POZA CIAŁEM - Niedokończony film 360° VR

POZA CIAŁEM - Niedokończony film 360° VR

  Film / Fotografia    Łódź i cały wszechświat :)
9%
2 720
z potrzebnych 30 000 zł = 9% celu
10 wpłat

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 07.07.2018 nie uzyskał pełnego finansowania.
Obserwuj
 • Projekt
 • Aktualizacje (3)
 • Wspierający (8)
 • Społeczność

Kampania wzbudziła

586 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

WSTĘP 

Kilka słów o naszym filmie okiem Amerykanina - by Nick :)  


Czy kiedykolwiek chciałeś, chciałaś być w środku filmu, który oglądasz? Czy oprócz tradycyjnych filmów i seriali chciałbyś, chciałabyś czegoś więcej? Jesteś zdziwiony? My nie! Bo właśnie nadszedł czas na bycie w środku akcji! 

Oto moment, aby móc oglądać akcję filmu dookoła w VR - Wirtualnej Rzeczywistości!

Jesteśmy grupą twórców, których w pewnym momencie ich artystycznego życia, zaczął fascynować VR, czyli Virtual Reality - Wirtualna Rzeczywistość. Związani z łódzką i katowicką Szkołą Filmową, eksperymentujemy z nową technologią, łącząc film tradycyjny, 360 stopni i VR

Miniony rok poświęciliśmy na stworzenie pierwszego w Polsce filmu, aktorskiego doświadczenia VR 360 stopni „POZA CIAŁEM”, który poza filmem 360 stopni, jest przede wszystkim doświadczeniem Virtual Reality - Wirtualnej Rzeczywistości. Dlaczego? To proste! Nasz film został zaprojektowany z myślą o oglądaniu go w goglach i headsecie VR, a jego forma jest nierozerwalnie związana z treścią. Jest to także pierwszy polski thriller 360°VR. Opowiada historię młodego małżeństwa z punktu widzenia mężczyzny - akcję obserwujemy z jego głowy, kłóci się z żoną i wsiada do samochodu… wypił jednak wcześniej kilka kieliszków wina, jest zdenerwowany, jedzie chaotycznie i w pewnym momencie wyjeżdża przed nim ciężarówka.

Jesteś ciekawy co dalej?  Zobacz sam - oto cz. 1 tworzonego przez nas filmu POZA CIAŁEM, zbieramy na jego dokończenie:

[WERSJA ANGIELSKA]


What if traditional cinema basically ended? Are you surprised? We are not! Because the time has come to be in the middle of the action! 

Watch the movie action all around in virtual reality!

We are a group of artists who at some point in their artistic life began to fascinate with VR, or Virtual Reality. Associated with the Łódź and Katowice Film School, we experiment with new technology combining traditional film, 360 degrees and VR. We devoted the last year to the creation of the film, which is the first 360-degree VR experience in Poland, "OUT OF BODY" which, apart from the 360-degree film, is above all a VR experience. Why? It's easy! Our film was designed with the view of watching it in goggles and VR headset, and its form is inseparable from the content. It tells the story of a young couple from the man's point of view - we watch the action from his head, argue with his wife and get into the car ... he drinks a few glasses of wine earlier, he is upset, he is driving chaotically and at some point a truck shows up in front of him.

Are you curious what's next? See it yourself - here is the first part of the film we create, "OUT OF BODY", we are fundraising for its completion:

Opis projektu

W ciągu ostatniego roku przeżyliśmy wiele fascynujących momentów, realizując początek krótkometrażowego aktorskiego doświadczenia VR „POZA CIAŁEM”. Nie nazywamy tego po prostu filem 360 stopni, bo był realizowany z myślą o goglach VR i choć można go zobaczyć bez gogli nie takie jest jego przeznaczenie (to jakby oglądać film w TV zamiast w kinie). Docelowo chcemy wprowadzić elementy interaktywne w opowiadaną historię, aby każdy z widzów miał wpływ na to, co dzieje się na ekranie.

Ta nowa technologia wymaga jednak wielu badań, eksperymentów i prób, które szczególnie konieczne są w postprodukcji między innymi ze względu na fakt, że VR i 360 to medium jeszcze niezgłębione. Skomplikowana technika postprodukcji spowodowała, że prace nad pierwszymi scenami filmu, pochłonęły do tej pory wiele funduszy. Dlatego nie byliśmy w stanie zrealizowoać całej wymyślonej historii. Teraz mamy w sobie wiele chęci i sił, aby zrealizować kolejne sceny rozpisane w scenariuszu! Chcesz zrobić to z nami? Zapraszamy do naszej wirtualnej historii! 

OPIS FILMU

Jest to historia mężczyzny, który po kłótni z żoną wsiada do samochodu. Podczas jazdy dochodzi do tragedii. Bohater zapada w śpiączkę, staję się ciałem astralnym - duszą która opuściła jego ciało i szuka drogi z powrotem. Jednak przed tym musi rozwiązać niedokończone sprawy ze swojej przeszłości… Chcecie wiedzieć jakie? Zapraszamy do wsparcia nas, abyśmy mogli dokończyć tę opowieść. 


DLACZEGO VR? 

Chcieliśmy, abyś był bohaterem tego filmu. Forma VR jest związana z treścią - aby pokazać wyjście duszy z ciała, zdecydowaliśmy się zrealizować film, który opowiada historię z perspektywy głównego bohatera. Dlatego też stworzyliśmy specjalny rig - zestaw kamer na hełmie służący do realizacji ujęć z tzw. POV - punktu widzenia bohatera. Dzięki temu, oglądając historię, mamy wrażenie, że przeżywamy ją z w głowie i myślach głównego bohatera. A potem błądzimy jako dusza po mieście - o tym ma opowiadać dalsza cz. 2 filmu na którą tu zbieramy - przekonaj się sam wesprzyj nas i przeczytaj scenariusz, który jest jako jedna z nagród! 

Obejrzyj nasz making of - kulisy z planu I zobacz jaki zrobiliśmy hełm: 


Aby zrealizować efekt ujęć POV (Point Of View - Punkt Widzenia Bohatera)  stworzyliśmy 2 hełmy na głowę aktorów: jeden na 8 kamerek Kodak 360 4K i drugi na aż 26 kamer Xiayomi. Tworząc nasz hełm POV 360 stopni VR czuliśmy siłę i ekscytację, jaka towarzyszyła początkom kina i braciom Lumiere. Albo byliśmy jak Melies, który również nie bał się eksperymentować! Oni też budowali własne kamery i rigi! Dziś na naszych oczach, tak samo jak podczas początków kina, tworzy się historia i ekscytacja, która towarzyszyła nam podczas tworzenia sprzętu! 

Nasz zwiastun w 360:

Podobna sytuacja towarzyszyła nam przy powstawaniu wersji językowych, tu również czerpaliśmy z historycznych doświadczeń. Niegdyś przy początkach dźwięku i muzyki w kinie, zanim wynaleziono napisy wersje językowe tworzone były na planie: raz aktorzy grali w jednym języku (np. angielskim) potem w kolejnym  dublu w innym (np. niemieckim czy francuskim) - my też tak zrobiliśmy! Dubel po angielsku i dubel po polsku. Wszystko po to, aby film był jak najlepiej odbierany przez widza. Wiesz, że w googlach VR, ciężko jest czytać napisy? My wiedzieliśmy o tym wcześniej i pomyśleliśmy o naszym widzu już na etapie produkcji. Dlatego w naszym filmie, aktorzy mówią po angielsku. A podczas planu nagraliśmy również wersję polską. 

Postprodukcji została poddana jedynie wersja angielska, ponieważ jak to w życiu bywa skończył się budżet. 

Teraz chcemy dokończyć filmową rewolucję i zebrać fundusze do dalszej pracy nad naszym pomysłem! Skończyć postprodukcję wersji polskiej i opowiedzieć dalaszą historię w obu wersjach językowych. Startujemy z akcją crowdundingową w Polsce! Jeśli się uda, to już całkiem niedługo będziecie mogli oglądać nasz film w dwóch wersjach językowych! Nie możecie sie doczekać? To świetnie, bo my też! 

Zobacz fragment próbnej polskiej wersji roboczej bez postprodukcji, z podstawowym stichowaniem (połączeniem kamer): 

KILKA FAKTÓW NA TEMAT VR

 

 • Hollywood wchodzi w VR: Firma Ridley’a Scott’a RSA Films uruchamia dział Virtual Reality
 • Alejandro González Iñárritu (twórca takich filmów jak „Amores Perros”, „Babel”, czy ostatnio „Bridman” i „Zjawa”) zrealizował doświadczenie dokumentalne VR, pokazywane w Cannes pt „Carne y Arena” 


 • Największe festiwale otwierają kategorie Virtual Reality, takie jak właśnie Cannes, Berlinale, Wenecja, Sundance, Slamdance, Raindance i wiele innych
 • W warszawskim Multikinie w Złotych Tarasach otwarto pierwsze kino VR w Polsce, kolejne już wkrótce
 • Oprócz kin VR co chwila w wielu miastach otwierają się salony Wirtualnej Rzeczywistości związane z grami, ale też filmem
 • Facebook wydał 2 mld dolarów, aby kupić Occulus Rift - firmę produkującą gogle od której ponowny hype na VR się zaczął 
 • 1 min sprzedanych egzemplarzy Playstation VR około 5 mln sprzedanych egzemplarzy Samsung Gear VR w 2016 r., sprzedaż rośnie
 • Amerykańscy żołnierze trenują w VR
 • Do 2025 roku rynek VR będzie wart 80 mld dolarów


[WERSJA ANGIELSKA]

The last year has resulted in many fascinating moments in which we could realize the beginning of the actor's short VR action, "POZA CIAŁEM" ["OUT OF BODY"] (we do not call it a 360 degree film because it was realized with the thought of VR goggles and although it can be seen without goggles it is not its purpose - it's something like watching a film on the computer at the cinema). 


This new technology, however, requires a lot of research, experiments and trials that are particularly necessary in post-production, among others due to the fact that VR and 360 are still unfathomable. The complicated technique of post-production meant that the work on the first scenes of the film has so far absorbed many funds. That's why we were not able to realize the whole imaginary story. Now we have a lot of willingness and strength to realize the next scenes written in the script! Do you want to do this with us? Welcome to our virtual story! 

This is the story of a man who, after an argument with his wife, gets into the car. When driving, a tragedy occurs. The character falls into a coma and becomes an astral body - the soul who left his body and is looking for the way back. However, before it happens, he must solve unfinished matters from his past ... You want to know what? We invite you to support us so that we can finish this story. 

Do you feel that this is the topic for you? Watch our making of - the scenes from the film set and then read on. 

WHY VR? 

We wanted you to be the character of this movie, which is why the VR form we've adopted is related to the content. To show the soul leaving the body, we decided to make a movie that tells the story from the perspective of the main character. That is why we have created a special rig - a set of cameras on the helmet used to shoot from the so-called POV - the character's point of view. Thanks to this, watching the story, we have the impression that we experience it with thehead and thoughts of the main character. And then we wander as a soul around the city - this is what the next part is about to show - see it yourself, support us and read the script! 


Creating our helmet we felt the strength and excitement that accompanied the beginnings of the cinema and the Lumiere brothers. Or we were like Melies, who was also not afraid to experiment! They also built their own cameras and rigs! Today, before our very eyes, just as during the beginning of the cinema, the history and excitement that accompanied us during the creation of the equipment is created! 


Our trailer in 360:


We faced a similar situation in the creation of language versions, here we also took advantage of historical experiences. Once at the beginning of sound and music in the cinema, before the subtitles were invented, language versions were created on the set: once the actors acted in one language (e.g. English) then in the next double in another (e.g. German or French) - we did it too! A double in English and a double in Polish. All this so that the film can be perceived in the best possible way by the viewer. Do you know that it's hard to read subtitles in VR googles? We knew about it earlier and thought about our viewer already at the production stage. That's why in our movie, the actors speak English. And at the set we also recorded the Polish version. 

Only to the English version has been subjected to postproduction because, as in life, the budget ended. 

Now we want to finish the film revolution and raise funds for further work on our idea! To finish the postproduction of the Polish version and tell the story in both language versions. We're starting with a crowdfunding action in Poland! If you succeed, you will soon be able to watch our film in two language versions! Are you looking forward to it? That's great, because we are, too! 

Are you curious of the effects of work at the set? You have to see: 

A fragment of an unfinished post-production of the Polish version - a draft with no effects: 

FEW FACTS ABOUT VR 

Hollywood enters VR: Ridley Scott RSA Films launches Virtual Reality 

Alejandro González Iñárritu (creator of such films as "Amores Perros", "Babel", or recently "Bridman" and "Zjawa") realized the VR documentary experience, shown in Cannes entitled "Carne y Arena"  

The biggest festivals are opening the Virtual Reality categories, such as Cannes, Berlinale, Venice, Sundance, Slamdance, Raindance and many more

The first VR cinema in Poland has opened in Warsaw's Multikino in Złote Tarasy, the next one will soon be open  

⁃ In addition to VR cinemas, virtual reality screens related to games are opening up in many cities, but also with a film  

⁃ Facebook spent $ 2 billion to buy Occulus Rift - a company that produces goggles from which the new VR hype started

⁃ 1 million copies of Playstation VR sold, about 5 million units of Samsung Gear VR sold in 2016, sales are growing

⁃ American soldiers train using VR

⁃ By 2025, the VR market will be worth 80 billion dollars

HOW CAN I WATCH? 

VR acting experience "OUT OF BODY" will be created as an application for all possible VR headsets as well as cardboards. You will be able to see it either in advanced goggles like HTC Viveor Oculus Go, but also on the screen of your smartphone. The mobile application that will be created in the future is to include our other VR experience (that's why we want to start foreign crowdfunding), unless you surprise us and we exceed the thresholds and collect enough funds to be able to implement other ideas besides "OUT OF BODY" . 

Goggles where you will be able to watch our videos and VR experiences:

 • HTC VIVE

 • OCULUS RIFT
 • OCULUS GO
 • SAMSUNG GEAR VR
 • PIMAX 4K
 • WINDOWS MIXED REALITY
 • CARDBOARD
 • GOGLE DO TELEFONU
 • i inne :) 

Cel projektu

Co chcemy robić dalej? To proste, chcemy skończyć POZA CIAŁEM, ale na tym nie poprzestać i przeprowadzić prawdziwą VRewolucję, tworząc kolejne aktorskie doświadczenia VR pod nazwą VR Storytales, które będziemy zamieszczać na specjalnie do tego stworzonej platformie.

Nasza zbiórka i jej minimalna zebrana kwota, pozwoli nam skończyć rozpoczęte już prace, a później odpalić szerszą akcję crowdfundingową na zagranicznym portalu. 

Teraz wierzymy w fanów VR, w których rękach jest powstanie wersji polskiej. To wy pozwolicie nam rozpalić iskrę i ruszyć na podbój zagranicznych zbiórek. Jesteście gotowi? My zaczynamy i prosimy Was o duży hałas i wsparcie!  

Wasze wsparcie przyczyni się także do wysyłki tego, co do tej pory zrobiliśmy na prestiżowe festiwale. W tej chwili największe festiwale otwierają kategorie Virtual Reality, takie jak właśnie Cannes, Berlinale, Wenecja, Sundance, Slamdance, Raindance i wiele innych - jeśli chcemy przeprowadzić zbiórkę na innych, zagraniczny portalach musimy narobić szumu także na festiwalach!

Pomożecie nam też w stworzeniu i postproduckji wersji polskiej filmu oraz dalszej pracy nad hełmem do POV - punktu widzenia bohatera. Pozostałą kwotę wpłacimy na zagraniczną zbiórkę, którą planujemy odpalić we wrześniu. Bez Was nie skończymy tego filmu!

Nasz tradycyjny klasyczny "hollyŁódzki" zwiastun:

DLACZEGO TAKŻE ZBIÓRKA ZAGRANICZNA?

Film POZA CIAŁEM to jeden z pomysłów szerszej serii pod hasłem VR STORYTALES, pomysłów, które mamy w fazie developmentu. Potrzebne na to są dużo większe środki. Oto, co chcemy zrobić w ramach naszej VRewolucji:

NA CO WYDAMY TAK DUŻE PIENIĄDZE?

Tworzenie filmu 360 to dużo bardziej skomplikowany proces niż przy filmie tradycyjnym. Wymaga użycia innej technologii a także zaawansowanej postprodukcji. Dlatego chcemy go zrobić profesjonalnie, używając technik jak przy tradycyjnej produkcji. A zatem:

- UDOSKONALENIE NASZEGO HEŁMU POV 360 - Prawdopodobnie będziemy musieli przerobić całkowicie ten hełm, gdyż postprodukcja jest bardzo uciążliwa, źle obliczyliśmy rozstaw niektórych kamer, szczególne problemy są w ruchu. 

- HONORARIA EKIPY: operatora, scenografa, kierowników produkcji, kierownika planu, kaskaderów, montażysty, kostiumografa, specjalisty od efektów, kierownika planu, charakteryzacji i innych. Część osób, które brały udział dotychczas przy tym projekcie działała pro-bono i nie została jeszcze opłacona

WYNAJEM LOKACJI I STUDIA - Kolejną część będziemy kręćić w szpitalu i domu, a także w białej przestrzeni. Musimy wynająć te miejsca! Tam gdzie się da spróbujemy dogadać się bez kosztów, ale większość osób nie wynajmie takich miejsc za darmo chociażby ze względu na koszty prądu i eksploatacji.

- ZAAWANSOWANE ZDJĘCIA Z UŻYCIEM DRONA 360 STOPNI VR I MOTION CONTROL - W kolejnej części bohater w śpiączce będzie latał nad miastem jak w filmie "Enter the void", użyjemy do tego specjalistycznego drona z przymocowaną kamerą 360 i stabilizatorem a we wnętrzach drogiego systemu ramienia kamerowego z funkcją motion control, aby zachować powtarzalność ruchów 

- POSTPRODUKCJA, EFEKTY I MONTAŻ - Stiching, czyli zszywanie materiału video z kilku kamer. Jak widzieliście użyliśmy na hełmie 20 kamer Xiayomi, nagrany z nich materiał trzeba połączyć ze sobą w jeden obraz. Chcemy też powtórzyć stiching z części pierwszej filmu, bo jak się przypatrzycie to na początku stół jest pęknięty! Zestichowany obraz następnie należy obrobić dodatkowo w After Effects lub Nuke, pozakrywać wszystkie pęknięcia właśnie, czy niedoróbki. Potem idzie na montaż. Następnie dodajemy efekty komputerowe, a będzie ich ogromna ilość, aby uzyskać efekt duszy, która błąka się po wyjściu z ciała i próbuje do niego wrócić.

UDŹWIĘKOWIENIE BINAURALNE I MUZYKA - Chcemy zrobić dźwięk przestrzenny do całego filmu. W tej chwili to co możecie obejrzeć to jest zwykłe stereo, my chcemy zrobić tzw. dźwięk binauralny, przestrzenny, tak, żeby ruszając głową dźwięk był przypisany do miejsca, z którego dobiega. Mówimy o tym szerzej w filmiku o kampanii. Dodatkowo do filmu jest pisana autorska muzyka przez kompozytora Jakuba Sarwasa. Kuba za to co dotychczas zrobił nie wziął ani grosza. Należy mu się zapłata, nieprawdaż?

- ELEMENTY INTERAKTYWNE - APLIKACJA MOBILNA - Film ma mieć elementy interaktywne, jako "duch" będziemy mogli w niektórych miejscach mieć wpływ na otoczenie. Np. scenie gdy Sąsiad będzie próbował pocieszyć Eve, żonę bohatera, po wypadku, będziemy mogli im przeszkodzić jako "dusza" zamykając okno, przewracając stół lub włączając telewizor itd. Aby wprowadzić elementy interaktywne film będzie dostępny w aplikacji mobilnej, którą trzeba stworzyć, więc jest to praca dla Software House'u, którą trzeba opłacić.

UWAGA! Aplikacja z naszym filmem ma być płatna, stąd taka cena wsparcia za dostęp przedpremierowy do filmu.

PROMOCJA - Nic nam po tym jak film nigdzie nie dotrze po włożeniu tylu pracy. Planujemy przeznaczyć część budżetu, który jeszcze zostanie na promocję.

Do tego trzeba odliczyć prowizje WSPIERAM.TO i podatki. Na tę technologię to nie są duże pieniądze.

Nasze CELE kampanii, czyli ile chcemy uzbierać!

  


Nasze inne pomysły z serii VR Storytales

Oprócz "POZA CIAŁEM" mamy kilka innych krótkich pomysłów na doświadczenia VR, które chcemy zrealizować pod szyldem VR Storytales, tworząc platformę do tego typu treści:

MEMORIES OF LOVE

Jest to opowieść o mężczyźnie lub kobiecie (możesz wybrać płeć) od dnia urodzenia, aż do starości, pokazująca wszystkie momenty i chwile związane z miłością. Pierwszy pocałunek w szkole podstawowej. Potem liceum i pierwsza randka w kinie, a potem... pierwszy, nieudolny raz... Pierwsze zerwanie i łzy. Zaręczyny. Ślub. Pierwsze dziecko, drugie dziecko i tak dalej ... aż do starości razem.

HIGH SCHOOL REVENGE

Historia młodego chłopaka, który jest ofiarą znęcania się przez niektórych z jego kolegów z klasy w szkole. Po pobiciu i wrzuceniu do wiadra w szkolnej toalecie wraca do domu i zaczyna grać w grę komputerową o zabijaniu ludzi. Gra pogrążony w szale, przenosząc na grę swoje emocje. Wciąż jest zdenerwowany po szkolnym incydencie. Nagle przestaje grać w grę komputerową i wślizguje się do sypialni rodziców. Bierze broń ojca ...

AFTER EFFECTS

Jesteśmy na nocnej imprezie sylwestrowej w domu z basenem. Na początku możemy wybrać używkę pod wpływem której chcemy pozostać: narkotyki (marihuana, kokaina, LSD), alkohol (piwo, wódka, whisky) lub możemy pozostać trzeźwi. W zależności od wybranego przez nas stymulatora, widzimy imprezę z innej perspektywy i różnie wchodzimy w interakcje z tymi samymi ludźmi.

KOLBE VR

Opowieść VR o Maksymilianie Kolbe - polskim franciszkaninie, który oddał życie w Auschwitz, w zamian za innego więźnia. Chcemy przeżyć ten moment w VR.

EDEN VR

Opowieść o dwóch ogrodach ... Jeden to Eden, drugi to Ogród Oliwny. Jeden z Adamem i Ewą, drugi z modlącym się Jezusem. Możesz odwiedzić oba, ponieważ są one połączone - ogród oliwny i Eden mają specjalny portal, przez który można przejść przez różne części scen, które się tam wydarzyły: ogród oliwny - Jezus modli się, z podniesionymi rękami. Cztery krople potu na jego czole. Nieco dalej, pod drzewem apostolskim, widać ledwie widoczną postać anioła. Idąc dalej za ogrodem, na moście zobaczycie żołnierzy prowadzonych przez Judasza. Ewa stoi przed Adamem i daje mu jabłko. Obok niej jest wąż... Spaceruj między dwoma ogrodami w doświadczeniu VR... 

JAK BĘDZIE MOŻNA OGLĄDAĆ?

Aktorskie doświadczenie VR „POZA CIAŁEM” zostanie stworzona jako aplikacja na wszystkie możliwe headsety VR a także cardboardy. Będziesz go zatem mógł zobaczyć albo w zaawansowanych goglach typu: HTC Vive, czy Oculus Go, ale także na ekranie swojego smartfona. Aplikacja mobilna, która powstanie w przyszłości ma zawierać inne nasze doświadczenia VR, chyba, że zaskoczycie nas i już tutaj lub na planowanej zagranicznej akcji przekroczymy próg i zbierzemy tyle środków, że będziemy mogli oprócz „POZA CIAŁEM” zrealizować także inne projekty.

Gogle, w k†órych będzie można oglądać nasze filmy i doświadczenia VR:

 • HTC VIVE

 • OCULUS RIFT
 • OCULUS GO
 • SAMSUNG GEAR VR
 • PIMAX 4K
 • WINDOWS MIXED REALITY
 • CARDBOARD
 • GOGLE DO TELEFONU
 • i inne :) 

Obejrzyj koniecznie cz. 1 niedokończoną naszego filmu w tego typu goglach - na smartfonie kliknij ikonkę gogli w aplikacji Youtube:

[WERSJA ANGIELSKA]

What do we want to do next? It's simple, we want to finish OUT OF BODY, but do not stop there and conduct a trueVRevolution, creating another VR acting experience under the name VR Storytales, which we will post on a specially created platform.

Our fundraising and its minimum collected amount will allow us to finish the work already begun and then launch a wider crowdfunding campaign on the foreign portal. 

Now we believe in VR fans, in whose hands is the creation of the Polish version. You are the ones who are going to let us light a spark and start to conquer foreign fundraisers. Are you ready? Here we go and ask you for a lot of noise and support! 

Your support will also contribute to the dispatch of what we have done so far to the prestigious festivals. At the moment, the biggest festivals are opening the Virtual Reality categories, such as Cannes, Berlinale, Venice, Sundance, Slamdance, Raindance and many others - if we want to proceed with fundraising on other foreign portals, we must also make noise at festivals!

Our traditional classic "HollyŁódzki" trailer:

WHY A FOREIGN FUNDRAISING?

The film OUT OF BODY is one of the ideas of a wider series under the slogan of VR STORYTALES, the ideas that we have in the development phase. We need much more funds for this. Here's what we want to do as part of our VRevolution:

Our other ideas from the VR Storytales series: 

MEMORIES OF LOVE

It's a story of one man/woman (you can choose the gender) from the day of his/her birth till his old age showing his moments of love. First kiss in the elementary school. Then high school and a first date in the cinema and then his/her first time… First break up and tears after that. Engagement. Wedding. First child. Second child and so on…  until the old age together.

HIGH SCHOOL REVENGE

The story of a young man named Tim who is a victim of bullying by some of his classmates at school. After being beaten and thrown into a bucket in the school toilet he comes back home and starts playing a computer game about killing people. He is playing it in madness. He abreacts moving to play his emotions. He is still nervous after the school incident. Suddenly he stops playing computer game and sneak to his parents’ bedroom. He takes his father’s gun…

AFTER EFFECTS

We are at an all night long New Year’s Eve party at a house with a swimming pool. In the beginning we can choose what stimulant we will use: drugs (marihuana, cocaine, LSD), alcohol (beer, vodka, whisky), or we can choose to stay sober. Depending on the stimulant we’ve chosen we will see the party from a different perspective and interact differently with the same people.

KOLBE VR

The story about Maximilian Kolbe - Polish Franciscan who died in II World World death camp in Auschwitz because he wanted to save another prisoner. Maximilian saved the life of that prisoner.

EDEN VR

The story about two gardens… One is the Eden, the second one is Olive Garden. One with Adam & Eve, second with praying Jesus. You can visit both of them because they are connected – Olive garden and Eden have a special portal you can go through seeing different part of the scenes which had happend there: Olive garden – Jesus is praying, with his hands raised. Four drops of sweat on his forehead. A bit further, under the apostle tree, you can see a barely visible figure of an angel. As you go further behind the garden, on the bridge you will see soldiers led by Judas. Eve is standing in front of Adam and gives him an apple. Next to her there is a snake… Walk between two gardens in VR experience…

CROWDFUNDING CAMPAIGN GOALS


Nagrody

Licząc na Wasze wsparcie, chodzi nam także o wsparcie merytoryczne – o burzę mózgów przy tym projekcie, o rozpoczęcie dyskusji na temat VR, nie tylko wkład finansowy. Jeśli masz pomysł napisz do nas! 

Oto, co dajemy w ramach podziękowań za przekazanie darowizny na nasz film:
Jeśli nie możesz wesprzeć UDOSTĘPNIJ - powiedz o tym znajomym!

[WERSJA ANGIELSKA]


If you cannot support - SHARE - tell your friends!

O autorze / Zespół

PROUKCJA / SCENARIUSZ / REŻYSERIA

PAWEŁ JÓŹWIAK-RODAN

Pomysłodawcą i reżyserem filmu „POZA CIAŁEM”, a także całej serii i platformy internetowej VR Storytales jest Paweł Jóźwiak-Rodan - scenarzysta i reżyser, absolwent Wydziału Radia i Telweizji Uniwersytetu Śląskiego oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie postanowił uczyć się dalej, dlatego zdecydował się na studia doktorancjie na łódzkiej Filmówce. Zafascynowany kinem, postanowił tworzyć je sam. Najbardziej znany jako autor filmu dokumentalnego „Mama Tata, Bóg i Szatan”, który zdobył liczne nagrody w kraju i zagranicą. Wyreżyserował także krótkometrażowy film fabularny „OSIEM9”, który został zakwalifikowany do sekcji konkursowej East End Film Festival w Londynie oraz zdobył Nagrodę Publiczności UNIFEST w Madrycie. Wyprodukował i wyreżyserował wraz z TVP2 pierwszy w Europie pełnometrażowy, dokumentalny film crowdsourcingowy „MOJE 89 POKOLENIE”, złożony z materiałów nadesłanych przez internautów, który opowiada o pokoleniu urodzonych w Polsce po 1989 roku. Crowdfundingowy sukces? Udana zbiórka na wydanie filmu dokumentalnego „Pielgrzym”. 


Aktorzy:

KAMIL RODEK

KSENIA TCHÓRZKO

MARIUSZ JAKUS

MICHAŁ STASZCZAK

Kierownicy produkcji:

MIKOŁAJ KRET

DOMINIKA KŁOCZEWIAK

ADRIAN JASION

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

PR/Marketing:

EWA KUŹNICKA

AGA CIEŚLAREK

Ekipa:

Autor zdjęć filmowych: ARTUR FRĄTCZAK 

Scenografia / Kostiumy: MAJA PAWLIKOWSKA

Konsultacja 360 VR na planie: PIOTR KANIA 

Koordynacja kaskaderów: ARTUR MIERZEJEWSKI

Dźwięk / Postprodukcja dźwięku stereo: ARTUR WALASZCZYK

Dźwięk przestrzenny (work in progress): PAWEŁ USZYŃSKI

 Stiching & Compositing: MARIUSZ PIETRZUSZKA 

Komputerowe efekty specjalne: RAFAŁ STÓS 

Montaż: PAWEŁ MAKOWSKI

Partnerzy / Patroni medialni:


Dlaczego chcemy to zrobić?

Chris Milk powiedział, że VR to nowe medium i to medium ostatnie. Warto być prekursorami i wziąć udział w tych narodzinach nowego i zarazem ostatniego medium w dziejach ludzkości. Zapraszamy do wspólnej podróży po drugiej stronie lustra!

[WERSJA ANGIELSKA]

PRODUCER / WRITER / DIRECTOR

PAWEŁ J. RODAN

The originator and director of the movie "OUT OF BODY", as well as the entire series and Internet platform of VR Storytales is Paweł Jóźwiak-Rodan - screenwriter and director, graduate of the Faculty of Radio and Telecommunications at the University of Silesia and cultural studies at the University of Łódź. He decided to study further, which is why he has now decided to start doctoral studiesat the Łódź Film School. Fascinated by the cinema, he decided to create it himself. Best known as the author of the documentary „Mama Tata, Bóg i Szatan” ["Mum, Dad, God and Satan"], who won numerous awards in Poland and abroad. He also directed the short feature film "OSIEM9", which qualified for the competition section of the East End Film Festival in London and won the Audience Award of UNIFEST in Madrid. He produced and directed with TVP2 the first in Europe full-length documentary crowdsourcing film "MY 89 GENERATION", composed of materials sent by Internet users, which tells about the generation born in Poland after 1989. Crowdfunding success? Successful fundraising for the release of the documentary "Pielgrzym" ["Pilgrim"]. He is a lover of new technologies and VR.


ACTORS:

KAMIL RODEK

KSENIA TCHÓRZKO

MARIUSZ JAKUS

MICHAŁ STASZCZAK

Production:

MIKOŁAJ KRET

DOMINIKA KŁOCZEWIAK

ADRIAN JASION

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

PR/Marketing:

EWA KUŹNICKA

AGA CIEŚLAREK

CREW:

DOP: ARTUR FRĄTCZAK 

PRODUCTION & COSTUME DESIGNER: MAJA PAWLIKOWSKA

360 VR SPECIALIST: PIOTR KANIA 

STUNT COORDINATOR: ARTUR MIERZEJEWSKI

SOUND: ARTUR WALASZCZYK

BINAURAL SOUND (work in progress): PAWEŁ USZYŃSKI

Stiching & Compositing: MARIUSZ PIETRZUSZKA 

CGI: RAFAŁ STÓS 

EDITING: PAWEŁ MAKOWSKI

Partners / Media Patrons:Why do we want to do this? 

Chris Milk said that VR is a new medium and the last medium. It is worth being precursors and taking part in the birth of a new and also the last medium in the history of mankind. We invite you to travel together on the other side of the mirror! 

Ryzyko

Scenariusz mamy, ekipę chętnych do działania też! Brakuje kasy i Twojej pomocy! Może być ryzyko, że nie zbierzemy zakładanej kwoty, wtedy pod znakiem zapytania będzie kampania na zagranicznych portalach, bo aby ją odpalić i przeprowadzić z sukcesem potrzebne są środki. Zatem być może film POZA CIAŁEM zostanie po prostu niedokończonym doświadczeniem VR a wersja polska nie ujrzy nigdy światła dziennego. Podobnie jak pozostałe pomysły z serii VR Storytales. Wierzymy jednak, że znajdą się osoby zajarane tą technologią i naszymi pomysłami i wspólnymi siłami dobrniemy do celu a może nawet go przekroczymy i kampania zagraniczna nie będzie potrzebna! W Tobie nadzieja! Wesprzyj nas! Jeśli nie możesz wpłacić chociaż udostępnij ten link: www.wspieram.to/vr 

We've got the script and a team willing to act too! There is a lack of cash and your help! There may be a risk that we will not collect the assumed amount, then the campaign on foreign portals will be in question, because in order to launch it and carry it out successfully, funds are needed. Therefore, maybe the movie POZA CIAŁEM [OUT OF BODY] will be simply an unfinished VR experience and the Polish version will never see the light of day. Like the other ideas from the VR Storytales series. We believe, however, that there will be people involved in this technology and our ideas and joint forces will allow us achieve the goal and maybe even exceed it and a foreign campaign will not be needed! In You we hope! Support us! If you cannot pay, at least share this link: www.wspieram.to/vr 

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
7
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
1

Pi-Media

16.06.2018

Nemezis Ego

15.06.2018

lowcawyobrazni

12.06.2018

Alicja Śliwka

12.06.2018

Wspieracz Anonim

09.05.2018
oraz 3 innych Wspierających.
Pokaż wszystkich.

Komentarze

 • Nagrody (18)
 • Dodatki (2)

Współproducent | Wirtualny wczesny dostęp do filmu

80 zł lub więcej
1 wspierających
Zostajesz współproducentem filmu - wpiszemy Twoje nazwisko w końcowych napisach filmu.

Dostaniesz wczesny dostęp do filmu POZA CIAŁEM i innych przyszłych produkcji. Zobaczysz nasze filmy jako jeden z pierwszych widzów na świecie!
Przewidywana dostawa: marzec 2019

Wirtualne podziękowania w social media

20 zł lub więcej
2 wspierających
Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie nas w naszym projekcie. Dołączasz do naszego zespołu.

Wszyscy dowiedzą się, że chciałeś nas wspomóc, podziękujemy Ci wirtualnie z imienia i nazwiska w mediach społecznościowych.
Przewidywana dostawa: październik 2018

Wirtualny scenariusz

30 zł lub więcej
1 wspierających
Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie nas w naszym projekcie. Dołączasz do naszego zespołu.

Dostaniesz mailowe wirtualne podziękowania wraz z kadrami z filmu, pełnym scenariuszem w języku polskim i angielskim i plakatem w wersji elektronicznej.
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018

Realna pocztówka

40 zł lub więcej
0 wspierających
Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie nas w naszym projekcie. Dołączasz do naszego zespołu.

Podziękujemy Ci w realu - dostaniesz od nas analogową pocztówkę z kadrami z filmu podpisaną przez naszą ekipę.
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Scenariusz filmu w realu z autografem autora

50 zł lub więcej
0 wspierających
Podziękujemy Ci w realu - dostaniesz od nas analogowy, wydrukowany egzemplarz scenariusza z podziękowaniami i podpisem autora.
Nagroda limitowana. Pozostało 200/200
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Współproducent | Wirtualny dostęp do filmu | Podziękowania 360°

100 zł lub więcej
0 wspierających
Zostajesz współproducentem filmu - wpiszemy Twoje nazwisko na liście wspierających w końcowych napisach filmu.

Dostaniesz wczesny dostęp do filmu POZA CIAŁEM i innych przyszłych produkcji. Zobaczysz nasze filmy jako jeden z pierwszych widzów na świecie!

Nagramy nasze podziękowania dla Ciebie w formie video 360 stopni VR.
Przewidywana dostawa: marzec 2019

Współproducent | Realny dostęp do filmu na cardbordzie

150 zł lub więcej
0 wspierających
Zostajesz współproducentem filmu - wpiszemy Twoje nazwisko na liście wyróżnionych wspierających w końcowych napisach filmu.

Dostaniesz od nas kartonowy cardboard VR na telefon z naszymi grafikami, pisemną dedykacją i linkiem do filmu POZA CIAŁEM, abyś mógł go w tym zobaczyć.
Przewidywana dostawa: marzec 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wirtualne konsultacje mailowe o VR i 360°

200 zł lub więcej
2 wspierających
Możesz przesłać do nas swój pomysł na film lub zapytanie odnośnie VR i filmów 360 stopni mailem - odpowiemy, doradzimy!
Nagroda limitowana. Pozostało 48/50
Przewidywana dostawa: październik 2018

Producent | Realny dostęp do filmu na DREWNIANYCH goglach VR

200 zł lub więcej
0 wspierających
Zostajesz producentem filmu - wpiszemy Twoje nazwisko na liście wyróżnionych wspierających w końcowych napisach filmu.

Dostaniesz od nas limitowane trwałe gogle VR wykonane z DREWNA (!) z dobrej jakości soczewkami z naszymi grafikami, dedykacją i linkiem do filmu POZA CIAŁEM, abyś mógł go na nich zobaczyć.
Nagroda limitowana. Pozostało 100/100
Przewidywana dostawa: marzec 2019

Producent | Realny dostęp do filmu na dobrej jakości okularach DREAMZ VR

250 zł lub więcej
1 wspierających
Zostajesz producentem filmu - wpiszemy Twoje nazwisko na liście wyróżnionych wspierających w końcowych napisach filmu.

Dostaniesz od nas trwałe polskie gogle okulary VR DREAMZ VR z dobrej jakości soczewkami (szczegóły w aktualizacji) i linkiem do filmu POZA CIAŁEM, abyś mógł go na nich zobaczyć.
Nagroda limitowana. Pozostało 49/50
Przewidywana dostawa: marzec 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Producent |Wirtualny i realny dostęp do filmu na oficjalnej premierze

300 zł lub więcej
1 wspierających
Zostajesz producentem filmu - wpiszemy Twoje nazwisko na liście wyróżnionych wspierających w końcowych napisach filmu.

Dostaniesz wczesny dostęp do filmu POZA CIAŁEM i innych przyszłych produkcji. Zobaczysz nasze filmy jako jeden z pierwszych widzów na świecie!

Zostaniesz zaproszony na oficjalną premierę filmu POZA CIAŁEM i imprezę kończącą crowdfunding
Nagroda limitowana. Pozostało 49/50
Przewidywana dostawa: marzec 2019

Producent | Wirtualne konsultacje z twórcami na Skype

500 zł lub więcej
1 wspierających
Zostajesz producentem filmu - wpiszemy Twoje nazwisko na liście wyróżnionych wspierających w końcowych napisach filmu.

Zaprosimy Cię na godzinny Skype z twórcami filmu, podczas którego będziesz mógł skonsultować swoje pomysły lub po prostu pogadać o VR
Nagroda limitowana. Pozostało 19/20
Przewidywana dostawa: październik 2018

Producent | Realne konsultacje z twórcami na kolacji :)

1000 zł lub więcej
0 wspierających
Zostajesz producentem filmu - wpiszemy Twoje nazwisko na liście wyróżnionych wspierających w końcowych napisach filmu.

Spotkasz się induwidualnie z naszą ekipą w realu. Zaprosimy Cię na lunch lub kolację podczas której pogadamy o VR, pokażemy hełm, pogadamy, doradzimy
Nagroda limitowana. Pozostało 5/5
Przewidywana dostawa: październik 2018

Producent | Realne spotkanie na planie filmu VR 360°

1000 zł lub więcej
1 wspierających
Zostajesz producentem filmu - wpiszemy Twoje nazwisko na liście wyróżnionych wspierających w końcowych napisach filmu.

Zaprosimy Cię na nasz plan filmowy VR 360.
Nagroda limitowana. Pozostało 6/7
Przewidywana dostawa: grudzień 2018

Producent | Realne warsztaty VR i 360° z twórcami

2000 zł lub więcej
0 wspierających
Zostajesz producentem filmu - wpiszemy Twoje nazwisko na liście wyróżnionych wspierających w końcowych napisach filmu.

Zorganizujemy dla Ciebie całodniowe warsztaty o technologii VR podczas których będziesz mógł zrealizować swój film.
Nagroda limitowana. Pozostało 30/30
Przewidywana dostawa: październik 2018

Ekskluzywny Producent

3000 zł lub więcej
0 wspierających
Zostaniesz ekskluzywnym producentem filmu - będziesz mógł mieć wpływ na scenariusz i przygotowania do planu, zostaniesz wymieniony osobno jako ekskluzywny producent w napisach początkowych i końcowych filmu.
Nagroda limitowana. Pozostało 15/15
Przewidywana dostawa: marzec 2019

Mecenas filmu | Ekskluzywny Producent | + 1 min. 360 video

4500 zł lub więcej
0 wspierających
Zostaniesz mecenasem i ekskluzywnym producentem filmu - będziesz mógł mieć wpływ na scenariusz i przygotowania do planu, oprócz imienia i nazwiska będziesz miał także możliwość umieszczenia logo Twojej firmy/produktu w napisach początkowych i końcowych filmu.

UWAGA! Zrealizujemy także dla Ciebie krótkie 1 minutowe video 360 o Tobie lub Twojej firmie.
Nagroda limitowana. Pozostało 10/10
Przewidywana dostawa: luty 2019

Realny PRODUCENT MNIEJSZOŚCIOWY z udziałami

10000 zł lub więcej
0 wspierających
Zostaniesz naszym realnym producentem mniejszościowym filmu - dostaniesz 5% praw majątkowych do filmu POZA CIAŁEM. Z Twoim nazwiskiem na początku i końcu filmu jako producent, będziesz miał także możliwość umieszczenia logo Twojej firmy/produktu jako producenta filmu w napisach początkowych i końcowych filmu.

UWAGA! Zrealizujemy także dla Ciebie 3-4 minutowy spot reklamowy w technologii VR 360° o Twojej firmie.

(Przed wybraniem nagrody skontaktuj się z nami!)
Nagroda limitowana. Pozostało 5/5
Przewidywana dostawa: październik 2018

Producent | Statystowanie w filmie POZA CIAŁEM

1000 zł lub więcej
0 wspierających
Zostajesz producentem filmu - wpiszemy Twoje nazwisko na liście wyróżnionych wspierających w końcowych napisach filmu.

Będziesz statystą/epizodystą w filmie POZA CIAŁEM jak mówiła nasza aktorka "w 360. stopniach" :)
Nagroda limitowana. Pozostało 10/10
Przewidywana dostawa: grudzień 2018
Dodatek dostępny od sumy wsparcia projektu minimum 50000 zł

Producent | Rola w filmie POZA CIAŁEM

2500 zł lub więcej
0 wspierających
Zostajesz producentem filmu - wpiszemy Twoje nazwisko na liście wyróżnionych wspierających w końcowych napisach filmu.

Zagrasz mówiony epizod w filmie POZA CIAŁEM jak mówiła nasza aktorka "w 360. stopniach" :)
Nagroda limitowana. Pozostało 2/2
Przewidywana dostawa: grudzień 2018
Dodatek dostępny od sumy wsparcia projektu minimum 50000 zł

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!