Budzimy Agatę do życia!

Budzimy Agatę do życia!

100%
182%
83 745
z potrzebnych 46 000 zł = 182% celu
1100 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.05.2018. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (38)
  • Projekt
  • Aktualizacje (29)
  • Wspierający (1070)
  • Społeczność (12)

Opis projektuWspaniała mama małego Marcusa, przyszła panna młoda, cudowna przyjaciółka, ambitna i przebojowa kobieta śpi już za długo. Pomóż nam obudzić Agatę po śpiączce z powrotem do życia! 

To był dzień jak każdy inny

16 stycznia, Agata była w domu ze swoim synkiem, kiedy nagle bardzo rozbolała ją głowa. Zadzwoniła do narzeczonego, Jonasa by przyjechał wcześniej z pracy. Przyjechał na czas, przez nagły wylew krwi do mózgu właśnie traciła przytomność. Przewieziona natychmiast do najbliższego szpitala trafiła na blok operacyjny, gdzie zostało powstrzymane krwawienie z tętniaka. Agatę trzeba było wprowadzić jednak w stan śpiączki farmakologicznej by organizm, na zwolnionych obrotach miał większe szanse na regenerację po traumie. Spała długo. Kolejne komplikacje (odma opłucna, powiększające się ciśnienie wewnątrzczaszkowe) i kolejne zabiegi operacyjne odwlekały dzień budzenia.

Agatę lekarze obudzili po ponad miesiącu. Wkrótce potem zaczęła samodzielnie oddychać i trafiła z oddziału intensywnej opieki na oddział Neurochirurgii. Agata jest przytomna i czuwa ale ciało jej nadal pogrążone jest we śnie. Nie jest w stanie mówić i się ruszać ale wiemy że walczy. Wiemy że nas słyszy ale nie wiemy jeszcze czy wszystko rozumie. 

Musimy obudzić Agatę do życia

Agata jest obecnie rehabilitowana w szpitalu ale by jak najszybciej powrócić do zdrowia, opieka rehabilitacyjna musi być jak najbardziej intensywna. Jej szanse na pełną pobudkę będą większe jedynie w najlepszej specjalistycznej klinice. 

W Krakowie znajduje się Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum, specjalizujące się w wybudzaniu ze stanu wegetatywnego. Ich oferta  przeznaczona jest dla pacjentów, którzy po okresie intensywnej terapii są stabilni życiowo ale nie odzyskali świadomości i pozostają w stanie wegetatywnym (śpiączka).

Oferta jest oparta o wieloletnie doświadczenia całego zespołu PCRF w pracy z pacjentami w ciężkim stanie neurologicznym. Lata praktyki oraz przykłady wielu wybudzeń spowodowały, że opracowany został autorski program postępowania. Ważne jest to, aby pacjent jak najszybciej mógł rozpocząć odpowiednią stymulacje w kierunku wybudzenia, ponieważ badania naukowe dowodzą największą skuteczność do 12 miesięcy od incydentu. Klinika bazuje na międzynarodowo uznanych metodach diagnostyczno-terapeutycznych.

W ofercie opiekunowie pacjenta otrzymują szczegółową procedurę postępowania pod kątem pielęgnacyjnym, żywieniowym, laryngologicznym, logopedycznym i fizjoterapeutycznym. Pacjent przebywa w PCRF razem ze swoim opiekunem w pokoju dostosowanym do osób niepełnosprawnych, Jonas będzie mógł więc odwiedzać ją i przebywać z nią tak często jak będzie tego potrzebowała.

Każda złotówka i chwila na wagę złota

Pobyt i intensywna wszechstronna rehabilitacja Agaty w Klinice Votum wiąże się z dużymi kosztami - jeden miesiąc to 22 000 złotych... Zbiórka i Wasza pomoc zapewnią opłacenie choć tych dwóch najbliższych, kluczowych miesięcy. Agata do Krakowa zostanie przewieziona już 19 marca i rozpocznie się jej walka o odzyskanie mowy, ruchu i pełni życia. W najbliższej przyszłości czeka ją również usunięcie z szyi rurki tracheostomijnej i sondy oraz rekonstrukcja usuniętej podczas operacji części czaszki. Sprawmy razem by mogła walczyć w warunkach jak najbardziej zapewniających jej wygraną!!

Nie znasz Agaty? Poznaj Agatę!

Agata to nie tylko piękna buzia - równie piękny jest jej umysł. Spełnia się nie tylko jako przyszła panna młoda zaręczona ze wspaniałym Jonasem i mama ich małego synka Marcusa, w Szczecinie i całej Polsce dała się poznać i pokochać jako przebojowa businesswoman.  Geek, fanka innowacji, mody, obsesyjnie zakochana w druku 3D. Porzuciła obiecującą karierę prawniczki na rzecz spełniania się w świecie nowych technologii. Jako Business Developer zapełniła firmami otwarty w 2013 roku szczeciński Technopark Pomerania i pełniła funkcję ich mentorki i opiekunki, pomagając start-upom w procesach inkubacji i pozyskaniu inwestorów (min. dla MEDcom - zaufanych klinik). 

Pełna pasji współorganizatorka min.: cyklicznych warsztatów programowania Rails Girls, pierwszej edycji Gali Polskiego Crowdfundingu - Crowdfest, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Startup Weekend Szczecin. W 2016 roku wybrana na Dyrektora Zarządzającego międzynarodowej organizacji non-profit - Girls in Tech Poland, skupionej na angażowaniu, edukacji i motywowaniu kobiet i dziewcząt zafascynowanych nowymi technologiami i innowacjami. Od maja 2017 roku na stanowisku Growth Manager szczecińskiego oddziału Business Link / AIP Szczecin - nowoczesnego miejsca do rozwoju biznesu skupiającego biura i kreatywną, dostępną 24/7 przestrzeń coworkingową. Ambasadorka ciekawych pomysłów, otwarty umysł, z pasją prelegująca i wspierająca kreatywnych. 


Dodatkowe informacje dot. stanu Agaty:

Lekarskie streszczenie dotychczasowego przebiegu leczenia:

"Pacjentka 32-letnia, w dniu 16 stycznia 2018 roku doznała krwotoku wewnątrzczaszkowego z pękniętego tętniaka tętnicy łączącej przedniej mózgu. W ciężkim stanie ogólnym, w stanie zagrożenia życia została przyjęta do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, gdzie w trybie pilnym w Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii został wykonany zabieg wewnątrznaczyniowego zamknięcia krwawiącego tętniaka (embolizacji) a następnie ewakuacji krwiaka podtwardówkowego z usunięciem płata kostnego czaszki po stronie lewej. Początkowo w śpiączce farmakologicznej, leczona na Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego, gdzie wymagała obustronnego drenażu opłucnowego z uwagi na odmę, intensywnej antybiotykoterapii oraz założenia rurki tracheostomijnej. Z uwagi na narastające cechy wodogłowia pokrwotocznego stwierdzane w kontrolnych badaniach tomograficznych głowy, w dniu 17 lutego 2018 roku zaimplementowano zastawkę komorowo-otrzewnową. W dalszym etapie pacjentka została odłączona od respiratora, wybudzona ze śpiączki farmakologicznej i przekazana do Oddziału Neurochirurgii. W chwili obecnej pacjentka przytomna, czuwająca ale bez logicznego kontaktu. Intensywnie rehabilitowana w warunkach Oddziału. W dalszym etapie leczenia planowane jest przekazanie do Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej w Krakowie."

- Strona kliniki w Krakowie: http://pcrf.pl/

- Strona Fundacji, której podopieczną będzie Agata: http://fundacja.swiatlo.org/

P.s.

Ps. Dlaczego nie ma aktualnych fotografii? Znamy Agatę zbyt dobrze by dać, na tej dedykowanej jej stronie najnowsze zdjęcia ze szpitala. Wiemy, że nie chciałaby byście widzieli ją w obecnym stanie i pragniemy uszanować jej wolę. Każdy z Was ma w pamięci jej obraz - już wkrótce, dzięki naszej pomocy będzie dokładnie taki sam jak kiedyś! <3

[WERSJA ANGIELSKA]

Agata Turek, a gorgeous and amazing person, a lovely mother of little Marcus, future bride, wonderful friend, ambitious and feisty woman has been sleeping too long. Help us to wake Agata from a coma back to life! 

It was a day like any other

On January 16, Agata was at home with her son when she suddenly got a terrible pain in her head. She called her fiancé, Jonas, told him to rush home urgently as she felt something is very wrong. He arranged an ambulance and arrived on time, by the sudden stroke of blood to the brain she was just unconscious. Transported immediately to the nearest hospital, and after tomographic scan, they realized she needed an urgent surgery to stop the bleeding from the aneurysm. Agata had to be put into a pharmacological coma so that the body would have a better chance of regeneration after trauma on slower speeds. She slept for a very long time. Further complications (pneumothorax, increasing intracranial pressure) and subsequent surgical procedures delayed the wake-up day. Doctors woke up Agata after more than a month. Shortly thereafter, she began to breathe on her own and was taken from the intensive care unit to the Neurosurgery department. Agata is conscious and awake, but her body is still asleep. She is not able to talk and move, but we know she is fighting. For now, we know that she hears us, but we do not know if she understands everything.

We must wake Agata to life

Agata is currently being rehabilitated in the hospital, but to recover as soon as possible, rehabilitation care must be as intense as possible. Her chances for a full wake-up will only be greater in the best specialist clinic. In Krakow there is the Polish Votum Functional Rehabilitation Center, specializing in waking from the vegetative state. Their offer is intended for patients who after a period of intensive care are stable in life but did not regain consciousness and remain in a vegetative state (coma). The offer is based on many years of experience of the entire PCRF team in working with patients in severe neurological condition. Years of practice and examples of many awakenings have led to the development of an original program of conduct. It is important that the patient be able to initiate adequate stimulation in the direction of awakening as soon as possible, because scientific studies prove the most effective up to 12 months after the incident. The clinic is based on internationally recognized diagnostic and therapeutic methods. Patients' caregivers receive a detailed procedure for care, nutrition, laryngology, speech therapy and physiotherapy. The patient stays in the PCRF with his guardian in a room adjusted to the disabled, so Jonas will be able to visit her and stay with her as often as she need

Every zloty and a moment is for a weight of gold

The stay and intense comprehensive rehabilitation of Agata in the Votum Clinic is associated with high costs - one month is PLN 22,000 ... Collection and your help will ensure payment of at least the next two months. Agata will be transported to Krakow on March 19, and her fight will begin - to regain speech, movement and fullness of life. In the near future, she is also expected to remove the tracheostomy tube (currently needed for food and drink) and the reconstruction of the removed during the surgery part of her skull. Let's fight together so she can fight in conditions that guarantee her win!!

You do not know Agata? Meet Agata!

Agata is not just a beautiful face - her mind is equally beautiful. She fulfills herself not only as a future bride engaged with a wonderful Jonas and the mother of their little son Marcus. In Szczecin and all over Poland she became known and loved as a successful businesswoman. Geek, fan of innovation, fashion, obsessively falling in love with 3D printing. She abandoned a promising career as a lawyer in favor of meeting new technologies in the world. As a Business Developer, she opened the Szczecin-based Technopark Pomerania open in 2013 and acted as their mentor and coordinator, helping start-ups in incubation processes and attracting investors (MEDcom - trusted clinics).

A passionate co-organizer, among others: cyclical Rails Girls programming workshop, the first edition of the Polish Crowdfunding Gala - Crowdfest, World Entrepreneurship Week, Startup Weekend Szczecin. In 2016, she was elected as the Managing Director of the international non-profit organization - Girls in Tech Poland, focused on engaging, educating and motivating women and girls fascinated by new technologies and innovations. From May 2017 as the Growth Manager of the Szczecin branch Business Link / AIP Szczecin - a modern place for business development bringing together offices and a creative, 24/7 coworking space. An ambassador of interesting ideas, an open mind, with a passion that prefers and supports creative people.

Additional information about the state of Agata:

A medical summary of the current course of treatment:

"A 31-year-old patient suffered intracranial hemorrhage from a ruptured aneurysm of the anterior cerebral artery on January 16, 2018. In severe general condition, in a life-threatening state, she was admitted to the Provincial Hospital in Szczecin, where urgent surgery at the Department of Neurosurgery and Neurotraumatology Intravascular closure of bleeding aneurysm (embolization) followed by evacuation of the subdural hematoma with removal of the left skeleton of the cranial flap. Initially in a pharmacological coma, treated in the Intensive Care Unit of the Provincial Hospital, where she required bilateral pleural drainage due to the change, intensive antibiotic therapy and assumption. Due to the increasing features of post-invasive hydrocephalus found in the control head tomography, on February 17, 2018 a ventricular-peritoneal valve was implemented. The patient was disconnected from the respirator, awakened from a pharmacological coma, and transferred to the Department of Neurosurgery. At present, the patient is conscious, awake but without logical contact. Intensively rehabilitated in the conditions of the Department. At the next stage of treatment, a transfer to the Functional Rehabilitation Center in Krakow is planned."

- Clinic's website in Krakow: http://pcrf.pl/

- Foundation's website, which Agata will be under the charge: http://fundacja.swiatlo.org/

P.S.

Ps. Why are there no current photos? We know Agata too well, and she wouldn’t like to public any photos from the hospital on her dedicated site, and we respect that.

Each of you has a picture of her in your mind - soon, thanks to our help it will be exactly the same as it used to be! <3

O autorze / Zespół

Pomysłodawcą zbiórki jest ukochany Agaty - Jonas. Cała sytuacja jest dla niego bardzo trudna ze względu na językową barierę, opiekę nad synkiem łączoną z pracą i wizytami w szpitalu. Kontakty z lekarzami, organizacja Fundacji i Kliniki dla Agaty i tej zbiórki były i są (i zawsze będą!) możliwe dzięki pomocy i wsparciu Przyjaciół. 

Reprezentuję na tej stronie Jonasa, Agatkę, małego Marcusa i cały zastęp wspaniałych ludzi, postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania, dawać bieżące aktualizacje dotyczące zbiórki i stanu zdrowia Agaty. 

- Dominika z Pomagamy.im i Wspieram.to (przyjaciółka super dzielnej A.)

[WERSJA ANGIELSKA]

The initiator of the collection is Agatas beloved Jonas. The whole situation is very difficult for him because of the language barrier, staying alone with their son combined with work and hospital visits. Contacts with doctors, organization of the Agatha Foundation and Clinic and this collection have always been (and always will be!) possible thanks to the help and support of the Friends.


I represent on this site Jonas, Agatka, little Marcus and a whole bunch of great people, I will try to answer all your questions, give current updates on the collection and state of Agatas health. 

- Dominika  from Pomagamy.im and Wspieram.to (also friend of super brave A.)

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.


Monika Kaczmarek

6 lat temu
Jeszcze chwila, jeszcze moment i będzie 60.000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)))) Huraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:))))))))))))))))))

Monika Kaczmarek

6 lat temu
Agata, jesteś wspaniała:) Proszę walcz i pokaż jak jesteś silna!

Anonim

6 lat temu
Agataaaaaa!!!!! rycze od wczoraj....tak się nie robi...wstań- wstawaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!! prosze

Dominika Oliwia Zabrocka

6 lat temu
Nie ryczymy, walczymy! :*

Marcin Kowalik

6 lat temu
Agata - Za dużo do zrobienia jeszcze jest! Wstajemy! :)

Dominika Oliwia Zabrocka

6 lat temu
Koniec tego spania!

Rafał Fluda

6 lat temu
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia

Marta Kłos

6 lat temu
Agata wracaj ze zdwojona siłą !

Wojciech Kłodziński

6 lat temu
Walcz Agatka !! :( dużo siły

Jonas Melqvist i przyjaciele Agaty

6 lat temu
Walczy przepięknie!

Anna Kacperska

6 lat temu
Trzymam kciuki <3

Jonas Melqvist i przyjaciele Agaty

6 lat temu
<3
  • Pomóż

1 zł lub więcej
1100 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!