KTA oddział w Szczecinie

KTA oddział w Szczecinie

0
łącznie zebrano
0 wpłat
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

NASZ KRS: 0000059215


Szczeciński Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu powstał z inicjatywy grupy rodziców dzieci dotkniętych autyzmem i współpracujących z nimi profesjonalistów w grudniu 1991 r.
Rejestrację w sądzie wojewódzkim stowarzyszenie uzyskało 13.10.1992 r. Terenem działania stowarzyszenia jest miasto Szczecin oraz województwo zachodniopomorskie.
Od listopada 2004 stowarzyszenie posiada statut Organizacja Pożytku Publicznego ( OPP ) zarejestrowane zostało pod numerem KRS 0000059215.
Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do osób dotkniętych autyzmem oraz ich rodzin.

Cele i formy prowadzonej działalności:

1. animowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z autyzmem oraz ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, terapii, rehabilitacji, edukacji, opieki, wychowania, warunków socjalnych oraz adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych,
2. upowszechnianie wiedzy o autyzmie i sposobach jego leczenia,
3. wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób z autyzmem,
4. organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze rehabilitacyjno -opiekuńczym oraz rehabilitacyjno - terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym,
5. propagowanie problematyki autyzmu w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w celu zaktywizowania społeczeństwa na rzecz osób z autyzmem,
6. rozwijanie samopomocowego ruchu wśród rodzin, w których żyją osoby z autyzmem,
7. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia i oświaty, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi, uczelniami wyższymi itp. na rzecz osób z autyzmem,
8. pozyskiwanie a następnie odpowiednie dysponowanie zgromadzonymi zasobami finansowymi, pochodzącymi z dotacji państwowych i społecznych, darowizn i zapisów, składek członkowskich,
9. organizowanie imprez okazjonalnych, obozów, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów o charakterze rodzinnym dla dzieci i dorosłych
10. prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z innymi placówkami służby zdrowia i oświaty, organizacjami społecznymi,
11. organizowanie wsparcia i rehabilitacji dla dorosłych osób z autyzmem.

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!