Muzyczna wyprawa do korzeni Majów - Guatemaya

Muzyczna wyprawa do korzeni Majów - Guatemaya

  Wyprawy    Polska/Serbia/Świat
1%
292
z potrzebnych 22 200 zł = 1% celu
28 wpłat

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 21.01.2016 nie uzyskał pełnego finansowania.
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj (1)
  • Projekt
  • Aktualizacje (2)
  • Wspierający (9)
  • Społeczność

Wstęp

[ENG] Scroll down for English Version

[SRB] Za srpsku verziju idite nadole.

[PL] Cześć! Jesteśmy duetem muzyków, którzy pragną wylecieć w lutym 2016 na wyprawę do Gwatemali. Od kilku lat głęboko w naszych sercach żywa jest kultura odradzających się potomków Majów. Co roku spotykamy się z przedstawicielami tej tradycji jeżdżąc z nimi w Europie po Polsce i okolicznych krajach.  

Jako polsko-serbski duet gramy muzykę inspirowaną symbolami tradycji Tz'utujil, plemion K'iche znad jeziora Atitlan. W 2014 roku nagraliśmy muzyczny album "Maltiox Project - The 20 Mayan Naguales". Od tamtego czasu regularnie koncertujemy w Polsce i za granicą, przekazując wiedzę otrzymaną od przedstawicieli starszyzny.  

[ENG] 

Hello! We are duo of musicians, who wish to fly out in February 2016 on a joruney to Guatemala. For several years culture of reviving Maya descendants is deep in our hearts. Every year we meet with representatives of the tradition, traveling with them around Europe, Poland and surrounding countries.

As a Polish-Serbian duo playing we're music inspired by symbols of tradition Tz'utujil of K'iche tribes from the lake Atitlan. In 2014 we recorded a music album called "Maltiox Project - The 20 Mayan Naguales". Since then, regularly we are touring in Poland and abroad, performing and providing knowledge received from representatives of the elders.

[SRB]

Zdravo! Mi smo muzički duo, koji želi u februaru 2016-e da odputuje u Gvatemalu. Nekoliko godina je oživljavanje kulture majanskih potomaka duboko u našim srcima. Svake godine se sastajemo sa predstavnicima majanske tradicije, putujemo sa njima po Evropi, Poljskoj i zemljama u okruženju.

Kao poljsko-srpski duo sviramo muziku inspirisanu simbolima tradicije Cutuhil (Tz'utujil) plemena Kiče (K'iche) sa jezera Atitlan. U 2014. godini smo objavili muzički album pod nazivom "Maltiox Project - 20 Majan Naguales". Od tada smo redovno na turneji u Poljskoj i inostranstvu, predstavljamo i delimo znanje dobijeno od predstavnika starešina Maja.

Opis projektu

[PL]

W lutym w Gwatemali odbędzie się święto Wayeeb (czyt. Łajeb), czyli pięciodniowy miesiąc świeckiego majańskiego kalendarza Haab. W tym czasie nad jeziorem Atitlan odbędą się uroczystości prowadzone przez starszyznę, w tym Tatę Pedro Cruza, który wielokrotnie odwiedzał już Polskę. W trakcie święta będziemy uczestniczyli w tradycyjnych majańskich ceremoniach ognia, ceremonii Kakao i poznamy wiele rytuałów związanych z tą starożytną kulturą.

W podróż planujemy wziąć ze sobą instrumenty, aby grać podczas uroczystości i nagrywać na miejscu kolejne utwory inspirowane wiedzą Majów. Zabierzemy ze sobą również listę pytań do starszyzny, którą sporządzimy wspólnie ze wszystkimi wspierającymi. W trakcie podróży nagramy film, reportaż, którym podzielimy się z wami po prowrocie, a fragmentami także w trakcie podróży.

[ENG]

In February in Guatemala the holiday of Wayeeb will be held, a five-days month of secular Maya Haab calendar. At that time, by the lake Atitlan will be held ceremonies led by elders, including Tata Pedro Cruz, who has repeatedly visited Poland. During the holidays we will participate in the traditional Mayan fire ceremonies, the Cocoa ceremony and we will learn many rituals associated with this ancient culture.

We plan to bring instruments with us to play during the ceremonies and record more songs there inspired by the Mayan knowledge. We will take with us the list of questions to ask the elders. We will prepare that list together with all supporting people. During the trip we'll make the movie, reportage, which we will share with you after we return and fragments also during the trip.

[SRB]

U februaru u Gvatemali održaće se praznik Vahib (Vayeeb), mesec od pet dana sekularnog Maja Haab kalendara. U to vreme, pored jezera Atitlan će se održati ceremonija na čelu sa starešinama, uključujući Tata Pedro Cruz, koji je više puta posetio Evropu i Poljsku. Tokom praznika ćemo učestvovati u tradicionalnoj majanskoj ceremoniji vatre, kakao ceremoniji i imaćemo mogućnost da naučimo mnoge rituale povezane sa ovom drevnom kulturom.

Planiramo da ponesemo instrumente sa sobom, da sviramo tokom ceremonija i snimimo još pesama inspirisani kulturom Maja. Ponećemo sa sobom spisak pitanja koja treba da postavimo starešinama, sastavljen zajedno sa ljudima koji nas podržavaju. Tokom putovanja ćemo napraviti film, reportažu, koju ćemo podeliti sa vama nakon povratka iz Gvatemale kao i fragmente tokom putovanja.

 

Cel projektu

[PL] Na co dokładnie zbieramy pieniądze?

Potrzebujemy uzbierać na zakup biletów lotniczych z Polski do Gwatemali z instrumentami, z powrotem i na koszty jedzenia, noclegów oraz przemieszczania się na miejscu. Biorąc pod uwagę zmiany cen biletów i trudność w przewidzeniu dokładnej ceny w momencie zakończenia projektu crowdfundingowego, bierzemy pod uwage niewielką kwotę nadwyżki dla bezpieczeństwa. Jeżeli okazałoby się, że cokolwiek zostanie z kwoty projektu, lub uzbieramy więcej niż 100% przeznaczymy środki na zakup kamerki wideo, by nagrać porządny materiał.

[ENG] What exactly we collect the money for?

We need to collect money to buy the air tickets from Poland to Guatemala with instruments and back, cover the cost of food, accommodation and the transportations in Guatemala. We have to take into account changes in ticket prices and the difficulty in predicting the exact price at the end of the crowdfunding project, so we take into account a small amount of the surplus for safety. If it turns out that there will be anything left from the amount of the project, or if we collect more than 100% we will use that funds for the purchase of video camera to record a decent videos.

[SRB] Za šta tačno prikupljamo novac?

Moramo da prikupimo novac za kupovinu avionske karte iz Poljske za Gvatemalu i nazad, sa instrumentima, pokriti troškove hrane, smeštaja i prevoz u Gvatemali. Moramo uzeti u obzir promene cene karata i teškoće u predviđanju tačne cene na kraju crowdfunding projekta, tako da računamo malo više radi sigurnosti. Ako se ispostavi da će ostati viška od iznosa projekta, ili ako se prikupi više od 100% mi ćemo iskoristiti ta sredstva za nabavku video kamere za snimanje pristojnog video materijala.

Nagrody

Co dostaniecie od nas w zamian za wsparcie?

What you will get from us in return for your support?

Šta ćete dobiti od nas u zamenu za vašu podršku?

Ta podróż jest dla nas szczególnie ważna i jej sukces jest zależny wyłącznie od Waszego wsparcia. To nasze marzenie od kilku lat, więc odwdzięczymy się Wam jak tylko potrafimy. Na dole strony znajdziecie dokładne opisy czekających na Was nagród.

This trip is very important for us and its success depends entirely on your support. It's our dream for several years, so we will repay you as soon as we can. At the bottom of the page you will find detailed descriptions of prizes that are waiting for you.

Ovo putovanje je veoma važno za nas i uspeh zavisi isključivo od vaše podrške. To je naš san koji sanjamo nekoliko godina, a mi ćemo vam uzvratiti čim možemo. Na dnu stranice ćete naći detaljne opise nagrada koje čekaju za vas.

 

Pytanie do starszyzny majańskiej:

Question to the Mayan elders:

Pitanje za majanske starešine:

Każdy wspierający niezależnie od kwoty otrzyma możliwość napisania pytania, które zadamy majańskiej starszyźnie. To szansa, by siegnąć po wiedzę bezpośrednio u źródła.

Each supporting regardless of the amount, will get the opportunity to write questions that we ask Mayan elders. It's a chance to reach for knowledge directly from the source.

Svaka podrška bez obzira na iznos, će dobiti priliku da napiše pitanja koja ćemo proslediti majanskim starešinama. To je šansa da se dodje do nauke direktno sa izvora.

 

Muzyka Maltiox Project:

Music Maltiox Project:

Muzika Maltioš (Maltiox) projekta:

Album muzyczny w formacie mp3 to nasze wielkie 'dziecko', dzieło majańskiej podróży i muzyczne zrozumienie tej starożytnej symboliki.

A music album in mp3 is our great 'baby', the work of our Mayan journey and musical understanding of this ancient symbolism.

Muzički album u mp3 formatu je naša velika “beba”, rezultat našeg majanskog unutrašnjeg putovanja i muzičko razumevanje ove drevne simbolike.

 

Majańskie analizy urodzeniowe:

Mayan birth analysis:

Analiza majanskog znaka po rodjenju:

O majańskich analizach urodzeniowych przeczytasz tutaj: http://kalendarzmajow.weebly.com/analizy.html

You'll get full description of Your Mayan birthsign with explainations of Your gifts, challanges, conception, destiny, trecena, tone, etc.

Dobićete potpuni opis svoga majanskog znaka po rodjenju sa opisom vaših darova, izazova, koncepcije, misije, trecene, tona, itd

 

Koncert Maltiox Project:

Concert Maltiox Project:

Koncert Maltioš projekta:

Zagramy dla Ciebie w wybranym przez Ciebie miejscu w Polsce półtora godzinny koncert z wykorzystaniem rozmaitych instrumentów pochodzących z całego świata.

We'll play for you at your chosen place in Poland, Serbia or Guatemala one and a half hour concert using various instruments from around the world.

Izvešćemo za vas u vašem izabranom mestu u Poljskoj, Srbiji ili Gvatemali, 90 minutni koncert koristeći instrumente iz različitih delova sveta.

 

Majański kalendarz Cholq'ij 2016:

Cholq'ij Mayan calendar in 2016:

Čolkih (Cholk'ij) majanski kalendar za 2016 godinu:

Otrzymasz pięknie wykonany, ilustrowany kalendarz majański z dokładnymi opisami dni i ich znaczenia w tradycji.

You will receive a beautifully crafted, Mayan calendar illustrated with detailed descriptions (in Polish) of days and their significance in the tradition.

Dobićete lepo napravljen, majanski kalendar ilustrovan sa detaljnim opisima (na poljskom jeziku) dana i njihov značaj u tradiciji.

 

3 lekcje gry na fletach indiańskich:

3 lessons on Native American flutes:

3 lekcije sviranja indijanske flaute:

Otrzymasz 3, 45 minutowe lekcje gry na indiańskich fletach z Harevisem podczas której nauczy Cię jak oddychać, jak używać rozmaitych ornamentacji, grać tradycyjne melodie indiańskie i tworzyć własne melodie.

You get 3, 45 minutes long lessons on Native American flute with Harevis during which he'll teach you how to breathe, how to use a variety of ornamentation, play traditional Native melodies and create your own melodies.

Možete dobiti 3 lekcije od 45 minuta o sviranju indijanske flaute sa Harevisom, tokom kojih ćete naučiti kako da dišete, kako da koristite različite ukrase, i da svirate tradicionalne indijanske i svoje melodije.

 

3 lekcje gry na bębnach:

3 lessons on drums:

3 lekcije sviranja na udaraljkama (Konga, Djembe…):

Otrzymasz 3, 45 minutowe lekcje gry na bębnach z Odinem, który nauczy Cię rytmów, improwizacji i wyczucia.

You get 3, 45 minutes long lessons on drums with Odin, who will teach you the rhythms, improvisation and intuitive playing.

Možete dobiti 3 lekcije od 45 minuta o sviranju udaraljki sa Odinom, koji će vas naučiti osnovnim ritmovima, improvizaciji i intuitivnom sviranju.

 

Twój majański utwór:

Your Mayan track:

Vaša muzička majanska numera:

Na podstawie daty urodzenia otrzymasz jeden z dwudziestu utworów, który stworzyliśmy dla każdego z majańskich znaków, a jeśli spotkamy się na żywo, to ten utwór również dla Ciebie wykonamy.

Based on your birth date you will receive one of the twenty tracks that we have created for each of the Mayan characters, and if we meet live, this song will be played live specialy for you.

Na osnovu vašeg datuma rođenja, dobićete jedan od dvadeset numera koje smo stvorili za svaki od majanskih naguala u MP3 formatu, a ako se sretnemo uživo, tu pesmu ćemo izvesti i uživo specijalno za vas.

 

Twój majański obraz urodzeniowy:

Your Mayan dedicated birthsign painting:

Vaš majanski znak oslikan sa posvetom:

Otrzymasz obraz namalowany z dedykacją dla Ciebie, na którym będzie Twój majański znak określony na podstawie daty urodzenia.

You get a picture painted with a dedication for you. Picture of your Mayan sign which will be determined on your of date of birth.

Dobijate sliku znaka sa posvetom za vas. Slika vašeg majanskog znaka će biti utvrđena na osnovu datuma rođenja.

 

Muzyka skomponowana przez nas na Twoje potrzeby:

Music composed by us for your needs:

Muzika komponovana za vaše potrebe:

Dysponujemy możliwością skomponowania i nagrania dla Ciebie muzyki w zależności od potrzeb. Może być to podkład muzyczny do Twojej reklamy, filmu, identyfikacja dźwiękowa itp. Szczegóły do ustalenia.

We have the possibility of composing and recording music for you depending on your needs. This may be a soundtrack to your advertising, film, sound identification, etc. Details to be determined.

Imamo mogućnost komponovanja i snimanja muzike za vas u zavisnosti od vaših potreba. To može biti muzička podloga za vaše reklamiranje, film, zvučnu identifikaciju, itd Detalje treba utvrditi.

 

Satysfakcja z udzielenia wsparcia:

Satisfaction from supporting:

Zadovoljstvo od podrške: 

 

Niezależnie od tego, jaką wesprzesz nas kwotą, poczujesz satysfakcję, że pomagasz nam w realizacji ważnego dla nas marzenia. Podczas podróży będziemy na bierząco prowadzić video bloga, w którym podzielimy się wrażeniami i ważnymi momentami wyprawy, więc pozostaniemy w stałym kontakcie. 

Regardless of what amount of money you will be supporting us, you will feel the satisfaction that you are helping us achieve our dream. During the trip we will create video blog, which will be used to share impressions and important moments of the journey, so we will remain in constant contact.

Bez obzira na iznos novca kojim ćete nas podržati, osetićete zadovoljstvo što ste nam pomogli da ostvarimo svoj san. Tokom putovanja ćemo stvoriti video blog, koji će se koristiti za podelu utisaka i važnih trenutaka putovanja, tako da ćemo biti u stalnom kontaktu.

O autorze / Zespół

Tomasz Czyba

Jestem "Strażnikiem Dnia" inicjowanym przez majańską starszyznę Tz’utujil z plemion K'iche - Tatę Pedro Cruz oraz Nan Shuni Giron znad jeziora Atitlan w Gwatemali. Od kilku lat intensywnie zgłębiam wiedzę zawartą w przekazach tradycji plemion obu Ameryk. Uczestniczę w licznych ceremoniach i rytuałach prowadzonych przez starszyznę. Korzystając z etnicznych instrumentów pochodzących z całego świata komponuje muzykę i wydaję płyty. Występuję w Polsce i Europie, łącząc koncerty z szamańskimi opowieściami. Jestem terapeutą i dziecięcym Etnoanimatorem. Prowadzę stronę www.kalendarzmajow.pl oraz firmę www.harevis.com

Goran Dimitrijevski

Muzyk, bębniarz, aktywista ekologiczny, projektant graficzny serbskiego pochodzenia. Od 30 lat gra na bębnach i instrumentach perkusyjnych w rozmaitych grupach muzycznych. Z kalendarzem pracuje od czerwca 2013 roku po spotkaniu z Shuni Giron i Tatą Pedro Cruzem. Wspólnie z Tomaszem Czybą tworzy Maltiox Project - zespół grający muzykę inspirowaną kalendarzem Chol'Qij/Tzolkin. Aktywista ekologicznej grupy Avalon Vrsac w Serbii.

 

Ryzyko

Zrobimy co w naszej mocy, aby nasz plan się powiódł. W sytuacji, gdyby pieniędzy okazało się zbyt mało, na przykład jeśli bilety okażą się w dniu zakończeniu projektu zbyt drogie, wówczas możliwe jest, że poleci tylko jeden z nas, lub kupimy bilety w jedną stronę (jeśli będzie to możliwe), a potem postaramy się w jakiś sposób wrócić, np po miesiącu. Bierzemy pod uwagę wiele możliwości zmian w realizacji tego projektu, jednak główne założenie pozostaje takie samo - pojechać na ziemię Majów, nagrywać muzykę inspirowaną tą podróża i przywieźć to, czego się tam nauczymy. 

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
1
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
8

MariStep_pl

05.01.2016

Barbara Małek-Makos

28.12.2015

MK Red Moon

27.12.2015
oraz 6 innych Wspierających.
Pokaż wszystkich.

Komentarze

  • Nagrody (9)

1 zł lub więcej
23 wspierających
[PL] Pytanie do starszyzny majańskiej:
Każdy wspierający niezależnie od kwoty otrzyma możliwość napisania pytania, które zadamy majańskiej starszyźnie. To szansa, by siegnąć po wiedzę bezpośrednio u źródła.
[ENG] Question to the Mayan elders:
Each supporting regardless of the amount, will get the opportunity to write questions that we ask Mayan elders. It's a chance to reach for knowledge directly from the source.
[SRB] Pitanje za majanske starešine:
Svaka podrška bez obzira na iznos, će dobiti priliku da napiše pitanja koja ćemo proslediti majanskim starešinama. To je šansa da se dodje do nauke direktno sa izvora.
Przewidywana dostawa: marzec 2016

20 zł lub więcej
2 wspierających
[PL]Twój majański utwór:
Na podstawie daty urodzenia otrzymasz jeden z dwudziestu utworów, który stworzyliśmy dla każdego z majańskich znaków, a jeśli spotkamy się na żywo, to ten utwór również dla Ciebie wykonamy.
[ENG]Your Mayan track:
Based on your birth date you will receive one of the twenty tracks that we have created for each of the Mayan characters, and if we meet live, this song will be played live specialy for you.
[SRB]Vaša muzička majanska numera:
Na osnovu vašeg datuma rođenja, dobićete jedan od dvadeset numera koje smo stvorili za svaki od majanskih naguala u MP3 formatu, a ako se sretnemo uživo, tu pesmu ćemo izvesti i uživo specijalno za vas.
Przewidywana dostawa: marzec 2016

40 zł lub więcej
0 wspierających
[PL]Majański kalendarz Cholq'ij 2016:
Otrzymasz pięknie wykonany, ilustrowany kalendarz majański z dokładnymi opisami dni i ich znaczenia w tradycji.
[ENG]Cholq'ij Mayan calendar in 2016:
You will receive a beautifully crafted, Mayan calendar illustrated with detailed descriptions (in Polish) of days and their significance in the tradition.
[SRB]Čolkih (Cholk'ij) majanski kalendar za 2016 godinu:
Dobićete lepo napravljen, majanski kalendar ilustrovan sa detaljnim opisima (na poljskom jeziku) dana i njihov značaj u tradiciji.
Nagroda limitowana. Pozostało 100/100
Przewidywana dostawa: marzec 2016

60 zł lub więcej
2 wspierających
[PL]Muzyka Maltiox Project:
Album muzyczny w formacie mp3 to nasze wielkie 'dziecko', dzieło majańskiej podróży i muzyczne zrozumienie tej starożytnej symboliki.
[ENG]Music Maltiox Project:
A music album in mp3 is our great 'baby', the work of our Mayan journey and musical understanding of this ancient symbolism.
[SRB]Muzika Maltioš (Maltiox) projekta:
Muzički album u mp3 formatu je naša velika “beba”, rezultat našeg majanskog unutrašnjeg putovanja i muzičko razumevanje ove drevne simbolike.
Przewidywana dostawa: marzec 2016

100 zł lub więcej
1 wspierających
[PL]3 lekcje gry na fletach indiańskich:
Otrzymasz 3, 45 minutowe lekcje gry na indiańskich fletach z Harevisem podczas której nauczy Cię jak oddychać, jak używać rozmaitych ornamentacji, grać tradycyjne melodie indiańskie i tworzyć własne melodie.
LUB:
3 lekcje gry na bębnach:
Otrzymasz 3, 45 minutowe lekcje gry na bębnach z Odinem, który nauczy Cię rytmów, improwizacji i wyczucia.
[ENG]3 lessons on Native American flutes:
You get 3, 45 minutes long lessons on Native American flute with Harevis during which he'll teach you how to breathe, how to use a variety of ornamentation, play traditional Native melodies and create your own melodies.
OR:
3 lessons on drums:
You get 3, 45 minutes long lessons on drums with Odin, who will teach you the rhythms, improvisation and intuitive playing.
[SRB] 3 lekcije sviranja indijanske flaute:
Možete dobiti 3 lekcije od 45 minuta o sviranju indijanske flaute sa Harevisom, tokom kojih ćete naučiti kako da dišete, kako da koristite različite ukrase, i da svirate tradicionalne indijanske i svoje melodije.
ILI:
3 lekcije sviranja na udaraljkama (Konga, Djembe…):
Možete dobiti 3 lekcije od 45 minuta o sviranju udaraljki sa Odinom, koji će vas naučiti osnovnim ritmovima, improvizaciji i intuitivnom sviranju.
Przewidywana dostawa: marzec 2016

160 zł lub więcej
0 wspierających
[PL]Twój majański obraz urodzeniowy:
Otrzymasz obraz namalowany z dedykacją dla Ciebie, na którym będzie Twój majański znak określony na podstawie daty urodzenia.
[ENG]Your Mayan dedicated birthsign painting:
You get a picture painted with a dedication for you. Picture of your Mayan sign which will be determined on your of date of birth.
[SRB]Vaš majanski znak oslikan sa posvetom:
Dobijate sliku znaka sa posvetom za vas. Slika vašeg majanskog znaka će biti utvrđena na osnovu datuma rođenja.
Przewidywana dostawa: marzec 2016

170 zł lub więcej
0 wspierających
[PL]Majańskie analizy urodzeniowe:
O majańskich analizach urodzeniowych przeczytasz tutaj: http://kalendarzmajow.weebly.com/analizy.html
[ENG]Mayan birth analysis:
You'll get full description of Your Mayan birthsign with explainations of Your gifts, challanges, conception, destiny, trecena, tone, etc.
[SRB]Analiza majanskog znaka po rodjenju:
Dobićete potpuni opis svoga majanskog znaka po rodjenju sa opisom vaših darova, izazova, koncepcije, misije, trecene, tona, itd
Przewidywana dostawa: marzec 2016

800 zł lub więcej
0 wspierających
[PL]Muzyka skomponowana przez nas na Twoje potrzeby:
Dysponujemy możliwością skomponowania i nagrania dla Ciebie muzyki w zależności od potrzeb. Może być to podkład muzyczny do Twojej reklamy, filmu, identyfikacja dźwiękowa itp. Szczegóły do ustalenia.
[ENG]Music composed by us for your needs:
We have the possibility of composing and recording music for you depending on your needs. This may be a soundtrack to your advertising, film, sound identification, etc. Details to be determined.
[SRB]Muzika komponovana za vaše potrebe:
Imamo mogućnost komponovanja i snimanja muzike za vas u zavisnosti od vaših potreba. To može biti muzička podloga za vaše reklamiranje, film, zvučnu identifikaciju, itd Detalje treba utvrditi.
Przewidywana dostawa: marzec 2016

1000 zł lub więcej
0 wspierających
[PL]Koncert Maltiox Project:
Zagramy dla Ciebie w wybranym przez Ciebie miejscu w Polsce półtora godzinny koncert z wykorzystaniem rozmaitych instrumentów pochodzących z całego świata.
[ENG]Concert Maltiox Project:
We'll play for you at your chosen place in Poland, Serbia or Guatemala one and a half hour concert using various instruments from around the world.
[SRB]Koncert Maltioš projekta:
Izvešćemo za vas u vašem izabranom mestu u Poljskoj, Srbiji ili Gvatemali, 90 minutni koncert koristeći instrumente iz različitih delova sveta.
Przewidywana dostawa: marzec 2016

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!