FOCA 2018 - Festiwal Sztuki Współczesnej w Krakowie

FOCA 2018 - Festiwal Sztuki Współczesnej w Krakowie

  Wydarzenie    Kraków
101%
10 173
z potrzebnych 10 000 zł = 101% celu
93 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 05.07.2018 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
4 / 5 (2 głosy). Zobacz opinie (2)
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj (1)
 • Projekt
 • Aktualizacje (1)
 • Wspierający (82)
 • Społeczność (4)

Wstęp

Pomóż nam zorganizować pierwszą edycję Festiwalu Sztuki Współczesnej FOCA!

Festiwal Sztuki Współczesnej FOCA to dwudniowy cykl wydarzeń artystycznych, który skupia się na najbardziej istotnych i charakterystycznych zjawiskach obecnych w dzisiejszej kulturze i sztuce. Założeniem festiwalu jest pokazanie odbiorcy aktualnych trendów oraz wprowadzenie go w podwórko artystyczne, gdzie ludzie poruszają się na obszarze różnorodnych dziedzin i mediów. Łącząc środowisko twórców, animatorów i odbiorców sztuk wizualnych FOCA ma szansę stać się ważnym miejscem artystycznej wymiany i dyskusji.

_____________________________

Help us organize the first edition of FOCA - Festival of Contemporary Art!

Festival of Contemporary Art FOCA is a two-day series of artistic events focused on the most important and characteristic phenomena present in today's culture and art. The aim of our festival is introducing the viewer to the current artistic themes and concepts and inviting them to share the courtyard with contemporary artists, who move around various domains and media. Combining the environment of creators, animators and recipients of visual arts, FOCA has a chance to become an important place for artistic exchange and discussion.

Opis projektu

Festiwal Sztuki Współczesnej FOCA

Data: 20-21 lipca 2018

Miejsce: kompleks "TYTANO", ul. Dolnych Młynów 10

Wstęp: bezpłatny

W ciągu dwóch dni, na 800 m2 post-industrialnej przestrzeni dawnej fabryki cygar chcemy zorganizować: wystawę główną i wystawę towarzyszącą, warsztaty, wykłady, prezentacje, spotkania z artystami oraz koncerty.

_____________________________

Festival of Contemporary Art FOCA 

Date: 20-21 july 2018 

Place: TYTANO, Dolnych Mlynow 10, Cracow 

Entry: free

Within two days, on the 800 m2 post-industrial space of the former cigar factory, we want to organize: main exhibition and accompanying exhibitionworkshopslecturespresentationsmeetings with artists and concerts.


Wystawa główna

Wystawa stanowi fundament festiwalu i eksponuje współczesne praktyki artystyczne, pokazując prace młodych artystów powstałe na przestrzeni ostatnich lat. Do wystawy zaprosiliśmy artystów z Krakowa, Warszawy, Trójmiasta i Górnego Śląska. W dużej mierze są to już nazwiska rozpoznawalne i uznane na polskiej scenie artystycznej. Twórcy ci poruszają się w różnorodnych mediach i technikach. Na wystawie pojawią się zarówno prace malarskie, fotograficzne, obiekty, animacje, digital art i performance

_____________________________

Main exhibition:

This exhibition is the backbone of the festival and presents contemporary art practices, showing the works of young artists that have emerged over last years. We invited artists from Cracow, Warsaw, Tri-City and Upper Silesia region. For the most part, these artists are already recognizable on the Polish art scene. The creators wander around various media and techniques. We will show you a huge variety of paintings, photographs, artistic objects, animations, digital art and performances

Tematycznie, wystawa porusza zagadnienie relacji człowieka z naturą i światem nauki oraz ich wzajemnego oddziaływania. Podejmuje wątki związane z obecnością człowieka w świecie, zwracając uwagę na problem równowagi pomiędzy przyrodą a technologią.

Poszczególnych artystów będziemy ujawniać w trakcie trwania kampanii.

_____________________________

The main theme of the exhibition is an introduction of connection between people, nature and scientific world. It touches on the humans’ presence in the world, focusing on a problem of imbalance between nature and technology.

Individual artists will be revealed during the campaign.Wystawa towarzysząca

Dowody Zbrodni - Traffic Design
Dowody Zbrodni - Traffic Design

W ramach wystaw towarzyszących zapraszamy na prezentację prac Traffic Design z Trójmiasta. Traffic stało się znane ze swoich artystycznych ingerencji w przestrzeń miejską. Ich wystawa fotografii artystycznej dokumentuje przykłady modernistycznego ornamentu architektonicznego z różnych części kraju.

Odwiedzając kolejne polskie miasta, Jacek Wielebski i Rafał Kołsut zebrali liczne dowody zbrodni w postaci sztukaterii czy boniowań. 
Ta swoista kronika kryminalna ma nie tylko dokumentować delikty modernistycznych architektów, ale także inspirować współczesnych artystów. Nie ukrywajmy: te kreatury tkwiące w niewoli ornamentu to my. Jesteśmy ubabranymi w dekorze
recydywistami i chcemy więcej. Mdli nas jednak od pomniejszych przewinień w postaci pastelozy i ohydnych występków kasetonowych. Chcemy zbrodni doskonałej.
Wystawa ma ponad 150 zdjęć. Wszystkie zdjęcia są czarno-białe, wszystkie detale,
ozdoby i dekoracje są wyekstraktowane z architektury, na której się znajdują, której są częścią, po to, by zwrócić uwagę na samą formę zdobienia, technologię, materiały, środki plastyczne i estetykę bardziej niż na kompozycję czy rolę jaką spełnia dany motyw na budynku. Wybranym realizacjom towarzyszą opisy.

_____________________________

Accompanying exhibition:

Under the accompanying exhibition we would like to invite you to a presentation of Traffic Design’s works.  Traffic  (Tri-City, Poland) became widely known for their invasion of the urban space. Their exhibition of art photography documents examples of modern architectural ornament from different parts of the country.

Visitting Polish cities, Jacek Wielebski and Rafał Kołsut collected numerous evidence of crimes in forms of stuccowork and rustication.
This specific criminal chronicle is not only documenting torts of modern architects, it is also an inspiration for contemporary artists. Let us not pretend: those creatures dwelling in bondage of ornament is us. We are the offenders covered in dirt of decor and we want more. We are sickened by minor misconducts such as pastelousness and hideous coffered foul practice. We want the perfect crime. 
The exhibition contains over 150 photographs. All of them are black and white, all details, embellishments and decorations are extracted from the architecture that they are part of, tended to be created to draw attention to the form of ornament itself, the used technology, plastic techniques and esthetics more than to composition or the role that a certain motive plays on a building. Projects shall be accompanied by descriptions.Traffic Design
Traffic Design

Warsztaty

Chcesz przyjść z samego rana? Śniadanie na trawie, potem wspólne malowanie, projektowanie płytek ceramicznych, stawianie totemów starożytnym bogom czterech żywiołów albo wyprawa w kosmos? Od 10:00 do 16:00 (albo dłużej) zaplanowaliśmy kilka bloków warsztatowych dla wszystkich grup wiekowych: dzieci 3-7 lat, młodzieży szkolnej (zapraszamy już od piątku - macie wakacje!) i dorosłych. Nie zabraknie działań w słusznej sprawie, dr hab. Marcin Kowalik z krakowskiej ASP poprowadzi wspólne warsztaty z malowania obrazu, który ostatecznie zawiśnie w jednym z krakowskich szpitali dziecięcych.

_____________________________

Workshops 

Want to join us since the very morning? Breakfast on the grass and then common painting, designing ceramic tiles, building totems for the ancient gods of four earthly elements or maybe an expedition into outer space? Between 10 am and 4 pm (or maybe even longer!) we have planned a few workshop blocks for all age groups: children between 3 and 7 years old, school age youth (come and join us since Friday - you have holidays!) and adults. You will have the opportunity to support a good cause - doctor habilitatus Marcin Kowalik from the Cracovian Academy of Fine Arts (ASP) will conduct joint painting workshops - the final artwork will find its place in one of the children’s hospitals in Cracow.

Obraz w Pigułce
Marcin Kowalik - Obraz w Pigułce

Wykłady

Gdy Bankierzy spotykają się na kolację, dyskutują o sztuce. Gdy Artyści spotykają się na kolację, dyskutują o pieniądzach. ~Oscar Wilde

O czym porozmawiają, jak posadzimy ich razem, przy jednym stole? 

Wykłady w ramach FOCA skupiają się na ważnych i aktualnych tematach zebranych wokół trzech symbolicznych obszarów: „OBECNOŚĆ” - Artysta na rynku sztuki „EKSPLORACJA” – nowe technologie, nowa sztuka, „PRZESTRZEŃ” – Artysta w przestrzeni społecznej.

To nie będzie standardowa sesja wykładowa, chcemy posadzić przy stołach osoby żyjące sztuką, ale zawodowo związane z nią w innych aspektach, aby posłuchać o ich doświadczeniach, a później skłonić do dyskusji. W sesjach uczestniczyć będą artyści, kuratorzy, pracownicy muzeów, kolekcjonerzy, aktywiści, ale też ekonomiści, prawnicy i ubezpieczyciele. 

Wszystko odbędzie się w przestrzeni wystawy głównej tak, aby ani na chwilę nie zapomnieć, co leży - albo powinno leżeć - w centrum, a więc prace artystów.

_____________________________

Lectures:

'When bankers get together for dinner, they discuss Art. When artists get together for dinner, they discuss Money’ - Oscar Wilde

What will they talk about if we get them together at one table?

As part of the first FOCA edition, the lectures will be focused on the most significant topics concentrated on three symbolic areas: ‘PRESENCE’ - Artist on the art market; ‘EXPLORATION’ - new technologies, new art; and ‘SPACE’ - Artist in social space.

It won't be just another lecture session. We want to gather people living art, but professionaly connected to art in many different ways. We want to hear about their experiences and to provoce a discussion. We invited artists, curators, museum employees, collectors, activists, but also economists, lawyers and insurers.

Everything will take place in the space of the main exhibition, so that it won’t be forgotten what lies - or should lie - in the center - the works of art.


Koncerty

Muzycznie, festiwal zaproponuje artystów, którzy zdążyli się już odznaczyć na polskiej scenie offowej nowatorskim podejściem do tworzenia muzyki i kreacji scenicznej, z czego część z nich zaprezentuje swoje najnowsze, przedpremierowe projekty. Line-up rozbiliśmy na dwie części:

 • Welcome to our world;
 • Art isn't nice and soft.

_____________________________

Concerts:

After an eventful day, it’s time for dancing! Musically, the festival will provide artists who have already unveiled on the Polish off-stage their innovative approach towards music and stage creation. Some of them will present their latest pre-premiere projects. We split the line-up into two parts: 

 • Welcome to our world;
 • Art isn't nice and soft.

Cel projektu

Sztuka to artyści. Wspierając FOCA, pomożesz zapewnić godziwe honoraria dla zaproszonych twórców oraz dorzucisz się do produkcji wydarzeń - zostaniesz mecenasem sztuki! Co rozumiemy przez produkcję wydarzeń? Przede wszystkim profesjonalne oświetlenie wystaw oraz nagłośnienie koncertów. Do tego dochodzi ochrona, ubezpieczenie wystawy i transport prac.

Wszystkie wydarzenia na FOCA są darmowe, festiwal powstaje z pasji i potrzeby jego organizatorów - nie pobieramy żadnych wynagrodzeń za swoją pracę. W związku z tym możecie mieć pewność, że całość środków uzbieranych przez wspieram.to zostanie przeznaczona na honoraria i koszta rzeczowe organizacji festiwalu.

_____________________________

Art is artists. By supporting FOCA, you will help to provide decent honoraria for invited creators and add your little part to the production of events. What do we understand under the production of events? Most of all excellent lighting of the exhibitions and sounding of concerts, but also security services, insurance and transport of the art works.

All events at FOCA are free. The festival arises from the passion and needs of its organizers - we do not charge any remuneration for our work. Therefore, you can be sure that all the funds raised by wspieram.to will be allocated to the fees and material costs of the organization of the festival.

Co jeśli uzbieramy więcej?

Ciągle mamy w zanadrzu kilku artystów, na których nie mogliśmy sobie pozwolić - jeśli uzbieramy powyżej 10 000 zł, nadwyżkę spożytkujemy na wzbogacenie programu artystycznego. Zapewnimy lepsze warunki zaproszonym artystom i jeszcze lepiej przygotujemy część koncertową i warsztatową. 

_____________________________

What if we collect more?

We still have a few artists in our store, on which we could not afford - if we collect more than 10 000 PLNH, we will use the surplus to enrich the artistic program. We will provide better conditions for invited artists and we will prepare even better concerts and workshops.

Nagrody

W zamian za wsparcie dzielimy się tym, co mamy najlepsze - czyli sztuką. W zależności od wysokości wsparcia proponujemy plakaty - przedruki prac, jak i oryginalne dzieła artystów obecnych na FOCA. Wszystkie z odręcznymi podpisami autorów.

_____________________________

In exchange for your support, we offer the best of what we have - art. Depending on the amount of donation, we recommend posters - reprints of works, as well as original works of artists present at FOCA. All with handwritten signatures of the authors.

Mikołaj Rejs
Mikołaj Rejs - Uniwersy

Mikołaj Rejs, krakowski artysta malarz, muralista i fotograf, przeznaczył na nagrody przedruki swoich prac na plakatach (papier fotograficzny 235 g) z odręcznym podpisem i podziękowaniami.

Prace artysty można zobaczyć tutaj: http://www.mikolajrejs.com/ Z Mikołajem będzie można spotkać się osobiście na festiwalu FOCA, w ramach jego warsztatów i wydarzeń towarzyszących.

_____________________________

Mikołaj Rejs - a Cracow’s painter, muralist and photographer - donated as prize his reprinted works on posters (235 g photo paper) with a handwritten signature and acknowledgments. This artist's works can be seen here: http://www.mikolajrejs.com/ You can meet Mikołaj in person at FOCA festival, as part of his workshops and accompanying events.


Marcin Kowalik
Marcin Kowalik - The Cook

Dr hab. Marcin Kowalik, artysta z krakowskiego ASP, autor ponad 50 wystaw w Polsce i na świecie (m.in. Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Berlinie, Dublinie, Knoxville, Warszawie i Krakowie), prezentowany w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, Clifford Chance Collection i licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Na FOCA zorganizuje charytatywne warsztaty z dziećmi i dorosłymi w formule swojego słynnego już projektu "Obraz w Pigułce", a w ramach nagrody za wsparcie festiwalu zaoferuje plakaty ze swoimi obrazami z serii "A Tale of Working (Wo)Man" - z autografem i podziękowaniami.

Dla bardziej majętnego darczyńcy istnieje możliwość zakupienia jednego z oryginalnych dzieł - obrazu z ostatniego cyklu Artysty, "A Tale of Working (Wo)Man":  

_____________________________

Dr hab. Marcin Kowalik - an artist from the Cracow’s Academy of Fine Arts, author of over 50 exhibitions in Poland and around the world (including Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Berlin, Dublin, Knoxville, Warsaw and Cracow), presented in the collections of the National Museum in Gdańsk, Clifford Chance Collection and numerous private collections in Poland and abroad. At FOCA he will organize charity workshops with children and adults in the formula of his already famous project ‘Dose of Painting’, and as part of the award for the support of the festival he will offer posters with his paintings from the series ‘A Tale of Working (Wo) Man’ - with autograph and acknowledgments. For a more wealthy donor, it is possible to purchase one of the original works of Kowalik - a painting from the artist's last cycle ‘A Tale of Working (Wo) Man’:Marcelek Wojdyło
Marcelek Wojdyło

Marcelek Wojdyło, importowany z Warszawy, absolwent tamtejszego ASP, obecnie wsparcie merytoryczne i mentalne przy wystawie głównej festiwalu FOCA. W ramach nagrody zaoferował prawdziwy rarytas - oryginały swoich prac dyplomowych które możecie zobaczyć na stronie: http://www.marcelwojdylo.pl/pk...

_____________________________

Marcelek Wojdyło, imported from Warsaw, graduate of the local Academy of Fine Arts, currently substantive and mental support at the FOCA main exhibition. As part of the prize, he offered a real rarity - the originals of his diploma thesis that you can see at: http: //www.marcelwojdylo.pl/pk ...


Szymon Szelc
Szymon Szelc

Obrazek popełniony ręką krakowskiego rysownika - Szymona Szelca, magistra sztuki ASP, ilustratora, byłego publicysty zinowego, kuratora galerii w łazienkach - wizjoner i adapter.

Rysunek na papierze 
Format 10 x 15 cm
Czarno-biały

_____________________________

Drawing made by the hand of a Cracow cartoonist - Szymon Szelca, master of arts at the Academy of Fine Arts, illustrator, former zin journalist, curator of Łazienki gallery - visionary and adapter.

Drawing on paper 
10 x 15 cm 
Black and white


Aleksander Rajewski - Rysunek
Aleksander Rajewski - Rysunek

Olek Rajewski - jak sam o sobie pisze - artysta-kombinator. Olek jest rysownikiem, malarzem i artysta interdyscyplinarnym. Organizuje liczne wydarzenia kulturalne oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Mentor w leśnym przedszkolu „Dzika osada” oraz animator w firmie „Planeta zabawy”. Prywatnie hodowca jednorożców i kolekcjoner niewidzialnych kryształów. Możecie dostać jeden z jego rysunków, do wyboru z Jego słynnego fanpage'a na Facebookufanpage'a na Facebooku.


Pamela Bożek
Pamela Bożek

Pamela Bożek - absolwentka krakowskiego ASP na wydziale rzeźby przekazała w ramach nagrody fotografię, którą prezentowała na wystawie w Londynie: "Queer Gaze from Poland. A Portrait of Love and Desire". Wystawa, która miała swój wernisaż w maju tego roku, była pierwszą w Wielkiej Brytanii wystawą grupową fotografii skupionej na twórczości młodych polskich artystów LGBTQ+.


Fot. Klaudia Żupnik
Fot. Klaudia Żupnik

Widzieliście naszą sesję zdjęciową? Jesteśmy z niej dumni. A w zasadzie z pani fotograf, Klaudii Żupnik, która w ramach wsparcia FOCA zaoferowała dwie sesje zdjęciowe, w wybranym miejscu w Krakowie.

_____________________________

Have you seen the results of our photo shoot? We are so proud of it; more specifically of miss photographer - Klaudia Żupnik, who, as part of the support for FOCA, offered two professional photo sessions in any place in Cracow.Paulina Bżdzikot, polska projektantka odzieży, absolwentka Krakowskich Szkół Artystycznych na kierunku Projektowania Ubioru (SAPU), finalistka Cracow Fashion Awards 2014, półfinalista konkursu Off Fashion Kielce 2014 i wielu innych. Stworzyła ubrania dla marek takich jak Greenpoint, House, Reserved, Reporter Young, Mohito, tworzy samodzielnie jako Paulina Stefania, po godzinach, koordynuje festiwal FOCA. Paulina oferuje 3-godzinne indywidualne warsztaty z szycia, na których, w zależności od potrzeb i poziomu zaawansowania uczestnika, będzie można nauczyć się i stworzyć swoją własną, wymarzoną część garderoby albo dodatek.

_____________________________

Paulina Bżdzikot, Polish clothing designer, graduate of the Cracow School of Art in the direction of Fashion Design (SAPU), finalist of the Cracow Fashion Awards 2014, semi-finalist of the Off Fashion Kielce 2014 competition and many others. She created clothes for brands such as Greenpoint, House, Reserved, Reporter Young, Mohito, creates also herself as Paulina Stefania. After business hours, she coordinates the FOCA festival. Paulina offers a 3-hour individual sewing workshop during which, depending on the needs and level of advancement of the participant, you will be able to learn and create your own, dream piece of clothing or accessory. 

O autorze / Zespół

FOCĘ tworzy grupa osób od wielu lat związanych ze środowiskiem kulturalnym i eventowym Krakowa. Każdy jest fachowcem w swojej dziedzinie, co daje szansę na stworzenie różnorodnego, a jednocześnie kompleksowego wydarzenia.

_____________________________

FOCA is created by people involved in Cracow's event- and cultural enviroment for years. Each of us is an expert in their field, which gives us a chance to create a varied and complex event at the same time.

Ryzyko

Praktycznie żadne - jeśli nie uzbieramy całej kwoty, pieniądze wracają do Was. Mamy zapewnioną przestrzeń, zabookowanych artystów, rozpisany program, sztab ludzi, którzy czuwają nad sytuacją (patrz: zespół). Reszta należy do Was!

_____________________________

There is basically no risk involved - if we won’t collect the entire amount of money - the money will come back to you. The place is reserved, the artist are booked, the festival program is full, we have staff of people monitoring the situation (see: Team) - the rest is all in your hands! 

Ocena 4 / 5 (2 głosów)

Kamil Stasiak

rok temu
Wsparłem projekt dość drobną kwotą, w zamian za symboliczną nagrodę. Miała ona dotrzeć w lipcu, minęły dwa miesiące i nic nie zapowiada, że kiedykolwiek się pojawi. Zwłaszcza że na dwie wiadomości za pośrednictwem wspieram.to i jedną wysłaną pocztą elektroniczną nie dostałem żadnej odpowiedzi. EDIT. Nagroda dotarła w listopadzie. Na plus należy wspomnieć, że przyszły dwa kubki, choć obiecany był tylko jeden.
Komunikacja
Projekt
Dostawa
Nagroda

grazyna

rok temu
Cieszę się że się udało :-)
Komunikacja
Projekt
Dostawa
Nagroda

Komentarze

 • Nagrody (19)

Grosz do grosza, a będzie festiwal.

5 zł lub więcej
1 wspierających
Dziękujemy za każdą pomoc :)
Przewidywana dostawa: lipiec 2018

Podziękowaniowy mail z niespodzianką

10 zł lub więcej
4 wspierających
Nagroda dla lubiących ryzyko, nawet jeśli tylko w .jpg
Przewidywana dostawa: lipiec 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Podziękowanie na ścianie

20 zł lub więcej
9 wspierających
Twoje imię / nazwisko / ksywkę / wszystko naraz wyświetlimy w przestrzeni festiwalowej - niech wiedzą!
Przewidywana dostawa: lipiec 2018

Pocztówka z podziękowaniami

25 zł lub więcej
2 wspierających
Specjalnie zaprojektowana pocztówka z odręcznymi podziękowaniami od zespołu festiwalowego - idealna pamiątka!
Przewidywana dostawa: sierpień 2018

Zestaw naklejek FOCA

25 zł lub więcej
4 wspierających
Bo kto nie lubi naklejek?
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Kubek FOCA 2018

35 zł lub więcej
20 wspierających
Kubek z projektem jednego z naszych artystów i brandingiem FOCA 2018 - niech w firmie widza z kim mają do czynienia.
Nagroda limitowana. Pozostało 10/30
Przewidywana dostawa: lipiec 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Kubek FOCA 2018 + pocztówka z podziękowaniami

55 zł lub więcej
7 wspierających
A gdyby tak dostać i kubek i pocztówkę?
Nagroda limitowana. Pozostało 13/20
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Plakat z autografem Marcina Kowalika

100 zł lub więcej
5 wspierających
Limitowany plakat z obrazem dr. hab. Marcina Kowalika. numerowany i podpisany.
http://www.kowalik.art.pl
Nagroda limitowana. Pozostało 5/10
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Rysunek Olka Rajewskiego

100 zł lub więcej
2 wspierających
Za Twoją pomoc grozi Ci oryginalny rysunek OLKA, tematyka różna. Prace Olka znajdziecie tutaj: https://www.facebook.com/OLEKSYNOLKA/
Nagroda limitowana. Pozostało 3/5
Przewidywana dostawa: lipiec 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Oryginalne prace Marcelka Wojdyło

400 zł lub więcej
1 wspierających
Niepowtarzalna szansa zgarnięcia oryginałów z dyplomu jednego z naszych artystów. Marcel też niepowtarzalny (import z Warszawy).
http://www.marcelwojdylo.pl/pkin.html
Nagroda limitowana. Pozostało 3/4
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Fotografia Pameli Bożek

500 zł lub więcej
0 wspierających
Pamela Bożek - polska artystka wizualna, na rzecz FOCA oddała jedną ze swoich fotografii - prezentowaną ostatnio w Londynie na wystawie "Queer Gaze from Poland".

// więcej o nagrodzie i zdjęcie fotografii w opisie głównym zbiórki, w części "Nagrody" //
Nagroda limitowana. Pozostało 1/1
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Indywidualne warsztaty z szycia z projektantką

500 zł lub więcej
3 wspierających
Nasza projektantka, Paulina Bżdzikot, oddaje swoją wiedzę do Twojej dyspozycji - spraw sobie prywatny kurs w zakresie: obsługi maszyny do szycia, materiałów i stworzenia i realizacji pierwszego projektu od podstaw.
Przewidywana dostawa: sierpień 2018

Obraz Mikołaja Rejsa

600 zł lub więcej
1 wspierających
Oryginalny obraz Mikołaja Rejsa, format ok. 50x70cm - na zamówienie
Nagroda limitowana. Pozostało 2/3
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Sesja zdjęciowa od Klaudii Żupnik

800 zł lub więcej
1 wspierających
Wiemy, że zazdrościcie nam sesji zdjęciowej. Za drobną opłatą możecie mieć własną, w wybranym miejscu i stylistyce.
Nagroda limitowana. Pozostało 2/3
Przewidywana dostawa: lipiec 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Obraz z cyklu "A Tale of Working (Wo)Man"

5000 zł lub więcej
0 wspierających
Za okrągłą sumkę 5000 zł oferujemy jeden z obrazów Marcina Kowalika z serii "A Tale of Working (Wo)Man". Cena, przez wzgląd na festiwal, mocno obniżona, więc można powiedzieć: okazja!
Nagroda limitowana. Pozostało 1/1
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Autorski rysunek od Szymona Szelca

50 zł lub więcej
10 wspierających
Autorski rysunek krakowskiego artysty, komiksiarza, Szymona Szelca.
Czysty konkret!

Rysunek na papierze
Format 10x15cm
Czarno-biały
Nagroda limitowana. Pozostało 0/10
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Plakat z autografem Mikołaja Rejsa

100 zł lub więcej
10 wspierających
Limitowany, numerowany, podpisany plakat z grafiką naszego Artysty, Mikołaja Rejsa. Wybierz mnie.
Link do strony Mikołaja: http://www.mikolajrejs.com/
Nagroda limitowana. Pozostało 0/10
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Książka-niespodzianka

30 zł lub więcej
10 wspierających
Dla dobra festiwalu, oddamy Wam nawet nasze prywatne zbiory. Dla odważnych.
Nagroda limitowana. Pozostało 0/10
Przewidywana dostawa: lipiec 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Dzień w pracowni malarskiej

200 zł lub więcej
3 wspierających
Poczuj się jak prawdziwy artysta! Chwyć pędzel w dłoń, stań przed sztalugą i pod okiem profesjonalnych artystów stwórz swój pierwszy obraz!
Nagroda limitowana. Pozostało 0/3
Przewidywana dostawa: sierpień 2018

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!