Drugie życie murali

Drugie życie murali

  Inicjatywa    Łódź, Zarzew
6%
1 600
z potrzebnych 23 000 zł = 6% celu
14 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Bierzesz ile zbierzesz
Dnia 05.06.2019 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj
 • Projekt
 • Aktualizacje (1)
 • Wspierający (14)
 • Społeczność

Kampania wzbudziła

458 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Łódź przeszła przemianę z szarego, nieciekawego miasta w Polską kolebkę street artu. Przyczyniła się do tego działalność Fundacji Urban Forms, zajmującej się sztuką w przestrzeni miejskiej.

W ramach Festiwalu Urban Forms 2014 pięciu polskich artystów wykonało podwójny mural na elewacjach wieżowców w łódzkiej dzielnicy Zarzew. Murale wpisały się w krajobraz otoczenia, stały się znakiem rozpoznawczym Zarzewa, integrowały i identyfikowały mieszkańców z najbliższą okolicą.

Niestety w 2017 roku, w wyniku długotrwałych ulewnych deszczy i wichur murale uległy zniszczeniu - farba zaczęła odpadać płatami, a malowidła straciły swój pierwotny wygląd i niszczały.


Mieszkańcy osiedla poprosili Fundację Urban Forms o interwencję, a Spółdzielnia Mieszkaniowa Zarzew zadeklarowała współpracę przy naprawie murali.

Autorzy prac zadecydowali jednak, że nie będą ich „naprawiać” i dali Fundacji wolną rękę odnośnie przyszłości malowideł, co umożliwiło podjęcie działań zmierzających do poprawy wizerunku tego miejsca.

Dzięki wsparciu tego projektu możesz stać się współtwórcą wielkoformatowego dzieła sztuki! 

[WERSJA ANGIELSKA]

Over the last ten years, Lodz has undergone a change from a gray, uninteresting city to a cradle of street art in Poland. The activities of the Urban Forms Foundation dealing with art in urban space contributed to this.

As part of the Urban Forms Festival 2014, five Polish artists made a double mural on the elevations of skyscrapers in the Zarzew district of Łódź. The murals became part of the surrounding landscape, they became the hallmark of Zarzew, they integrated and identified the inhabitants with the closest neighborhood.

Unfortunately, in 2017, as a result of prolonged heavy rain and wind, the murals were destroyed - the paint began to fall off with patches, and the paintings lost their original appearance and destroyed.

Residents of the estate asked the Urban Forms Foundation to intervene, and the Cooperative Cooperative Zarzew declared cooperation in the repair of murals.

However, the authors of the works decided that they would not "fix" them and gave the Foundation a free hand regarding the future of the paintings, which enabled taking action to improve the image of the place.

Thanks to the project's support, you can become a co-creator of a large-scale art work!

Opis projektu

Murale na Zarzewie, ju od chwili powstania stały się dla mieszkańców identyfikatorem osiedla, czymś dla nich wyjątkowym, nadającym charakteru miejscu, w którym żyją. Kiedy malowidła zaczęły niszczeć, do Fundacji sami zgłaszali się ludzie z prośbą o ich naprawę. Już od kilku lat obiecujemy im podjęcie tego wyzwania i właśnie nadszedł na to czas :) 

Nieprzypadkowo zwróciliśmy się do australijskiego artysty Guido van Heltena z propozycją wykonania nowych murali na elewacjach wieżowców na Zarzewie. Chcemy, aby projekt sprostał wymaganiom oraz oczekiwaniom lokatorów, symbolicznie portretując wspólnotę osiedlową na Zarzewiu.

Artysta jest znany z projektów realizowanych w ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami, a przedstawiają one zazwyczaj ludzi zamieszkujących dany budynek bądź okolicę. Niezwykła zdolność artysty do malarstwa fotorealistycznego sprawia, że jego murale budzą dużą ciekawość i wzbudzają silne emocje.

Angażując Guido van Heltena w ten projekt, chcemy wykonać ukłon w stronę mieszkańców Zarzewia i pozwolić im wraz z artystą stworzyć własny obraz społeczności tego łódzkiego osiedla.

Wiemy, że jego projekt tchnie nowe życie w tę okolicę i zadowoli tych, którzy codziennie będą mijać bloki przy ulicy Morcinka w Łodzi.

Jeśli wesprzesz nasz projekt, murale zostaną odnowione już w czerwcu tego roku i będzie to pierwsza tego typu interwencja w Polsce wykonana we współpracy Fundacji Urban Forms i wybitnego, światowej sławy muralisty z administracją osiedla i mieszkańcami.

Potrzebujemy Waszego wsparcia, ponieważ ani Fundacja, ani wspólnota mieszkaniowa na Zarzewie nie dysponuje całkowitymi funduszami niezbędnymi do zrealizowania tego projektu.

Na zakończenie projektu zapraszamy na uroczyste otwarcie muralu i wycieczkę szlakiem łódzkich ściennych malowideł. Chcemy razem z Wami świętować nasz wspólny sukces!

Nasz projekt wesprze również grupa LineAct, która z wraz z Fundacją Teatr ZAMIAST, przygotowuje spektakl Opowieści zza ściany. Już we wrześniu odbędzie się premiera spektaklu, dla którego główną inspiracją będą opowieści mieszkańców Zarzewa oraz murale Guido van Heltena. Spektakl LineAct, który wykorzystuje taniec wertykalny, odbędzie się na ścianach, na których powstaną nowe murale. Premiera będzie możliwością do wspólnego uczczenia naszego wspólnego projektu.

O ARTYŚCIE

Nasza fundacja współpracowała i wciąż współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami specjalizującymi się w wielkoformatowym malarstwie. W ramach naszej działalności na terenie Łodzi i innych polskich miast powstało około 120 murali i instalacji artystycznych. Z Guido van Heltenem mieliśmy okazję zapoznać się w ramach pracy przy muralu dla Skody w Poznaniu i wyjątkowego projektu w Grudziądzu. 

Poznań: 

Grudziądz: 


Guido van Helten to artysta o holenderskich korzeniach, który dorastał w Melbourne w Australii i tam na co dzień mieszka. Początkowo jego działania streetartowe miały charakter nielegalny (tagowanie pociągów, grafitti na ścianach, itp). Wynikające z tego kłopoty stały się bodźcem do opanowania warsztatu i podjęcia studiów na uniwersytecie Brisbane (Australia), które ukończył w 2008 roku. Jego wielkoformatowe obrazy powstały w największych miastach Australii (m.in. Melbourne, Sydney, Port Adelaide, Perth, Brisbane), jaki i stolicach i metropoliach europejskich (m.in. Londyn, Edynburg, Glasgow, Reykjavik, Mińsk, Kijów, Tallin i in.). 


Ashfield, Sydney - Australia, fot. Guido van Helten:

Czarnobyl, Ukraina - fot. Guido van Helten:

Kijów, Ukraina - fot. Guido van Helten: 

Rzym, Włochy - fot. Guido van Helten:


[WERSJA ANGIELSKA]

The murals in Zarzew, together with the uprising, became for the residents an identifier of the housing estate, something special for them, giving the character of the place where they live. When the paintings began to deteriorate, the people themselves asked for repair. Already for several years we promise them to take up this challenge and it is time for that :)

It is no coincidence that we turned to the Australian artist Guido van Helten with the proposal of making new murals on the elevations of skyscrapers in Zarzew. We want the project to meet the requirements and expectations of tenants, symbolically portraying the neighborhood community on the Zarzew.

The artist is known for projects implemented in close cooperation with local communities, and they usually represent people living in a given building or neighborhood. The artist's extraordinary ability for photorealistic painting makes his murals arouse great curiosity and arouse strong emotions.

By engaging Guido van Helten in this project, we want to bow to the inhabitants of Zarzew and let them, together with the artist, create their own image of the community of this Łódź settlement.

We know that his project will breathe new life into this area and will satisfy those who will every day pass the block at Morcinka Street in Łódź.

If you support our project, the murals will be renovated already in June this year and it will be the first such intervention in Poland made in cooperation with the Urban Forms Foundation and an outstanding, world-famous muralist with housing administration and residents.

We need your support because neither the Foundation nor the Housing Community in Zarzewie have the total funds necessary to carry out this project.

At the end of the project, we invite you to the grand opening of the mural and a tour of the Łódź wall paintings. We want to celebrate together with you!

Our project will also be supported by the LineAct group, which, together with the ZAMIAST Theater Foundation, is preparing a spectacle from behind the wall. The premiere of the play will take place in September, for which the main inspiration will be the stories of the inhabitants of Zarzew and murals by Guido van Helten. The LineAct performance, which uses vertical dance, will take place on the walls, on which new murals will be created. The premiere will be an opportunity to jointly celebrate our project.

ABOUT THE ARTIST

As a Foundation, we have cooperated and are still cooperating with many Polish and foreign artists specializing in large-scale painting. As part of our activity, around 120 murals and artistic installations were created in Łódź and other Polish cities. We had the opportunity to get acquainted with Guido van Helten as part of a mural work for Skoda in Poznań and an exceptional project in Grudziądz.

Poznań: 

Grudziądz: Guido van Helten is an artist with Dutch roots, who grew up in Melbourne, Australia and still lives there. Initially, his streetart activities were illegal (tagging trains, graffiti on the walls, etc.). The resulting troubles became a stimulus to master the workshop and study at the University of Brisbane (Australia), which he graduated in 2008. His large-format paintings were created in the largest cities of Australia (including Melbourne, Sydney, Port Adelaide, Perth, Brisbane), as well as capitals and European metropolises (including London, Edinburgh, Glasgow, Reykjavik, Minsk, Kiev, Tallinn and al.).

Ashfield, Sydney - Australia, fot. Guido van Helten:

Czarnobyl, Ukraina - fot. Guido van Helten:

Kijów, Ukraina - fot. Guido van Helten: 

Rzym, Włochy - fot. Guido van Helten:


Cel projektu

Naszym celem jest zebranie 23 tysięcy złotych, co pozwoli na organizację przedsięwzięcia, jakim będzie wykonanie dwóch wyjątkowych, korespondujących ze sobą, trwałych murali przy ulicy Morcinka 2, blok 98 i Morcinka 4, blok 99 na osiedlu Zarzew w Łodzi. 

Tego typu mural artystyczny, wykonany na powierzchni 700 metrów kwadratowych to bardzo czasochłonne, pracochłonne i kosztowne przedsięwzięcie.

Mimo ogromnego wsparcia organizacyjnego, którego zobowiązała się udzielić nam Spółdzielnia Mieszkaniowa Zarzew, nie jesteśmy w stanie całkowicie zrealizować tego projektu bez Waszej pomocy.

Dzięki Waszemu wsparciu zapewnimy:

 • Wynagrodzenie dla artysty 
 • Koszty podróży artysty
 • Zakwaterowanie artysty (na minimum 21 dni)
 • Wynajęcie podnośników (których koszt wynosi ok. 200zł/godz.)
 • Przygotowanie powierzchni pod mural (około 20zł za metr kwadratowy)
 • Materiały (farby, spraye, pędzle, wałki itp.) 


Pomóżcie nam zrealizować marzenie mieszkańców Zarzewa!

[WERSJA ANGIELSKA] 

Our goal is to collect 23 000 zlotys, which will allow to organize the two unique, permanent murals at Morcinka 2 and 4 Street on the Zarzew housing estate in Łódź.

This type of artistic mural, made on the surface of 700 square meters is a very time-consuming, labor-intensive and expensive undertaking.

Despite the organizational and financial support provided by the Zarzew Housing Cooperative, we are not able to completely implement this project without your help.

Thanks to your support, we will ensure:

 • Salary for the artist
 • Travel costs of the artist
 • Artist's accommodation (minimum 21 days)
 • Hiring lifts (costing about PLN 200 / hour)
 • Preparation of the area under the mural (about PLN 20 per square meter)
 • Materials (paints, sprays, brushes, rollers, etc.)


Help us realize the dream of the inhabitants of Zarzew!

Nagrody

Główną nagrodą dla naszych darczyńców będzie oczywiście mural na Zarzewie, ale kierując się zasadą, że dla każdego coś miłego, wszystkim zaangażowanym oferujemy poniższe upominki: 

1. 10 zł. - puszka po sprayu z logo Urban Forms - do odebrania w siedzibie fundacji

2. 25 zł. - podziękowanie mailowe ze szkicem projektu

3. 50 zł. - pocztówka autorska z muralem i z podziękowaniem

4. 100 zł. - 3 + każdy wpłacający będzie wymieniony na tablicy przywierconej do muralu (jeśli zgodzi się podać imię i nazwisko lub pseudonim)

5. 200 zł. - 3 + 4 + print projektu z autografem Guido van Heltena

6. 500 zł. - 3 + 4 + 5 + do wyboru: torba, album, lub plakat B2 lub B1 z muralem 

7. 1000 zł. - 3 + 4 + 5 + 6 oraz ręcznie wykonana koszulka z logotypem Fundacji Urban Forms oraz autografem Guido van Heltena*

Dodatkowo ci, którzy wesprą naszą inicjatywę i będą mogli pojawić się na otwarciu murali, zostaną zaproszeni na wycieczkę z przewodnikiem po łódzkich muralach. Na koniec zostanie wykonana wspólna fotografia, którą udostępnimy w naszych mediach społecznościowych.

*Wśród 7-ek wylosujemy 1 osobę, która weźmie udział w kolacji z artystą (która odbędzie się podczas pobytu artysty w Łodzi).

[WERSJA ANGIELSKA]

The main prize for our donors will be, of course, the mural in Zarzew, but following the principle that 'something nice for everyone', we offer the following gifts to everyone who is involved:

1. 10 PLN - a spraycan with the Urban Forms logo - to be collected at the foundation's office

2. 25 PLN - thank you e-mail with the draft sketch

3. 50 PLN - author's postcard with a mural and thanks

4. 100 PLN - 3 + each payer will be listed on the chart drilled to the mural (if he agrees to give his name and pseudonym)

5. 200 PLN - 3 + 4 + print of the project with the autograph of Guido van Helten

6. 500 PLN - 3 + 4 + 5 + to choose from: bag, album, or poster of B2 or B1 mural

7. 1000 PLN - 3 + 4 + 5 + 6, and a hand-made T-shirt with the logo of the Urban Forms Foundation and the autograph of Guido van Helten*

In addition, those who support our initiative and will be able to appear at the opening of murals, will be invited to a guided tour of the murals in Lodz. At the end, a commemorative photograph will be made, which we will be shared in our social media.


*Among the 7, we will draw one person who will take part in dinner with the artist (which will take place on one of the days when artist will be in Łódź).

O autorze / Zespół

Fundacja Urban Forms została stworzona w 2008 roku przez ludzi kochających street art i miasto Łódź, dla ludzi, którzy pragną żyć w świecie, w którym sztuka jest obecna i dostępna. Nasze działania ogniskujemy wokół szeroko pojętej kultury miejskiej, koncentrując się na organizacji, promocji oraz wspieraniu inicjatyw artystycznych, edukacyjnych, społecznych i naukowych. Podczas realizacji projektów staramy się aktywizować społeczności lokalne i angażować je w aktywności, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w mieście. Podczas dziesięciu lat naszej działalności przyczyniliśmy się do poprawy wizerunku Łodzi na arenie lokalnej i międzynarodowej. Dzięki inicjatywie Fundacji Urban Forms, na łódzkich (ale nie tylko) ścianach i ulicach powstało około 120 murali i instalacji. 

Nasze działania wspiera nie tylko stały zespół, ale i grono Współpracowników, którzy nam doradzają i na różne sposoby angażują się w realizowane przez nas projekty.

W kampanię są zaangażowani: 

Teresa Latuszewska - Syrda - Prezes Fundacji

Łodzianka z zamiłowania, "mózg Fundacji", miłośniczka zwierząt i inicjatorka odnowienia murali na Zarzewiu.

Bianka Konors - Koordynatorka kampanii, osoba odpowiedzialna za media i komunikację w Fundacji

Na co dzień pracuje w jednej z łódzkich korporacji, z zamiłowania do street artu czas poświęca także pracy w Fundacji Urban Forms. W wolnym czasie słucha głośno muzyki i pisze okazjonalne wierszyki dla znajomych.

Przemek Banaś - Stażysta i ekspert od spraw technicznych

23 - letni Łodzianin, z pasji fotografuje i pisze. W wolnym czasie bawi się w e-sport.
Głowa pełna pomysłów ze smykałką do informatyki.

Paweł Trzeźwiński - Fotograf 

Opocznianin od 10 lat związany z i zakochany w Łodzi. Od 2016 roku fotografuje poczyniania artystów tworzących murale dla Fundacji Urban Forms, oprowadza również międzynarodowe wycieczki po Mieście Włókniarek. Zatwardziały podróżnik, z wykształcenia archeolog. 

Kasia Gorczyca - Członkini i współzałożycielka grupy tanecznej LineAct

Osoba wielu talentów - aktorka, tancerka, reżyser i choreograf. Jest współzałożycielką grupy LineAct, w której pełni rolę reżysera oraz aktora tancerza. Wspólnie z LineActem stworzyła spektakle w przestrzeni miejskiej w Katowicach, Łodzi, Kielcach, Toruniu w ramach min. Festiwalu Łódź Czterech Kultur.

Ewa Jagiełło - członkini grupy badawczej Qualio, wsparcie naukowe i badawcze Fundacji. 

Noemi Modnicka - członkini grupy badawczej Qualio, wsparcie naukowe i badawcze Fundacji.


Bogusław Hubert – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew, od niego wszystko przed laty się zaczęło, bez jego wsparcia odnowa murali nie byłaby możliwa.

Krzysztof Karczewski – człowiek od zadań specjalnych w SM Zarzew, daje wszelkie
konieczne wsparcie techniczne i organizacyjne.

A także:

Waldemar Banaś

Joanna Figura 

Joanna Koczur

Marek Syrda.

WIĘCEJ O NAS:

-> Nasz Facebook

-> Nasz Instagram

-> Nasza strona internetowa

Prosimy, pomóżcie nam przywrócić świetność murali na Zarzewie! 

[WERSJA ANGIELSKA]

Urban Forms Foundation was created in 2009 by people who love street art, for people who want to live in a world full of colors. Our activities focus around the broadly defined urban culture, focusing on the organization, promotion and support of artistic, educational, social and scientific initiatives. During the implementation of projects, we try to activate local communities and involve them in activities that contribute to improving the quality of life in the city. During the ten years of our activity, we contributed to improving the image of Lodz in the local and international arena. Thanks to the initiative of the Urban Forms Foundation, about 120 murals and installations were created on the Lodz walls and streets.

Our activities are supported not only by a permanent team, but also by a group of Associates who advise us and engage in projects implemented in various ways

The campaign is engaged by:

Teresa Latuszewska - Syrda - President of the Foundation

Łódź enthusiast, "the Foundation's brain", animal lover and initiator of the renewal of murals in Zarzewie.

Bianka Konors - Coordinator of the campaign, person responsible for media and communication in the Foundation 

On a daily basis, she works in one of the corporations in Łódź, but due to her street art addiction also devotes her time to work at the Urban Forms Foundation. In her free time, she listens to loud music and writes occasional poems for her friends. 

Przemek Banaś - Intern and technical expert 

A 23-year-old, photographs and writes with passion. In his free time plays e-sports. A head full of ideas with a flair for IT. 

Paweł Trzeźwiński - Photographer

He comes from Opoczno, associated and in love with Łódź for 10 years. Since 2016, he has been photographing the murals creation for the Urban Forms Foundation, and also shows international tours around the "City of Wools". A hardened traveler, archaeologist by education.

Kasia Gorczyca - A member and co-founder of the LineAct dance group

A person of many talents - an actress, dancer, director and choreographer. She is a co-founder of the LineAct group, in which she plays the role of director and dancer. Together with LineAct, she created performances in the urban space in Katowice, Łódź, Kielce and Toruń within the framework of min. Festival of Łódź of Four Cultures.

Ewa Jagiełło - Member of the Qualio research group, scientific and research support of the Foundation.

Noemi Modnicka - Member of the Qualio research group, scientific and research support of the Foundation.

Bogusław Hubert – The president of the Zarzew Housing Association, everything started from him years ago, without his support the renewal of murals would not be possible.

Krzysztof Karczewski – Man for special tasks in Zarzew Housing Association, gives all required technical and organizational support.

And also:

Waldemar Banaś,

Joanna Figura, 

Joanna Koczur, 

Marek Syrda.

MORE ABOUT US:

-> Our Facebook

-> Our Instagram

-> Our website

Please, help us to restore the magnificence of murals in Zarzew!Ryzyko

Wpierając nasz projekt niczego nie ryzykujecie. W ciągu dziesięciu lat działalności Fundacji Urban Forms, tylko raz zdarzyło nam się, że artysta nie był w stanie przyjechać i namalować zaplanowanego muralu, a przyczyny były od nas niezależne. W przypadku prac na Zarzewie jesteśmy pewni, że projekt zostanie zrealizowany, a jego wynikiem będą dwa imponujące, piękne murale. 

Spółdzielnia mieszkaniowa i mieszkańcy Zarzewa wręcz nie mogą się doczekać odnowy malowideł, artysta zgodził się już na współpracę i jest gotowy, by w czerwcu rozpocząć pracę nad projektem. 

Nasze doświadczenie pozwoli nam przezwyciężyć wszelkie możliwe przeszkody i dołożymy wszelkich starań, by nowe murale spełniły oczekiwania Wasze i mieszkańców osiedla. 

Inwestując w nasz projekt, macie pewność, że do końca czerwca pojawi się jego rezultat.

[WERSJA ANGIELSKA]

By supporting our project, you do not risk anything. During the ten years of the Urban Forms Foundation's activity, it happened only once that the artist was unable to come and paint the planned mural, and the reasons did not depend of us. In the case of works on the Zarzew we are sure that the project will be implemented, and as the result of it there will be two impressive, beautiful murals. 

The housing cooperative and the residents of Zarzew can not wait to renew the paintings, the artist has already agreed to cooperate and is ready to start working on the project in June. 

Our experience will allow us to overcome all possible obstacles and we will do our best to make the new murals meet your and the residents' expectations. 

By investing in our project, you can be sure that by the end of June the result of it will be seen.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

 • Nagrody (7)

Puszka z logo Urban Forms

10 zł lub więcej
4 wspierających
Puszka po sprayu z namalowanym logo Urban Forms - do odebrania w siedzibie fundacji.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2019

Podziękowanie mailowe ze szkicem projektu

25 zł lub więcej
4 wspierających
Email od Fundacji Urban Forms z podziękowaniami i dołączonym oryginalnym plikiem z projektem muralu.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2019

Pocztówka autorska z muralem i z podziękowaniem

50 zł lub więcej
3 wspierających
Pocztówka z wykonanym już muralem i z podziękowaniem od ekipy Fundacji Urban Forms.
Przewidywana dostawa: lipiec 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Pocztówka i imię i nazwisko/pseudonim darczyńcy na tablicy przywierconej do muralu

100 zł lub więcej
1 wspierających
Każdy wpłacający otrzyma pocztówkę autorską z muralem i z podziękowaniem oraz będzie wymieniony na tablicy przywierconej do muralu (jeśli zgodzi się podać imię i nazwisko lub pseudonim).
Przewidywana dostawa: czerwiec 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Pocztówka, imię na tablicy oraz print projektu z autografem Guido van Heltena

200 zł lub więcej
1 wspierających
Każdy wpłacający otrzyma pocztówkę autorską z muralem i z podziękowaniem, print projektu z autografem Guido van Heltena oraz będzie wymieniony na tablicy przywierconej do muralu.
Przewidywana dostawa: lipiec 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Pocztówka, imię na tablicy, print projektu z autografem Guido van Heltena oraz torba, album lub plakat z muralem

500 zł lub więcej
0 wspierających
Każdy wpłacający otrzyma pocztówkę autorską z muralem i z podziękowaniem, print projektu z autografem Guido van Heltena, a także torbę, album, lub plakat B2 albo B1 z muralem. Darczyńca będzie również wymieniony na tablicy przywierconej do muralu.
Przewidywana dostawa: lipiec 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Pocztówka, imię na tablicy, print projektu z autografem Guido van Heltena, torba, album lub plakat z muralem, koszulka i kolacja z artystą*

1000 zł lub więcej
1 wspierających
Każdy wpłacający otrzyma pocztówkę autorską z muralem i z podziękowaniem, print projektu z autografem Guido van Heltena, torbę, album, lub plakat B2 albo B1 z muralem, a także koszulkę z logotypem Fundacji Urban Forms i autografem artysty. Darczyńca będzie również wymieniony na tablicy przywierconej do muralu.

*Spośród darczyńców zostanie wylosowana jedna osoba, którą zaprosimy na kolację z artystą podczas jego pobytu w Łodzi.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!