BeeHuman

BeeHuman

700
łącznie zebrano
7 wpłat
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj (3)
 • Projekt
 • Aktualizacje
 • Wspierający (3)
 • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

#BeeHuman

To nie jest sprint, to jest maraton. W związku z bezprecedensowym atakiem Rosji na Ukrainę do Polski napływają setki tysięcy uchodźców. Głównie są to kobiety z dziećmi. Wyrwane ze swoich domów, bezpiecznych środowisk i narażone na traumę wojny. Nierzadko są to dzieci, które potrzebują doraźnego wsparcia w poradzeniu sobie z wstrząsającymi wydarzeniami, bądź kontynuacji leczenia podjętego w rodzinnym kraju. W związku z powyższym Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii uruchomiło punkty pomocowe dla dzieci uchodźców:

 • bezpłatną pomoc psychologiczną
 • bezpłatną pomoc rehabilitacyjną
 • dzienny punkt opieki nad dziećmi
 • dystrybucja środków czystości dla polskich instytucji i rodzin wspierających ukraińskich uchodźców  

Miesięczny koszt utrzymania zespołu pracującego na rzecz bezpłatnej pomocy psychologicznej, rehabilitacyjnej i dziennego punktu opieki to 60 tysięcy złotych. Są to środki, których placówka nie ma w swoim budżecie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe i wpłaty datków na konto fundacji Radość Dziecka, która zgromadzone środki przekaże na działalność na Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Zebrane fundusze przeznaczane będą na zatrudnienie ukraińskich psychologów, pediatrów, tłumaczy, animatorów, terapeutów.

Każdy, kto chce pomóc może wpłacić pieniądze na konto fundacji. By Wasze wsparcie trafiło do nas konieczny jest tytuł przelewu „Mazowieckie Centrum Psychiatrii” 

Dziękujemy za każde wsparcie

#BeeHuman

Це не спринт, це марафон. Сотні тисяч біженців прибувають до Польщі у зв'язку з безпрецедентним нападом Росії на Україну. В основному це жінки з дітьми. Змушені покинути свої доміви, безпечні місця, вони  отримали  психологічні травми. Часто це діти, яким потрібна спеціальна підтримка в подоланні шокуючих подій або продовження лікування, проведеного в їхній рідній країні. Тому Мазовецький центр нейропсихіатрії запустив пункти допомоги дітям-біженцям:

 • безкоштовна психологічна допомога
 • безкоштовна допомога в реабілітації
 • денний догляд за дітьми
 • роздача засобів особистої гігієни польським установам та родинам, які допомагають українським біженцям

Щомісячна вартість утримання команди працівників для надання безкоштовної психологічної, реабілітаційної допомоги та забеспечення роботи пункту денної опіки  для дітей – цк 60 000 злотих. Це кошти, яких заклад не має у своєму бюджеті. Тому ми звертаємось до вас з проханням про фінансову підтримку та пожертвування на рахунок фонду «Дитяча усмішка», який перерахує зібрані кошти на діяльність Мазовецького центру нейропсихіатрії. Зібрані кошти будуть спрямовані на працевлаштування українських психологів, педіатрів, перекладачів, аніматорів та терапевтів. 

Кожен, хто хоче допомогти, може перевести кошти на рахунок фонду. Щоб ваша підтримка дійшла до нас, будь ласка в призначенні переказу необхідно зазначити "Mazowieckie Centrum Psychiatrii"

Щиро дякуємо за кожну підтримку[WERSJA ANGIELSKA]

#BeeHuman

 It's not a sprint, it's a marathon. Hundreds of thousands of refugees are arriving in Poland because of Russia's unprecedented attack on Ukraine. Most refugees are women with children. They have lost their homes and their safe and many are suffering from psychological trauma. These are often children who need special support in overcoming shocking events or continuing the treatment they received in their home country. That is why the Masovian Center of Neuropsychiatry has launched refugee assistance stations to provide:

 • free psychological help
 • free rehabilitation assistance
 • day care for children
 • Distribution of cleaning products for Polish institution and families that support Ukrainian refugees

 The monthly cost of maintaining a refugee team is PLN 60,000. These are funds that the institution does not have in its budget. Having the necessary budget to meet the day-to-day activities of the institution and maintain stable operation is the key to the health and peace of many Polish families. Therefore, we ask you for your kind financial support and donations to the Children's Smile Foundation, which will use the raised to cover the activities of the Masovian Center of Neuropsychiatry. The funds raised will be used to employ Ukrainian psychologists, pediatricians, translators, entertainers and therapists.

Anyone who wants to help can transfer funds to the foundation's account. In order for your support to reach us, please mention "Mazowieckie Centrum Psychiatrii" in the transfer purpose

O autorze / Zespół

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii z siedzibą w Zagórzu obejmuje opieką dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz wymagającymi rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurorehabilitacji w wieku od 0 – 18 lat. Realizuje swoją działalność w kilku lokalizacjach tj. Warszawa, Zagórze, Józefów i Otwock. Usługi medyczne świadczone są w oddziałach stacjonarnych, dziennych i w poradniach specjalistycznych.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii posiada największą w województwie mazowieckim (jak również w Polsce) liczbę łóżek stacjonarnych – 122 i dziennych – 97 miejsc w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej. Jako jedyny podmiot leczniczy w województwie mazowieckim pełni ostry dyżur dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi do 15 roku życia i jako jedna z 3 placówek dla pacjentów powyżej 15 roku życia. W chwili obecnej, jako jedyny szpital na Mazowszu Spółka prowadzi Oddział Psychiatryczny dla Dzieci, gdzie mogą kształcić się rezydenci w ramach specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży.

Radość Dziecka- to fundacja powołana na rzecz działań Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.Celem instytucji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zwłaszcza w dziedzinie rehabilitacji neurologicznej i zdrowia psychicznego dzieci od 0 do 21 roku życia..

Misją „Radości Dziecka” stanowi działanie na rzecz organizacji projektów oraz inicjatyw edukujących w zakresie ochrony zdrowia. Zadaniem Fundacji jest również wspieranie projektów rozbudowujących, modernizujących oraz udoskonalających ośrodki należące do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Partycypuje w zakupach sprzętu, aparatury medycznej, technicznej i części urządzeń służących diagnostyce, lecznictwu, rehabilitacji i profilaktyce.

Fundacja reprezentuje otwartość na współpracę z instytucjami, firmami, fundacjami, które w swoich działaniach mają planowanie społecznych kampanii szerzących i uświadamiających wartość dobrej kondycji psychicznej.

Мазовецький центр нейропсихіатрії має найбільшу кількість стаціонарних ліжок у Мазовецькому воєводстві (як і в Польщі) – 122 стаціонарних  та  97 амбулаторних місць у дитячій та підлітковій психіатрії. Як єдина медична установа в Мазовецькому воєводстві, вона надає невідкладну допомогу пацієнтам з психічними розладами до 15 років та як один із 3 центрів для пацієнтів старше 15 років. На даний момент, як єдина лікарня на Мазовії, у компанії функціонує дитяче психіатричне відділення, де ординатори можуть навчатися за спеціалізацією з психіатрії дітей та підлітків.

 «Дитяча радість» - це фонд, створений для діяльності нв платформі Мазовецького центру нейропсихіатрії. Метою фонду є виконання завдань у сфері охорони та популярізації здорового способу життя, особливо у сфері неврологічної реабілітації та психічного здоров’я дітей від 0 до 21 року. Місія фонду «Дитяча радість» – робота в напрямку організації проектів та освітніх ініціатив у сфері охорони здоров’я. Завданням фонду є також підтримка проектів розширення, модернізації та вдосконалення осередків Мазовецького центру нейропсихіатрії. Бере участь у закупівлі обладнання, медико-технічної апаратури та частин приладів для діагностики, лікування, реабілітації та профілактики.

Фонд відкритий до співпраці з установами, компаніями та фондами, які у своїй діяльності планують соціальні кампанії для поширення та підвищення обізнаності про цінність гарного психічного здоров’я.

[WERSJA ANGIELSKA]

The Masovian Center of Neuropsychiatry, located in Zagórze, provides assistance to children and adolescents with mental disorders, substance abuse issues and people aged 0-18 in need of systemic rehabilitation and neurorehabilitation. The center operates in several locations, including Warsaw, Zagorje, Józefów and Otwock. The medical care is provided on an inpatient and day-care basis as well as in specialised outpatient clinics.

The Masovian Center of Neuropsychiatry holds the largest number of inpatient beds in the Masovian administrative region and also in Poland - with 122 inpatient and 97 outpatient places in the child and adolescent psychiatry department. As the only medical institution in the Masovian region, it provides emergency care to patients with mental disorders under the age of 15 and is also one of 3 centers for patients over the age of 15. Currently, as the only hospital in the Masovian region, the clinic has an operating child psychiatric ward, where residents can study to specialise in child and adolescents psychiatry.

Children's Joy

The purpose of the institution is to perform tasks in the field of health care and promotion, especially in the area of neurological rehabilitation and mental health of children aged 0-21.

Children's Joy Mission is an activity to organize projects and educational initiatives in the field of health care. The Foundation also aims to support projects directed at extension, modernization and improvement of the facilities of the Masovian Center of Neuropsychiatry. The Foundation participates in the purchase of tools, medical and technical equipment and parts of devices for diagnostics, treatment, rehabilitation and prevention. The Foundation is open to collaboration with institutions, companies and foundations planning to incorporate social campaigns in their activities to spread and raise awareness of the value of good mental health.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
0
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
3

Magdalena Maszkiewicz

14.04.2022

Maria Lukrecja

13.04.2022

Wspieracz Anonim

08.04.2022

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!