Mediacja przyszłością edukacji

Mediacja przyszłością edukacji

0%
5
z potrzebnych 50 000 zł = 0% celu
1 wpłata

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (1)
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

"Szarlotka z lodami – przełamujemy lody od najmłodszych lat""Każde dziecko jest architektem dialogu"Skąd pojawił się pomysł, charakterystyka, opis działań i cele proponowanego działania:Proponowane działanie pn. "Mediacja przyszłością edukacji" to kontynuacja nowatorskiego programu Fundacji realizowanego uprzednio pro-bono. Program powstał z uwagi na doświadczenie mediatorów zrzeszonych w Fundacji jako odpowiedź na diagnozę i potrzeby sporów, z którymi borykają się na co dzień. Przekazanie dzieciom (oraz ich rodzicom) już w tak młodym wieku idei polubownego rozwiązywania konfliktów – zamiast ich eskalacji i dalszego tzw. nakręcania, pozwoli, iż będą one w dorosłym życiu podejmować alternatywne działania zmierzające do rozwiązania konfliktów.Proponowane działanie będzie polegało na przeprowadzeniu w wybranych szkołach podstawowych dla uczniów klas I-VI w województwie opolskim, bezpłatnych warsztatów (1 warsztat = 45 min, jeden warsztat dla grupy 16-osobwej trwa 45 min. Warsztat prowadzony jest w formie praktycznej, łatwo przyswajalnej dla określonej grupy wiekowej. Dla grupy 16-osobowej wymagana jest obecność min. 2 mediatorów/specjalistów). W ten sposób zapewniamy kontakt mediatora z każdym uczniem z zakresu mediacji rówieśniczej. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i jego celem podstawowym będzie pokazanie uczniom alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Warsztaty te będą polegały na odegraniu przez uczniów scenek, w których każdy z nich wcieli się w postać mediatora, obserwatora oraz skonfliktowanych stron. Warsztaty dla uczniów będą się odbywać w szkołach w trakcie ich lekcji wychowawczych bądź w trakcie zajęć pozalekcyjnych.Celem uzupełnienia i dalszego wsparcia uczniów w alternatywnym sposobie rozwiązywania konfliktów i problemów, zadanie będzie obejmowało także bezpłatne praktyczne ośmiogodzinne warsztaty dla kadry pedagogicznej (nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych). Szkolenie dla nauczycieli będzie odbywać się w Opolu z wynajętej na te potrzeby sali szkoleniowej (max. 2 grupy po 12 osób = 24 osoby)Ostatnim działaniem uzupełniającym będzie przeprowadzenie prelekcji dla rodziców uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach, tak by byli oni wspierani w szkole oraz domu. Prelekcje dla rodziców będą obejmowały godzinne spotkanie z mediatorem, który wyjaśni ideę mediacji oraz mediacji rówieśniczych.Mediacja rówieśnicza jest jedną z nowatorskich metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych, zapobiegających przemocy fizycznej i psychicznej w środowisku szkolnym. Popularyzacja programu mediacji rówieśniczej objęta została honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.Mediacja rówieśnicza ma na celu uczenie dzieci i młodzieży rozwiązywania sporów i konfliktów rówieśniczych bez stosowania przemocy, przeciwdziałanie agresji, nieakceptowanym społecznie zachowaniom uczniów w szkole, nabycie przez nich umiejętności korzystania z mediacji i wykorzystania jej w kontaktach rówieśniczych poprzez dialog prowadzący do porozumienia.Cele zadania są wielopłaszczyznowe.Cele do zrealizowania wśród uczniów szkół podstawowych:• poznanie przyczyn powstawania konfliktów i proces ich eskalacji,• zrozumienie znaczenia brania odpowiedzialności za swoje słowa, podejmowane decyzje oraz zachowania, które wpływają na uczucia i zachowania innych ludzi,• zdolność tworzenia adekwatnego komunikatu uwzględniającego własne potrzeby i oczekiwania względem otoczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb i granic innych osób,• umiejętność radzenia sobie z konfliktami w atmosferze pełnej szacunku i tolerancji wobec poglądów, wartości i uczuć drugiego człowieka, • kształtowanie adekwatnej komunikacji międzyludzkiej oraz zmniejszenie dotychczasowych barier komunikacyjnych wśród grup rówieśniczych,• lepsze rozumienie potrzeb drugiego człowieka.Cele do zrealizowania dla szkół:• umiejscowienie Placówki wśród szkół wspierających i propagujących alternatywne metody rozwiązywania konfliktów i wdrażających innowacyjne metody wychowawcze,• wykształcenie nowych schematów i nawyków w łagodzeniu konfliktów poprzez mediacje rówieśnicze, które w naturalny sposób uczą polubownej i konstruktywnej komunikacji;• eliminacja napięć narastających podczas tłumienia czy eskalacji konfliktów w środowisku szkolnym, pomoc w rozwijaniu istniejących przyjaźni wśród uczniów, a także nawiązywaniu nowych – szczególnie, kiedy dotychczasowi oponenci poznają się z innej perspektywy, pokażą się z lepszej strony.Cele do zrealizowania dla rodziców: poznanie przyczyn powstawania konfliktów wśród dzieci i proces ich eskalacji, umiejętność radzenia sobie z konfliktami w atmosferze pełnej szacunku i tolerancji wobec poglądów, wartości i uczuć drugiego człowieka – wsparcie dzieci w rozwiązywaniu sporów i konfliktów poszerzenie wiedzy o mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rówieśniczych uzyskanie narzędzi do wspierania pociech w alternatywnych formach rozwiązywanai sporów. Opis potrzeb, komu ma służyć:Sytuacja społeczna w szkole jest w mikroskali odzwierciedleniem problemów, z jakimi boryka się całe społeczeństwo, a przemoc występująca wśród uczniów – formą zachowań agresywnych, które obserwujemy na co dzień w innych środowiskach. Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie widać, jak ewoluują zachowania agresywne dzieci i młodzieży w szkole. Agresja fizyczna występuje obok lub razem z innymi formami napaści: agresją werbalną, złośliwym zabieraniem rzeczy należących do innych osób, niszczeniem przedmiotów, a także wykluczeniem z grupy rówieśniczej, a czasem eskaluje aż do zachowań przestępczych, jak gwałty czy zabójstwa. Do tego dochodzą zachowania agresywne, których sprawcy wykorzystują możliwości, jakie daje rozwój techniki, np. używanie mediów elektronicznych do prześladowania nielubianych osób – tzw. cyberbullying, polegający na nękaniu SMSami, rozpowszechnianiu plotek i oszczerstw na internetowych blogach i facebook'u, zamieszczaniu filmów, które mają na celu skompromitowanie kogoś.Mediacje w szkole powinny uwzględniać specyfikę występujących tam sytuacji konfliktowych. Jak wskazują praktycy, problemy, z jakimi spotyka się młodzież, mają związek z pewnymi typowymi dla tej grupy wiekowej zachowaniami, na które powinni reagować pedagodzy, ale też można by pomyśleć o nauczeniu dzieci samodzielnej reakcji na nie. Są to m.in.: przezywanie, w którym szkalowany będzie wygląd, sposób ubierania się, pochodzenie czy zachowanie rówieśników; wyzwiska; obrażanie członków rodziny kolegów ze szkoły; oszczercze kłamstwa, kradzieże czy złośliwe chowanie cudzych przedmiotów; rozpowszechnianie plotek; ośmieszanie i wyśmiewanie, np. z powodu błędów popełnianych na lekcjach.Mediacja w szkołach to doskonałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów, jako bezpieczna i sprawdzona metoda przeciwdziałania konfliktom i eskalacji agresji, stosowana w wielu krajach europejskich. Jako instrument wychowawczy uczy tolerancji, szacunku i odpowiedzialności za wypowiadane słowa oraz podejmowania działania względem innych osób. Pozwala na nabycie kompetencji społecznych determinujących właściwe funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia.Ponadto, wykorzystanie mediacji rówieśniczych w szkole to także kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci, nauczycieli i rodziców.Młodzież w praktyczny sposób uczy się jak radzić sobie z konfliktami w atmosferze szacunku, tolerancji i zrozumienia dla potrzeb oraz granic drugiego człowieka.Aby jednak wykorzystanie mediacji rówieśniczej było skuteczne, prelekcje dla rodziców z zakresu mediacji i mediacji rówieśniczych, zapewnią uczniom wielokierunkowe wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów. Będą wspierani zarówno w domu jak i w szkole.Miejsce i czas realizacji: województwo opolskie, wrzesień 2017 – maj 2018Proponowane wydatki: · wynagrodzenie mediatorów prowadzących warsztaty dla dzieci oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej i prelekcji dla rodziców, · koszty dojazdów mediatorów do szkół (na warsztaty, szkolenie, prelekcje) · materiały edukacyjne dla dzieci (dyplomy, scenariusze scenek), · koszt wyodrębnionej obsługi księgowej przedsięwzięcia, · koszt koordynatora działania, · projekt wydruk materiałów szkoleniowych dla kadry pedagogicznej oraz materiałów edukacyjnych dla rodziców, · poczęstunek i najem sali na szkolenie dla kadry pedagogicznej.Czemu nasze działania?Kochamy to co robimy i kochamy się dzielić :)"Szarlotka z lodami – przełamujemy lody od najmłodszych lat""Każde dziecko jest architektem dialogu":)O autorze / Zespół

Fundację Mediatio tworzą ludzie pasją, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w różnych obszarach ale także posiadają doświadczenie życiowe, która pozwala na pełne zaufanie. To m.in.
Aneta Gibek-Wiśniewska – adwokat, mediator, trener
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni sędzia, a obecnie adwokat i mediator. Ukończyła również studia na kierunku Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych, Diagnoza i terapia psychologiczna, uprawniające do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych. Dyplomowany trener rozwoju osobistego. Współautorka innowacyjnego przedsięwzięcia pt. „Mediacja to nic nie kosztuje”, współrealizowanego z Sądem Okręgowym w Opolu oraz prelegentka wielu konferencji dotyczących mediacji. Współautorka autorskiego programu Fundacji pn. „Łańcuch porozumienia” dedykowanego do szkół i uczniów w zakresie mediacji rówieśniczej. Była również w latach 2012-2016 przewodniczącą Komisji Mediacyjnej Centrum Mediacyjnego NRA przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Na co dzień prowadzi szereg mediacji, szkolenia mediacyjnego oraz szkolenia doskonalące mediatorów.

Krystyna Bień – prawni, mediator, koorydnator
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Jako wolontariuszka aktywnie udzielała się w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1997-2005. Osiem lat spędzonych w organizacji pozwoliły jej tworzyć i wspierać wiele przedsięwzięć, w tym na skalę wojewódzką. W karierze zawodowej odbyła wiele praktycznych szkoleń, m.in. Negocjacje, Umiejętności Menedżerskie. Działając w innych organizacjach aktywnie organizowała, koordynowała projekty i przedsięwzięcia w tym m.in.: organizacja cyklicznego „Pikniku Wcześniaka”, współrealizator „Dnia Dziecka” oraz „Pożegnanie Wakacji” przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, realizacja i koordynacja 9 zadań publicznych powierzonych przez instytucje publiczne i prywatne organizacjom pozarządowym.

Bożena Smyczyńska – Mediator
Posiada długoletnie doświadczenie, zarówno sądowe jak i pozasądowe w mediacjach rodzinnych, gospodarczych, cywilnych. Mediator stały z listy Prezesa Sadu Okręgowego w Opolu, właścicielka biura mediacyjnego. Od lat zaangażowana w rozwój i promocję mediacji. Członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w Szczecinie. Prelegent na wielu konferencjach popularyzujących mediacje, między innymi organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP. Mediator w programie „Mediacja to nic nie kosztuje” Sądu Okręgowego w Opolu. Współorganizator Salonu Mediatora – inicjatywy jednoczącej mediatorów z różnych środowisk.

Katarzyna Skrzypczyk - psycholog, mediator
Z wykształcenia psycholog. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne doświadczenie, zdobyte we współpracy z wieloma placówkami (diagnoza psychologiczna, terapia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, neuropsychologia, leczenie uzależnień, psychologia transportu, arteterapia), co pozwala jej na całościowe spojrzenie na człowieka i jego naturę. Katarzyna Skrzypczyk z powodzeniem prowadzi również szkolenia i warsztaty psychologiczne, które kształtują cenne kompetencje społeczne i poszerzają wiedzę na tematy bliskie współczesnemu człowiekowi. Od lat współpracuje również z Uniwersytetem SWPS w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, emocji i motywacji oraz psychologii kłamstwa. Wierzy w ludzi, ich dobro, mądrość i siłę, lubi pracę z drugim człowiekiem – czerpie z niej pozytywną energię i motywację do działania. Mediacja jest da niej wspaniałym narzędziem, które pozwala na budowanie szacunku, porozumienia i współpracy w kontaktach z innymi. Dzięki niej możemy kształtować samodzielnie swoją rzeczywistość.

Ponadto współpracujemy z pedagogami, psychologami, mediatorami, działaczami społecznymi i innymi zapaleńcami, którzy zmieniają razem z nami rzeczywistość.

Wszystkie wskazane osoby brały i biorą aktywie udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez Fudacji - w realizacji innych projektów - dofinansowanych oraz realizowanych z inicjatywy własnej.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
0
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
1

Tomasz Kołacz

12.06.2017

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
1 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!