Powrót Sediny

Powrót Sediny

18%
16 894
z potrzebnych 89 000 zł = 18% celu
396 wpłat

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 26.04.2016 nie uzyskał pełnego finansowania.
Obserwuj (18)
 • Projekt
 • Aktualizacje (5)
 • Wspierający (240)
 • Społeczność (5)

Kampania wzbudziła

1529 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Wesprzyj powrót Sediny wybierając jedną z nagród po prawej stronie ->

[ENG]  Support Sedina's return by choosing one of the perks on the right side - >


Stowarzyszenie "Kupcy dla Miasta Szczecina" podjęło inicjatywę odbudowy Sediny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców Szczecina powrotu pomnika na fragment ocalały ze zniszczeń wojennych. Teraz nieco inaczej patrzymy na dziedzictwo przeszłości. Dostrzegamy więcej rzeczy wspólnych niż to było wcześniej. Młodsze pokolenie nie chce już tak mocno dzielić się na "my" i "oni". Szanuje dokonania poprzednich mieszkańców Szczecina (Niemców), jeśli niosły za sobą trwałe wartości i nie przenosiły wrogiej nam ideologii. Odbudowaliśmy i odnowiliśmy w naszym mieście wiele fragmentów przedwojennej architektury (budynki, place, pomniki). Sedina doskonale mieści się w tym kanonie i może zostać odtworzona naszym wspólnym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym. Nikt nie musi nam jej dawać, wystarczy że zrobimy to sami.

[ENG] Association "Merchants of the City of Szczecin" took the initiative to rebuild Sedina meeting the expectations of many residents of Szczecin to return the monument to the fragment that has survived the ravages of war. Now we look slightly differently at the legacy of the past. We see more things in common than it was before. The younger generation does not want to divide on "us" and "them." We respect the achievements of previous inhabitants of Szczecin (German), if they carried lasting values and did not bring the hostile ideology to us. We rebuilt and renewed many pieces of pre-war architecture (buildings, squares, monuments) in our city. Sedina fits perfectly in this canon, and can be played our joint financial effort and organization. No one has to give it to us, we'll just do it ourselves.


 

Opis projektu


Kompozycja figuralna fontanny Sediny wykonana była wg projektu berlińskiego profesora Ludwiga Manzla, a jej uroczyste odsłonięcie nastąpiło 23 września 1898 roku przy dawnym Placu Ratuszowym, obecnie Placu Tobruckim.

[ENG] Sedina's figural composition was made ​​according to the design of the Berlin professor Ludwig Manzel. It's unveiling happened on September 23, 1898 year at the old Town Hall Squar - now Tobrucki Square.

Zachowane są pozostałości po dawnej fontannie, cała podziemna infrastruktura i naziemna; w postaci granitowej misy ze skałą w środku, na której teraz umieszczona jest kotwica.

Kompozycja Sediny odlana była z brązu i przedstawiała stojącą w łodzi postać kobiety, symbolizującą Szczecin.

Sedina trzymająca żagiel miała być alegorią przyszłego rozkwitu miasta, w czym miał jej pomagać kierujący łodzią Merkury i wodne bóstwa.

[ENG] There are preserved remnants of the old fountain: the entire ground and underground infrastructure; in the form of bowl with a granite rock in the center, where now the anchor stands.

The Sedina's composition was cast in bronze and depicted a standing figure of a woman in a boat, symbolizing Szczecin.

Sedina holding the sail was to be an allegory of the future prosperity of the city in which she had help l from Mercury and other water deities.

Grupa figuralna umieszczona była na skale oblewanej wodą ze znajdującego się poniżej basenu wodnego.

Konfiguracja figuralna fontanny Sediny wg posiadanych danych, w skali 1:1

 • wysokość postaci Sediny - 5 m,
 • wysokość kompozycji figuralnej od podstawy łodzi - 6,4 m,
 • wysokość całkowita od postawy do cokołu - 9,3 m.

Z uwagi na walory artystyczne i monumentalny charakter pomnika realizacja tego zamierzenia może być wykonana tylko przez najlepszych twórców polskich zrzeszonych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Tam też w 2008 roku powstał ponad dwumetrowy model rzeźby - następnym etapem jest rzeźba ze stopu brązu w oryginalnym rozmiarze.

[ENG] Figural group was placed on the rock dipped with water from the pool below.

Sedina's figural configuration according to their data, scale 1: 1

 • Sedina's character height - 5 m,
 • figural composition's height from the base of the boat - 6.4 m,
 • total height - 9.3 m.

Due to the artistic value of the monument and the monumental nature of the realization of this goal can only be performed by the best Polish artists associated in the Polish Sculpture Center.There, in 2008, an over a six-foot model of the sculpture was built - the next stage is a sculpture made of the bronze - in it's original size .

Mimo zielonego światła (oficjalnego zezwolenia) na odbudowę Sediny, problemem pozostają fundusze. Pierwotnie koszta pokryć miało dofinansowanie z Unii Europejskiej POD WARUNKIEM istnienia wkładu własnego, który miał pochodzić z funduszu miasta. Planowane na rekonstrukcję pieniądze podczas obrad miasta zmieniły swoje przeznaczenie, a historia Sediny stanęła w miejscu.

Teraz jednak możemy ruszyć jej żagiel z miejsca - wspólnymi siłami!

[ENG] Despite the green light (official permission) to rebuild Sedina, the problem remains  in funding. Originally, the cost of cover had funding from the European Union PROVIDED existence of own contribution, which had to come from the fund of the city. Planned reconstruction money have changed their destiny during the session of the city and Sedina's history stood in the place .

Now, however, we can move the sail - with our joined forces!

 


 

Cel projektu


Celem projektu jest odbudowanie całej Sediny. Wymaga to jednak dużych nakładów finansowych, dlatego też podział rekonstrukcji na fragmenty gwarantuje, że przy minimalnym nakładzie uda odbudować się przynajmniej jej część - a tym samym zmotywować firmy czy instytucje do włączenia się w cały proces i dokończenie fontanny.

[ENG] The goal of the project is to rebuild the entire Sedina. However, this requires large amounts of money, which is why the division of the reconstruction of the parts ensures that with minimal effort we will rebuild at least part of it - and thus motivate companies or institutions to join in the process and completion of the fountain.


[ENG]

If we gather 89 tys. zł (20356 EUR) - we will rebuild the first dragon.

If we gather 122 tys. zł (27904 EUR) - we will rebuild both dragons.

If we gather 655 tys. zł (149817 EUR) - the woman with sail will join the composition.

If we gather 1,277 mln zł (292086 EUR) - the woman with sail will stand on the boat.

If we gather 1,543 mln zł (352927 EUR) - Mercury will join.

If we gather 1,810 mln zł (413998 EUR) - first nymph will join the composition.

If we gather 2,143 mln zł (490164 EUR) - both nymphs will join.

If we gather 2,475 mln zł (566102 EUR) - the titan will push the boat and will finish the composition!


Dowodów na skuteczność takich operacji dostarcza nam niedawna i bliska historia Potopu z Bydgoszczy - fontanny utraconej podczas wojny. Była ona odbudowywana stopniowo, dzięki połączeniu składek społecznych, miasta Bydgoszczy, władz samorządowych województwa oraz funduszy unijnych. W kwietniu 2009 roku odtworzono pierwszy fragment: niedźwiedzicę. Tę w 2010 roku przeniesiono do wyremontowanej fontanny w parku im. Kazimierza Wielkiego, gdzie stopniowo dołączały do niej kolejne, finansowane m.in. przez miasto fragmenty fontanny. Odsłonięcie pełnej, zrekonstruowanej fontanny nastąpiło 26 czerwca 2014 roku.

[ENG] Evidence for the effectiveness of such operations was provided to us recently, by the close story of the Flood of Bydgoszcz - the fountain lost during the war. It was rebuilt gradually, through a combination of social contributions, the city of Bydgoszcz, the province of local authorities and EU funds. In April 2009, the first piece was recreated: a bear. This in 2010, was moved to the renovated fountain in the park of Casimir the Great, where graduallynext, financed, among others, by the city fountain fragments  joined. Unveiling of the full, reconstructed fountain took place June 26, 2014.


 

Nagrody

Każdy, kto postanowi finansowo wesprzeć akcję powrotu Sediny może liczyć na jedną z form uwiecznienia - m.in. imienia i nazwiska na tablicy pamiątkowej, cegle lub płycie - kiedy już stawiane będą poszczególne elementy kompozycji figuralnej. Wpłaty należy dokonać poprzez serwis Wspieram.to - wystarczy wybrać nagrodę z prawej strony i dokonać elektronicznej wpłaty.

[ENG] Anyone who chooses to financially support the campaign, can count on one of the forms of immortalization - including a name on the plaque, brick or board - when the individual elements of the figural composition are set. Payments must be made ​​by the service Wspieram.to - just pick a prize from the right and make electronic payment.


Jako jedną ze specjalnych, limitowanych nagród oferujemy kolekcjonerskie monety okolicznościowe z Sediną. Dukat i talar wykonane zgodnie z oryginałem, ze złota i srebra w odpowiednich proporcjach.

[ENG] As one of the special limited edition prizes we offer collector coins - commemorative of Sedina. Ducat and thaler are made ​​according to the original, with gold and silver in the appropriate proportions.


Wśród nagród za wsparcie znajduje się również dwumetrowy model rzeźby, wykonany w 2008 roku przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. 

[ENG] Among the awards for support is also a six-foot model of the sculpture, made ​​in 2008 by the Polish Sculpture Center. 


Jeśli reprezentują Państwo firmę lub instytucję i chcieli wspomóc akcję przywrócenia Sediny w sposób inny niż zaproponowane progi wsparcia, np. za udostępnienie znaku towarowego Sediny - jesteśmy otwarci! Napisz do nas na g.a.mludzik@gmail.com lub kliknij przycisk "zaproponuj mecenat", znajdujący się pod nagrodami po prawej stronie.

[ENG] If you represent a company or institution and wanted to help restore Sedina action in a manner different than the proposed perk, eg. for providing trademark Sedina  - we are open! Write to us at gamludzik@gmail.com or click "suggest patronage", located at winning the right.

O autorze / Zespół


Twórcą pomnika Sediny, zwanego też Fontanną Menzla był Karl Ludwig Manzel, absolwent berlińskiej Akademii Sztuk.

Stworzył również kilka innych pomników szczecińskich, w tym cesarza Fryderyka III, na którego miejscu dziś w Parku Żeromskiego stoi Adam Mickiewicz, czy rzeźbę przedstawiającą walkę Herkulesa z centaurem na tarasie Wałów Chrobrego.

[ENG] The creator of  the monument Sedina, also known as the Menzel's Fountain  was Karl Ludwig Manzel, a graduate of the Berlin Academy of Arts.

He also created several other monuments Szczecin, including Emperor Frederick III, whose place in Żeromski Park was taken by Adam Mickiewicz; and the sculpture of Hercules fighting with centaur on the terrace Ramparts Brave.


Odtworzeniem Sediny zajmie się  Michał Pronobis.

W 2001 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Pięknych w Kielcach o profilu: snycerstwo artystyczne w Pracowni Rzeźby prof. Józefa Sobczyńskiego.

W 2007 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Rzeźby. Uzyskał dyplom w Pracowni Rzeźby prof. Józefa Sobczyńskiego,
za który dostał medal od Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

Należy do Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach.

Do jego osiągnięć należą m.in.:

 • I miejsce za rzeźbę „Dawid” w konkursie organizowanym przez Fundację Centrum Solidarności, Stowarzyszenie im. Lecha Wałęsy oraz Termo Organika, 2003
 • I miejsce za rzeźbę „Meta” w krajowym etapie konkursu Sztuki Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego „Sport i Olimpizm”, 2008
 • I miejsce za rzeźbę „Mały Legionista” w konkursie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, 2008

Zrealizował:

 • Popiersie ks. bp. Mieczysława Jaworskiego w Seminarium Duchownym w Kielcach, 2001
 • Kopia popiersia ks. bp. Mieczysława Jaworskiego w Chmielniku, 2002
 • Pomnik zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w Aleksandrowie Łódzkim, 2006
 • Pomnik Jana Pawła II w Ksawerowie Łódzkim, 2006
 • Pomnik Georgija Vicyna, Sankt Petersburg, Rosja, 2008
 • Odbudowa Rzeźby „Niedźwiedzicy z niedźwiadkiem” Bydgoskiej Fontanny „Potop”, 2009
 • Odbudowa Rzeźby „Człowieka walczącego z wężem wodnym” Bydgoskiej Fontanny „Potop”, 2010
 • Odbudowa centralnej części Bydgoskiej Fontanny „Potop”, 2010 - 2013 r.
 • Popiersie Jana Pawła II, Węgrzyn, 2011
 • Pomnik Orła, z okazji rocznicy Odzyskania Dostępu do Morza, Skarżysko – Kamienna, 2011
 • Relikwiarz z relikwią błogosławionego Jana Pawła II w kościele Matki Bożej Królowej Świata w Węgrzynie, Gmina Radoszyce, 2012
 • Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014
 • Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kielce, 2015
 • Pomnik Stanisława Staszica, Kielce, 2015
 • Pomnik Jana Pawła II w Masłowie, 2016
 • Pomnik prof. Zygmunta Mackiewicza

[ENG] Sedina will be rebuilt by Michael Pronobis.

In 2001 he graduated the School of Fine Arts in Kielce - profile: wood carving art in the Sculpture Studio of prof. Joseph Sobczyński.

In 2007 he graduated from the Academy of Fine Arts. Jan Matejko at the Department of Sculpture.He received a degree in Sculpture Studio of prof. Joseph Sobczyński, for which he received a medal from the Society of Friends of Fine Arts in Krakow.

He belongs to the Association of Polish Artists and Sculptors in Kielce.

His achievements include:

 • I place - the sculpture "David" in a competition organized by the Foundation for Solidarity Centre Association. Lech Walesa and Termo Organika 2003
 • I place - the sculpture "Meta" in the national stage of the competition Art of the International Olympic Committee "Sport and Olympism", 2008
 • I place -  the sculpture "Little Legionnaire" in the competition of the Provincial House of Culture in Kielce, 2008

He made:

 • Bust of Father. Bishop. Mieczyslaw Jaworski Seminary in Kielce 2001
 • A copy of the bust of Father. Bishop. Mieczyslaw Jaworski in Chmielnik 2002
 • Statue of the Risen Christ in Aleksandrów 2006
 • Statue of John Paul II in Ksawerów Lodz 2006
 • Monument Georgy Vicyna, St. Petersburg, Russia, 2008
 • Rebuilding Sculpture "Bear with scorpions" Bydgoszcz Fountain "Deluge", 2009
 • Rebuilding sculpture "Man fighting with the water hose" Bydgoszcz Fountain "Deluge", 2010
 • The reconstruction of the central part of Bydgoszcz Fountain "Deluge", 2010 - 2013 r.
 • Bust of Pope John Paul II, Wegrzyn, 2011
 • Eagle statue, the anniversary of Regaining Access to the Sea, Skarżysko - Kamienna, 2011
 • Reliquary with the relics of Blessed John Paul II in the church of Our Lady Queen of the World in Wegrzyn, municipality Radoszyce, 2012
 • Statue of Cardinal Stefan Wyszynski, 2014
 • Monument Eugeniusz Kwiatkowski, Kielce, 2015
 • Monument Staszic, Kielce, 2015
 • Statue of John Paul II in Maslow, 2016
 • Monument prof. Zygmunt Mackiewicz

Stowarzyszenie "Kupcy dla Miasta Szczecina" zostało założone przez grupę firm, których celem jest rekonstrukcja pomnika Sediny, kompozycji stanowiącej jedną z najładniejszych fontann w mieście.

Zostało utworzone w czerwcu 2004r. przez przedstawicieli firm: Euro-KlinkierWęglobudHiper GlazurVeldachUrbiconBWM Jerzy Fiuk i Murator.

Prezesem Stowarzyszenia jest Ryszard Staniak;

Członek zarządu - Andrzej Kozakowski;

Członek zarządu - Edward Napiontek;

Członek zarządu - Jerzy Fiuk.

[ENG] Association "Merchants of the City of Szczecin" was founded by a group of companies whose goal is the reconstruction of the Sedina's composition which is one of the most beautiful fountains in the city.

It was created in June 2004. by representatives of companies:  Euro-clinker ;  Węglobud ;  Hiper glaze ;  Veldach ;  Urbicon ;  BWM Jerzy Fiuk  and Murator.

President of the Association Ryszard Staniak;

Member of the Board - Andrzej Kozakowski;

Member of the Board - Edward Napiontek;

Member of the Board - Jerzy Fiuk.


 

Ryzyko


Istnieje szansa, że odbudowa Sediny zajmie więcej czasu niż przewidujemy. Jest to związane z materiałami, transportem i wykonaniem pomnika, który musi być solidny i trwały. Kwestie formalne są dopięte i plac Tobrucki w Szczecinie jest dla Sediny zarezerwowany.

[ENG] There is a chance that the reconstruction of Sedina will take more time than we anticipate. It is associated with materials, transportation and execution of the monument, which must be sturdy and durable. Formalities were taken care of and Tobrucki Square in Szczecin is reserved for Sedina.

 

Uchwała Rady Miasta jest dostępna

>TUTAJ<

[ENG] Resolution of the City Council is available in the link above (only in Polish)


Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.


Anonim

8 lat temu
Czy jest możliwość przekazania 1% podatku na odbudowę Sediny przy rozliczaniu PIT-ów? Tym sposobem na pewno szybciej udałoby się zebrać odpowiednie fundusze! Poza tym gipsowy model powinien stać w miejscu, gdzie przebywa dużo ludzi (w galerii handlowej, muzeum itd.), tak by dotrzeć do większej liczby osób. Wiele osób, które popierają odbudowę pomnika nawet nie wie, co w tej sprawie się dzieje.

Stowarzyszenie Kupcy dla Miasta Szczecina

8 lat temu
Pani Małgorzato - gadżety mogą być świetną opcją dla inicjatywy poza Wspieram.to - głównie aby nie zwiększać kosztów produkcji i celu zbiórki. Co do ulotek - pracujemy obecnie nad każdym możliwym kanałem - oczywiście, liczymy na każdą pomoc ;)

Malgorzata Sikora

8 lat temu
a może pomyśleć o sprzedaży gadżetów typu koszulka,czapeczka,naklejki,breloki.Tyle przyjeżdża turystów z Niemiec może wydrukować ulotki informacyjne i zachęcić ich do przesłania datków.

Stowarzyszenie Kupcy dla Miasta Szczecina

8 lat temu
Panie Pawle - myśleliśmy o różnych wariantach, gdzie dość ważne było, aby koszt utworzenia nagród nie zwiększył za bardzo podstawowego celu projektu, który już w tej chwili jest dość wysoki. Natomiast sam pomysł druku 3D jest świetny i spróbujemy dowiedzieć się, czy i za ile byłoby to wykonalne :)

Paweł Nejranowski

8 lat temu
Myśleliście o jakiś progach pomiędzy 25pln, a 5000pln? Może jakiś druk Sediny w 3D?
 • Nagrody (7)

25 zł lub więcej
361 wspierających
Możesz zostawić w Szczecinie swój ślad - Twoje imię i nazwisko zostanie uwiecznione na specjalnej TABLICY pamiątkowej, która stanie obok Sediny*!

(Jeśli chcesz jeszcze bardziej przybliżyć nas do celu, możesz po wybraniu tej nagrody, wpisać większą kwotę.)

*Ze względu na charakter prac uhonorowanie może mieć miejsce po pierwszym lub kolejnym etapie odbudowy, ale w każdym przypadku mają Państwo pierwszeństwo.

---

~6 EURO
[ENG] You can leave your mark in Szczecin - your name will be immortalized on a special PLAQUE, next to Sedina *!

(If you want get us even closer to our goal, you can choose this award and enter a higher amount.)

* Due to the nature of the work the honoring might take place after the first or the next stage of reconstruction, but in any case you have priority.
Przewidywana dostawa: kwiecień 2017

100 zł lub więcej
23 wspierających
Otrzymasz symboliczną limitowaną pocztówkę z okolicznościową pieczęcią Sediny.

Twoje imię i nazwisko zostanie uwiecznione na specjalnej tablicy pamiątkowej, która stanie obok Sediny!*

*Ze względu na charakter prac uhonorowanie może mieć miejsce po pierwszym lub kolejnym etapie odbudowy, ale w każdym przypadku mają Państwo pierwszeństwo.

---

~23 EURO
[ENG]
You will get one of the symbolic, limited postcard with commemorative stamp of Sedin.

You can leave your mark in Szczecin - your name will be immortalized on a special PLAQUE, next to Sedina *!

(If you want get us even closer to our goal, you can choose this award and enter a higher amount.)

* Due to the nature of the work the honoring might take place after the first or the next stage of reconstruction, but in any case you have priority.
Przewidywana dostawa: październik 2016

250 zł lub więcej
12 wspierających
Spotkaj się z Prezesem Stowarzyszenia - Panem Ryszardem Staniakiem - i zobacz gipsowy odlew Sediny na żywo. Dowiesz się nieco więcej o historii Sediny, a ponadto zobaczysz z bliska jeden z ostatnich Pieców Hoffmana.

Twoje imię i nazwisko zostanie uwiecznione na specjalnej tablicy pamiątkowej, która stanie obok Sediny!*

*Ze względu na charakter prac uhonorowanie może mieć miejsce po pierwszym lub kolejnym etapie odbudowy, ale w każdym przypadku mają Państwo pierwszeństwo.

---

~58 EURO
[ENG]
Meet Association's President - Mr. Ryszard Staniak - and see the Sedina's gypsum cast live. You will learn a little more about the history of Sedina, and also see up close one of the last of Hoffman's Furnaces.
You can leave your mark in Szczecin - your name will be immortalized on a special PLAQUE, next to Sedina *!

(If you want get us even closer to our goal, you can choose this award and enter a higher amount.)

* Due to the nature of the work the honoring might take place after the first or the next stage of reconstruction, but in any case you have priority.
Przewidywana dostawa: październik 2016

5000 zł lub więcej
0 wspierających
Możesz zostawić w Szczecinie swój ślad - Twoje imię i nazwisko lub nazwa Twojej firmy zostaną uwiecznione w jednej z CEGIEŁ otaczających Sedinę!*

(Jeśli chcesz jeszcze bardziej przybliżyć nas do celu, możesz po wybraniu tej nagrody, wpisać większą kwotę.)

*Ze względu na charakter prac uhonorowanie może mieć miejsce po pierwszym lub kolejnym etapie odbudowy, ale w każdym przypadku mają Państwo pierwszeństwo.

---

~1144 EURO
[ENG] You can leave your mark in Szczecin - your name will be immortalized on a special BRICK, next to Sedina *!

(If you want get us even closer to our goal, you can choose this award and enter a higher amount.)

* Due to the nature of the work the honoring might take place after the first or the next stage of reconstruction, but in any case you have priority.

Przewidywana dostawa: kwiecień 2017

10000 zł lub więcej
0 wspierających
Możesz zostawić w Szczecinie swój ślad - Twoje imię i nazwisko lub nazwa Twojej firmy zostaną uwiecznione na jednej z PŁYT CHODNIKOWYCH otaczających Sedinę!*

(Jeśli chcesz jeszcze bardziej przybliżyć nas do celu, możesz po wybraniu tej nagrody, wpisać większą kwotę.)

*Ze względu na charakter prac uhonorowanie może mieć miejsce po pierwszym lub kolejnym etapie odbudowy, ale w każdym przypadku mają Państwo pierwszeństwo.

---

~2287 EURO
[ENG] You can leave your mark in Szczecin - your name will be immortalized on a special PAVING STONE, next to Sedina *!

(If you want get us even closer to our goal, you can choose this award and enter a higher amount.)

* Due to the nature of the work the honoring might take place after the first or the next stage of reconstruction, but in any case you have priority.

Przewidywana dostawa: kwiecień 2017

15000 zł lub więcej
0 wspierających
Otrzymasz jeden z limitowanych zestawów monet okolicznościowych z Sediną.

Twoje imię i nazwisko zostanie uwiecznione na specjalnej tablicy pamiątkowej, która stanie obok Sediny!*

*Ze względu na charakter prac uhonorowanie może mieć miejsce po pierwszym lub kolejnym etapie odbudowy, ale w każdym przypadku mają Państwo pierwszeństwo.

---

~3431 EURO
[ENG]
You will get one of the limited sets of commemorative coins of Sedin.

You can leave your mark in Szczecin - your name will be immortalized on a special PLAQUE, next to Sedina *!

(If you want get us even closer to our goal, you can choose this award and enter a higher amount.)

* Due to the nature of the work the honoring might take place after the first or the next stage of reconstruction, but in any case you have priority.
Nagroda limitowana. Pozostało 4/4
Przewidywana dostawa: październik 2016

350000 zł lub więcej
0 wspierających
Dwumetrowy model rzeźby, wykonany w 2008 roku przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

---

~80055 EURO
[ENG] A two-meter model of the sculpture, made in 2008 by the Polish Sculpture Center.
Nagroda limitowana. Pozostało 1/1
Przewidywana dostawa: maj 2016

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!