Świątynia Dźwięku - Sound Temple

Świątynia Dźwięku - Sound Temple

105%
31 686
z potrzebnych 30 000 zł = 105% celu
208 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 08.12.2015 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (6)
  • Projekt
  • Aktualizacje (3)
  • Wspierający (162)
  • Społeczność (3)

Wstęp

Tworzymy miejsce gdzie dźwięk, sztuka i natura zmieniają wszystko

We are creating a place where sound, art and nature change everything

http://www.swiatyniadzwieku.pl

Wspieraj kiedykolwiek poczujesz // support anytime you feel :
cegiełka / donation 30 PLNhttps://secure.transferuj.pl/?h=30SWIATYNIADZWIEKU

( english below )

 

Majestatyczny Gong w Świątyni Dźwięku:

 

Zbieramy na możliwość całorocznego działania Świątyni Dźwięku, która już istnieje. Fundusze przeznaczamy na nowatorski system grzewczy ułatwiający samowystarczalność i dający kojące ciepło przy ceremoniach cały rok

Wspierając nasz projekt bierzesz udział w budowaniu nowej świadomości, nowej Ziemi. Przyczyniasz się w znaczącym stopniu do urzeczywistniania nowych sposobów życia i bycia. Zapraszamy do wsparcia i do odwiedzin. Doświadczysz uzdrawiającej mocy gongów i dowiesz się o wielu rozwiązaniach dających pełną samowystarczalność.

Kącik marokański do odpoczynku obok wejścia:

Opis projektu

Drodzy Przyjaciele. Zbieramy na możliwość całorocznego działania Świątyni Dźwięku, która już istnieje. Gromadzimy w tym momencie fundusze na : - nowatorski system grzewczy - ogrzewanie podłogowe (2km rurek), pompy CO, bufer, kaloryfery, mieszacze i wykonanie. 

Historia Świątyni

Miej­sca w ich domku robiło się mało. Zaczęło przy­by­wać obra­zów, rzeżb, ludzi, wspól­nej twór­czo­ści, instru­men­tów z całego świata: gongi, misy, flety, digeridoo, bębny sza­mań­skie itd. Jeździli z koncertami i pro­wa­dzili medy­ta­cje z dźwię­kiem. Nagrali dwie płyty i stwo­rzyli swój pierw­szy festi­wal „Świą­ty­nia Dźwięku” . A miej­sca w domku robiło się też mało, bo w słyn­nym grud­niu 2012 przy­był długo ocze­ki­wany, olbrzymi gong, wykuty w inten­cji Miło­ści i Pokoju, na spe­cjalne zamó­wie­nie. Więc nadszedł czas reali­za­cji marze­nia o stwo­rze­niu wyjąt­ko­wego miej­sca i po trzech latach ku wiel­kiemu zdzi­wie­niu poja­wiła się wyjąt­kowa zie­mia nad jezio­rem Wdzy­dze w Borach Tuchol­skich. Tu zaczyna się histo­ria budowy Świą­tyni Dźwięku, i chcemy tu wspo­mnieć, że ekipa czyli główny cie­śla i jego ryce­rze nazna­czyli jakość tej budowli od początku. Cały czas budowy prze­bie­gał w har­mo­nii i z lek­ko­ścią.

 

Joana i Huzy:

 

Cały 2015 i początek 2016 r. to ostatni eta­p prac wykoń­cze­nio­wych, w któ­rych pomaga nam wielu wolon­ta­riu­szy. Jesz­cze jeden ważny punkt dla Was wszy­scy przy­ja­ciele. Stwo­rzyliśmy miej­sce samo­wy­star­czalne. Czu­jemy się poza sys­te­mem. Gong Miło­ści i Pokoju stoi maje­sta­tycz­nie w samym cen­trum Świą­tyni. Wysoka ener­ge­tyka miej­sca i cere­mo­nie dźwięku, które prowadzimy co wie­czór wpły­wają na potężne zmiany u każ­dego kto odwie­dzi to miej­sce, powo­du­jąc przy­śpie­sze­nie trans­for­ma­cji. Pro­cesy te dodat­kowo wspie­ramy piciem ziół, zdro­wym eko­lo­gicz­nym jedze­niem, piciem krysz­ta­ło­wej wody, tań­cem, pracą na pozio­mie duszy (usta­wie­nia), no i oczy­wi­ście pły­wa­my w i po cudow­nym i prze­zroczy­stym jezio­rze. Jak pogoda pozwoli to od kwietnia do grudnia możemy razem żeglować.

Joana i Huzy dzięki swo­jej wie­lo­let­niej prak­tykce i doświad­cze­niu stwa­rzają warunki aby uzdro­wie­nie zaszło na każ­dym pozio­mie. Sztuka, sza­ma­nizm i natura prze­ni­kają się tu wza­jem­nie. Świą­ty­nia Dźwięku jest też otwarta jako miej­sce do pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów przez innych.

Kon­certy to MISTE­RIUM – duchowa uzdra­wia­jąca uczta, która wpro­wa­dza uczest­nika w stan głę­bo­kiej kon­tem­pla­cji. To wyprawa w głąb sie­bie do żró­dła, do korzeni, do świa­tła. Oprócz gon­gów doświad­czamy rów­nież dźwię­ków śpie­wa­ją­cych mis tybe­tań­skich, bęb­nów, fle­tów, did­ge­ri­doo, tam­pury, cytry i gło­sów. Wszystko zagrane z nowa­tor­skim podej­ściem two­rzy uni­kalne brzmie­nie – ’’KOSMICZNĄ SYM­FO­NIĘ”. Każdy kon­cert jest wyjąt­kowy i nie­po­wta­rzalny, a ŚWIĄ­TY­NIA DŹWIĘKU wciąż ewo­lu­uje. Zapra­szamy.

Cel projektu

Dzięki pozy­tyw­nie zakoń­czo­nemu pro­jek­towi, czyli zbiórce na system ogrze­wa­nia na tere­nie całej Świą­tyni Dźwieku, będzie cie­pło i będziemy mogli pra­co­wać cało­rocz­nie i spo­ty­kać się z Wami, orga­ni­zo­wać warsz­taty i dzia­ła­nia edu­ka­cujne i kul­tu­ralne. Two­rzyć i dobrze się bawić, czyli: podno­sić wibra­cje i posze­rzać świa­do­mość.

Jeśli zbie­rzemy nadwyżkę pie­niędzy, to zain­we­stu­jemy je w wia­trak prą­do­twór­czy – dodat­kowe aku­mulatory, jako, że już dzia­łamy off grid - poza systemem, podpięci bezpośrednio do Natury, co nas bar­dzo uszczę­śli­wia. Samowystarczalność wspierają panele fotowoltaiczne. Wspierają nas okoliczni specjaliści w tej dziedzinie.

Udekorowana przestrzeń do wieczornych ceremonii:

Nagrody

 

Projekt możesz nadal wspierać kiedykolwiek poczujesz przelewem lub paypal tutaj:

cegiełka 5 PLN: https://secure.transferuj.pl/?h=5SWIATYNIADZWIEKU

cegiełka 30 PLN: https://secure.transferuj.pl/?h=30SWIATYNIADZWIEKU

cegiełka 50 PLN: https://secure.transferuj.pl/?h=50SWIATYNIADZWIEKU

Albo po prostu przyjedź. Odwiedzając nas wspierasz Świątynię Dźwięku.

O autorze / Zespół

 

Dawno dawno temu spo­tkały się dwie dusze, Joana i Huzy. Zamiesz­kali razem z dziećmi w drew­nia­nym domku, w lesie. Kochali się, dosko­na­lili, wozili dzieci do szkoły przez las, two­rzyli, uczyli się życia w zgo­dzie i z naturą. Docie­rali do swo­jej naj­głęb­szej prawdy.

 

A teraz mała opo­wieść o Huzym.

Robert Use­wicz od naj­młod­szych lat eks­pe­ry­men­to­wał z róż­nymi dźwię­kami i gatun­kami muzyki oraz badał wpływ dźwięku na orga­nizm czło­wieka. Z wykształ­ce­nia muzyk kla­syczny, posia­da­jący wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w muzyce elek­tro­nicz­nej, pop i rock jako kom­po­zy­tor, pro­du­cent i inży­nier dzwięku. Ma rów­nież na swoim kon­cie wiele godzin muzyki do fil­mów, TV i sztuk teatral­nych. I ta droga, która ni­gdy nie była dla niego celem dopro­wa­dza do spo­tka­nia genial­nego arty­sty i wizjo­nera, który wpro­wa­dza Huzego w świat Gongu i Świę­tych Dźwię­ków. I to jest prze­łom w jego życiu, i ta boska przy­goda trwa…i sumu­jąc jest to czter­dzie­ści lat pracy z dźwię­kiem (a doro­bek twór­czy jest zbyt obszerny żeby go tu opi­sy­wać). Jego cie­pło, ogień i jego wie­dza o dźwięku prze­ni­kają każ­dego kto sta­nie na jego dro­dze.

 

 

A teraz mała opo­wieść o Joan.

Joana Jor­dan. Od naj­młod­szych lat nie­po­korna, idąca wła­sną ścieżką. Kobieta Wilk, medi­cine woman, trzy­ma­jąca się z dala od głów­nego nurtu, matka trójki dzieci. Naj­waż­niej­sze dla niej było być Matką, która jest obecna, a w mię­dzy­cza­sie malo­wała obrazy z duszy, pro­jek­to­wała wnę­trza, które dawały ludziom poczu­cie har­mo­nii. Z cza­sem odkry­wała w sobie uzdro­wi­cielkę, gdzie naj­bliż­szy jest jej sza­ma­nizm sybe­ryj­ski. Przez wiele lat dosta­wała sygnały o jej wni­kli­wo­ści i sku­tecz­no­ści. Nazy­wana przez wielu Matką Zie­mią. Aż spo­tkała Huzego, który jest miło­ścią jej życia, i tu zaczyna się ich wspólna opo­wieść. 

 

ENGLISH VERSION:

Introduction

We are building a place where sound, art and nature change everything.

We raise funds to enable the year-round activity of the, already existing, Temple of Sound.

At this point, we gather funds for: the heating system - the windmill generator - the extra batteries.

By supporting our project, you partake in the building of new consciousness, new Earth,

You are contributing significantly to the completion of new ways of living and being. We invite you to support and visit.

Project description

Dear friends. We raise funds for the possibility of the year-round operation of the, already existing, Temple of Sound. At this point we gather funds for: - the heating system - the floor heating (2km of tubes), the central heating pump, the buffer, he radiators, labor.

We offer well-thought, attractive prizes.

The Temple History

Space in their house was getting scarce.  Paintings, sculpture, people, works of communal creativity, instruments from around the world: gongs, bowls, flutes, shamanic drums, etc, began to arrive. They traveled with concerts and conducted sound meditations. They recorded two albums and created their first festival, “The Temple of Sound”. And the space in their cottage was getting too little because in the famous December 2012 the long-awaited, giant gong, forged in the intention of Love and Peace, to a special order, arrived. So it was a time for the dream to take flesh, the dream of creating a unique place, and after three years, to the greatsurprise of all, a unique land by the Lake of Wdzydze in Tuchola Forests became available for purchase. Here is where the story of the construction of the Temple Sound begins, and we have to say that the team, or the chief carpenter and his knights, designated and kept the quality standarts for the edifice from the very beginnings. All the construction period proceeded with harmony and ease.

 

In November 2015 r. we are at the last stage of finishing off, with the help of many volunteers.

A one more crucial point for you, dear Friends. We have created a place of self-sufficiency. We are outside the system. The Gong of Love and Peace stands majestically in the temple’s center. The high energetics of the place as well as the sound ceremonies that we conduct every evening, influence powerful changes in everyone who visits this place. Bringing about the speed-up in personal transformation. These processes are further supported by drinking herbal infusions and crystal-clear water, eating healthy organic food, dance, soulwork (constellations), and, naturally, swimming in the wonderful and clear lake.

Joana Huzy thanks to their long-term practice and experience create conditions where healing can happen on every level. Here, art, shamanism and nature permeate. The Temple of Sound is also available as workshop space. Concerts are a  MYSTERY - the spiritual healing feast, which introduces the participant into a state of deep contemplation. It is a journey inside, to the source,  roots, the light within. Aside from gongs, we experience the sound of singing Tibetan bowls, drums, flutes, didgeridoo, tampura, harp and voice. All played with an innovative touch, creates a unique sound - ''THE COSMIC SYMPHONY". Each concert remains special and unique, and the TEMPLE OF SOUND is continually evolving. Welcome. 

Stay in touch: http://www.swiatyniadzwieku.pl

Aim of the project

Thanks to the positive conclusion of the project, i.e. the fundraising for heating, entire TEMPLE OF SOUND will be warm. We’ll be able to  work year-round, hang out with you, organize workshops, as well as educational and cultural events. We want to create and have fun, that is: raise the vibration and expand awareness. If we collect excess money it we’ll invest it in a windmill generator and - additional batteries, as we already operate off grid - outside of the system - connecting directly to Nature, which makes us very happy.

Awards

We have prepared attractive prizes:

The double album "SOUNDS OF LOVE AND PEACE" is two hours of shamanic trances, cosmic spaces and healing frequencies.

In the specially designed space of the Sound Temple and the energy present here, both individual Sound Massage and participation in the Ceremony of Sound, are powerful experiences which no words can describe. Every time it  is a surprising event, transcendental, and by all means tera peutic.

By supporting this project you are building a new awareness for the new Earth, and you will help up significantly to make manifest new ways of living and being.

 

About the Author / Team

A long time ago,  two souls met, Joana and Huzy. They lived with their children in a wooden cottage in the forest. They loved each other, grew, hauled kids to school across deep forest, exercised their creativity, learned to live in harmony and with nature. They were reaching their deepest truth.

We invite you to contact us: http://bit.ly/SwiatyniaDzwieku

 

And now a little story about Huzy.

Robert Usewicz from an early age experimented with different sounds and genres of music and studied the effects of sound on the human body. Trained as a classical musician, with many years of experience in electronic, pop and rock as a composer, also producer and sound engineer. He has also made many hours of music for film, TV and theatre plays. And this way, which never was goal for him, leads to meeting a brilliant artist and visionary, who introduces Huzy the the world Gong and Sacred Sound. And this is a breakthrough in his life, and that divine adventure continues ... and it adds up to forty years of work with sound (and creative output is too vast even to sum it up here). His warmth, fire, and knowledge of sound penetrate everyone who crosses his path.

And now a little story about Joan.

Joan Jordan. From an early age untamed, walking her own path. Female wolf, medicine woman, holding away from mainstream, mother of three. It was more important for her to be a Mother-who-is-present, meanwhile painting images of the soul, and designing interiors, which gave people a sense of harmony. With time she discovered in herself a healer, closest to the Siberian shamanism.

For many years she would receive feedback about her thoroughness and effectiveness. Many called her the Mother Earth. Until she met Huzy, who is the love of her life, and there begins their common tale.

 

Risk

The project even without your support now, sooner or later it will be realized, but we believe that with your help this can happen even this year. We accelerate. Successful campaign will facilitate and speed-up further action and development. We are going to focus on concerts, preparing the ground to receive visitors at the Festival of Sound Summer 2016. Risk is virtually none, because we already operate and our community support us. A successful campaign will increase the range and more people will learn about our activity. The knowledge about self-sufficient life with nature reaches those who still hesitate. Crossing the minimum threshold will give the possibility to extend the self-sufficiency base by extra batteries and a windmill generator. The place is already fully operational so welcome to the concerts.

Join our community:

Website: http://www.swiatyniadzwieku.pl

Facebook:

http://facebook.com/%C5%9Awi%C4%85tynia-D%C5%BAwi%C4%99ku-Sound-Temple-241612692700720/


 

Choose awards (10)

5 PLN or more

Photo of theTemple of Sound with a personalized thank you sent in the mail

35 PLN or more

"SOUNDS OF LOVE AND PEACE" double album MYSTERY and Alchemy Version Download mp3. Two hours shamanic trances and cosmic space. Magical instruments and healing frequencies will take you in journey if you want. Harmony of the Cosmos

 

50 PLN or more

"SOUNDS OF LOVE AND PEACE", a double album MYSTERY and ALCHEMY. Two hours of shamanic trance and cosmic spaces. Magical instruments and healing frequencies will take you on a journey at you wish. Harmony of the Cosmos

55 PLN or more

Dream catchers handmade by Aishe

100 PLN or more

Sound ceremony with dinner and breakfast. You come to the Temple of Sound, at fixed time around 5 PM.  You eat dinner with us, then enjoy evening time at the SoundBathing Ceremony we invite you to. MYSTERY - spiritual healing feast, which introduces the participant into a deep contemplation. This expedition deep into yourself to the source,  the roots, to the light within. Aside from gongs we experience the sounds of singing Tibetan bowls, drums, flutes, didgeridoo, tampura, harps and voices. All played with an innovative touch creates a unique sound - '' cosmic symphony ''. The participation in Sound Ceremony removes deep layers of stress as well as energy blockages, which is the first step towards healing on every level. It supports transformation processes, raising vibration and expanding consciousness. Aside from therapeutic properties, it is also an experience of highest artistic value. Night accomodation, breakfast, leave around 11.

199 PLN or more

TEMPLE OF SOUND FESTIVAL - SUMMER 2016 (2 nights and three days of high vibration). The Festival of the Temple of Sound will be heldonn a clearing next to the Temple, by the lake of Wdzydze in the  Wdzydze Landscape Park. The festival will be shamanism and music-oriented, with lectures, live music,and  rituals, including sweatlodge. Time of living intensely in the circle of friendly people.

 

200 PLN or more

INDIVIDUAL MASSAGE WITH THE SOUND OF GONGS AND BOWLS in the Temple of SOUND, at a fixed date. Within the specially designed space of the. Temple of Sound, and its accompanying energy. Individual massage is a powerful sound aexperience that no words can describe. Every time, it’s a surprising, transcendental and by all stanards, therapeutic event.

298 zł or more

CRUISE WITH HUZY on yacht "Aotea" on the Wdzydze Lake (Day) Cruise with Huzy on the largest Kashubian lake, Wdzydze, which is located in the beautiful scenery of the Wdzydze Landscape Park. Day filled with peace and nature.

299 PLN or more

WEEKEND STAY IN THE TEMPLE OF SOUND (date to be confirmed) Arrival on Friday at 5 PM. SoundBathing - Two Ceremonies  It’s a MYSTERY - a spiritual healing feast, which introduces the participant into a state of deep contemplation. It is a journey deep into myself, to the source, the roots, the light. Aside from gongs the sounds of singing bowls,Tibetan drums, flutes, didgeridoo, tampury, harps and voices. All played with innovative approach creates a unique sound - '' cosmic symphony ''. Sound cancels ceremony deep layers stress, energy blockages. what is the first step towards healing each level. It supports transformation processes, Lifting vibration and expand consciousness. After for properties therapeutic is the experience of the highest artistic value. Two nights, healthy vegetarian food and herbs, walking on the lake after Wdzydze Landscape Park, and tips on how log out of the Matrix. All in atmosphere of peace, joy, love and of caring.

300 zł or more

VEGETARIAN DINNER WITH TIP HOW TO BECOME Hicks. Tips on how to find the right place, build a house, dig wells, set up garden, etc.  The evening feast of flavors, joy and knowledge, and it's all in the space of the Temple of energy.

 

Ryzyko

Ryzyka prak­tycz­nie brak, bo już dzia­łamy i wspiera nas nasza spo­łecz­ność. Obiekt stoi i my działamy. Pro­jekt prędzej czy później zostanie zre­ali­zo­wany, ale wierzymy że z Waszą pomocą uda się dokończyć prace budowlane jeszcze w tym roku. Udana kam­pa­nia przy­spie­szy i uła­twi dal­sze dzia­ła­nia i roz­wój. Skoncentrujemy się na koncertach, zadbamy o otoczenie by przyjąć gości na Festiwal Dźwięku Lato 2016. Budujemy scenę i zaplecze. Zwięk­szymy zasięg i dowie się o naszej dzia­łal­no­ści jesz­cze wię­cej osób. Wiedza o samowystarczalnym życiu przy naturze dotrze do tych co się jeszcze wahają. Przetarliśmy szlak i chcemy by było to szeroko dostępne. Przekroczenie minimalnego progu da możliwość rozszerzenia bazy samowystarczalności o dodatkowe akumulatory i wiatrak prądotwórczy. Obiekt już stoi i zapraszamy na koncerty, spotkania oraz festiwal.

Dołącz do naszej społeczności:

Zostaw kontakt: http://bit.ly/ŚwiątyniaDźwięku

www

 

facebook

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.


Joanna Posoch

8 lat temu
Kochani!!! Gratulacje i najlepsze życzenia!

Galeria Gongów Łukasz Król

8 lat temu
Gratuluję!

Monika Thadhani

8 lat temu
Kochani, jestescie cudni, mam nadzieje ze uda mi kiedys spedzic taki magiczny weekend u Was. Wspieram calym sercem. I zycze powodzenia.!!!
  • Nagrody (13)
  • Dodatki (1)

5 zł lub więcej
19 wspierających
Zdjęcie Świątyni Dźwieku z imiennym podziękowaniem przesłane na mail
Nagroda limitowana. Pozostało 981/1000
Przewidywana dostawa: styczeń 2016

20 zł lub więcej
16 wspierających
Pół kilogramowy bochen chleba żytni na zakwasie z ziarnami wypiekany w naszym glinianym piecu.
Piec buduje Eugeniusz Czcibór Chrzanowski.
Chleb-cegiełka do odbioru na miejscu.
Nagroda limitowana. Pozostało 34/50
Przewidywana dostawa: sierpień 2016

35 zł lub więcej
25 wspierających
" SOUNDS OF LOVE AND PEACE " podwójny album MISTERIUM i ALCHEMY w wersji do ściągnięcia mp3. Dwie godziny szamańskich transów i kosmicznych przestrzeni. Magiczne instrumenty i uzdrawiające częstotliwości zabiorą cię w podróż jeśli tylko zechcesz. Harmonia Kosmosu
Nagroda limitowana. Pozostało 175/200
Przewidywana dostawa: styczeń 2016

50 zł lub więcej
25 wspierających
" SOUNDS OF LOVE AND PEACE " to podwójny album MISTERIUM i ALCHEMY. Dwie godziny szamańskich transów i kosmicznych przestrzeni. Magiczne instrumenty i uzdrawiające częstotliwości zabiorą cię w podróż jeśli tylko zechcesz. Harmonia Kosmosu
Nagroda limitowana. Pozostało 44/69
Przewidywana dostawa: luty 2016

70 zł lub więcej
4 wspierających
Album " ŚWIĄTYNIA DŹWIĘKU", na CD wraz z osobistą dedykacją wydany specjalnie na potrzeby akcji. Zbiór wysokiej jakości nagrań z żywą muzyką do "podróży w głąb", zarejestrowanych podczas wybranych Ceremonii Dźwięku. (osiągalny w drugiej połowie 2016) . Nagroda limitowana specjalnie dla wspierających projekt Świątynia Dźwięku - ogrzewamy.
Nagroda limitowana. Pozostało 46/50
Przewidywana dostawa: wrzesień 2016

100 zł lub więcej
35 wspierających
Ceremonia Dźwięku z kolacją i śniadaniem. Przyjeżdzasz do Świątyni Dźwięku, w ustalonym terminie około godz. 17tej.. Jesz z nami kolacje, a potem wieczorową porą zapraszamy na Ceremonię Dźwięku- Kąpiel w Dźwięku. To MISTERIUM - duchowa, uzdrawiająca uczta , która wprowadza uczestnika w stan głębokiej kontemplacji. To wyprawa w głąb siebie do żródła, do korzeni, do światła. Oprócz gongów doświadczamy również dźwięków śpiewających mis tybetańskich, bębnów, fletów, didgeridoo, tampury, cytry i głosów. Wszystko zagrane z nowatorskim podejściem tworzy unikalne brzmienie - ''KOSMICZNĄ SYMFONIĘ''. .Udział w Ceremoni Dźwięku niweluje głębokie pokłady stresu i blokady energetyczne, co jest pierwszym krokiem do uzdrowienia na każdym poziomie. Wspiera procesy transformacji, podnoszenia wibracji, i poszerzania świadomości. Po za właściwościami terapeutycznymi jest to również przeżycie o najwyższych walorach artystycznych. Nocleg, śniadanie, wyjazd około godz.11. śniadanko.
Nagroda limitowana. Pozostało 25/60
Przewidywana dostawa: styczeń 2016

150 zł lub więcej
10 wspierających
Jesteś. Teraz. Przyjazd na cały jeden dzień bez planu. Jesz kiedy chcesz, czujesz siebie, korzystasz z przestrzeni i schronienia. Wspierasz nieplanowanie. Bycie. Tak jak my. Dzięki temu więcej osób będzie mogło doświadczyć bycia poza czasem. Chcesz zostać dłużej to wybierz ile dni potrzebujesz. W trakcie ceremonie dźwięku. Jak poczujemy.
Spacer, oddech, kącik marokański, dźwięki, napar, chleb, świece, ogień, zapachy, atmosfera. Cegiełka na Świątynię Dźwięku. Przyjedź kiedy chcesz. Bez planowania. Możesz zaraz albo później w 2016. Zapraszamy.
Nagroda limitowana. Pozostało 40/50
Przewidywana dostawa: luty 2016

199 zł lub więcej
23 wspierających
FESTIWAL ŚWIĄTYNIA DŹWIEKU - LATO 2016 ( 2 noce i 3 dni wysokich wibracji ). Festiwal Świątynia Dźwięku odbędzie się na polanie przy Świątyni, nad jeziorem Wdzydze we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Festiwal będzie miał charakter szamańsko-muzyczny, z wykładami, muzyką na żywo, rytuałami, między innymi szałas potów.
Czas intensywnego przeżywania w kręgu przyjaznych ludzi.
Nagroda limitowana. Pozostało 47/70
Przewidywana dostawa: grudzień 2015

200 zł lub więcej
6 wspierających
INDYWIDUALNY MASAŻ DŹWIĘKIEM GONGÓW i MIS w przestrzeni ŚWIATYNI DŹWIĘKU, w ustalonym terminie
W specjalnie zaprojektowanej przestrzeni Świątyni Dźwięku i energii tu panującej, indywidualny masaż dźwiękiem jest potężnym przeżyciem, którego nie opiszą żadne słowa. Za każdym razem jest to wydarzenie zaskakujące, transcendentalne i ze wszech miar terapeutyczne.
Nagroda limitowana. Pozostało 14/20
Przewidywana dostawa: styczeń 2016

298 zł lub więcej
2 wspierających
REJS Z HUZYM JACHTEM "AOTEA " PO JEŹ. WDZYDZE (CAŁODZIENNY)
Rejs z Huzym po największym kaszubskim jeziorze Wdzydze, które znajduje się w przepięknej scenerii Wdzydzkiego parku krajobrazowego. Dzień przepełniony ciszą i naturą.
Nagroda limitowana. Pozostało 3/5
Przewidywana dostawa: styczeń 2016

299 zł lub więcej
16 wspierających
POBYT WEEKENDOWY w ŚWIĄTYNI DŹWIĘKU (termin do ustalenia)
Przyjazd w piątek o godz. 17. Dwie Ceremonie . Dźwięku- Kąpiel w Dźwiękach. To MISTERIUM - duchowa, uzdrawiająca uczta , która wprowadza uczestnika w stan głębokiej kontemplacji. To wyprawa w głąb siebie do żródła, do korzeni, do światła. Oprócz gongów doświadczamy również dźwięków śpiewających mis tybetańskich, bębnów, fletów, didgeridoo, tampury, cytry i głosów. Wszystko zagrane z nowatorskim podejściem tworzy unikalne brzmienie - ''KOSMICZNĄ SYMFONIĘ''. .Udział w Ceremoni Dźwięku niweluje głębokie pokłady stresu, blokad energetycznych. co jest pierwszym krokiem do uzdrowienia na każdym poziomie. Wspiera procesy transformacji, podnoszenia wibracji, i poszerzania świadomości. Po za właściwościami terapeutycznymi jest to również przeżycie o najwyższych walorach artystycznych.
Dwa noclegi, zdrowe wegetariańskie jedzenie i zioła, spacery nad jeziorem po Wdzydzkim Parku Krajobrazowym, oraz porady jak wylogować się z Matrixa. Wszystko w atmosferze ciszy, radości, miłości i zaopiekowania.
Nagroda limitowana. Pozostało 84/100
Przewidywana dostawa: styczeń 2016

300 zł lub więcej
4 wspierających
WEGETARIAŃSKA KOLACJA Z PORADĄ JAK ZOSTAĆ WIEŚNIAKIEM.
Porady jak znaleźć właściwe miejsce, wybudować dom, wykopać studnie, założyć ogród, itd.
Wieczorna uczta smaków, radości i wiedzy, a to wszystko w przestrzeni świątynnej energii.
Nagroda limitowana. Pozostało 6/10
Przewidywana dostawa: styczeń 2016

55 zł lub więcej
20 wspierających
Łapacze Snów ręcznie robione przez Aishe
Nagroda limitowana. Pozostało 0/20
Przewidywana dostawa: grudzień 2015

10 zł lub więcej
3 wspierających
" SOUNDS OF LOVE AND PEACE " podwójny album MISTERIUM i ALCHEMY w wersji do ściągnięcia mp3. Dwie godziny szamańskich transów i kosmicznych przestrzeni. Magiczne instrumenty i uzdrawiające częstotliwości zabiorą cię w podróż jeśli tylko zechcesz. Harmonia Kosmosu
Przewidywana dostawa: marzec 2016
Dodatek dostępny od sumy wsparcia projektu minimum 100 zł

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!