przez ciebie słowa!
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wybór jednej z trzech koszulek!

600 zł lub więcej
0 wspierających
Otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + w dodatku będziesz mógł wybrać jedną z naszych 3 koszulek która ci się spodoba i wyślemy Ci ją!
(Wzory możesz znaleźć w sekcji "Nagrody")
Przewidywana dostawa: listopad 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wybór nowego przedmiotu!

1000 zł lub więcej
2 wspierających
Otrzymasz wszystkie powyższe nagrody + masz kluczowy głos w wyborze nowego przedmiotu do dodania w ZOE!
Przewidywana dostawa: grudzień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!