Kodujemy eksperymENty

Kodujemy eksperymENty

0%
0
z potrzebnych 35 300 zł = 0% celu
0 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Opis projektu

Główną inspiracją do podjęcia inicjatywy „Kodujemy eksperymENty” byli uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej 101 w Olsztynie. Nasi uczniowie bardzo lubią eksperymentować, podejmować nowe wyzwania, a przede wszystkim odczuwać wszystko wielozmysłowo. Nasza społeczność szkolna jest stosunkowo mała: w klasach 0-III jest łącznie: 78 osób, a w klasach IV – VI: 60 osób, łącznie 158 osób. Klasy liczą od 7 do maksymalnie 18 osób. Pozwala to na pełną indywidualizację potrzeb uczniów.Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tym roku szkolnym w zajęciach „Eksperymenty dla ciekawskich”. Były to zajęcia pilotażowe, które miały pokazać zasadność wprowadzania podstaw chemii i fizyki dzieciom w klasach I – III szkoły podstawowej. Zajęcia spotkały się z większym zainteresowanie, niż początkowo zakładano. Powstały trzy grupy zajęciowe, każda po 15 osób. Podstawową formą pracy była praca indywidualna, podczas której każdy uczeń wykonywał dany eksperyment samodzielnie. Ta forma pracy była najbardziej atrakcyjna dla dzieci: mogły wszystko osobiście zobaczyć, dotknąć, poczuć, usłyszeć. Każde zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem naszych uczniów. Dzieci czekały z niecierpliwością na kolejne zajęcia. Podstawowa wiedza z zakresu nauk ścisłych przekazywana na tych zajęciach była swobodnie przyswajana przez uczniów. Na każdych kolejnych zajęciach dzieci używały wiedzy zdobytej wcześniej. To właśnie te zajęcia były główną inspiracją do zaplanowania nowej inicjatywy. „Kodujemy eksperymENty” to zajęcia, które łączą w sobie programowanie, nauki ścisłe i język angielski. Podczas tych zajęć dzieci będą poznawać i stopniowo przyswajać podstawowe prawa fizyki, chemii i biologii oraz nabywać elementarne umiejętności laboratoryjne w powiązaniu z podstawami programowania i elementami specjalistycznego języka angielskiego. Zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie kodują lub odczytują zakodowaną instrukcję, samodzielnie wykonują doświadczenia, mają na celu rozwijać zainteresowanie światem nauki i stworzyć warunki do rozwijania swoich umiejętności, które w przyszłości pozwolą odnieść sukces.Podjęta inicjatywa zakłada organizację zajęć, podczas których uczniowie będą samodzielnie wykonywać eksperymenty naukowe. Dzięki temu będą mogli oni obserwować zjawiska chemiczne i fizyczne, procesy zachodzące w otaczającym ich środowisku, poznawać właściwości różnych substancji. Podczas zajęć eksperymentalnych zostanie użyta technologia informacyjno – komunikacyjna, gdyż dzieci będą kodować instrukcje przy użyciu tabletów z wykorzystaniem darmowych programów do kodowania, ale także instrukcje eksperymentów do wykonywania będą dostępne dla uczestników zajęć wyłącznie w odpowiedniej aplikacji. Dzieci będą miały za zadanie odczytać instrukcję i na jej podstawie wykonać właściwie dany eksperyment. Dodatkowym elementem zajęć będzie język angielski. Dzieci będą poznawać słownictwo w języku angielskim związane z danym tematem. Słownictwo to będzie wykorzystywane w całym cyklu zajęć. Język angielski jest używany na całym świecie. Chcemy w ten sposób przygotować młodzież i dzieci do swobodnego posługiwania się tym językiem w różnych dziedzinach. Nowe słownictwo zostanie wprowadzone i utrwalone dzięki dwóm głównym aplikacjom: Quizlet, Kahoot i platformie cyfrowej: learningapps.org. Wszystkie aplikacje są darmowe i powszechnie dostępne.Cały cykl zajęć zostanie podzielony na cztery bloki, następnie każdy blok – na trzy tematy, a każdy temat będzie realizowany przez około trzy jednostki dydaktyczne. Łącznie zaplanowane zostały blisko 32 zajęcia w całym cyklu.Pierwszą jednostką tematyczną będą zajęcia wprowadzające specjalistyczne słownictwo w języku angielskim. Uczestnicy zajęć będą poznawać i utrwalać dane słownictwo, pracując z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i tabletów. Podczas tych zajęć dominującymi formami pracy będzie praca indywidualna i zbiorowa.Druga jednostka tematyczna skupiać się będzie na samodzielnym wykonaniu eksperymentów przez każdego ucznia. W tym celu każdy uczeń otrzyma właściwy kod QR i przy użyciu tabletu odczyta zakodowaną instrukcję wykonania eksperymentu. Po odczytaniu instrukcji, każdy uczestnik zajęć będzie samodzielnie wykonywał dany eksperyment krok po kroku w odpowiednim dla siebie tempie pracy. W razie jakichkolwiek wątpliwości może skorzystać z pomocy nauczyciela lub innego ucznia. Każdy uczestnik zajęć będzie miał do dyspozycji odpowiedni sprzęt i składniki niezbędne do wykonania eksperymentu. Uczeń sam będzie decydował, czego potrzebuje do wykonania eksperymentu. W przekazanej instrukcji zostanie zastosowane słownictwo w języku angielskim, które uczniowie poznali i utrwalili na zajęciach wcześniejszych.Trzecia jednostka tematyczna będzie skupiała się na zakodowaniu eksperymentu przez uczniów. Nauczyciel prowadzący przeprowadzi dany eksperyment, następnie uczniowie przy użyciu tabletów będą mieli za zadanie zakodować dany eksperyment na platformie cyfrowej, a także do kodu QR. Uczniowie podczas kodowania będą stosować również słownictwo w języku angielskim, które poznali na wcześniejszych zajęciach. W ten sposób uczniowie utrwalą w pełni poznane słownictwo.Zajęcia prowadzone w ramach inicjatywy łączą w sobie trzy dziedziny: technologię informacyjno – komunikacyjną, nauki ścisłe oraz język angielski.Zajęcia terenowe będą połączeniem dwóch jednostek. Podczas tych zajęć dzieci będą poznawać podstawowe słownictwo specjalistyczne w języku angielskim oraz uczestnicy będą samodzielnie wykonywać jeden wskazany eksperyment. Instrukcję do jego wykonania uczestnicy będą odczytywać przy użyciu tabletów oraz kodów QR. Podobnie jak w przypadku zajęć stacjonarnych uczestnicy będą samodzielnie wybierać sprzęt i składniki niezbędne do wykonania eksperymentu. Istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych zajęć, jeśli będzie zainteresowanie ze strony danej placówki. Placówka osobiście zgłasza chęć wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych.Zajęcia dodatkowe będą się opierały na samodzielnym kodowaniu eksperymentu przez uczestników, po wcześniejszej prezentacji danego eksperymentu. Zajęcia będą tematycznie powiązane z zajęciami poprzednimi, dzięki czemu uczestnicy będą wykorzystywać w procesie kodowania poznane wcześniej specjalistyczne słownictwo w języku angielskim.Głównym celem inicjatywy jest nabywanie przez dzieci umiejętności posługiwania się nowoczesnym technologiami informacyjno – komunikacyjnymi z zastosowaniem eksperymentów naukowych z elementami języka angielskiego. Jednak cel ten jest ogólny i w pełni nie wyczerpuje zagadnienia, dlatego też można wskazać wiele celów szczegółowych projektu, które są w pełni spójne z podstawą programową:- doskonalenie umiejętności czytania,- komunikowanie się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie jak i w piśmie,- wyrabianie umiejętności pracy zespołowej,- rozwijanie umiejętności uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,- wykorzystanie darmowych programów i narzędzi edytowania, itp.,- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania,- kształtowanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej,- kształcenia umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, bezpiecznego zachowania w sieci i przestrzegania praw autorskich,- rozwijanie kluczowych kompetencji, takie jak myślenie alegoryczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia,- kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,- kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów na różnych przedmiotach,- wykorzystanie elementów programowania na innych zajęciach edukacyjnych,- uatrakcyjnienie nauczania.- stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne stworzenie działającego programu, gry, aplikacji).Cała inicjatywa skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 3-13 lat z przedszkoli i szkół funkcjonujących na terenie Olsztyna.Głównymi odbiorcami i uczestnikami inicjatywy będą uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej 101 w Olsztynie. Będą to uczniowie klas I – VI w wieku 6-13 lat.Inicjatywa łączy środowisko lokalne poprzez włączenie innych szkół i przedszkoli w szereg zajęć. Pozwoli to nawiązać trwałe relacje z innymi placówkami, co wpłynie pozytywnie na przyszłą współpracę. Warsztaty prowadzone zarówno w Społecznej Szkole Podstawowej 101 w Olsztynie, jak i w innych placówkach będą całkowicie bezpłatne. Inicjatywa zaplanowana jest na rok szkolny 2017/2018, jednak przewidziana jest kontynuacja zajęć w przyszłych latach. W kolejnych latach, kiedy uczniowie nabędą już umiejętności swobodnego posługiwania się urządzeniami multimedialnymi, planowane jest prowadzenie zajęć w innych placówkach przez uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej 101 w Olsztynie. Uczniowie szkoły będą przekazywać swoje umiejętności i zdobytą wiedzę młodszym dzieciom oraz rówieśnikom z innych placówek Dzieci uczą się od siebie swobodniej, a umiejętności nabyte w ten sposób są trwalsze. Nauczyciel jest jedynie obserwatorem w tej sytuacji i osobą kontrolującą zasady bezpieczeństwa.Zaplanowana inicjatywa realizuje wiele potrzeb współczesnego młodego człowieka. Jest on zdecydowanie bardziej wymagający niż jeszcze kilkanaście lat temu, dlatego też wszelkiego rodzaju aktywności muszą ściśle odpowiadać jego potrzebom. Te realizowane przez inicjatywę są skorelowane z celami działania, tak więc inicjatywa realizuje potrzeby:− nowości - swobodnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi w różnych dziedzinach życia,− zaspokajania naturalnej ciekawości świata,− odkrywania swoich zainteresowań,− swobodnego komunikowania się w języku ojczystym i nowożytnym,− doświadczania zjawisk obecnych w otaczającym świecie,− przynależności do grupy rówieśniczej i integracji,− poznawcze – nauki poprzez zabawę, nabywanie wiedzy i doświadczeń,− samooceny – poczucie własnej wartości, świadomość własnych umiejętności),− bezpieczeństwa – wprowadzenie dziecko w nowe środowisko w sposób płynny, tak aby dziecko bez obaw mogło uczyć się nowych rzeczy,Wszystkie te potrzeby muszą być zaspokojone na wszystkich etapach rozwoju dziecka: od narodzin do 13 roku życia (i dłużej). Podjęta inicjatywa realizuje wszystkie podstawowej potrzeby młodego człowieka, szczególnie tego najbardziej wymagającego.Inicjatywa zakłada realizację cyklu zajęć dla uczniów i podopiecznych olsztyńskich szkół i przedszkoli. Zajęcia w głównej mierze będą miały charakter praktyczny. Każdy uczestnik będzie pracował na własnym tablecie wykonując powierzone zadanie. Podjęte działania będą realizowały dwa typy zajęć: stacjonarne – te, które będą się odbywać na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej 101 w Olsztynie oraz terenowe – zorganizowane w innych szkołach i przedszkolach funkcjonujących na terenie Olsztyna.Całe działanie będzie podzielone na cztery bloki tematyczne, odpowiadające czterem żywiołom: woda, powietrze, ziemia i ogień (po dwa na każdy semestr). Dany blok będzie podzielony na poszczególne tematy. Realizacja jednego tematu planowana jest na trzy jednostki dydaktyczne. Łącznie zaplanowano 32 spotkania stacjonarne.Uczniowie będą pracować wyłącznie na materiałach bezpiecznych, pod stałym nadzorem dwóch nauczycieli. Ważnym elementem pracy będzie samodzielność oraz indywidualna praca uczniów. Jednak nie wyklucza ona konsultacji z innymi uczniami oraz w razie wątpliwości z opiekunem.Głównym miejscem, gdzie będą realizowane zajęcia cykliczne (stacjonarne) jest Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101 w Olsztynie. Budynek mieści się w Olsztynie, przy ulicy Mroza 25. Jest to miejsce dostosowane do prowadzenia zajęć dydaktyczno – opiekuńczych. Sale lekcyjne wyposażone są w ławki, krzesła, dywany, inne meble użytkowe oraz w sprzęt multimedialny oraz tablice sucho ścieralne. Sale rozmieszczone są na czterech kondygnacjach. Dzieci mają swobodny dostęp do sal dydaktycznych. Zajęcia będą realizowane jako zajęcia dodatkowe i będą się odbywać po planowych zajęciach dydaktycznych.Zajęcia planowane są również dla dzieci z pobliskich szkół i przedszkoli (terenowe). Takie zajęcia odbywać się będą na terenie danej placówki. Jeżeli przedstawiciel danej szkoły/ przedszkola zgłosi, iż nie ma możliwości organizacji zajęć na terenie danej placówki, wtedy zajęcia odbędą się na terenie Społecznego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Olsztynie. Zajęcia w tej formie odbywać się będą w ramach zajęć dydaktycznych. Zajęcia stacjonarne będą odbywać się cyklicznie raz w tygodniu w czterech grupach po 15 osób.− I grupa – dzieci w wieku 6-7 lat,− II grupa – dzieci w wieku 8-9 lat,− III grupa – dzieci w wieku 10-11 lat,− IV grupa – dzieci w wieku 12-13 lat.Poziom zajęć będzie dostosowany do wieku i umiejętności dzieci. Zajęcia zaplanowane są na rok szkolny 2017/2018. Przewidziana jest kontynuacja inicjatywy w przyszłych latach. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty oraz zwiększenia częstotliwości zajęć w przyszłych latach, jeżeli zajęcia będą się cieszyć dużym zainteresowaniem.Zajęcia terenowe odbywać się będą w okresie wrzesień 2017 – styczeń 2018 (I semestr zajęć dydaktycznych) jednorazowo dla każdej zainteresowanej placówki. Jeżeli będzie większe zainteresowanie warsztatami, istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych zajęć. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu cyfrowego oraz sprzętu i odczynników chemicznych:− tablica interaktywna + projektor + uchwyt – 7000 zł− 15 sztuk tabletów (1200 zł za sztukę) – 18 000 zł− sprzęt i odczynniki chemiczne – 7 000 zł− laptop – 2 500 zł Dodatkowo otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup siedzisk, które zostaną wykorzystane podczas zajęć organizowanych poza główną placówką – w innych szkołach i przedszkolach.− poduszki okrągłe 20 szt. – 600 zł− stojak mobilny na poduchy – 200 złŁączny koszt wszystkich dotowanych sprzętów i odczynników to 35 300 zł.Wszystkie wymienione elementy są niezbędne do przeprowadzenia zajęć oraz stworzenia dzieciom odpowiednich warunków pracy. Żyjemy coraz szybciej, a informacja stała się najważniejszą wartością. Nietrudno się domyślić, że prędkość jej dostarczenia jest równie ważna. Dlatego stawiamy sobie wyzwanie – chcemy stać się szkołą mobilną, która wdrażałaby nowoczesne technologie w procesie nauczania, tak aby w pełni angażować, inspirować i motywować uczniów do osiągania celów w nauce. Chcemy, aby młodzi ludzie mogli w pełni przygotować się do życia we współczesnym świecie.Programowanie oraz nauki ścisłe to dwie bardzo prężnie rozwijające się dziedziny we współczesnym świecie, a język angielski jest międzynarodowym językiem naukowym. Nasza inicjatywa łączy wszystkie te elementy i w atrakcyjny sposób jest w stanie przygotować młodych ludzi do twórczego wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej, a przy tym języka angielskiego i nauk ścisłych.


O autorze / Zespół

Pomysłodawczyniami inicjatywy "Kodujemy eksperymENty" są dwie nauczycielki Społecznej Szkoły Podstawowej 101 w Olsztynie.
Barbara Podgórska - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunkach: filologia polska, pedagogika/ doradztwo zawodowe oraz zintegrowana wczesna edukacja. Nauczycielka pełna pasji i zaangażowania w pracę, chętnie podejmująca nowe wyzwania i doskonaląca stale swój warsztat pracy. Nauczyciel kontraktowy.
Aleksandra Kowalska - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku chemia. Nauczycielka z pasją, posiadająca pięcioletnie doświadczenie pracy w szkole w Wielkiej Brytanii, stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, wdrażająca innowacyjne metody nauczania. Nauczyciel stażysta.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
0 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!